Pekka Haavisto
Kuukausi
Haaviston ja konsulipäällikön kertomuksissa ristiriitoja –perustuslakivaliokunta pyytää lisäselvityksiä ulkoministeriöstä

Haa­vis­ton ja kon­su­li­pääl­li­kön ker­to­muk­sis­sa ris­ti­rii­to­ja –pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta pyytää li­sä­sel­vi­tyk­siä ul­ko­mi­nis­te­riös­tä

14.01.2020 11:42
Al Hol-jupakan käsittely alkoi – Haavisto meni perustuslakivaliokunnan kuultavaksi sanomatta sanaakaan

Al Hol-ju­pa­kan kä­sit­te­ly alkoi – Haa­vis­to meni pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan kuul­ta­vak­si sa­no­mat­ta sa­naa­kaan

14.01.2020 09:46
Perustuslakivaliokunta saattaa jo tiistaina päättää, joutuuko Haavisto poliisitutkintaan al Holin -leirin suomalaisten kotiutusjupakassa

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta saattaa jo tiis­tai­na päät­tää, jou­tuu­ko Haa­vis­to po­lii­si­tut­kin­taan al Holin -leirin suo­ma­lais­ten ko­tiu­tus­ju­pa­kas­sa

13.01.2020 07:11
Ulkoministeri Pekka Haavisto puhui Irakin ulkoministerin kanssa: "Suomalaiset ja muut rauhanturvaajat ovat yhä toivottuja Irakissa"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to puhui Irakin ul­ko­mi­nis­te­rin kanssa: "Suo­ma­lai­set ja muut rau­han­tur­vaa­jat ovat yhä toi­vot­tu­ja Ira­kis­sa"

08.01.2020 20:53
Vanhemmat
Perustuslakivaliokunta kuulee sekä ministeri Haavistoa että hänen osittain hyllyttämäänsä konsulipäällikköä

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta kuulee sekä mi­nis­te­ri Haa­vis­toa että hänen osit­tain hyl­lyt­tä­mään­sä kon­su­li­pääl­lik­köä

20.12.2019 12:04
Haavisto: Suomalaisilla orpolapsilla ei ole hätää, ovat vielä kurdiviranomaisten hallussa

Haa­vis­to: Suo­ma­lai­sil­la or­po­lap­sil­la ei ole hätää, ovat vielä kur­di­vi­ran­omais­ten hal­lus­sa

19.12.2019 18:45
Ulkoministeriö: Kahden al-Holin leirin suomalaisen lapsen kotiuttamista valmistellaan – yksityiskohtia palauttamisesta ei kerrota

Ul­ko­mi­nis­te­riö: Kahden al-Ho­lin leirin suo­ma­lai­sen lapsen ko­tiut­ta­mis­ta val­mis­tel­laan – yk­si­tyis­koh­tia pa­laut­ta­mi­ses­ta ei kerrota

19.12.2019 16:48
Ulkoministeri Haaviston toiminnan lainmukaisuus perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi – Valiokunta valmistautuu kokoontumaan perjantaina aamulla

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­ton toi­min­nan lain­mu­kai­suus pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan tut­kit­ta­vak­si – Va­lio­kun­ta val­mis­tau­tuu ko­koon­tu­maan per­jan­tai­na aamulla

19.12.2019 13:57
Ulkoministeri Haavisto sai eduskunnan luottamuksen al-Holin leirin suomalaisten kotiutusasiassa äänin 110–79

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to sai edus­kun­nan luot­ta­muk­sen al-Ho­lin leirin suo­ma­lais­ten ko­tiu­tus­asias­sa äänin 110–79

18.12.2019 10:19
Haaviston löylytys ei pääty välikysymykseen – nyt aletaan seurata, mitä ministerin erityisedustaja päättää al-Holin suomalaisten kotiutuksista

Haa­vis­ton löy­ly­tys ei pääty vä­li­ky­sy­myk­seen – nyt aletaan seu­ra­ta, mitä mi­nis­te­rin eri­tyis­edus­ta­ja päättää al-Ho­lin suo­ma­lais­ten ko­tiu­tuk­sis­ta

17.12.2019 20:06
Pääministeri Marin hiillosti kokoomusta: "Suomi on oikeusvaltio, eikö teitä hävetä?"

