Ravintolat
Kuukausi ja vanhemmat
Superterassi Lordinaukiolle, hotellin terassi jalkakäytävälle – Lapissa pohditaan nyt uusia kesäratkaisuja ravintoloille

Su­per­te­ras­si Lor­di­nau­kiol­le, ho­tel­lin terassi jal­ka­käy­tä­väl­le – Lapissa poh­di­taan nyt uusia ke­sä­rat­kai­su­ja ra­vin­to­loil­le

26.05.2020 18:30 0
Tilaajille
Lukijalta: Miksi ruokaravintolat suljettiin?
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Miksi ruo­ka­ra­vin­to­lat sul­jet­tiin?

25.05.2020 15:14 0
Osuuskauppa Arina avaa suljettuna olleita ravintoloita Lapissa

Osuus­kaup­pa Arina avaa sul­jet­tu­na olleita ra­vin­to­loi­ta Lapissa

22.05.2020 20:29 0
Rovaniemen terasseille pääsee 1. kesäkuuta, myös kävelykadulla sallitaan tapahtumia kesällä

Ro­va­nie­men te­ras­seil­le pääsee 1. ke­sä­kuu­ta, myös kä­ve­ly­ka­dul­la sal­li­taan ta­pah­tu­mia kesällä

20.05.2020 15:22 0
Lapin ravintoloissa toivotaan, että ihmiset tohtisivat lähteä liikkeelle eristäytymisen jälkeen

Lapin ra­vin­to­lois­sa toi­vo­taan, että ihmiset toh­ti­si­vat lähteä liik­keel­le eris­täy­ty­mi­sen jälkeen

19.05.2020 20:10 0
Pääkirjoitus: Ravintoloiden ohjeistukseen pitäisi saada alueellisia ratkaisuja

Pää­kir­joi­tus: Ra­vin­to­loi­den oh­jeis­tuk­seen pitäisi saada alueel­li­sia rat­kai­su­ja

19.05.2020 17:37 0
Buffet-ruokailuun liittyvät rajoitukset yllättivät – "Täytyykö henkilökunnan jakaa ruokaa ravintoloissa ja hotellien aamiaisbuffeteissa?"

Buf­fet-ruo­kai­luun liit­ty­vät ra­joi­tuk­set yl­lät­ti­vät – "Täy­tyy­kö hen­ki­lö­kun­nan jakaa ruokaa ra­vin­to­lois­sa ja ho­tel­lien aa­miais­buf­fe­teis­sa?"

19.05.2020 15:44 0
Ravintoloiden säännöt julki: Juomia saa kello 22 asti, asiakaspaikkoja rajoitetaan, terasseille vapaammat säännöt – MaRa: Päätökset eivät riitä lomautusten purkamiseen

Ra­vin­to­loi­den säännöt julki: Juomia saa kello 22 asti, asia­kas­paik­ko­ja ra­joi­te­taan, te­ras­seil­le va­paam­mat säännöt – MaRa: Pää­tök­set eivät riitä lo­mau­tus­ten pur­ka­mi­seen

19.05.2020 14:43 0
MaRa: Sallittujen asiakaspaikkojen määrä tulee nostaa 75 prosenttiin – muuten suurta osaa lomautetuista työntekijöistä ei voida kutsua takaisin töihin

MaRa: Sal­lit­tu­jen asia­kas­paik­ko­jen määrä tulee nostaa 75 pro­sent­tiin – muuten suurta osaa lo­mau­te­tuis­ta työn­te­ki­jöis­tä ei voida kutsua ta­kai­sin töihin

19.05.2020 13:33 1
Kulmuni paljasti Twitterissä yksityiskohdat: Ravintolat voivat ottaa sisään puolet normaalista asiakasmäärästä, alkoholia tarjoillaan kello 22:een asti

Kulmuni pal­jas­ti Twit­te­ris­sä yk­si­tyis­koh­dat: Ra­vin­to­lat voivat ottaa sisään puolet nor­maa­lis­ta asia­kas­mää­räs­tä, al­ko­ho­lia tar­joil­laan kello 22:een asti

