Pekka Haavisto
Ensimmäiset kotiutuslennot perjantaina – ulkoministeri Pekka Haavisto kehottaa matkailijoita palamaan nyt takaisin kotiin

En­sim­mäi­set ko­tiu­tus­len­not per­jan­tai­na – ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to ke­hot­taa mat­kai­li­joi­ta pa­la­maan nyt ta­kai­sin kotiin

26.03.2020 12:25
Hallitus järjestää koronaviruksen tilannekatsauksen kello 11 – katso tilaisuus suorana tästä

Hal­li­tus jär­jes­tää ko­ro­na­vi­ruk­sen ti­lan­ne­kat­sauk­sen kello 11 – katso ti­lai­suus suorana tästä

26.03.2020 10:59
Suomessa vieraileva Lavrov: "Ymmärrämme pakolaisongelman, mutta emme lopeta sotatoimia Syyriassa"

Suo­mes­sa vie­rai­le­va Lavrov: "Ym­mär­räm­me pa­ko­lai­son­gel­man, mutta emme lopeta so­ta­toi­mia Syy­rias­sa"

03.03.2020 11:00
Venäjän ulkoministeri Lavrov Suomessa, Haavisto aikoo puhua Syyriasta ja Ukrainasta – "Kiinnostavinta kuulla, miten Venäjä suhtautuu koko sodan rauhanomaiseen ratkaisemiseen"

Venäjän ul­ko­mi­nis­te­ri Lavrov Suo­mes­sa, Haa­vis­to aikoo puhua Syy­rias­ta ja Uk­rai­nas­ta – "Kiin­nos­ta­vin­ta kuulla, miten Venäjä suh­tau­tuu koko sodan rau­han­omai­seen rat­kai­se­mi­seen"

03.03.2020 06:30
Puheenvuoro: Ydinaseiden leviäminen on uhka kaikille maille – sulkusopimus on valvonnan kulmakivi

Pu­heen­vuo­ro: Ydin­asei­den le­viä­mi­nen on uhka kai­kil­le maille – sul­ku­so­pi­mus on val­von­nan kul­ma­ki­vi

29.02.2020 07:00
Pääkirjoitus: Tapaus Pekka Haavistossa ei ole kyse poliittisesta ajojahdista, vaan politiikan uskottavuudesta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Tapaus Pekka Haa­vis­tos­sa ei ole kyse po­liit­ti­ses­ta ajo­jah­dis­ta, vaan po­li­tii­kan us­kot­ta­vuu­des­ta

20.02.2020 17:17
Pekka Haavisto kommentoi esitutkintapyyntöä –aikoo jatkaa ulkoministerinä rikosepäilyistä huolimatta

Pekka Haa­vis­to kom­men­toi esi­tut­kin­ta­pyyn­töä –aikoo jatkaa ul­ko­mi­nis­te­ri­nä ri­kos­epäi­lyis­tä huo­li­mat­ta

19.02.2020 15:20
Valtio-opin professori: Poikkeuksellinen ratkaisu – valiokunta ei halunnut antaa kuvaa, että Haaviston asia olisi painettu villaisella

Val­tio-opin pro­fes­so­ri: Poik­keuk­sel­li­nen rat­kai­su – va­lio­kun­ta ei ha­lun­nut antaa kuvaa, että Haa­vis­ton asia olisi pai­net­tu vil­lai­sel­la

19.02.2020 13:16
Ulkoministeri poliisikuulusteluihin: Pekka Haaviston toimista konsulipäällikön siirtämiseksi pois tehtävistä suoritetaan esitutkinta

Ul­ko­mi­nis­te­ri po­lii­si­kuu­lus­te­lui­hin: Pekka Haa­vis­ton toi­mis­ta kon­su­li­pääl­li­kön siir­tä­mi­sek­si pois teh­tä­vis­tä suo­ri­te­taan esi­tut­kin­ta

19.02.2020 12:40

Ensi vii­kol­la voi jo rat­ke­ta, jou­tuu­ko ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to po­lii­si­kuu­lus­te­lui­hin me­net­te­lys­tään al-Hol -ju­pa­kas­sa

13.02.2020 14:25
Ulkoministeri Pekka Haavisto Inarissa: "Ilmastonmuutoksen torjunnan tulisi yhdistää kaikkia"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to Ina­ris­sa: "Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nan tulisi yh­dis­tää kaik­kia"

11.02.2020 20:14
Video: Miten saamelaisilla menee? Ulkoministeri Pekka Haaviston vierailu Inarissa 11.2.

