Posti
Viimeisin tunti
Postikiistan ratkotaan parhaillaan valtakunnan sovittelijan johdolla – Useat tukilakot uhkaavat pysäyttää Postin lähetysten käsittelyn ja kuljetuksen maanantaina

Pos­ti­kiis­tan rat­ko­taan par­hail­laan val­ta­kun­nan so­vit­te­li­jan joh­dol­la – Useat tu­ki­la­kot uh­kaa­vat py­säyt­tää Postin lä­he­tys­ten kä­sit­te­lyn ja kul­je­tuk­sen maa­nan­tai­na

16:44
Viimeisin 12 tuntia
Postikiistan ratkominen jatkuu tänään – Useat tukilakot uhkaavat pysäyttää Postin lähetysten käsittelyn ja kuljetuksen maanantaina

Pos­ti­kiis­tan rat­ko­mi­nen jatkuu tänään – Useat tu­ki­la­kot uh­kaa­vat py­säyt­tää Postin lä­he­tys­ten kä­sit­te­lyn ja kul­je­tuk­sen maa­nan­tai­na

11:41
Viikko
Postilakko laajenee: AKT maanantaina tukilakkoon postilaisten puolesta – Postin lähetysten käsittely seisahtuu viikoksi

Pos­ti­lak­ko laa­je­nee: AKT maa­nan­tai­na tu­ki­lak­koon pos­ti­lais­ten puo­les­ta – Postin lä­he­tys­ten kä­sit­te­ly sei­sah­tuu vii­kok­si

16.11.2019 12:59
Ministeri Paatero: "Luotan, että postilakkoon löydetään sopu"

Mi­nis­te­ri Paa­te­ro: "Luo­tan, että pos­ti­lak­koon löy­de­tään sopu"

14.11.2019 19:30
Postialan neuvotteluissa päästiin pieni askel eteenpäin ilman läpimurtoa – lakko jatkuu, seuraavat neuvottelut perjantaina

Pos­ti­alan neu­vot­te­luis­sa pääs­tiin pieni askel eteen­päin ilman lä­pi­mur­toa – lakko jatkuu, seu­raa­vat neu­vot­te­lut per­jan­tai­na

13.11.2019 16:23
Valtion omistajaohjausministeri lupaa pysyä pois Postin neuvottelupöydästä – "Rakenteellisia muutoksia olisi pitänyt tehdä jo kymmenen vuotta sitten"

Valtion omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri lupaa pysyä pois Postin neu­vot­te­lu­pöy­däs­tä – "Ra­ken­teel­li­sia muu­tok­sia olisi pitänyt tehdä jo kym­me­nen vuotta sitten"

11.11.2019 20:25
Lumisateessa lakkovahtina Rovaniemellä värjötellyt PAU:n pääluottamusmies: Tunnen kaikki, jotka ovat tulossa tänne töihin

Lu­mi­sa­tees­sa lak­ko­vah­ti­na Ro­va­nie­mel­lä vär­jö­tel­lyt PAU:n pää­luot­ta­mus­mies: Tunnen kaikki, jotka ovat tulossa tänne töihin

11.11.2019 16:06
Postin väen tultava toimeen reilun 50 euron turvin - lakkoavustus keskimääräistä tasoa, mutta kaukana Sähköliiton mojovasta summasta

Postin väen tultava toimeen reilun 50 euron turvin - lak­ko­avus­tus kes­ki­mää­räis­tä tasoa, mutta kaukana Säh­kö­lii­ton mo­jo­vas­ta sum­mas­ta

11.11.2019 12:26
Posti järjestää rekrytointitapahtuman keskellä lakkoa – "Pääpaino on sanomalehdenjakajissa, jotka eivät ole lakon piirissä"

Posti jär­jes­tää rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­man kes­kel­lä lakkoa – "Pää­pai­no on sa­no­ma­leh­den­ja­ka­jis­sa, jotka eivät ole lakon pii­ris­sä"

