Rovaniemi
Viimeisin tunti
Rovaniemen taloudessa näkyi jo käänteen merkkejä, mutta korona vei kaiken: "Joudutaan samanlaiseen tilanteeseen kuin 1990-luvun lamassa", sanoo Esko Lotvonen

Ro­va­nie­men ta­lou­des­sa näkyi jo kään­teen merk­ke­jä, mutta korona vei kaiken: "Jou­du­taan sa­man­lai­seen ti­lan­tee­seen kuin 1990-lu­vun la­mas­sa", sanoo Esko Lot­vo­nen

18:42 0
Tilaajille
Viikko
Talon ympärille kaksi kerrosta muovia ja pumput nurkkiin –  Saarenkylässä aurinkoinen helatorstai sujui varautumisessa suurtulvaan

Talon ym­pä­ril­le kaksi ker­ros­ta muovia ja pumput nurk­kiin –  Saa­ren­ky­läs­sä au­rin­koi­nen he­la­tors­tai sujui va­rau­tu­mi­ses­sa suur­tul­vaan

21.05.2020 18:26 2
Tilaajille
Rovaniemellä käynnistyy ensi viikolla uuden kiertoliittymän rakentaminen –  liikenteelle poikkeusjärjestelyjä teollisuusalueella

Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­tyy ensi vii­kol­la uuden kier­to­liit­ty­män ra­ken­ta­mi­nen –  lii­ken­teel­le poik­keus­jär­jes­te­ly­jä teol­li­suus­alueel­la

21.05.2020 10:30 1
Suojellun koulun purkaminen lähellä toteutumistaan Rovaniemellä

Suo­jel­lun koulun pur­ka­mi­nen lähellä to­teu­tu­mis­taan Ro­va­nie­mel­lä

21.05.2020 08:00 1
Rovaniemen Saarenkylään lisää tulvavalleja – ne eivät silti poista kiinteistönomistajien vastuuta hoitaa oma tulvasuojaus

Ro­va­nie­men Saa­ren­ky­lään lisää tul­va­val­le­ja – ne eivät silti poista kiin­teis­tön­omis­ta­jien vas­tuu­ta hoitaa oma tul­va­suo­jaus

20.05.2020 19:18 0
Rovaniemen terasseille pääsee 1. kesäkuuta, myös kävelykadulla sallitaan tapahtumia kesällä

Ro­va­nie­men te­ras­seil­le pääsee 1. ke­sä­kuu­ta, myös kä­ve­ly­ka­dul­la sal­li­taan ta­pah­tu­mia kesällä

20.05.2020 15:22 0
Vanhemmat
Jäiden sulatus aiheutti suuren hälytyksen Rovaniemellä – ilmoittaja luuli vesihöyryä savuksi

Jäiden sulatus ai­heut­ti suuren hä­ly­tyk­sen Ro­va­nie­mel­lä – il­moit­ta­ja luuli ve­si­höy­ryä savuksi

11.03.2020 20:12 0
Lukijalta: Sairaalanniemen dilemma
Mielipide Kaarlo Kantola

Lu­ki­jal­ta: Sai­raa­lan­nie­men dilemma

19.02.2020 21:30 0
Rovaniemi aikoo korvata kaksi kirjastoautoa yhdellä – kulut putoaisivat yli 20 000 euroa

Ro­va­nie­mi aikoo korvata kaksi kir­jas­to­au­toa yhdellä – kulut pu­toai­si­vat yli 20 000 euroa

05.02.2020 10:13 0
Huumekuskeja ja alaikäinen ratissa Rovaniemellä

Huu­me­kus­ke­ja ja ala­ikäi­nen ratissa Ro­va­nie­mel­lä

31.01.2020 19:06 0
Rovaniemellä poltettiin taas roskakatoksia, myös autoja vaurioitui – Poliisikin joutui tarttumaan sammuttimeen yöllä, tekijä voi olla sama kuin syksyn tuhopolttovyyhdissä

Ro­va­nie­mel­lä pol­tet­tiin taas ros­ka­ka­tok­sia, myös autoja vau­rioi­tui – Po­lii­si­kin joutui tart­tu­maan sam­mut­ti­meen yöllä, tekijä voi olla sama kuin syksyn tu­ho­polt­to­vyyh­dis­sä

