Saamelaiset
Viimeisin 4 tuntia
Saamelaiskäräjälain muutosta valmisteleva toimikunta on valittu – "Suomi on sitoutunut YK:n alkuperäiskansojen julistuksen toimeenpanoon ja sen tulee näkyä työskentelyssä"

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain muu­tos­ta val­mis­te­le­va toi­mi­kun­ta on valittu – "Suomi on si­tou­tu­nut YK:n al­ku­pe­räis­kan­so­jen ju­lis­tuk­sen toi­meen­pa­noon ja sen tulee näkyä työs­ken­te­lys­sä"

17:40 0
Tilaajille
Vanhemmat
Inarijärven Ukonsaarelle rakennetut portaat ja laiturit puretaan – syynä saamelaisten kulttuuriperinnön kunnioittaminen

Ina­ri­jär­ven Ukon­saa­rel­le ra­ken­ne­tut portaat ja lai­tu­rit pu­re­taan – syynä saa­me­lais­ten kult­tuu­ri­pe­rin­nön kun­nioit­ta­mi­nen

18.06.2020 13:31 0

Saa­me­lais­kä­rä­jät kam­pan­joi yh­den­ver­tais­ten so­te-pal­ve­lui­den puo­les­ta

17.06.2020 21:42 0
Tilaajille

Kela jul­kai­si kol­tan­saa­men­kie­li­set verk­ko­si­vut – uhan­alai­nen vä­hem­mis­tö­kie­li saa vah­vis­tus­ta so­te-alan am­mat­ti­sa­nas­toon

09.06.2020 10:11 0
Tilaajille
Sofia Jannok almmuhan ođđa skearru

Sofia Jannok alm­mu­han ođđa skearru

05.04.2020 09:11 0
Tilaajille
Duodjegávpi lea bisánan – máilmmi dilli váikkuha sámi duojáriidda

Duod­jegáv­pi lea bisánan – máilmmi dilli váik­ku­ha sámi duojá­riid­da

20.03.2020 08:18 0
Tasavallan presidentti rekiretkellä Lemmenjoella

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti re­ki­ret­kel­lä Lem­men­joel­la

06.03.2020 19:15 0
Arvovierailu: Presidentti Sauli Niinistö otti selvää saamelaisista

Ar­vo­vie­rai­lu: Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö otti selvää saa­me­lai­sis­ta

06.03.2020 17:26 0
Tilaajille
Suomen presidentti puhuu arktisesta

Suomen pre­si­dent­ti puhuu ark­ti­ses­ta

06.03.2020 17:19 0
Saamelaiskäräjät valitsee johtajat uudelle nelivuotiselle toimikaudelle

Saa­me­lais­kä­rä­jät va­lit­see joh­ta­jat uudelle ne­li­vuo­ti­sel­le toi­mi­kau­del­le

25.02.2020 17:43 0
Tilaajille
Aili-Maarit Kurkkio hukkasi lapsuutensa saamen vuosikymmeniksi, mutta opetteli kielen uudelleen: "Ihmeekseni huomasin, miten paljon tunteita äidinkielen mukana minussa heräsi"

Ai­li-Maa­rit Kurkkio hukkasi lap­suu­ten­sa saamen vuo­si­kym­me­nik­si, mutta opet­te­li kielen uu­del­leen: "Ih­meek­se­ni huo­ma­sin, miten paljon tun­tei­ta äi­din­kie­len mukana minussa heräsi"

19.02.2020 18:12 0
Tilaajille
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson haluaa saamelaislain uudistamisen toteutuvan rivakasti

Oi­keus­mi­nis­te­ri An­na-Ma­ja Hen­riks­son haluaa saa­me­lais­lain uu­dis­ta­mi­sen to­teu­tu­van ri­va­kas­ti

13.02.2020 19:02 0
Tilaajille
Ministeri vauhdittaa saamelaislakia

Mi­nis­te­ri vauh­dit­taa saa­me­lais­la­kia

13.02.2020 18:58 0
Ulkoministeri Pekka Haavisto Inarissa: "Ilmastonmuutoksen torjunnan tulisi yhdistää kaikkia"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to Ina­ris­sa: "Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nan tulisi yh­dis­tää kaik­kia"

11.02.2020 20:14 0
Tilaajille
Ministeriön työryhmä kehittämään saamelaisopetusta – osa saamen kielistä vakavasti uhanalaisia

Mi­nis­te­riön työ­ryh­mä ke­hit­tä­mään saa­me­lais­ope­tus­ta – osa saamen kie­lis­tä va­ka­vas­ti uhan­alai­sia

06.02.2020 14:51 0
Rovaniemi julkaisee varhaiskasvatussuunnitelman pohjoissaameksi – kansallispäivää juhlitaan tänään päiväkodeissakin

Ro­va­nie­mi jul­kai­see var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man poh­jois­saa­mek­si – kan­sal­lis­päi­vää juh­li­taan tänään päi­vä­ko­deis­sa­kin

06.02.2020 09:37 0
SR: Ilmastoaktivisti Greta Thunberg saamelaismarkkinoille Jokkmokkiin – yli 400-vuotiaat markkinat alkavat tänään

SR: Il­mas­to­ak­ti­vis­ti Greta Thun­berg saa­me­lais­mark­ki­noil­le Jokk­mok­kiin – yli 400-vuo­tiaat mark­ki­nat alkavat tänään

06.02.2020 08:38 0
Tilaajille
Kolumni: On aika keittää kahvit ja jahkailla vähän
Kolumni Liisa Holmberg

Ko­lum­ni: On aika keittää kahvit ja jah­kail­la vähän

06.02.2020 07:00 0
Tilaajille

Kela jul­kai­see uudet ina­rin­saa­men­kie­li­set verk­ko­si­vut – kol­tan­saa­me­lai­set sivut tulossa

05.02.2020 10:54 0
Porotietämys siirtyy Inarissa Norjan, Ruotsin ja Suomen uusille sukupolville

Po­ro­tie­tä­mys siirtyy Ina­ris­sa Norjan, Ruotsin ja Suomen uusille su­ku­pol­vil­le

30.01.2020 19:35 0
Tilaajille