Saamelaiset
Viikko
Marko Jouste luennoi Rovaniemellä saamelaisesta nykymusiikista

Marko Jouste luennoi Ro­va­nie­mel­lä saa­me­lai­ses­ta ny­ky­mu­sii­kis­ta

15.10.2019 13:41
Disney-prinsessatkin tulevat Lappiin – Saamelaiset tekivät historiallisen sopimuksen kulttuuriperinnön hyödyntämisestä Frozen-elokuvassa

Dis­ney-prin­ses­sat­kin tulevat Lappiin – Saa­me­lai­set tekivät his­to­rial­li­sen so­pi­muk­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön hyö­dyn­tä­mi­ses­tä Fro­zen-elo­ku­vas­sa

12.10.2019 07:30
Tilaajille
Kirjailijakin liikuttui, Niga-pojan seikkailut nukketeatterina nostivat muistot mieleen

Kir­jai­li­ja­kin lii­kut­tui, Ni­ga-po­jan seik­kai­lut nuk­ke­teat­te­ri­na nos­ti­vat muistot mieleen

10.10.2019 20:15
Lapinrummusta ja työpaikkailmoituksesta nousi kohu Lapin yliopistolla – matkailun kasvu lisää lieveilmiöitä, tietoisuus eettisestä saamelaismatkailusta vielä puutteellista

La­pin­rum­mus­ta ja työ­paik­ka­il­moi­tuk­ses­ta nousi kohu Lapin yli­opis­tol­la – mat­kai­lun kasvu lisää lie­veil­miöi­tä, tie­toi­suus eet­ti­ses­tä saa­me­lais­mat­kai­lus­ta vielä puut­teel­lis­ta

10.10.2019 18:30
Mielipide Anu Avaskari, Pigga Keskitalo ja Kari Kyrö

Vaalin tulos lah­jo­ma­ton

10.10.2019 05:30
Kuukausi

Saa­me­lais­alueen kunnat sel­vit­tä­vät kun­ta­lais­ten ko­ke­muk­sia saa­men­kie­li­sis­tä pal­ve­luis­ta net­ti­ky­se­lyl­lä

09.10.2019 19:35
Saamen kielistä järjestetään ilmaisia oppitunteja verkossa

Saamen kie­lis­tä jär­jes­te­tään il­mai­sia op­pi­tun­te­ja ver­kos­sa

03.10.2019 17:48

Ina­ri­lai­nen me­dia-alan opet­ta­ja Erkki Feo­do­roff pal­kit­tiin Vuoden AV-kou­lut­ta­ja­na

03.10.2019 14:59
Mielipide Anu Avaskari, Pigga Keskitalo ja Kari Kyrö

Kes­tä­mät­tö­miä pe­rus­te­lu­ja

03.10.2019 08:29
On äänestetty, vahvistusta odotetaan

On ää­nes­tet­ty, vah­vis­tus­ta odo­te­taan

01.10.2019 16:45
Pohjoismaiden yhteinen saamelaisparlamentti vahvistaisi itsemääräämisoikeutta – "Kyse ei ole saamelaisvaltiosta", ideaa ajava Pirita Näkkäläjärvi vakuuttaa

Poh­jois­mai­den yh­tei­nen saa­me­lais­par­la­ment­ti vah­vis­tai­si it­se­mää­rää­mis­oi­keut­ta – "Kyse ei ole saa­me­lais­val­tios­ta", ideaa ajava Pirita Näk­kä­lä­jär­vi va­kuut­taa

28.09.2019 11:00
Korkein oikeus ottaa kantaa saamelaisten kalastusoikeuteen – saamelaiset tekivät itse rikosilmoituksen, jotta asiasta saadaan oikeuden ratkaisu

Korkein oikeus ottaa kantaa saa­me­lais­ten ka­las­tus­oi­keu­teen – saa­me­lai­set tekivät itse ri­ko­sil­moi­tuk­sen, jotta asiasta saadaan oi­keu­den rat­kai­su

27.09.2019 10:38
Kaupunkisaamelaiset tärkeä osa saamelaisyhteisöä
Mielipide

Kau­pun­ki­saa­me­lai­set tärkeä osa saa­me­lais­yh­tei­söä

20.09.2019 09:57
Mielipide Martin Scheinin

Saa­me­lais­ten ih­mis­oi­keuk­sien puo­lus­ta­mi­nen ihail­ta­vaa

19.09.2019 07:00
Mielipide Kari Kyrö, Anu Avaskari, Pigga Keskitalo, Tanja Sanila ja Inka Kangasniemi

Jul­ki­nen kysymys saa­me­lais­kä­rä­jien joh­dol­le

17.09.2019 07:36
Vanhemmat
Ruotsin korkeimmassa oikeudessa ei enää kuulla sanaa lappalainen

Ruotsin kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa ei enää kuulla sanaa lap­pa­lai­nen

12.09.2019 13:45