Rovaniemi
Viimeisin 4 tuntia
Kun kaupunkilaisilta kysyttiin paikannimistä, vastauksiksi saatiin sekä elämäntarinoita että paikallishistoriaa

Kun kau­pun­ki­lai­sil­ta ky­syt­tiin pai­kan­ni­mis­tä, vas­tauk­sik­si saatiin sekä e­lä­män­ta­ri­noi­ta että pai­kal­lis­his­to­ri­aa

19:14
Viikko
Kiire ja jaksamisongelmat kiusaavat lapsiperheitä – Kyselyn perusteella palvelut ja niiden tarvitsijat eivät aina löydä toisiaan

Kiire ja jak­sa­mis­on­gel­mat kiu­saa­vat lap­si­per­hei­tä – Kyselyn pe­rus­teel­la pal­ve­lut ja niiden tar­vit­si­jat eivät aina löydä toi­si­aan

14.09.2019 10:00
Turistimaksua kannattaa harkita, jos raha jää paikkakunnalle
Pääkirjoitus

Tu­ris­ti­mak­su­a kan­nat­taa har­ki­ta, jos raha jää paik­ka­kun­nal­le

14.09.2019 09:46
Eteläafrikkalaisen työntekijän saaminen Lappiin vei viisi kuukautta ja vaati pinon paperitöitä – "On erikoista, että viranomaiset osallistuvat rekrytointiin"

E­te­lä­af­rik­ka­lai­sen työn­te­ki­jän saa­mi­nen Lappiin vei viisi kuu­kaut­ta ja vaati pinon pa­pe­ri­töi­tä – "On e­ri­kois­ta, että vi­ran­o­mai­set o­sal­lis­tu­vat rek­ry­toin­tiin"

14.09.2019 07:20
Äänestä paras Kesäfoto – ehdolla 22 kuvaa!

Äänestä paras Ke­sä­fo­to – ehdolla 22 kuvaa!

13.09.2019 13:10
Rovaniemellä ei pääse lääkärin vastaanotolle tarpeeksi nopeasti, Lapin aluehallintovirasto odottaa kaupungilta toimia

Ro­va­nie­mel­lä ei pääse lää­kä­rin vas­taan­o­tol­le tar­peek­si no­pe­as­ti, Lapin a­lu­e­hal­lin­to­vi­ras­to odottaa kau­pun­gil­ta toimia

12.09.2019 10:24
Mentäisiinkö illalla yökerhon sijaan yömuseoon?
Kolumni Miila Kankaanranta

Men­täi­siin­kö illalla yö­ker­hon sijaan yö­mu­se­oon?

12.09.2019 07:30
Vaaranlammen koululaisten evakko on ohi ehkä parin vuoden kuluttua – koko kouluverkon uudistus vie Rovaniemellä vielä ainakin 3–5 vuotta

Vaa­ran­lam­men kou­lu­lais­ten evakko on ohi ehkä parin vuoden ku­lut­tu­a – koko kou­lu­ver­kon uu­dis­tus vie Ro­va­nie­mel­lä vielä ainakin 3–5 vuotta

12.09.2019 07:30
Bollywoodin vuoden odotetuinta elokuvaa kuvattiin Lapissa –  trailerilla jo 63 miljoonaa katsojaa, supermenestys voi poikia kasvua Lapin matkailuun

Bol­ly­woo­din vuoden o­do­te­tuin­ta e­lo­ku­vaa ku­vat­tiin Lapissa –  trai­le­ril­la jo 63 mil­joo­naa kat­so­jaa, su­per­me­nes­tys voi poikia kasvua Lapin mat­kai­luun

11.09.2019 09:11
Ounasvaaralle voi jo kulkea uuden sillan ali – tietyöt hidastavat liikennettä vielä joitakin viikkoja, sitten palkitaan myös pyöräilijät

Ou­nas­vaa­ral­le voi jo kulkea uuden sillan ali – tietyöt hi­das­ta­vat lii­ken­net­tä vielä joi­ta­kin viik­ko­ja, sitten pal­ki­taan myös pyö­räi­li­jät

11.09.2019 07:00
Kuukausi
Suurmarkkinat keräsivät yli 65 000 kävijää Rovaniemellä – epävakainen sää vaikutti markkinoihin

Suur­mark­ki­nat ke­rä­si­vät yli 65 000 kävijää Ro­va­nie­mel­lä – e­pä­va­kai­nen sää vai­kut­ti mark­ki­noi­hin

08.09.2019 19:16
Rovaniemen kaupunki lähetti tervehdyksensä kaupungin vanhimmalle ja nuorimmalle asukkaalle – sukulaisuus ilmeni sattumalta

Ro­va­nie­men kau­pun­ki lähetti ter­veh­dyk­sen­sä kau­pun­gin van­him­mal­le ja nuo­rim­mal­le a­suk­kaal­le – su­ku­lai­suus ilmeni sat­tu­mal­ta

08.09.2019 14:41
Rovaniemen tornihotellien suunnitelmat etenevät – kahdesta puolueesta avointa tukea torneille, myös muissa puolueissa halua nostaa keskustan kerroslukua

Ro­va­nie­men tor­ni­ho­tel­lien suun­ni­tel­mat e­te­ne­vät – kah­des­ta puo­lu­ees­ta avointa tukea tor­neil­le, myös muissa puo­lu­eis­sa halua nostaa kes­kus­tan ker­ros­lu­ku­a

03.09.2019 14:58
Tilaajille
JSN:n saamelaiset, media ja sananvapaus -paneeli, 29.8.2019

JSN:n saa­me­lai­set, media ja sa­nan­va­paus -­pa­nee­li, 29.8.2019

29.08.2019 19:05
Vanhemmat

Ro­va­nie­men va­paa-a­jan lau­ta­kun­nan tiukka ää­nes­tys: mu­siik­ki­yh­ty­e Kunnan Pojat uhkaa jäädä ilman rahaa ensi vuonna

29.08.2018 14:45

Ro­va­nie­mi syk­syl­lä va­lo­kei­las­sa ark­tis­ten ko­kous­ten pi­to­paik­ka­na – putki hui­pen­tuu tou­ko­kuus­sa ul­ko­mi­nis­te­ri­ko­kouk­seen

28.08.2018 10:40

Puo­lus­tus­voi­mien haltuun isoja alueita Ro­va­nie­mel­lä lo­ka­kuus­sa – har­joi­tuk­sen aikana voi joutua näyt­tä­mään henk­ka­rit

21.08.2018 20:00
Sodanaikainen tykinammus löytyi Rovaniemellä Kemijoen pohjasta – paikka on retkeilijöiden ja kalastajien suosiossa

So­dan­ai­kai­nen ty­kin­am­mus löytyi Ro­va­nie­mel­lä Ke­mi­jo­en poh­jas­ta – paikka on ret­kei­li­jöi­den ja ka­las­ta­jien suo­si­os­sa

18.08.2018 16:25
Rovaniemen Osuuspankin talo puretaan, suojeltu osa saa rinnalleen uuden isoveljen

Ro­va­nie­men O­suus­pan­kin talo pu­re­taan, suo­jel­tu osa saa rin­nal­leen uuden i­so­vel­jen

17.08.2018 15:45

Ro­va­nie­men yk­kös­joh­ta­jat vaih­tu­vat parin vuoden aikana – Uusi hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja Antti Määttä luottaa kau­pun­gin ve­to­voi­maan

17.08.2018 14:00