09.01.2020 07:46 0
Näin Lapissa siirryttiin 2000-luvulle: Shamaanit ennustivat Ounasvaaralla, Torniossa laulettiin toivon laulua ja moni kuuli ensimmäistä kertaa Vladimir Putinista – katso kuvia eri puolilta Lappia

Näin Lapissa siir­ryt­tiin 2000-lu­vul­le: Sha­maa­nit en­nus­ti­vat Ou­nas­vaa­ral­la, Tor­nios­sa lau­let­tiin toivon laulua ja moni kuuli en­sim­mäis­tä kertaa Vla­di­mir Pu­ti­nis­ta – katso kuvia eri puo­lil­ta Lappia

30.12.2019 18:30 0
Väljää ja massiivista vai tiivistä ja siroa? – Sairaalanniemen kerrostalosuunnitelmissa on nyt kaksi ideaa samoille neliöille

Väljää ja mas­sii­vis­ta vai tii­vis­tä ja siroa? – Sai­raa­lan­nie­men ker­ros­ta­lo­suun­ni­tel­mis­sa on nyt kaksi ideaa sa­moil­le ne­liöil­le

28.11.2019 18:30 0
Tilaajille
Takana Fenixin lyhyt lento – Kiela-korttelin kaavoitus oli päätöksenteossa poikkeuksellisen vaikea prosessi, kilpailutuksen puute nousi jo alussa esille

Takana Fenixin lyhyt lento – Kie­la-kort­te­lin kaa­voi­tus oli pää­tök­sen­teos­sa poik­keuk­sel­li­sen vaikea pro­ses­si, kil­pai­lu­tuk­sen puute nousi jo alussa esille

27.11.2019 18:39 0
Nuoret käsittelevät ilmastonmuutosta pahimmillaan erittäin tuhoisalla tavalla – Psykologi kertoo, miten ilmastoahdistus voi lannistamisen sijaan vahvistaa yksilöä

Nuoret kä­sit­te­le­vät il­mas­ton­muu­tos­ta pa­him­mil­laan erit­täin tu­hoi­sal­la tavalla – Psy­ko­lo­gi kertoo, miten il­mas­to­ah­dis­tus voi lan­nis­ta­mi­sen sijaan vah­vis­taa yksilöä

12.11.2019 18:58 0
Tilaajille
Mylläys on Rovaniemen kesän pakollinen paha – yöllisestä tietyöstä on tehtävä meluilmoitus, mutta työmaille ei ole asetettu desibelirajoituksia

Mylläys on Ro­va­nie­men kesän pa­kol­li­nen paha – yöl­li­ses­tä tie­työs­tä on tehtävä me­luil­moi­tus, mutta työ­mail­le ei ole ase­tet­tu de­si­be­li­ra­joi­tuk­sia

30.08.2019 20:00 0
Pysäköinti on jatkossa maksullista LKS:n pihalla remontin vuoksi – virhepysäköinnistä sakotetaan, henkilökunta parkkiin Lappi Areenalle

Py­sä­köin­ti on jat­kos­sa mak­sul­lis­ta LKS:n pihalla re­mon­tin vuoksi – vir­he­py­sä­köin­nis­tä sa­ko­te­taan, hen­ki­lö­kun­ta park­kiin Lappi Aree­nal­le

30.08.2019 10:29 0
Soittokunta luo tunteen ja tahdon – Lapin sotilassoittokunta juhlii lauantaina soittamalla ohjelman 50 vuoden takaa

Soit­to­kun­ta luo tunteen ja tahdon – Lapin so­ti­las­soit­to­kun­ta juhlii lauan­tai­na soit­ta­mal­la oh­jel­man 50 vuoden takaa

29.08.2019 18:00 0
Liki 400 ruoan ja juoman ammattilaista ja harrastajaa kokoontui Rovaniemellä – Lapin voutikunnan vetovastuu siirtyi Martti Kotakorvalle

Liki 400 ruoan ja juoman am­mat­ti­lais­ta ja har­ras­ta­jaa ko­koon­tui Ro­va­nie­mel­lä – Lapin vou­ti­kun­nan ve­to­vas­tuu siirtyi Martti Ko­ta­kor­val­le

26.08.2019 14:30 0
Valaisimen kärähdys aiheutti hälytyksen tulipalosta Rovaniemellä

Va­lai­si­men kä­räh­dys ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen tu­li­pa­los­ta Ro­va­nie­mel­lä

26.08.2019 13:07 0