11.11.2019 12:25
Kuukausi

Postin lakko vai­kut­taa myös TE-pal­ve­lui­den kir­je­lä­he­tyk­siin – kirjeet voivat viipyä mat­kal­la pitkään lakon jäl­keen­kin

08.11.2019 16:49

Postin lakko koskee osaa Lapin Kansan ja­ke­lus­ta – suurin vai­ku­tus Ylä-La­pis­sa

07.11.2019 19:18
Lapin sairaanhoitopiiri varautuu postilakkoon: Ajanvaraukset ja aikojen peruminen hoidetaan puhelimitse, laskuihin lisää maksuaikaa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri va­rau­tuu pos­ti­lak­koon: Ajan­va­rauk­set ja aikojen pe­ru­mi­nen hoi­de­taan pu­he­li­mit­se, las­kui­hin lisää mak­su­ai­kaa

07.11.2019 16:50
Postin lakko alkaa maanantaina – "Tilanne on ikävä Postin asiakkaiden ja koko yhteiskunnan kannalta" – Näin lakko vaikuttaa jakeluun

Postin lakko alkaa maa­nan­tai­na – "Ti­lan­ne on ikävä Postin asiak­kai­den ja koko yh­teis­kun­nan kan­nal­ta" – Näin lakko vai­kut­taa ja­ke­luun

07.11.2019 13:25
Postin lakko alkaa maanantaina – neuvottelut tauolle tuloksettomina

Postin lakko alkaa maa­nan­tai­na – neu­vot­te­lut tauolle tu­lok­set­to­mi­na

07.11.2019 11:56
Syksyn isot neuvottelut pahasti solmussa: teknologiasektorilla ylityökielto, postilakko uhkaa parin viikon päästä

Syksyn isot neu­vot­te­lut pahasti sol­mus­sa: tek­no­lo­gia­sek­to­ril­la yli­työ­kiel­to, pos­ti­lak­ko uhkaa parin viikon päästä

01.11.2019 17:00
"Todennäköisempää, että lakko toteutuu" – Postin parantunut tulos hämmentää PAU:n puheenjohtajaa, koska yhtiö on vedonnut palkkakiistassa talousvaikeuksiin

"To­den­nä­köi­sem­pää, että lakko to­teu­tuu" – Postin pa­ran­tu­nut tulos häm­men­tää PAU:n pu­heen­joh­ta­jaa, koska yhtiö on ve­don­nut palk­ka­kiis­tas­sa ta­lous­vai­keuk­siin

29.10.2019 19:20
Yli 200 000 palkansaajan työehtosopimukset ovat torstaina katkolla –ratkaisuista ei ole vielä aavistustakaan

Yli 200 000 pal­kan­saa­jan työ­eh­to­so­pi­muk­set ovat tors­tai­na kat­kol­la –rat­kai­suis­ta ei ole vielä aa­vis­tus­ta­kaan

29.10.2019 19:13
IAU liittyy tukilakolla Postin työtaisteluun, Teollisuusliitto päättää asiasta aikaisintaan marraskuussa

IAU liittyy tu­ki­la­kol­la Postin työ­tais­te­luun, Teol­li­suus­liit­to päättää asiasta ai­kai­sin­taan mar­ras­kuus­sa

24.10.2019 18:00
Postinjakajat ja -kuljettajat uhkaavat kahden viikon lakolla marraskuussa, jollei sopua työnantajan kanssa synny

Pos­tin­ja­ka­jat ja -kul­jet­ta­jat uh­kaa­vat kahden viikon lakolla mar­ras­kuus­sa, jollei sopua työn­an­ta­jan kanssa synny

22.10.2019 13:22
Vanhemmat
Posti investoi verkkokaupan kasvuun – Suomessa 4000 pakettiautomaattia vuonna 2022

Posti in­ves­toi verk­ko­kau­pan kasvuun – Suo­mes­sa 4000 pa­ket­ti­au­to­maat­tia vuonna 2022

10.10.2019 14:12