Rajavalvonta
Viimeisin 24 tuntia
Norrbotten tarjoaa lappilaisille tehohoitoa, jos raja pidetään auki Ruotsissa työssä käyville hoitajille ja lääkäreille

Norr­bot­ten tarjoaa lap­pi­lai­sil­le te­ho­hoi­toa, jos raja pi­de­tään auki Ruot­sis­sa työssä käy­vil­le hoi­ta­jil­le ja lää­kä­reil­le

01.04.2020 18:43
Tilaajille
Kuukausi
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Työ­mat­ka­lii­ken­net­tä Ruotsin ja Suomen Lapin välillä ra­joi­tet­ta­va entistä tiu­kem­min

31.03.2020 07:29
Lapissa pelätään koronan leviämistä työmatkaliikenteen mukaan – "Rajaamistoimilla voidaan selkeästi hidastaa koronaepidemian kulkua"

Lapissa pe­lä­tään koronan le­viä­mis­tä työ­mat­ka­lii­ken­teen mukaan – "Ra­jaa­mis­toi­mil­la voidaan sel­keäs­ti hi­das­taa ko­ro­na­epi­de­mian kulkua"

29.03.2020 21:19
Tornion Matkahuolto palaa Suomeen aprillipäivänä – rajatarkastukset ovat hankalat asiakkaille ja linja-autoille

Tornion Mat­ka­huol­to palaa Suomeen ap­ril­li­päi­vä­nä – ra­ja­tar­kas­tuk­set ovat han­ka­lat asiak­kail­le ja lin­ja-au­toil­le

26.03.2020 19:15
Arvio: Pohjois-Ruotsissa jo 3000–4000 saattaa kantaa koronavirusta – "Epidemia on alkanut"

Arvio: Poh­jois-Ruot­sis­sa jo 3000–4000 saattaa kantaa ko­ro­na­vi­rus­ta – "E­pi­de­mia on al­ka­nut"

25.03.2020 19:19
"En muista tällaista, että passia olisi tarvittu tällä rajalla" - Ylitorniolla liikettä pitävät yrittäjät jäävät Suomeen, jos rajaa ei saa ylittää ollenkaan

"En muista täl­lais­ta, että passia olisi tar­vit­tu tällä ra­jal­la" - Yli­tor­niol­la lii­ket­tä pitävät yrit­tä­jät jäävät Suo­meen, jos rajaa ei saa ylittää ol­len­kaan

25.03.2020 15:08
Pääkirjoitus: Vapaalle liikkumiselle tuli äkkiloppu myös länsirajalla
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Va­paal­le liik­ku­mi­sel­le tuli äk­ki­lop­pu myös län­si­ra­jal­la

23.03.2020 06:30
Ruotsin raja on yritetty ylittää luvattomasti Torniossa – luvattomat ylitykset voivat johtaa seuraamuksiin

Ruotsin raja on yri­tet­ty ylittää lu­vat­to­mas­ti Tor­nios­sa – lu­vat­to­mat yli­tyk­set voivat johtaa seu­raa­muk­siin

20.03.2020 20:41
Länsisatamassa virolainen rakennustyömies Marko Kaasma tuskailee ristiriitaisia tietoja perheensä luokse pääsystä – Tällaiset ovat poikkeusolojen tunnelmat rajoilla

Län­si­sa­ta­mas­sa vi­ro­lai­nen ra­ken­nus­työ­mies Marko Kaasma tus­kai­lee ris­ti­rii­tai­sia tietoja per­heen­sä luokse pää­sys­tä – Täl­lai­set ovat poik­keus­olo­jen tun­nel­mat ra­joil­la

19.03.2020 10:56
Myös Utsjoen tulli meni kiinni – rajalle syttyi punaiset valot ja kylä hiljeni

Myös Utsjoen tulli meni kiinni – rajalle syttyi pu­nai­set valot ja kylä hiljeni

19.03.2020 10:48
Sallan raja-aseman liikenne on hiljentynyt jo viime viikolla– "Rajan sulkeminen mietityttää, mutta sen kanssa eletään"

