Puolustusvoimat
Kuukausi
Pääesikunta esittää uusia valtuuksia sotilaiden rikosten tutkintaan: "Puolustusvoimista tulisi lähes täysivaltainen esitutkintaviranomainen"

Pää­esi­kun­ta esittää uusia val­tuuk­sia so­ti­lai­den ri­kos­ten tut­kin­taan: "Puo­lus­tus­voi­mis­ta tulisi lähes täy­si­val­tai­nen esi­tut­kin­ta­vi­ra­no­mai­nen"

22.02.2020 06:00
Oikulliset talvet vaikuttavat jo sodankäyntitaitoon – sotilaat eivät välttämättä pääse suksille koko palvelusaikanaan

Oi­kul­li­set talvet vai­kut­ta­vat jo so­dan­käyn­ti­tai­toon – so­ti­laat eivät vält­tä­mät­tä pääse suk­sil­le koko pal­ve­lus­ai­ka­naan

18.02.2020 17:58
Maavoimien komentaja: Naisia reippaasti lisää asepalvelukseen "Jokaisesta ei tarvitse kouluttaa konekiväärimiestä"

Maa­voi­mien ko­men­ta­ja: Naisia reip­paas­ti lisää ase­pal­ve­luk­seen "Jo­kai­ses­ta ei tar­vit­se kou­lut­taa ko­ne­ki­vää­ri­mies­tä"

12.02.2020 11:58
Ex-tiedustelupomon johtama Venäjä-tutkimus tilattiin valtiojohdon käyttöön – Kohderyhminä presidentin kanslian lisäksi Supo ja Puolustusvoimat

Ex-tie­dus­te­lu­po­mon johtama Ve­nä­jä-tut­ki­mus ti­lat­tiin val­tio­joh­don käyt­töön – Koh­de­ryh­mi­nä pre­si­den­tin kans­lian lisäksi Supo ja Puo­lus­tus­voi­mat

03.02.2020 06:00
Apulaisoikeusasiamies armeijan yhteistupakokeilusta: "Osallistujien yksityisyys ja koskemattomuus pitää taata"

Apu­lais­oi­keus­asia­mies ar­mei­jan yh­teis­tu­pa­ko­kei­lus­ta: "O­sal­lis­tu­jien yk­si­tyi­syys ja kos­ke­mat­to­muus pitää taata"

01.02.2020 16:17
Vanhemmat
Ranskalainen Rafale saapui Pirkkalaan Puolustusvoimien testeihin – Hävittäjää on käytetty sotaoperaatioissa esimerkiksi Afganistanissa

Rans­ka­lai­nen Rafale saapui Pirk­ka­laan Puo­lus­tus­voi­mien tes­tei­hin – Hä­vit­tä­jää on käy­tet­ty so­ta­ope­raa­tiois­sa esi­mer­kik­si Af­ga­nis­ta­nis­sa

21.01.2020 18:29
Eurofighter lupaa itsenäisen hävittäjäjärjestelmän, jossa kaikki valta ja tieto ovat Suomella

Eu­ro­figh­ter lupaa it­se­näi­sen hä­vit­tä­jä­jär­jes­tel­män, jossa kaikki valta ja tieto ovat Suo­mel­la

10.01.2020 20:24
Suomalaiset koelentäjät pääsevät useimpien hävittäjien ohjaimiin taivaalla Pirkkalan testeissä – Lentoon nousi perjantaina kaksi Hornetia perässään kaksi testattavaa Eurofighteria

Suo­ma­lai­set koe­len­tä­jät pää­se­vät useim­pien hä­vit­tä­jien oh­jai­miin tai­vaal­la Pirk­ka­lan tes­teis­sä – Lentoon nousi per­jan­tai­na kaksi Hor­ne­tia pe­räs­sään kaksi tes­tat­ta­vaa Eu­ro­figh­te­ria

10.01.2020 17:58
12 000 uutta alokasta aloittaa palveluksen loppiaisena – Maavoimissa palveluksen aloittaa noin 9 800 alokasta

12 000 uutta alo­kas­ta aloit­taa pal­ve­luk­sen lop­piai­se­na – Maa­voi­mis­sa pal­ve­luk­sen aloit­taa noin 9 800 alo­kas­ta

06.01.2020 10:47
Lukijalta: Sotilasliitto Naton jäsenyys toisi turvan Suomelle
Mielipide Kari Rantala

