Politiikka
Keskustan puoluekokous siirtyy syksyiseen Ouluun

Kes­kus­tan puo­lue­ko­kous siirtyy syk­syi­seen Ouluun

26.03.2020 14:39
Lapin liitto hylkäsi pelastusjohtajan valinnasta tehdyt oikaisuvaatimukset, Markus Aarto on luvannut auttaa lakiasioissa

Lapin liitto hylkäsi pe­las­tus­joh­ta­jan va­lin­nas­ta tehdyt oi­kai­su­vaa­ti­muk­set, Markus Aarto on lu­van­nut auttaa la­ki­asiois­sa

16.03.2020 15:54
Pääkirjoitus: Luminen talvi on tuonut poroelinkeinolle isoja ongelmia. Valtion apu on perusteltu.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Luminen talvi on tuonut po­ro­elin­kei­nol­le isoja on­gel­mia. Valtion apu on pe­rus­tel­tu.

05.03.2020 06:00
Uusien suojelualueiden perustaminen uhkaa kaataa Ylitornion kaivoshankkeen – Kunnanjohtaja Tapani Melaluoto ihmettelee sitkeyttä, jolla ministeriö ajaa malmiesiintymän kohdalle lisäsuojelua

Uusien suo­je­lu­aluei­den pe­rus­ta­mi­nen uhkaa kaataa Yli­tor­nion kai­vos­hank­keen – Kun­nan­joh­ta­ja Tapani Me­la­luo­to ih­met­te­lee sit­keyt­tä, jolla mi­nis­te­riö ajaa mal­mi­esiin­ty­män koh­dal­le li­sä­suo­je­lua

02.03.2020 18:41
Äitiyslomalla olevalla Hanna Sarkkisella (vas.) on outo olo, kun pitää uutisista seurata valtakunnanpolitiikkaa: "Täytyy kyllä myöntää, että vauvan kanssa oleminen on intensiivisempää kuin odotin"

Äi­tiys­lo­mal­la ole­val­la Hanna Sark­ki­sel­la (vas.) on outo olo, kun pitää uu­ti­sis­ta seurata val­ta­kun­nan­po­li­tiik­kaa: "Täytyy kyllä myön­tää, että vauvan kanssa ole­mi­nen on in­ten­sii­vi­sem­pää kuin odotin"

29.02.2020 19:00
Tilaajille
Elina Lepomäki ei haasta Orpoa, mutta saattaa pyrkiä kokoomuksen varapuheenjohtajaksi – "Oppositiotyössä aletaan niittää tulosta, siitä ei ole kahta sanaa"

Elina Le­po­mä­ki ei haasta Orpoa, mutta saattaa pyrkiä ko­koo­muk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si – "Op­po­si­tio­työs­sä aletaan niittää tu­los­ta, siitä ei ole kahta sanaa"

23.02.2020 12:11
Tangoa taitava anarkisti – Anna Kontula on poliitikko, joka teki väitöskirjan seksityöläisistä ja joka haluaa päivittää seksilait uudelle vuosituhannelle,

Tangoa taitava anar­kis­ti – Anna Kontula on po­lii­tik­ko, joka teki väi­tös­kir­jan sek­si­työ­läi­sis­tä ja joka haluaa päi­vit­tää sek­si­lait uudelle vuo­si­tu­han­nel­le,

22.02.2020 11:00
Poliitikot arkailevat turhaan, äänestäjä saattaisi hyvin palkita rohkean päättäjän
Kolumni Antti Kokkonen

Po­lii­ti­kot ar­kai­le­vat tur­haan, ää­nes­tä­jä saat­tai­si hyvin palkita rohkean päät­tä­jän

22.02.2020 06:10
Pääkirjoitus: Pääministeri Sanna Marinin hallitus on supersuosittu, mutta hallituksen sisällä kipinöi. Vihreiden ja keskustan tavoitteita on vaikea sovittaa yhteen.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marinin hal­li­tus on su­per­suo­sit­tu, mutta hal­li­tuk­sen sisällä ki­pi­nöi. Vih­rei­den ja kes­kus­tan ta­voit­tei­ta on vaikea so­vit­taa yhteen.

