Rajavartiolaitos
Viimeisin 12 tuntia
"Ei Ruotsin kansalaisia saa käännyttää Suomen länsirajalla" – Professorin mukaan käännytyksiä varten länsirajalle tarvittaisiin päivystämään tartuntatautilääkäri

"Ei Ruotsin kan­sa­lai­sia saa kään­nyt­tää Suomen län­si­ra­jal­la" – Pro­fes­so­rin mukaan kään­ny­tyk­siä varten län­si­ra­jal­le tar­vit­tai­siin päi­vys­tä­mään tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri

22.05.2020 20:30 6
Kuukausi
Jussi pääsi isän syliin – Raja erotti Joonas Ulkuniemen viikoiksi perheistään

Jussi pääsi isän syliin – Raja erotti Joonas Ul­ku­nie­men vii­koik­si per­heis­tään

11.05.2020 20:00 0
Sisäministeri vieraili Torniossa –  IL: "Täällä annetaan suosituksia siitä, että tällaisessa tautitilanteessa ei olisi hyvä, että rajan yli mennään edestakaisin"

Si­sä­mi­nis­te­ri vie­rai­li Tor­nios­sa – IL: "Täällä an­ne­taan suo­si­tuk­sia siitä, että täl­lai­ses­sa tau­ti­ti­lan­tees­sa ei olisi hyvä, että rajan yli mennään edes­ta­kai­sin"

11.05.2020 15:29 4
Entinen rajaupseeri Mikko Kärnä teki kantelun rajavartiolaitoksen toiminnasta länsirajalla "Viranomaisella on velvollisuus kertoa kansalaisille ei pelkästään hänen velvollisuuksistaan, vaan myös oikeuksistaan"

Entinen ra­ja­up­see­ri Mikko Kärnä teki kan­te­lun ra­ja­var­tio­lai­tok­sen toi­min­nas­ta län­si­ra­jal­la "Vi­ra­no­mai­sel­la on vel­vol­li­suus kertoa kan­sa­lai­sil­le ei pel­käs­tään hänen vel­vol­li­suuk­sis­taan, vaan myös oi­keuk­sis­taan"

11.05.2020 12:50 4
MTV: Ruotsin Pellossa paloi rakennus, Suomen puolelta tulevat auttajat joutuivat rajatarkastukseen

MTV: Ruotsin Pel­los­sa paloi ra­ken­nus, Suomen puo­lel­ta tulevat aut­ta­jat jou­tui­vat ra­ja­tar­kas­tuk­seen

06.05.2020 13:37 0
Länsirajalta ei vielä mitään uutta - torstaina päätetään rajoitusten jatkosta

Län­si­ra­jal­ta ei vielä mitään uutta - tors­tai­na pää­te­tään ra­joi­tus­ten jat­kos­ta

05.05.2020 10:56 0
Yksityishenkilöiden välinen tavaranvaihto kielletään Tornion rajanylityspaikalla maanantaista alkaen

Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den välinen ta­va­ran­vaih­to kiel­le­tään Tornion ra­jan­yli­tys­pai­kal­la maa­nan­tais­ta alkaen

02.05.2020 17:59 0
Mitä kameroita Tornioon on tullut? - Rajavartioston kamerakyltit ilmestyivät Tornion teiden varteen

Mitä ka­me­roi­ta Tor­nioon on tullut? - Ra­ja­var­tios­ton ka­me­ra­kyl­tit il­mes­tyi­vät Tornion teiden varteen

24.04.2020 21:01 0
Tornion tulli ja Lapin rajavartiolaitos muistuttavat: Tavaraliikenne rajan yli kauppiaalta suoraan yksityiselle on kiellettyä

Tornion tulli ja Lapin ra­ja­var­tio­lai­tos muis­tut­ta­vat: Ta­va­ra­lii­ken­ne rajan yli kaup­piaal­ta suoraan yk­si­tyi­sel­le on kiel­let­tyä

