Sauli Niinistö
Miten koronapandemia muuttaa maailmaa ja Suomea – Kultaranta-keskusteluissa mukana monta huippuasiantuntijaa

Miten ko­ro­na­pan­de­mia muuttaa maail­maa ja Suomea – Kul­ta­ran­ta-kes­kus­te­luis­sa mukana monta huip­pu­asian­tun­ti­jaa

22.05.2020 15:23 0
Niinistö Ulkopolitistille: Presidenttikauden tavoitteina Suomen turvallisuus, EU:n vahvistaminen ja asevalvonta – kiittää suomalaisia mallikkaasta koronaviruksen torjunnasta

Nii­nis­tö Ul­ko­po­li­tis­til­le: Pre­si­dent­ti­kau­den ta­voit­tei­na Suomen tur­val­li­suus, EU:n vah­vis­ta­mi­nen ja ase­val­von­ta – kiittää suo­ma­lai­sia mal­lik­kaas­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­nas­ta

16.05.2020 10:00 0
Presidentti Sauli Niinistö: Äitienpäivän perusviesti on viestiä välittämisestä

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö: Äi­tien­päi­vän pe­rus­vies­ti on viestiä vä­lit­tä­mi­ses­tä

10.05.2020 10:24 0
Kansallista veteraanipäivää juhlistetaan tänä vuonna pääosin verkossa – Yli tuhannen laulajan virtuaalikuoro laulaa Finlandian ja seppeleenlaskusta voi katsoa kuvia netistä

Kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää juh­lis­te­taan tänä vuonna pääosin ver­kos­sa – Yli tu­han­nen lau­la­jan vir­tuaa­li­kuo­ro laulaa Fin­lan­dian ja sep­pe­leen­las­kus­ta voi katsoa kuvia netistä

26.04.2020 14:22 0
Kesälomaksi ei pidä suunnitella ulkomaan reissua – "Ei tulisi mieleenkään", sanoo presidentti Sauli Niinistö korona-ajan laajassa erikoishaastattelussa

Ke­sä­lo­mak­si ei pidä suun­ni­tel­la ul­ko­maan reissua – "Ei tulisi mie­leen­kään", sanoo pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ko­ro­na-ajan laa­jas­sa eri­kois­haas­tat­te­lus­sa

18.04.2020 06:30 0
Tilaajille
Presidentti Sauli Niinistö koronatilanteesta: "Alan asiantuntijoilta toivoisi välillä laajempaa yhteistä näkemystä" – presidentille kriisi teettää paljon töitä

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ko­ro­na­ti­lan­tees­ta: "Alan asian­tun­ti­joil­ta toi­voi­si välillä laa­jem­paa yh­teis­tä nä­ke­mys­tä" – pre­si­den­til­le kriisi teettää paljon töitä

17.04.2020 12:41 0
Tilaajille
Katso suoratoisto tästä: pääministeri Sanna Marin haluaa parantaa suomalaisten kriisinkestävyyttä koronaviruspandemiassa – tiedotustilaisuus kello 14

Katso suo­ra­tois­to tästä: pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin haluaa pa­ran­taa suo­ma­lais­ten krii­sin­kes­tä­vyyt­tä ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mias­sa – tie­do­tus­ti­lai­suus kello 14

17.04.2020 09:33 0
Presidentti Niinistö varoittaa ennakkoluuloista koronakriisin aikana: "Aletaan ensiksi epäillä, sitten karttaa ja vieroksua"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö va­roit­taa en­nak­ko­luu­lois­ta ko­ro­na­krii­sin aikana: "A­le­taan ensiksi epäil­lä, sitten karttaa ja vie­rok­sua"

14.04.2020 14:45 0
Analyysi: Nyt ei ole vastakkainasettelun aika – presidentin ja pääministerin sanaharkan takana on politiikka, analysoi Unto Hämäläinen

Ana­lyy­si: Nyt ei ole vas­tak­kain­aset­te­lun aika – pre­si­den­tin ja pää­mi­nis­te­rin sa­na­har­kan takana on po­li­tiik­ka, ana­ly­soi Unto Hä­mä­läi­nen

