Rajavartiolaitos
Ikäloput valvontalentokoneet lopettavat lentämisen viiden vuoden kuluttua – Suomen rajaturvallisuuden säilyttäminen vaatisi 350 miljoonan kalustosatsausta

Ikä­lo­put val­von­ta­len­to­ko­neet lo­pet­ta­vat len­tä­mi­sen viiden vuoden ku­lut­tua – Suomen ra­ja­tur­val­li­suu­den säi­lyt­tä­mi­nen vaatisi 350 mil­joo­nan ka­lus­to­sat­saus­ta

14.02.2020 19:25
Raja voi alkaa vuotaa nykyisellä rahoituksella – Kasvava kansainvälinen matkailu ja rapistuvat kiinteistöt uhkaavat Lapin rajavartioston toimintakykyä, ellei budjettia koroteta

Raja voi alkaa vuotaa ny­kyi­sel­lä ra­hoi­tuk­sel­la – Kasvava kan­sain­vä­li­nen mat­kai­lu ja ra­pis­tu­vat kiin­teis­töt uh­kaa­vat Lapin ra­ja­var­tios­ton toi­min­ta­ky­kyä, ellei bud­jet­tia ko­ro­te­ta

29.01.2020 06:30
Tilaajille
Rajavartiolaitos aloitti Raahen edustalla tapahtuneen epäillyn alueloukkauksen tutkinnan – saksalaisen sota-aluksen epäillään käyneen 0,35 meripeninkulmaa Suomen aluevesillä

Ra­ja­var­tio­lai­tos aloitti Raahen edus­tal­la ta­pah­tu­neen epäil­lyn alue­louk­kauk­sen tut­kin­nan – sak­sa­lai­sen so­ta-aluk­sen epäil­lään käyneen 0,35 me­ri­pe­nin­kul­maa Suomen alue­ve­sil­lä

21.01.2020 19:05
Rajojemme vartijoista uusia tarinoita neljän kirjan verran

Ra­jo­jem­me var­ti­jois­ta uusia ta­ri­noi­ta neljän kirjan verran

21.11.2019 10:11
Finnhemsin ja Rajavartiolaitoksen Rovaniemen tukikohdan helikoptereissa ei ole jäänpoistojärjestelmää – "Operointikyky jäätävissä olosuhteissa olisi toivottavaa"

Finn­hem­sin ja Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen Ro­va­nie­men tu­ki­koh­dan he­li­kop­te­reis­sa ei ole jään­pois­to­jär­jes­tel­mää – "O­pe­roin­ti­ky­ky jää­tä­vis­sä olo­suh­teis­sa olisi toi­vot­ta­vaa"

20.11.2019 07:30
Tilaajille
Sallan raja-asemalla oli vilkas viikonloppu: tarkastuksissa löydettiin kaksi etsintäkuulutettua ja sähkölamautin, myös sotavainajien jäänteitä palautettiin Venäjälle

Sallan ra­ja-ase­mal­la oli vilkas vii­kon­lop­pu: tar­kas­tuk­sis­sa löy­det­tiin kaksi et­sin­tä­kuu­lu­tet­tua ja säh­kö­la­mau­tin, myös so­ta­vai­na­jien jään­tei­tä pa­lau­tet­tiin Ve­nä­jäl­le

07.11.2019 16:10
Rajavartijat ovat aina aluksi eturintamassa etummaisina – Neuvostoliiton karannut ohjus Inarijärvellä ja pakolaistulva Raja-Joosepissa kovimmat haasteet talvisodan jälkeen

Ra­ja­var­ti­jat ovat aina aluksi etu­rin­ta­mas­sa etum­mai­si­na – Neu­vos­to­lii­ton ka­ran­nut ohjus Ina­ri­jär­vel­lä ja pa­ko­lais­tul­va Ra­ja-Joo­se­pis­sa ko­vim­mat haas­teet tal­vi­so­dan jälkeen

05.11.2019 21:27
Suomessa tutkitaan vuosittain kymmeniä ihmissalakuljetustapauksia – Asiantuntija: ihmiskauppa on kansainväliseen huumekauppaan verrattava bisnes

Suo­mes­sa tut­ki­taan vuo­sit­tain kym­me­niä ih­mis­sa­la­kul­je­tus­ta­pauk­sia – Asian­tun­ti­ja: ih­mis­kaup­pa on kan­sain­vä­li­seen huu­me­kaup­paan ver­rat­ta­va bisnes

25.10.2019 18:03