Siida
Siidassa vieraili viime vuonna lähes 64 000 näyttely- tai tapahtumavierasta – museoon tullaan ympäri maailman, suurimmat ryhmät ovat saksalaiset ja ranskalaiset

Sii­das­sa vie­rai­li viime vuonna lähes 64 000 näyt­te­ly- tai ta­pah­tu­ma­vie­ras­ta – museoon tullaan ympäri maail­man, suu­rim­mat ryhmät ovat sak­sa­lai­set ja rans­ka­lai­set

08.01.2020 14:42
Inarin Siida laajenee lähes 20 miljoonalla – Väljät uudet tilat ja perusnäyttelyt avataan huhtikuun alussa 2022

Inarin Siida laa­je­nee lähes 20 mil­joo­nal­la – Väljät uudet tilat ja pe­rus­näyt­te­lyt avataan huh­ti­kuun alussa 2022

19.12.2019 19:06
Tilaajille
Siidan näyttelyt 22 vuoden ikäisiä

Siidan näyt­te­lyt 22 vuoden ikäisiä

19.12.2019 18:34
Ahtautta joka käänteessä

Ah­taut­ta joka kään­tees­sä

19.12.2019 18:23
Senaatti hyväksyi Siidan laajennuksen rahoituksen

Se­naat­ti hy­väk­syi Siidan laa­jen­nuk­sen ra­hoi­tuk­sen

19.12.2019 09:51
Siidan uudistamishanke sai 400 000 euron apurahan Kulttuurirahastolta

Siidan uu­dis­ta­mis­han­ke sai 400 000 euron apu­ra­han Kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta

12.12.2019 09:50
Valokuvaajat ja yleisö pohtivat Inarissa, säilyvätkö pohjoisen kahdeksan vuodenaikaa

Va­lo­ku­vaa­jat ja yleisö poh­ti­vat Ina­ris­sa, säi­ly­vät­kö poh­joi­sen kah­dek­san vuo­den­ai­kaa

10.10.2019 10:27
Mikä tarua, mikä totta – Siidan näyttelyssä eläimet vetävät ihmiskuteet turkkinsa päälle

Mikä tarua, mikä totta – Siidan näyt­te­lys­sä eläimet vetävät ih­mis­ku­teet turk­kin­sa päälle

09.10.2019 18:00
Harri Koskinen valittiin Siidan uusittavan perusnäyttelyn arkkitehtisuunnittelijaksi – suunnittelijalla on pitkäaikaisena yhteistyökumppanina muun muassa Iittala

Harri Kos­ki­nen va­lit­tiin Siidan uu­sit­ta­van pe­rus­näyt­te­lyn ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­li­jak­si – suun­nit­te­li­jal­la on pit­kä­ai­kai­se­na yh­teis­työ­kump­pa­ni­na muun muassa Iittala

30.09.2019 13:29
Otteita Kaijukan kylän elämästä - kuvamateriaali yli 40 vuoden ajalta lahjoitettiin Inarin Siidaan

Otteita Kai­ju­kan kylän elä­mäs­tä - ku­va­ma­te­riaa­li yli 40 vuoden ajalta lah­joi­tet­tiin Inarin Siidaan

15.09.2019 16:26
Ishikura Toshiaki uskoo luontoon ja pohjoiseen - Japanilainen antropologi opiskeli pohjoisuutta Tiibetissä ja Kiinassa ja vertailee kokemuksiaan Inarissa

Is­hi­ku­ra Tos­hia­ki uskoo luon­toon ja poh­joi­seen - Ja­pa­ni­lai­nen ant­ro­po­lo­gi opis­ke­li poh­joi­suut­ta Tii­be­tis­sä ja Kii­nas­sa ja ver­tai­lee ko­ke­muk­siaan Ina­ris­sa

14.09.2019 12:05