Lu­ki­jal­ta: So­ti­las­liit­to Naton jä­se­nyys toisi turvan Suo­mel­le

31.12.2019 07:02

Yh­dys­val­ta­lai­set, rans­ka­lai­set ja hol­lan­ti­lai­set so­ti­laat tulevat har­joit­te­le­maan tal­vi­so­dan­käyn­tiä So­dan­ky­lään – kurssin en­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa har­joi­tel­laan sel­viy­ty­mis­tai­to­ja

30.12.2019 13:20
Todistaja kertoi oikeudessa Lemmenjoen tapahtumien selvittelystä: "Tämä oli jollain tavalla siirretty Pääesikunnan harkintaan"

To­dis­ta­ja kertoi oi­keu­des­sa Lem­men­joen ta­pah­tu­mien sel­vit­te­lys­tä: "Tämä oli jollain tavalla siir­ret­ty Pää­esi­kun­nan har­kin­taan"

20.12.2019 19:40
Puolustusvoimien Lemmenjoki-tapauksen käsittely alkaa korkeimmassa oikeudessa – Puolustus on nimennyt kolme uutta todistajaa

Puo­lus­tus­voi­mien Lem­men­jo­ki-ta­pauk­sen kä­sit­te­ly alkaa kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa – Puo­lus­tus on ni­men­nyt kolme uutta to­dis­ta­jaa

19.12.2019 08:05
Tunturiralli joutui väistymään sotaharjoitusalueella, reitti tehtiin uusiksi: "Jouduimme aikamoiseen liemeen"

Tun­tu­ri­ral­li joutui väis­ty­mään so­ta­har­joi­tu­sa­lueel­la, reitti tehtiin uu­sik­si: "Jou­duim­me ai­ka­moi­seen lie­meen"

16.12.2019 19:21
Puolustusvoimat lähetti tarkennetun tarjouspyynnön Hornetien korvaajista – lopullinen valinta tulevasta hävittäjämallista tehdään vuonna 2021

Puo­lus­tus­voi­mat lähetti tar­ken­ne­tun tar­jous­pyyn­nön Hor­ne­tien kor­vaa­jis­ta – lo­pul­li­nen valinta tu­le­vas­ta hä­vit­tä­jä­mal­lis­ta tehdään vuonna 2021

01.11.2019 10:49
Kestävätkö hävittäjäkandidaatit Suomen talven? – Puolustusvoimien testitapahtuma alkaa tammi-helmikuussa Pirkkalassa ja lentoja tehdään myös yöllä

Kes­tä­vät­kö hä­vit­tä­jä­kan­di­daa­tit Suomen talven? – Puo­lus­tus­voi­mien tes­ti­ta­pah­tu­ma alkaa tam­mi-hel­mi­kuus­sa Pirk­ka­las­sa ja lentoja tehdään myös yöllä

01.11.2019 10:49

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin tais­te­lu­har­joi­tus So­dan­ky­län ja Ivalon alueel­la vai­kut­taa lii­ken­tee­seen Ne­los­tiel­lä – har­joi­tuk­ses­ta ai­heu­tuu myös me­lu­hait­taa

30.10.2019 10:24
Ensimmäiset tiedot Supon ja Puolustusvoimien tiedusteluyhteistyöstä julki – Näihin kohteisiin tiedustelu kohdistuu, tiedonhaun priorisointi käynnissä

En­sim­mäi­set tiedot Supon ja Puo­lus­tus­voi­mien tie­dus­te­lu­yh­teis­työs­tä julki – Näihin koh­tei­siin tie­dus­te­lu koh­dis­tuu, tie­don­haun prio­ri­soin­ti käyn­nis­sä

30.10.2019 06:00
Suomi puolustautuu ohjushyökkäystä vastaan eri filosofialla kuin suurvallat – Puolustusvoimain uusi komentaja avaa myös, miksi korvettien mitat kasvoivat

Suomi puo­lus­tau­tuu oh­jus­hyök­käys­tä vastaan eri fi­lo­so­fial­la kuin suur­val­lat – Puo­lus­tus­voi­main uusi ko­men­ta­ja avaa myös, miksi kor­vet­tien mitat kas­voi­vat

26.10.2019 15:00
Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja tyrmää yhteistuvat: Mustasukkaiset tyttöystävät, biologiset eroavuudet ja sormella osoittelut

Puo­lus­tus­va­lio­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja tyrmää yh­teis­tu­vat: Mus­ta­suk­kai­set tyt­töys­tä­vät, bio­lo­gi­set eroa­vuu­det ja sor­mel­la osoit­te­lut

14.10.2019 14:26