Pelkosenniemi
Pelkosenniemen kunnanhallituksen erottamisaloite valtuustoon

Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mis­aloi­te val­tuus­toon

20.02.2020 22:38
Kaksi loukkaantui kahden auton nokkakolarissa Pelkosenniemellä

Kaksi louk­kaan­tui kahden auton nok­ka­ko­la­ris­sa Pel­ko­sen­nie­mel­lä

01.02.2020 13:55
”Nykyiset asunnot liian pieniä ja vanhoja” – Vuokrayksiöstä ja -kaksioista on pulaa monessa Lapin pienessä kunnassa, vanhat omakotitalot eivät houkuttele asukkaita

”Ny­kyi­set asunnot liian pieniä ja van­ho­ja” – Vuok­ra­yk­siös­tä ja -kak­siois­ta on pulaa monessa Lapin pie­nes­sä kun­nas­sa, vanhat oma­ko­ti­ta­lot eivät hou­kut­te­le asuk­kai­ta

31.01.2020 07:00
Päivi Vauhkonen jatkaa Pelkosenniemen kunnanjohtajana ainakin toistaiseksi – asiaa käsitellään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa

Päivi Vauh­ko­nen jatkaa Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­joh­ta­ja­na ainakin tois­tai­sek­si – asiaa kä­si­tel­lään seu­raa­vas­sa kun­nan­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa

14.01.2020 19:25
Matkailun imu luo uskoa pieniin kuntiin – haasteena väestön ikääntyminen ja työvoiman rekrytointi

Mat­kai­lun imu luo uskoa pieniin kuntiin – haas­tee­na väestön ikään­ty­mi­nen ja työ­voi­man rek­ry­toin­ti

10.01.2020 06:30
Tilaajille
Pelkosenniemi karsii ja kehittää, sillä päiväkoti-koulu lähtee rakentumaan ensi vuonna

Pel­ko­sen­nie­mi karsii ja ke­hit­tää, sillä päi­vä­ko­ti-kou­lu lähtee ra­ken­tu­maan ensi vuonna

19.12.2019 14:35
Pelkosenniemen vuoden yrittäjät kiittävät yrittäjien keskinäistä henkeä:  "Kilpailemme palveluilla, mutta olemme myös valmiita auttamaan toisiamme"

Pel­ko­sen­nie­men vuoden yrit­tä­jät kiit­tä­vät yrit­tä­jien kes­ki­näis­tä henkeä: "Kil­pai­lem­me pal­ve­luil­la, mutta olemme myös val­mii­ta aut­ta­maan toi­siam­me"

23.11.2019 09:53
Pelkosenniemellä talkoiltiin aidat uuteen Pyhän päiväkotiin: "Kyllä siinä herkistyi, kun huomasi, miten paljon väkeä tuli paikalle"

Pel­ko­sen­nie­mel­lä tal­koil­tiin aidat uuteen Pyhän päi­vä­ko­tiin: "Kyllä siinä her­kis­tyi, kun huo­ma­si, miten paljon väkeä tuli pai­kal­le"

12.11.2019 10:40
Mökki paloi maan tasalle Pelkosenniemellä

Mökki paloi maan tasalle Pel­ko­sen­nie­mel­lä

11.11.2019 20:14
Yhteistyötä ja yhteisiä hankkeita Venäjän kanssa kannattaa selvittää

Yh­teis­työ­tä ja yh­tei­siä hank­kei­ta Venäjän kanssa kan­nat­taa sel­vit­tää

08.11.2019 20:27
Pelkosenniemi tavoittelee terveellisiä ja turvallisia tiloja palveluilleen

Pel­ko­sen­nie­mi ta­voit­te­lee ter­veel­li­siä ja tur­val­li­sia tiloja pal­ve­luil­leen

07.11.2019 17:02
Pelkosenniemi ei muuta verolinjaansa

Pel­ko­sen­nie­mi ei muuta ve­ro­lin­jaan­sa

05.11.2019 20:26

Pel­ko­sen­nie­mel­lä säilyy si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja elo­kuu­hun saakka

01.11.2019 17:56
Pelkosenniemen kunnanhallitus pitäisi verot ennallaan – kunnan talous on kääntymässä 600 000 euroa alijäämäiseksi

Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­hal­li­tus pitäisi verot en­nal­laan – kunnan talous on kään­ty­mäs­sä 600 000 euroa ali­jää­mäi­sek­si

31.10.2019 12:58

Pyhän päi­vä­hoi­to jär­jes­te­tään Kuu­si­ran­nas­sa, en­ti­ses­sä ra­vin­to­la­ra­ken­nuk­ses­sa

28.10.2019 19:52
Pyhätunturin päivähoitokeskustelu ei lopu Pelkosenniemellä – Kunnanhallitus hylkäsi kaikki kunnanjohtajan esitykset

Py­hä­tun­tu­rin päi­vä­hoi­to­kes­kus­te­lu ei lopu Pel­ko­sen­nie­mel­lä – Kun­nan­hal­li­tus hylkäsi kaikki kun­nan­joh­ta­jan esi­tyk­set

17.10.2019 21:26
Päivähoito jatkuu Pelkosenniemen Pyhällä ainakin ensi kevääseen – alue voi saada pysyvän päivähoidon yksikön tulevaisuudessa

Päi­vä­hoi­to jatkuu Pel­ko­sen­nie­men Pyhällä ainakin ensi ke­vää­seen – alue voi saada pysyvän päi­vä­hoi­don yksikön tu­le­vai­suu­des­sa

03.10.2019 12:36
Pelkosenniemen koulun alueelta löytyi öljyn pilaamaa maata – pilaantuma on noin 200 neliömetrin kokoinen, kunnostustyöt tehdään koulun purkamisen yhteydessä

Pel­ko­sen­nie­men koulun alueel­ta löytyi öljyn pi­laa­maa maata – pi­laan­tu­ma on noin 200 ne­liö­met­rin ko­koi­nen, kun­nos­tus­työt tehdään koulun pur­ka­mi­sen yh­tey­des­sä

27.09.2019 09:11
Pelkosenniemen koulu-päiväkodin piirustukset ja rahoitusvaihtoehdot pöydälle

Pel­ko­sen­nie­men kou­lu-päi­vä­ko­din pii­rus­tuk­set ja ra­hoi­tus­vaih­to­eh­dot pöy­däl­le

24.09.2019 07:46
Pelkosenniemen seurakunta juhlii 90-vuotiasta kirkkoa

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­ta juhlii 90-vuo­tias­ta kirkkoa

20.09.2019 21:44