Poronhoito
Kuukausi
Saamelaiskäräjät valitti Enontekiön Hietakeron varauspäätöksestä – "Tässä on tapahtunut selkeä menettelyvirhe"

Saa­me­lais­kä­rä­jät valitti Enon­te­kiön Hie­ta­ke­ron va­raus­pää­tök­ses­tä – "Tässä on ta­pah­tu­nut selkeä me­net­te­ly­vir­he"

04.06.2020 10:56 0
Tilaajille
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Onko ny­ky­po­ron­hoi­to eläin­rääk­käys­tä?

18.05.2020 22:07 0
Tilaajille
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Onko tämä pe­rin­teis­tä po­ron­hoi­toa?

16.05.2020 18:33 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Avoin ja läpinäkyvä petopolitiikka on myös poroelinkeinon etu
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Avoin ja lä­pi­nä­ky­vä pe­to­po­li­tiik­ka on myös po­ro­elin­kei­non etu

12.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Porojen jäälle ruokinta kuumentaa tunteita Inarissa,  jäällä on laskettu olleen jopa 500 poron tokka – Paliskunta: "Malttia nyt, poroilla on ollut raskas lumitalvi"

Porojen jäälle ruo­kin­ta kuu­men­taa tun­tei­ta Ina­ris­sa, jäällä on las­ket­tu olleen jopa 500 poron tokka – Pa­lis­kun­ta: "Malt­tia nyt, po­roil­la on ollut raskas lu­mi­tal­vi"

08.05.2020 13:46 2
Tilaajille
Poliisi selvittää kymmenien porojen epäiltyä varkautta  Paistunturissa

Poliisi sel­vit­tää kym­me­nien porojen epäil­tyä var­kaut­ta Pais­tun­tu­ris­sa

07.05.2020 16:36 0
Tilaajille
Vanhemmat
Ennätyshanki uhkaa vasomista – pälviä ei vielä tarpeeksi

En­nä­tys­han­ki uhkaa va­so­mis­ta – pälviä ei vielä tar­peek­si

06.05.2020 07:44 0
Tilaajille
Poronhoitoa keväällä 2020 Inarijärvellä

Po­ron­hoi­toa ke­vääl­lä 2020 Ina­ri­jär­vel­lä

30.04.2020 16:38 0
Porojen aiheuttamien vahinkojen arviointiin riippumattomampi lautakunta

Porojen ai­heut­ta­mien va­hin­ko­jen ar­vioin­tiin riip­pu­mat­to­mam­pi lau­ta­kun­ta

20.04.2020 18:14 0
Tilaajille
Ravintoloille myyvien poronliha jäi kynsiin – poronliha kaipaa verkkoon yhä markkinointia ja yhteistä tarinaa

Ra­vin­to­loil­le myyvien po­ron­li­ha jäi kynsiin – po­ron­li­ha kaipaa verk­koon yhä mark­ki­noin­tia ja yh­teis­tä tarinaa

15.04.2020 06:30 0
Tilaajille
Paliskuntain yhdistys vetoaa: Pidäthän koirasi kytkettynä

Pa­lis­kun­tain yh­dis­tys vetoaa: Pi­dät­hän koirasi kyt­ket­ty­nä

08.04.2020 12:10 0
Tilaajille
Oikeus sen vahvisti – Suomessakin on alettava kerätä ahkerammin ahmankakkaa
Kolumni Risto Pyykkö

Oikeus sen vah­vis­ti – Suo­mes­sa­kin on alet­ta­va kerätä ah­ke­ram­min ah­man­kak­kaa

07.04.2020 08:54 0
Tilaajille
Poromiehen tuntipalkka jää 3,6 euroon, mutta maanviljelijän palkka on vielä pienempi

Po­ro­mie­hen tun­ti­palk­ka jää 3,6 euroon, mutta maan­vil­je­li­jän palkka on vielä pie­nem­pi

02.04.2020 14:35 0
Tilaajille
Saamelaiskäräjät vetoaa: Porot heikkoja paksujen hankien keskellä, eivät kestä nyt metsästäjien ja hupikelkkailijoiden häiriötä

Saa­me­lais­kä­rä­jät vetoaa: Porot heik­ko­ja pak­su­jen hankien kes­kel­lä, eivät kestä nyt met­säs­tä­jien ja hu­pi­kelk­kai­li­joi­den häi­riö­tä

02.04.2020 08:40 0
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Asen­teet kun­ta­po­li­tii­kas­sa ko­ve­ne­vat. Pel­ko­sen­nie­mel­lä esitys kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mi­ses­ta kaatui. Seu­raa­vak­si on So­dan­ky­län vuoro.

16.03.2020 10:19 0
Tilaajille
Lumimassat aiheuttavat vaikeuksia poronhoidolle Lapissa – Saamelaiskäräjät vetoaa ministeriin korvauksien saamiseksi

Lu­mi­mas­sat ai­heut­ta­vat vai­keuk­sia po­ron­hoi­dol­le Lapissa – Saa­me­lais­kä­rä­jät vetoaa mi­nis­te­riin kor­vauk­sien saa­mi­sek­si

26.02.2020 18:46 0
Tilaajille
Ilmastonmuutos mullistaa poronhoitoa, kun tunturit pajukoituvat ja jäät ohenevat – lue kooste saamelaisten havainnoista

Il­mas­ton­muu­tos mul­lis­taa po­ron­hoi­toa, kun tun­tu­rit pa­ju­koi­tu­vat ja jäät ohe­ne­vat – lue kooste saa­me­lais­ten ha­vain­nois­ta

12.02.2020 08:55 0
Tilaajille
Laki turvaa pesimärauhan Kauppatorin röyhkeimmällekin lokille – kansallispuistossa pentujaan hoitava ahma voidaan listiä ilman seurauksia
Kolumni Risto Pyykkö

Laki turvaa pe­si­mä­rau­han Kaup­pa­to­rin röyh­keim­mäl­le­kin lokille – kan­sal­lis­puis­tos­sa pen­tu­jaan hoitava ahma voidaan listiä ilman seu­rauk­sia

12.02.2020 08:45 0
Tilaajille
Poronhoitoalueen poikkeusluvilla kaadettiin kahdeksan ahmaa

Po­ron­hoi­to­alueen poik­keus­lu­vil­la kaa­det­tiin kah­dek­san ahmaa

10.02.2020 10:40 0
Tilaajille
Tuore väitöskirja: Keskustelu Lapin kaivostoiminnasta on kärjistynyttä, mutta osapuolia yhdistää pyrkimys hyvän elämän turvaamiseen

Tuore väi­tös­kir­ja: Kes­kus­te­lu Lapin kai­vos­toi­min­nas­ta on kär­jis­ty­nyt­tä, mutta osa­puo­lia yh­dis­tää pyr­ki­mys hyvän elämän tur­vaa­mi­seen

15.01.2020 12:50 0
Tilaajille