19.05.2020 13:19 0
Hallitus tiedottaa ravintoloiden avaamisesta – seuraa suoraa lähetystä kello 13 alkaen

Hal­li­tus tie­dot­taa ra­vin­to­loi­den avaa­mi­ses­ta – seuraa suoraa lä­he­tys­tä kello 13 alkaen

19.05.2020 12:37 0
Hallitukselta odotetaan päätöksiä ravintoloiden avaamisesta, eduskunta varautunut käymään lähetekeskustelun jo tänään

Hal­li­tuk­sel­ta odo­te­taan pää­tök­siä ra­vin­to­loi­den avaa­mi­ses­ta, edus­kun­ta va­rau­tu­nut käymään lä­he­te­kes­kus­te­lun jo tänään

19.05.2020 08:01 0
Kysely: Vain yhdeksän prosenttia matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä toimii kannattavasti puolen vuoden kuluttua

Kysely: Vain yh­dek­sän pro­sent­tia mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­sis­tä toimii kan­nat­ta­vas­ti puolen vuoden ku­lut­tua

18.05.2020 14:52 0
Uusi koronatuki tarjotaan kaikille yrityksille – ravintolat voivat hakea lisäksi uutta tukea, mutta muista tuista vähennettynä

Uusi ko­ro­na­tu­ki tar­jo­taan kai­kil­le yri­tyk­sil­le – ra­vin­to­lat voivat hakea lisäksi uutta tukea, mutta muista tuista vä­hen­net­ty­nä

14.05.2020 11:51 0
Hallitus hyväksyi esityksen ravintoloiden tukipaketista – lisärahaa esitetään myös työttömyyden hoitoon, koronatutkimukseen ja tartuntojen jäljittämiseen

Hal­li­tus hy­väk­syi esi­tyk­sen ra­vin­to­loi­den tu­ki­pa­ke­tis­ta – li­sä­ra­haa esi­te­tään myös työt­tö­myy­den hoi­toon, ko­ro­na­tut­ki­muk­seen ja tar­tun­to­jen jäl­jit­tä­mi­seen

08.05.2020 13:20 0
Keskustaministerit: Ravintolatuen korvausajankohta vielä tarkasteluun

Kes­kus­ta­mi­nis­te­rit: Ra­vin­to­la­tuen kor­vaus­ajan­koh­ta vielä tar­kas­te­luun

07.05.2020 20:02 0
"Raha ei millään matematiikalla riitä pelastamaan kaikkia" – lappilaisyrittäjien mielestä ravintoloiden tuki on liian pieni, mutta uskoa tulevaan tarvitaan

"Raha ei millään ma­te­ma­tii­kal­la riitä pe­las­ta­maan kaik­kia" – lap­pi­lais­yrit­tä­jien mie­les­tä ra­vin­to­loi­den tuki on liian pieni, mutta uskoa tu­le­vaan tar­vi­taan

07.05.2020 19:30 0
Pääkirjoitus: Ravintoloiden tukimalli valmistui viimein, summa jäi odotetusta

Pää­kir­joi­tus: Ra­vin­to­loi­den tu­ki­mal­li val­mis­tui vii­mein, summa jäi odo­te­tus­ta

06.05.2020 19:39 0
Hallitus tukee ravintoloita kahdella tavalla 123 miljoonan edestä – Tukea tonni per työntekijä ja kompensaatiota juokseviin kustannuksiin

Hal­li­tus tukee ra­vin­to­loi­ta kah­del­la tavalla 123 mil­joo­nan edestä – Tukea tonni per työn­te­ki­jä ja kom­pen­saa­tio­ta juok­se­viin kus­tan­nuk­siin

06.05.2020 19:24 0
Hallitus kertoo ravintoloiden tuista – seuraa suoraa lähetystä

Hal­li­tus kertoo ra­vin­to­loi­den tuista – seuraa suoraa lä­he­tys­tä

06.05.2020 18:02 0