Rovaniemi
Rovaniemellä poltettiin taas roskakatoksia, myös autoja vaurioitui – Poliisikin joutui tarttumaan sammuttimeen yöllä, tekijä voi olla sama kuin syksyn tuhopolttovyyhdissä

Ro­va­nie­mel­lä pol­tet­tiin taas ros­ka­ka­tok­sia, myös autoja vau­rioi­tui – Po­lii­si­kin joutui tart­tu­maan sam­mut­ti­meen yöllä, tekijä voi olla sama kuin syksyn tu­ho­polt­to­vyyh­dis­sä

09.01.2020 07:46
Näin Lapissa siirryttiin 2000-luvulle: Shamaanit ennustivat Ounasvaaralla, Torniossa laulettiin toivon laulua ja moni kuuli ensimmäistä kertaa Vladimir Putinista – katso kuvia eri puolilta Lappia

Näin Lapissa siir­ryt­tiin 2000-lu­vul­le: Sha­maa­nit en­nus­ti­vat Ou­nas­vaa­ral­la, Tor­nios­sa lau­let­tiin toivon laulua ja moni kuuli en­sim­mäis­tä kertaa Vla­di­mir Pu­ti­nis­ta – katso kuvia eri puo­lil­ta Lappia

30.12.2019 18:30
Väljää ja massiivista vai tiivistä ja siroa? – Sairaalanniemen kerrostalosuunnitelmissa on nyt kaksi ideaa samoille neliöille

Väljää ja mas­sii­vis­ta vai tii­vis­tä ja siroa? – Sai­raa­lan­nie­men ker­ros­ta­lo­suun­ni­tel­mis­sa on nyt kaksi ideaa sa­moil­le ne­liöil­le

28.11.2019 18:30
Tilaajille
Takana Fenixin lyhyt lento – Kiela-korttelin kaavoitus oli päätöksenteossa poikkeuksellisen vaikea prosessi, kilpailutuksen puute nousi jo alussa esille

Takana Fenixin lyhyt lento – Kie­la-kort­te­lin kaa­voi­tus oli pää­tök­sen­teos­sa poik­keuk­sel­li­sen vaikea pro­ses­si, kil­pai­lu­tuk­sen puute nousi jo alussa esille

27.11.2019 18:39
Nuoret käsittelevät ilmastonmuutosta pahimmillaan erittäin tuhoisalla tavalla – Psykologi kertoo, miten ilmastoahdistus voi lannistamisen sijaan vahvistaa yksilöä

Nuoret kä­sit­te­le­vät il­mas­ton­muu­tos­ta pa­him­mil­laan erit­täin tu­hoi­sal­la tavalla – Psy­ko­lo­gi kertoo, miten il­mas­to­ah­dis­tus voi lan­nis­ta­mi­sen sijaan vah­vis­taa yksilöä

12.11.2019 18:58
Tilaajille
Mylläys on Rovaniemen kesän pakollinen paha – yöllisestä tietyöstä on tehtävä meluilmoitus, mutta työmaille ei ole asetettu desibelirajoituksia

Mylläys on Ro­va­nie­men kesän pa­kol­li­nen paha – yöl­li­ses­tä tie­työs­tä on tehtävä me­luil­moi­tus, mutta työ­mail­le ei ole ase­tet­tu de­si­be­li­ra­joi­tuk­sia

30.08.2019 20:00
Pysäköinti on jatkossa maksullista LKS:n pihalla remontin vuoksi – virhepysäköinnistä sakotetaan, henkilökunta parkkiin Lappi Areenalle

Py­sä­köin­ti on jat­kos­sa mak­sul­lis­ta LKS:n pihalla re­mon­tin vuoksi – vir­he­py­sä­köin­nis­tä sa­ko­te­taan, hen­ki­lö­kun­ta park­kiin Lappi Aree­nal­le

30.08.2019 10:29
Soittokunta luo tunteen ja tahdon – Lapin sotilassoittokunta juhlii lauantaina soittamalla ohjelman 50 vuoden takaa

Soit­to­kun­ta luo tunteen ja tahdon – Lapin so­ti­las­soit­to­kun­ta juhlii lauan­tai­na soit­ta­mal­la oh­jel­man 50 vuoden takaa