01.04.2020 10:21 0
Tilaajille
Näin presidentti Niinistö esitti operatiivisen "nyrkin" perustamista pääministeri Marinille – Lue viesti sanasta sanaan

Näin pre­si­dent­ti Nii­nis­tö esitti ope­ra­tii­vi­sen "nyr­kin" pe­rus­ta­mis­ta pää­mi­nis­te­ri Ma­ri­nil­le – Lue viesti sanasta sanaan

30.03.2020 17:33 0
Presidentti Niinistö hyväksyi lain ravintoloiden sulkemisesta

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö hy­väk­syi lain ra­vin­to­loi­den sul­ke­mi­ses­ta

30.03.2020 14:38 0
Pääministeri Marin: "Kriisiaika ei ole se hetki, jolloin kyseenalaistetaan toimivaltaisten viranomaisten osaaminen"

Pää­mi­nis­te­ri Marin: "K­rii­siai­ka ei ole se hetki, jolloin ky­seen­alais­te­taan toi­mi­val­tais­ten vi­ran­omais­ten osaa­mi­nen"

29.03.2020 19:24 0
Presidentti Niinistö myöntää IS:lle käyneensä pääministeri Marinin kanssa viestinvaihtoa kriisiryhmästä

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö myöntää IS:lle käy­neen­sä pää­mi­nis­te­ri Marinin kanssa vies­tin­vaih­toa krii­si­ryh­mäs­tä

29.03.2020 17:09 0
Presidentti Niinistö moittii Ilta-Sanomissa kovin sanoin kansalaisia, jotka eivät tottele koronaohjeita: "Minä en sellaista halua ollenkaan hyväksyä"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö moittii Il­ta-Sa­no­mis­sa kovin sanoin kan­sa­lai­sia, jotka eivät tottele ko­ro­naoh­jei­ta: "Minä en sel­lais­ta halua ol­len­kaan hy­väk­syä"

28.03.2020 13:07 0
Tilaajille
Kulmuni sijaistaisi Marinia, Marin Niinistöä – päätöksenteon toimintakykyä turvataan nyt niin eduskunnan etätöillä kuin ministerien rotaatiosuunnitelmalla

Kulmuni si­jais­tai­si Ma­ri­nia, Marin Nii­nis­töä – pää­tök­sen­teon toi­min­ta­ky­kyä tur­va­taan nyt niin edus­kun­nan etä­töil­lä kuin mi­nis­te­rien ro­taa­tio­suun­ni­tel­mal­la

24.03.2020 15:31 0
Presidentti Niinistö vetoaa suomalaisiin eristäytymisen noudattamiseksi ja sanoo toimineensa lain mukaan – "Tällainen urheus päättyy viimeistään sairasvuoteella"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö vetoaa suo­ma­lai­siin eris­täy­ty­mi­sen nou­dat­ta­mi­sek­si ja sanoo toi­mi­neen­sa lain mukaan – "Täl­lai­nen urheus päättyy vii­meis­tään sai­ras­vuo­teel­la"

20.03.2020 14:17 0
Tasavallan presidentti rekiretkellä Lemmenjoella

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti re­ki­ret­kel­lä Lem­men­joel­la

06.03.2020 19:15 0
Arvovierailu: Presidentti Sauli Niinistö otti selvää saamelaisista

Ar­vo­vie­rai­lu: Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö otti selvää saa­me­lai­sis­ta

06.03.2020 17:26 0
Tilaajille
Suomen presidentti puhuu arktisesta

Suomen pre­si­dent­ti puhuu ark­ti­ses­ta

06.03.2020 17:19 0
Näkökulma: Kohu presidentistä armeijan vaatteissa oli turha – Maastoreissua räntäsateessa ei tehdä pikkukengissä

Nä­kö­kul­ma: Kohu pre­si­den­tis­tä ar­mei­jan vaat­teis­sa oli turha – Maas­to­reis­sua rän­tä­sa­tees­sa ei tehdä pik­ku­ken­gis­sä

06.03.2020 14:11 0
Tilaajille