Sallan ra­ja-ase­man lii­ken­ne on hil­jen­ty­nyt jo viime vii­kol­la– "Rajan sul­ke­mi­nen mie­ti­tyt­tää, mutta sen kanssa ele­tään"

17.03.2020 16:54
Miten ja milloin toteutetaan koronaviruskaranteeni rajoilla? Suomi ottaa käyttöön laajan rajavalvonnan – Yksityiskohdat vielä auki

Miten ja milloin to­teu­te­taan ko­ro­na­vi­rus­ka­ran­tee­ni ra­joil­la? Suomi ottaa käyt­töön laajan ra­ja­val­von­nan – Yk­si­tyis­koh­dat vielä auki

17.03.2020 13:06
Suomi sulkee rajansa niin pian kuin mahdollista – välttämätön työssäkäynti sallitaan pohjois- ja länsirajan yli

Suomi sulkee rajansa niin pian kuin mah­dol­lis­ta – vält­tä­mä­tön työs­sä­käyn­ti sal­li­taan poh­jois- ja län­si­ra­jan yli

16.03.2020 20:24
Viro sulkee rajansa estääkseen koronaviruksen leviämistä, Espanjassa pääministerin vaimo sairastunut

Viro sulkee rajansa es­tääk­seen ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mis­tä, Es­pan­jas­sa pää­mi­nis­te­rin vaimo sai­ras­tu­nut

15.03.2020 07:46
EU:n yhteinen rajavartiosto aloittaa 5 000 työntekijän voimin ensi vuonna – mahdollista operoida myös EU:n ulkopuolella

EU:n yh­tei­nen ra­ja­var­tios­to aloit­taa 5 000 työn­te­ki­jän voimin ensi vuonna – mah­dol­lis­ta ope­roi­da myös EU:n ul­ko­puo­lel­la

04.03.2020 19:04
Vanhemmat
Pääkirjoitus: Rajavartijoita tarvitaan entistä enemmän, kiitos turistien ja Erdoganin uhittelun
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Ra­ja­var­ti­joi­ta tar­vi­taan entistä enem­män, kiitos tu­ris­tien ja Er­do­ga­nin uhit­te­lun

03.03.2020 06:00
Rajajoen yli tuli jopa 10 000 pakettia päivässä – Tornionlaakson kautta oli ainoa turvallinen postireitti Venäjän ja Euroopan välillä

Ra­ja­joen yli tuli jopa 10 000 pa­ket­tia päi­väs­sä – Tor­nion­laak­son kautta oli ainoa tur­val­li­nen pos­ti­reit­ti Venäjän ja Eu­roo­pan välillä

05.02.2020 19:01
Lapin rajavartiostolla vilkas vuodenvaihde ja loppiainen: Puuttuvia viisumeita, tutkanpaljastimia ja ojaan ajaneita autoja

Lapin ra­ja­var­tios­tol­la vilkas vuo­den­vaih­de ja lop­piai­nen: Puut­tu­via vii­su­mei­ta, tut­kan­pal­jas­ti­mia ja ojaan aja­nei­ta autoja

07.01.2020 18:13
Sallan raja-asemalla oli vilkas viikonloppu: tarkastuksissa löydettiin kaksi etsintäkuulutettua ja sähkölamautin, myös sotavainajien jäänteitä palautettiin Venäjälle

Sallan ra­ja-ase­mal­la oli vilkas vii­kon­lop­pu: tar­kas­tuk­sis­sa löy­det­tiin kaksi et­sin­tä­kuu­lu­tet­tua ja säh­kö­la­mau­tin, myös so­ta­vai­na­jien jään­tei­tä pa­lau­tet­tiin Ve­nä­jäl­le

07.11.2019 16:10
Suomessa tutkitaan vuosittain kymmeniä ihmissalakuljetustapauksia – Asiantuntija: ihmiskauppa on kansainväliseen huumekauppaan verrattava bisnes

Suo­mes­sa tut­ki­taan vuo­sit­tain kym­me­niä ih­mis­sa­la­kul­je­tus­ta­pauk­sia – Asian­tun­ti­ja: ih­mis­kaup­pa on kan­sain­vä­li­seen huu­me­kaup­paan ver­rat­ta­va bisnes

25.10.2019 18:03