29.08.2019 18:00
Liki 400 ruoan ja juoman ammattilaista ja harrastajaa kokoontui Rovaniemellä – Lapin voutikunnan vetovastuu siirtyi Martti Kotakorvalle

Liki 400 ruoan ja juoman am­mat­ti­lais­ta ja har­ras­ta­jaa ko­koon­tui Ro­va­nie­mel­lä – Lapin vou­ti­kun­nan ve­to­vas­tuu siirtyi Martti Ko­ta­kor­val­le

26.08.2019 14:30
Valaisimen kärähdys aiheutti hälytyksen tulipalosta Rovaniemellä

Va­lai­si­men kä­räh­dys ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen tu­li­pa­los­ta Ro­va­nie­mel­lä

26.08.2019 13:07
Kerrostaloasunnossa tulipalo Rovaniemellä – ei henkilövahinkoja

Ker­ros­ta­lo­asun­nos­sa tu­li­pa­lo Ro­va­nie­mel­lä – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

22.08.2019 07:46
Rovaniemen kaupungin yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät – tavoitteen 82,5 henkilötyövuoden vähentäminen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut käyn­nis­tyi­vät – ta­voit­teen 82,5 hen­ki­lö­työ­vuo­den vä­hen­tä­mi­nen

05.08.2019 14:53
Jätevesilietteen polttamisen koekäyttö aloitettiin Rovaniemellä – estää mikromuovin kierron ekosysteemissä ja tuottaa kaukolämpöä

Jä­te­ve­si­liet­teen polt­ta­mi­sen koe­käyt­tö aloi­tet­tiin Ro­va­nie­mel­lä – estää mik­ro­muo­vin kierron eko­sys­tee­mis­sä ja tuottaa kau­ko­läm­pöä

15.07.2019 11:35
Rovaniemi lopettaa Sonkaan menevän työmatkaliikenteen: vuorolla ollut vain noin kaksi matkustajaa, hinta jopa 11 000 euroa vuodessa

Ro­va­nie­mi lo­pet­taa Sonkaan menevän työ­mat­ka­lii­ken­teen: vuo­rol­la ollut vain noin kaksi mat­kus­ta­jaa, hinta jopa 11 000 euroa vuo­des­sa

08.07.2019 14:23
Rovaniemi on asuntosijoittajan unelmakaupunki – vuokratuotto on maan parhaimmistoa

Ro­va­nie­mi on asun­to­si­joit­ta­jan unel­ma­kau­pun­ki – vuok­ra­tuot­to on maan par­haim­mis­toa

01.07.2019 18:30
Tilaajille
Postin palvelut siirtyvät kauppakeskus Revontulesta Pohjolankadun R-kioskille Rovaniemellä

Postin pal­ve­lut siir­ty­vät kaup­pa­kes­kus Re­von­tu­les­ta Poh­jo­lan­ka­dun R-kios­kil­le Ro­va­nie­mel­lä

27.06.2019 14:52
Vanha paineviemärin nostotyöt Kemijoesta jatkuvat vielä torstaina – seuraavaksi poistetaan putki Saarenputaalta

Vanha pai­ne­vie­mä­rin nos­to­työt Ke­mi­joes­ta jat­ku­vat vielä tors­tai­na – seu­raa­vak­si pois­te­taan putki Saa­ren­pu­taal­ta

26.06.2019 14:02

Juha Seppälä jälleen häi­rin­tä­epäi­lyn kes­kiös­sä: Työ­suo­je­lu­vi­ran­omai­nen tutkii, onko Ro­va­nie­men Ke­hi­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja kiu­san­nut alais­taan

25.06.2019 19:35
Teollisuustien ja Isoaavantien risteys Rovaniemellä suljetaan liikenteeltä keskiviikosta lähtien

Teol­li­suus­tien ja Iso­aa­van­tien risteys Ro­va­nie­mel­lä sul­je­taan lii­ken­teel­tä kes­ki­vii­kos­ta lähtien

25.06.2019 14:12
Neve keskeyttää vedenjakelun Lapinkävijäntiellä kahtena yönä – katkos voi värjätä vettä

Neve kes­keyt­tää ve­den­ja­ke­lun La­pin­kä­vi­jän­tiel­lä kahtena yönä – katkos voi värjätä vettä

24.06.2019 13:58