Pää­mi­nis­te­ri Marin hiil­los­ti ko­koo­mus­ta: "Suomi on oi­keus­val­tio, eikö teitä hä­ve­tä?"

17.12.2019 17:00
Mikä on mystinen "hiljainen hyväksyntä" ulkoministeriön al-Hol-toimintalinjalle? Iltakoulussa annettiin mahdollisuus ensisijaisesti orpojen kotiuttamiseen

Mikä on mys­ti­nen "hil­jai­nen hy­väk­syn­tä" ul­ko­mi­nis­te­riön al-Hol-toi­min­ta­lin­jal­le? Il­ta­kou­lus­sa an­net­tiin mah­dol­li­suus en­si­si­jai­ses­ti orpojen ko­tiut­ta­mi­seen

14.12.2019 06:00
Mielipide Urpo Alatalo

Lu­ki­jal­ta: Seu­raa­ko Haa­vis­to Hau­ta­laa?

12.12.2019 06:00
Poliitikot sysäsivät Isis-lapsiongelman virkamiehille – Hiljainen hyväksyntä ei riitä selkänojaksi
Kolumni Jussi Orell

Po­lii­ti­kot sy­sä­si­vät Isis-lap­sion­gel­man vir­ka­mie­hil­le – Hil­jai­nen hy­väk­syn­tä ei riitä sel­kä­no­jak­si

11.12.2019 18:31
Katri Kulmuni: Keskusta ei hyväksy kaikkien al-Holin suomalaisten kotiuttamista – Paine ulkoministeri Haaviston ympärillä kasvaa

Katri Kul­mu­ni: Kes­kus­ta ei hyväksy kaik­kien al-Ho­lin suo­ma­lais­ten ko­tiut­ta­mis­ta – Paine ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­ton ym­pä­ril­lä kasvaa

11.12.2019 18:22
Pääkirjoitus: Hallitus ei voi enää väistellä vastuutaan al-Holin tapauksessa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tus ei voi enää väis­tel­lä vas­tuu­taan al-Ho­lin ta­pauk­ses­sa

11.12.2019 16:44
Ulkoministeri Pekka Haavisto: Minulla ei ole tietoa operaatiosta, jolla suomalaisia tuotaisiin al-Holin leiriltä Suomeen

Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to: Minulla ei ole tietoa ope­raa­tios­ta, jolla suo­ma­lai­sia tuo­tai­siin al-Ho­lin lei­ril­tä Suomeen

11.12.2019 16:35
Hallitus istunut vajaan vuorokauden - oppositiosta sataa jo rankkaa arvostelua

Hal­li­tus istunut vajaan vuo­ro­kau­den - op­po­si­tios­ta sataa jo rankkaa ar­vos­te­lua

11.12.2019 14:22
Virkamiesjohto: Haavisto-kohun pohjalla näkemysero siitä, miten al-Hol -tulipalo sammutetaan oikein

Vir­ka­mies­joh­to: Haa­vis­to-ko­hun poh­jal­la nä­ke­mys­ero siitä, miten al-Hol -tu­li­pa­lo sam­mu­te­taan oikein

10.12.2019 10:28
Parikka Verkkouutisille: Ulkoministeriön henkilöstön luottamus Haavistoon horjunut pahasti

Parikka Verk­kouu­ti­sil­le: Ul­ko­mi­nis­te­riön hen­ki­lös­tön luot­ta­mus Haa­vis­toon hor­ju­nut pahasti

08.12.2019 13:23