21.02.2020 12:28
Ministeri Krista Kiuru neuvoi kuntia säilyttämään terveyskeskukset – Sote-uudistus eduskuntaan vuoden loppuun mennessä

Mi­nis­te­ri Krista Kiuru neuvoi kuntia säi­lyt­tä­mään ter­veys­kes­kuk­set – So­te-uu­dis­tus edus­kun­taan vuoden loppuun men­nes­sä

17.02.2020 16:56
Mielipide Harri Rapo

Lu­ki­jal­ta: Ei pitäisi ää­nes­tää tyhjää

17.02.2020 16:37
Lukijalta: Rajoittaako puolueuskollisuus omaa ajattelua?
Mielipide Jaana Kostiainen

Lu­ki­jal­ta: Ra­joit­taa­ko puo­lue­us­kol­li­suus omaa ajat­te­lua?

14.02.2020 09:36
Arktisen neuvonantajan tehtävä lakkautetaan: Jari Vilénin pesti Brysselissä päättyy

Ark­ti­sen neu­von­an­ta­jan tehtävä lak­kau­te­taan: Jari Vilénin pesti Brys­se­lis­sä päättyy

12.02.2020 14:01
Kolumni: Oikeistopopulistien tuki ajaa itäistä Saksaa umpikujaan – AfD:n vaa´ankieliasema tuo muille puolueille ongelmia
Kolumni Visa Noronen

Ko­lum­ni: Oi­keis­to­po­pu­lis­tien tuki ajaa itäistä Saksaa um­pi­ku­jaan – AfD:n vaa­´an­kie­lia­se­ma tuo muille puo­lueil­le on­gel­mia

07.02.2020 13:44
Ylen gallup: Keskustan kannatus lähestyy jo ennätystä – perussuomalaiset yhä ainoa yli 20 prosentin puolue

Ylen gallup: Kes­kus­tan kan­na­tus lä­hes­tyy jo en­nä­tys­tä – pe­rus­suo­ma­lai­set yhä ainoa yli 20 pro­sen­tin puolue

06.02.2020 07:51
Mielipide Seppo Niva

Lu­ki­jal­ta: Po­pu­lis­mia ja kan­san­val­taa

05.02.2020 17:58
Puhemies Vanhanen varoitti politisoimasta juridiikkaa –Kompromissit politiikassa vaativat kykyä tunnistaa toisille herkät asiat

Pu­he­mies Van­ha­nen va­roit­ti po­li­ti­soi­mas­ta ju­ri­diik­kaa –Komp­ro­mis­sit po­li­tii­kas­sa vaa­ti­vat kykyä tun­nis­taa toi­sil­le herkät asiat

05.02.2020 14:31
Niinistö otti esille vihapuheen ja rasismin – eduskunnassa voisi pohdiskella, miten ihmisestä sukeutuu ensin sanan ja sitten tekojen julmuri

Nii­nis­tö otti esille vi­ha­pu­heen ja ra­sis­min – edus­kun­nas­sa voisi poh­dis­kel­la, miten ih­mi­ses­tä su­keu­tuu ensin sanan ja sitten tekojen julmuri

05.02.2020 14:05
Ulkoministeri Haavisto ehti haastatella kärkiehdokkaat viestintäjohtajaksi – Nimitysmuistio oli lähes valmis, kun haussa havaittiin virheitä

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to ehti haas­ta­tel­la kär­ki­eh­dok­kaat vies­tin­tä­joh­ta­jak­si – Ni­mi­tys­muis­tio oli lähes valmis, kun haussa ha­vait­tiin vir­hei­tä

05.02.2020 07:52
Mitä jos Suomea johtaisi Niinistön ikäinen mummo?
Kolumni Taru Salo

Mitä jos Suomea joh­tai­si Nii­nis­tön ikäinen mummo?

05.02.2020 06:15