Sairaanhoito
Länsi-Pohjaan avattiin palliatiivisen hoidon klinikka – palvelua on tarkoitus laajentaa myös ympärivuorokautiseen hoitoyksikköön

Län­si-Poh­jaan avat­tiin pal­lia­tii­vi­sen hoidon kli­nik­ka – pal­ve­lua on tar­koi­tus laa­jen­taa myös ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoi­to­yk­sik­köön

31.01.2020 13:16
Rovaniemen kuntoutussairaalalle lahjoitettiin lääkeannostelijoita

Ro­va­nie­men kun­tou­tus­sai­raa­lal­le lah­joi­tet­tiin lää­ke­an­nos­te­li­joi­ta

27.12.2019 18:00
Lapin sairaalat säästävät – yksityinen sparraa julkista sektoria
Pääkirjoitus

Lapin sai­raa­lat sääs­tä­vät – yk­si­tyi­nen sparraa jul­kis­ta sek­to­ria

09.11.2019 04:30
Rovaniemeläinen Maija Pirttijärvi valittiin Vuoden Farmaseutiksi – moniammatillisuuden kehittäjä haluaa murtaa raja-aitoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä

Ro­va­nie­me­läi­nen Maija Pirt­ti­jär­vi va­lit­tiin Vuoden Far­ma­seu­tik­si – mo­ni­am­ma­til­li­suu­den ke­hit­tä­jä haluaa murtaa ra­ja-ai­to­ja so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ten välillä

25.09.2019 08:00