Video: Miten saa­me­lai­sil­la menee? Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­ton vie­rai­lu Ina­ris­sa 11.2.

11.02.2020 19:18
Puhuiko ulkoministeriöltä saatu lisäselvitys Haaviston vai konsulipäällikön puolesta? – Valiokunnan puheenjohtaja vaikeni

Puhuiko ul­ko­mi­nis­te­riöl­tä saatu li­sä­sel­vi­tys Haa­vis­ton vai kon­su­li­pääl­li­kön puo­les­ta? – Va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja vaikeni

06.02.2020 13:03
Haaviston ja konsulipäällikön kertomuksissa ristiriitoja –perustuslakivaliokunta pyytää lisäselvityksiä ulkoministeriöstä

Haa­vis­ton ja kon­su­li­pääl­li­kön ker­to­muk­sis­sa ris­ti­rii­to­ja –pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta pyytää li­sä­sel­vi­tyk­siä ul­ko­mi­nis­te­riös­tä

14.01.2020 11:42
Al Hol-jupakan käsittely alkoi – Haavisto meni perustuslakivaliokunnan kuultavaksi sanomatta sanaakaan

Al Hol-ju­pa­kan kä­sit­te­ly alkoi – Haa­vis­to meni pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan kuul­ta­vak­si sa­no­mat­ta sa­naa­kaan

14.01.2020 09:46
Perustuslakivaliokunta saattaa jo tiistaina päättää, joutuuko Haavisto poliisitutkintaan al Holin -leirin suomalaisten kotiutusjupakassa

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta saattaa jo tiis­tai­na päät­tää, jou­tuu­ko Haa­vis­to po­lii­si­tut­kin­taan al Holin -leirin suo­ma­lais­ten ko­tiu­tus­ju­pa­kas­sa

13.01.2020 07:11
Ulkoministeri Pekka Haavisto puhui Irakin ulkoministerin kanssa: "Suomalaiset ja muut rauhanturvaajat ovat yhä toivottuja Irakissa"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to puhui Irakin ul­ko­mi­nis­te­rin kanssa: "Suo­ma­lai­set ja muut rau­han­tur­vaa­jat ovat yhä toi­vot­tu­ja Ira­kis­sa"

08.01.2020 20:53
Perustuslakivaliokunta kuulee sekä ministeri Haavistoa että hänen osittain hyllyttämäänsä konsulipäällikköä

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta kuulee sekä mi­nis­te­ri Haa­vis­toa että hänen osit­tain hyl­lyt­tä­mään­sä kon­su­li­pääl­lik­köä

20.12.2019 12:04
Haavisto: Suomalaisilla orpolapsilla ei ole hätää, ovat vielä kurdiviranomaisten hallussa

Haa­vis­to: Suo­ma­lai­sil­la or­po­lap­sil­la ei ole hätää, ovat vielä kur­di­vi­ran­omais­ten hal­lus­sa

19.12.2019 18:45
Ulkoministeriö: Kahden al-Holin leirin suomalaisen lapsen kotiuttamista valmistellaan – yksityiskohtia palauttamisesta ei kerrota

Ul­ko­mi­nis­te­riö: Kahden al-Ho­lin leirin suo­ma­lai­sen lapsen ko­tiut­ta­mis­ta val­mis­tel­laan – yk­si­tyis­koh­tia pa­laut­ta­mi­ses­ta ei kerrota

19.12.2019 16:48