Palkinnot

Ro­va­nie­me­läi­sen Flat­ligh­tin töitä Vuoden huiput -kil­pai­lun kah­del­la lis­tal­la

18.02.2020 15:01
Suuren Journalistipalkinnon ehdokkaat julki – ehdokkaina muun muassa Lännen Median Jussi Orell, Aamulehden Riina Nevalainen ja TS Kirja -klubi

Suuren Jour­na­lis­ti­pal­kin­non eh­dok­kaat julki – eh­dok­kai­na muun muassa Lännen Median Jussi Orell, Aa­mu­leh­den Riina Ne­va­lai­nen ja TS Kirja -klubi

13.02.2020 10:35
Saariselän pulkkamäen valaistus valittiin vuoden valaistuskohteeksi

Saa­ri­se­län pulk­ka­mäen va­lais­tus va­lit­tiin vuoden va­lais­tus­koh­teek­si

05.02.2020 14:07
Tuntematon sotilas ei päässyt mitaleille – Ylen kriitikkoraati valitsi 2010-luvun parhaat kotimaiset elokuvat

Tun­te­ma­ton sotilas ei päässyt mi­ta­leil­le – Ylen krii­tik­ko­raa­ti valitsi 2010-lu­vun parhaat ko­ti­mai­set elo­ku­vat

20.12.2019 16:57
Kemijärvelläkin toimiva Keitele Forest sai tasavallan presidentin kansainvälistysmispalkinnon

Ke­mi­jär­vel­lä­kin toimiva Keitele Forest sai ta­sa­val­lan pre­si­den­tin kan­sain­vä­lis­tys­mis­pal­kin­non

29.11.2019 13:39
Finlandia-voittajan valmistuminen otti kahdeksan vuotta, välissä tuli kaksi kansainvälistä menestystä – "Oikean kertojaäänen löytäminen oli haastavaa"

Fin­lan­dia-voit­ta­jan val­mis­tu­mi­nen otti kah­dek­san vuotta, välissä tuli kaksi kan­sain­vä­lis­tä me­nes­tys­tä – "Oikean ker­to­ja­ää­nen löy­tä­mi­nen oli haas­ta­vaa"

27.11.2019 15:03
Vuoden salailupalkinto Poliisihallitukselle – Valokeilan-palkinnon sai Vilja Eerikan, Arabianrannan ja sarjakuristajan murhajuttujen syyttäjä Eija Velitski

Vuoden sa­lai­lu­pal­kin­to Po­lii­si­hal­li­tuk­sel­le – Va­lo­kei­lan-pal­kin­non sai Vilja Ee­ri­kan, Ara­bian­ran­nan ja sar­ja­ku­ris­ta­jan mur­ha­jut­tu­jen syyt­tä­jä Eija Ve­lits­ki

21.11.2019 10:06
Lappilaistekijöiden kirja Metsä meidän jälkeemme on ehdolla nyt myös Vuoden luontokirjaksi

Lap­pi­lais­te­ki­jöi­den kirja Metsä meidän jäl­keem­me on ehdolla nyt myös Vuoden luon­to­kir­jak­si

19.11.2019 14:54
Kaupunkilehti Uusi Rovaniemi sai hopeaa Vuoden kaupunkilehti -kilpailussa – lehden kolme juttua palkittiin myös

Kau­pun­ki­leh­ti Uusi Ro­va­nie­mi sai hopeaa Vuoden kau­pun­ki­leh­ti -kil­pai­lus­sa – lehden kolme juttua pal­kit­tiin myös

07.11.2019 20:10
Rovaniemelle iso tunnustus: Kaupunki on European city of sport ensimmäisenä pohjoismaisena kaupunkina

Ro­va­nie­mel­le iso tun­nus­tus: Kau­pun­ki on Eu­ro­pean city of sport en­sim­mäi­se­nä poh­jois­mai­se­na kau­pun­ki­na

06.11.2019 14:39
Annakaisa Heikkonen Ylä-Lapin Metsänhoitoyhdistyksestä palkittiin Vuoden kymppinä

An­na­kai­sa Heik­ko­nen Ylä-La­pin Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­ses­tä pal­kit­tiin Vuoden kymp­pi­nä

30.10.2019 13:54
Porotilayritys Arctic Land Adventure ja Janne Honkasen Luxury Action palkittiin matkailugaalassa

Po­ro­ti­la­yri­tys Arctic Land Ad­ven­tu­re ja Janne Hon­ka­sen Luxury Action pal­kit­tiin mat­kai­lu­gaa­las­sa

05.10.2019 10:57

Ina­ri­lai­nen me­dia-alan opet­ta­ja Erkki Feo­do­roff pal­kit­tiin Vuoden AV-kou­lut­ta­ja­na

03.10.2019 14:59
Posiolaisravintola menestyi kansainvälisessä oppaassa: Tapio nousi maailmanlistalle muiden suomalaisravintoloiden ohi vastuullisuudellaan

Po­sio­lais­ra­vin­to­la me­nes­tyi kan­sain­vä­li­ses­sä op­paas­sa: Tapio nousi maail­man­lis­tal­le muiden suo­ma­lais­ra­vin­to­loi­den ohi vas­tuul­li­suu­del­laan

02.10.2019 13:42
Finavia palkittiin Vuoden lappilainen matkailuteko -palkinnolla, luksusmatkoja Lappiin tarjoavalle yritykselle kunniamaininta

Finavia pal­kit­tiin Vuoden lap­pi­lai­nen mat­kai­lu­te­ko -pal­kin­nol­la, luk­sus­mat­ko­ja Lappiin tar­joa­val­le yri­tyk­sel­le kun­nia­mai­nin­ta

26.09.2019 14:45
Rovaniemeläinen Maija Pirttijärvi valittiin Vuoden Farmaseutiksi – moniammatillisuuden kehittäjä haluaa murtaa raja-aitoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä

Ro­va­nie­me­läi­nen Maija Pirt­ti­jär­vi va­lit­tiin Vuoden Far­ma­seu­tik­si – mo­ni­am­ma­til­li­suu­den ke­hit­tä­jä haluaa murtaa ra­ja-ai­to­ja so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ten välillä

25.09.2019 08:00