24.04.2020 20:18 0
Vanhemmat
Kuvanveistäjältä sujui myös siltojen suunnittelu – Urpo Kärri piirsi rajavartiostolle riippusiltoja ilman minkäänlaista alan koulutusta

Ku­van­veis­tä­jäl­tä sujui myös sil­to­jen suun­nit­te­lu – Urpo Kärri piirsi ra­ja­var­tios­tol­le riip­pu­sil­to­ja ilman min­kään­lais­ta alan kou­lu­tus­ta

19.04.2020 18:00 0
Suomeen odotetaan ulkomailta 1  500 kausityöntekijää turvaamaan huoltovarmuutta

Suomeen odo­te­taan ul­ko­mail­ta 1  500 kau­si­työn­te­ki­jää tur­vaa­maan huol­to­var­muut­ta

15.04.2020 08:16 0
Poliisi, Pelastuslaitos, Rajavartiolaitos ja Tulli järjestivät yllätystempauksen Länsi-Pohjan keskussairaalan eteen

Po­lii­si, Pe­las­tus­lai­tos, Ra­ja­var­tio­lai­tos ja Tulli jär­jes­ti­vät yl­lä­tys­tem­pauk­sen Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lan eteen

08.04.2020 15:42 0

Kaksi suo­ma­lais­ta ylitti Suomen ja Ruotsin rajan luvatta Tor­nios­sa – Ran­gais­tuk­se­na sakkoja

01.04.2020 21:54 0
Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikkojen aukioloaikoja rajoitetaan

Sallan ja Ra­ja-Joo­se­pin ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen au­ki­olo­ai­ko­ja ra­joi­te­taan

22.03.2020 18:50 0
Rajat ovat nyt kiinni - Ensimmäinen vuoro sujui rauhallisesti:  "Ihmiset ovat ymmärtäneet mistä tässä on kyse"

Rajat ovat nyt kiinni - En­sim­mäi­nen vuoro sujui rau­hal­li­ses­ti:  "Ih­mi­set ovat ym­mär­tä­neet mistä tässä on kyse"

19.03.2020 16:39 0
Suomi palautti sisärajatarkastukset

Suomi pa­laut­ti si­sä­ra­ja­tar­kas­tuk­set

19.03.2020 16:18 0
Rajoitettu liikenne Norjan ja Ruotsin rajoilla voimaan torstaiyönä: Tavaraliikenne jatkuu normaalisti

Ra­joi­tet­tu lii­ken­ne Norjan ja Ruotsin ra­joil­la voimaan tors­taiyö­nä: Ta­va­ra­lii­ken­ne jatkuu nor­maa­lis­ti

18.03.2020 20:23 0
Miten ja milloin toteutetaan koronaviruskaranteeni rajoilla? Suomi ottaa käyttöön laajan rajavalvonnan – Yksityiskohdat vielä auki

Miten ja milloin to­teu­te­taan ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­ni ra­joil­la? Suomi ottaa käyt­töön laajan ra­ja­val­von­nan – Yk­si­tyis­koh­dat vielä auki

17.03.2020 13:06 0
Lapin rajavartiosto suunnittelee uutta kasarmia Ivaloon – Rajavartiolaitoksen rakennuskanta rapistuu, jo 200 työntekijää työskentelee väistötiloissa

Lapin ra­ja­var­tios­to suun­nit­te­lee uutta ka­sar­mia Ivaloon – Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen ra­ken­nus­kan­ta ra­pis­tuu, jo 200 työn­te­ki­jää työs­ken­te­lee väis­tö­ti­lois­sa

28.02.2020 16:04 0
Inari lupasi sitoutua 10 vuodeksi Rajan kanssa yhteiseen uimahalliin

Inari lupasi si­tou­tua 10 vuo­dek­si Rajan kanssa yh­tei­seen ui­ma­hal­liin

26.02.2020 13:54 0