Saamelaiset
Kymmenen nimeä ehdolla saamelaisten edustajiksi sovinto- ja totuuskomissioon – yksi nimi on erityisen vahvoilla

Kym­me­nen nimeä ehdolla saa­me­lais­ten edus­ta­jik­si so­vin­to- ja to­tuus­ko­mis­sioon – yksi nimi on eri­tyi­sen vah­voil­la

20.05.2020 18:39 0
Tilaajille
Saamelaiskäräjät vetoaa: Liikkumista rajoitettava saamelaisvanhusten suojaamiseksi

Saa­me­lais­kä­rä­jät vetoaa: Liik­ku­mis­ta ra­joi­tet­ta­va saa­me­lais­van­hus­ten suo­jaa­mi­sek­si

23.03.2020 11:11 0
Tilaajille
Ilmastonmuutos mullistaa poronhoitoa, kun tunturit pajukoituvat ja jäät ohenevat – lue kooste saamelaisten havainnoista

Il­mas­ton­muu­tos mul­lis­taa po­ron­hoi­toa, kun tun­tu­rit pa­ju­koi­tu­vat ja jäät ohe­ne­vat – lue kooste saa­me­lais­ten ha­vain­nois­ta

12.02.2020 08:55 0
Tilaajille
Video: Miten saamelaisilla menee? Ulkoministeri Pekka Haaviston vierailu Inarissa 11.2.

Video: Miten saa­me­lai­sil­la menee? Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­ton vie­rai­lu Ina­ris­sa 11.2.

11.02.2020 19:18 0
Buori sámi álbmotbeaivvi, Niila Magga – saamelaisen tennislupauksen ura on käännekohdassa, stipendi yhdysvaltalaiseen yliopistoon olisi toiveiden täyttymys

Buori sámi álb­mot­beaiv­vi, Niila Magga – saa­me­lai­sen ten­nis­lu­pauk­sen ura on kään­ne­koh­das­sa, sti­pen­di yh­dys­val­ta­lai­seen yli­opis­toon olisi toi­vei­den täyt­ty­mys

06.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Saamelaisten ikivanhat oikeudet kannattaisi testata Suomessakin oikeudessa, sanoo oikeustieteilijä Juha Joona

Saa­me­lais­ten iki­van­hat oi­keu­det kan­nat­tai­si testata Suo­mes­sa­kin oi­keu­des­sa, sanoo oi­keus­tie­tei­li­jä Juha Joona

05.02.2020 19:30 0
Tilaajille
Lukijalta: Jäämeren rata – viimeinen naula kirstuun vai suuri mahdollisuus?
Lukijalta Mielipide Mikael Arvola

Lu­ki­jal­ta: Jää­me­ren rata – vii­mei­nen naula kirs­tuun vai suuri mah­dol­li­suus?

31.01.2020 09:00 0
Tilaajille
Yle: Lapin yliopisto lakkauttaa saamenkielisten kiintiöt

Yle: Lapin yli­opis­to lak­kaut­taa saa­men­kie­lis­ten kiin­tiöt

20.01.2020 21:47 0
Tilaajille
Saamelaiskäräjät hyväksyi esityksen totuus- ja sovintokomissiosta

Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi esi­tyk­sen totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sios­ta

17.12.2019 21:32 0
Tilaajille
Saamelainen valokuva- ja videotaiteilija Marja Helander voitti Suomi-palkinnon

Saa­me­lai­nen va­lo­ku­va- ja vi­deo­tai­tei­li­ja Marja He­lan­der voitti Suo­mi-pal­kin­non

11.12.2019 10:00 0
Tilaajille
Saamelaiskäräjien hallitus julkaisi ehdotuksen saamelaisten totuus- ja sovintokomissiosta

Saa­me­lais­kä­rä­jien hal­li­tus jul­kai­si eh­do­tuk­sen saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sios­ta

05.12.2019 13:31 0
Tilaajille
Saamenkieliset uutiset palaavat Lapin Kansan sivuille

Saa­men­kie­li­set uutiset pa­laa­vat Lapin Kansan si­vuil­le

28.11.2019 19:29 0
Tilaajille
Vihreiden Pirkka-Pekka Petelius pyytää anteeksi saamelaisilta "Sketsit olivat oman aikansa tuotteita, enkä tänä päivänä allekirjoita niitä" -Lue tästä koko anteeksipyyntö

Vih­rei­den Pirk­ka-Pek­ka Pe­te­lius pyytää an­teek­si saa­me­lai­sil­ta "S­ket­sit olivat oman aikansa tuot­tei­ta, enkä tänä päivänä al­le­kir­joi­ta niitä" -Lue tästä koko an­teek­si­pyyn­tö

21.11.2019 09:42 0
Johan Aslak Labban kokemukset saamelaisten asemasta herättivät huomiota: "Jokaisella on omat kokemuksensa ja syynsä, yhtäkään ei pidä väheksyä"
Kolumni Risto Pyykkö

Johan Aslak Labban ko­ke­muk­set saa­me­lais­ten ase­mas­ta he­rät­ti­vät huo­mio­ta: "Jo­kai­sel­la on omat ko­ke­muk­sen­sa ja syynsä, yh­tä­kään ei pidä vä­hek­syä"

21.11.2019 06:00 0
Tilaajille
Ehdotus: Maihinnousu Inarijärven Ukonsaarelle tulisi kieltää

Eh­do­tus: Mai­hin­nou­su Ina­ri­jär­ven Ukon­saa­rel­le tulisi kieltää

28.10.2019 10:34 0
Tilaajille
Mitä tehdään jopa 1500-luvulta peräisin olevalle lapinnoidan luurangolle, siirretäänkö Siidaan vai Kuusamoon? - Asian ratkaisevia dna-tuloksia odotettu viisi vuotta

Mitä tehdään jopa 1500-lu­vul­ta pe­räi­sin ole­val­le la­pin­noi­dan luu­ran­gol­le, siir­re­tään­kö Siidaan vai Kuu­sa­moon? - Asian rat­kai­se­via dna-tu­lok­sia odo­tet­tu viisi vuotta

23.10.2019 09:32 0
Tilaajille

Kela uu­dis­taa saa­men­kie­li­set verk­ko­si­vun­sa

22.10.2019 12:24 0
Tilaajille
Saamelaiset perustivat asiantuntijaryhmän opastamaan, miten lähestyä saamelaisuutta elokuvissa

Saa­me­lai­set pe­rus­ti­vat asian­tun­ti­ja­ryh­män opas­ta­maan, miten lä­hes­tyä saa­me­lai­suut­ta elo­ku­vis­sa

17.10.2019 19:05 0
Tilaajille
Inari haluaa edustajansa takaisin SAKK:n johtokuntaan, opetushallitus antoi paikan Sodankylälle ja alensi inarilaisen varalle

Inari haluaa edus­ta­jan­sa ta­kai­sin SAKK:n joh­to­kun­taan, ope­tus­hal­li­tus antoi paikan So­dan­ky­läl­le ja alensi ina­ri­lai­sen varalle

08.10.2019 12:05 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Martin Scheinin

Ko­mi­tean lan­get­ta­va ei pelkkä mie­li­pi­de

05.10.2019 15:01 0
Tilaajille