Päiväkodit
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na-ar­kea päi­vä­ko­deis­sa

30.04.2020 06:00 0
JHL: Osassa kunnista on suunniteltu päivähoitoyksiköiden keskittämistä – "On äärimmäisen tärkeää, että yksiköt pidetään mahdollisimman pieninä"

JHL: Osassa kun­nis­ta on suun­ni­tel­tu päi­vä­hoi­to­yk­si­köi­den kes­kit­tä­mis­tä – "On ää­rim­mäi­sen tär­keää, että yksiköt pi­de­tään mah­dol­li­sim­man pie­ni­nä"

31.03.2020 16:28 0
Lännen Median tiedot: Aluehallintovirastot ovat valmistautuneet antamaan määräyksen Suomen koulujen sulkemisesta tartuntatautilain perusteella

Lännen Median tiedot: Alue­hal­lin­to­vi­ras­tot ovat val­mis­tau­tu­neet an­ta­maan mää­räyk­sen Suomen kou­lu­jen sul­ke­mi­ses­ta tar­tun­ta­tau­ti­lain pe­rus­teel­la

16.03.2020 15:33 0
Kulttuuriviikko teki menneen tutuksi Saarenkylässä – Putaan päiväkodin lapset tietävät, mitä ovat kahvimylly ja öljylamppu, ja mitä niillä tehdään

Kult­tuu­ri­viik­ko teki menneen tutuksi Saa­ren­ky­läs­sä – Putaan päi­vä­ko­din lapset tie­tä­vät, mitä ovat kah­vi­myl­ly ja öl­jy­lamp­pu, ja mitä niillä tehdään

27.02.2020 17:31 0
Sisäilmaongelma tyhjentää Muurolan päiväkotia - Rakennetaanko uusi koulun tontille?

Si­sä­il­ma­on­gel­ma tyh­jen­tää Muu­ro­lan päi­vä­ko­tia - Ra­ken­ne­taan­ko uusi koulun ton­til­le?

25.02.2020 12:01 0
Rovaniemi julkaisee varhaiskasvatussuunnitelman pohjoissaameksi – kansallispäivää juhlitaan tänään päiväkodeissakin

Ro­va­nie­mi jul­kai­see var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man poh­jois­saa­mek­si – kan­sal­lis­päi­vää juh­li­taan tänään päi­vä­ko­deis­sa­kin

06.02.2020 09:37 0
Pappi saa tulla päiväkotiin, kunhan se sopii katsomuskasvatukseen – Torniossa kaupungilla ja seurakunnalla on yhteinen kerhokin

Pappi saa tulla päi­vä­ko­tiin, kunhan se sopii kat­so­mus­kas­va­tuk­seen – Tor­nios­sa kau­pun­gil­la ja seu­ra­kun­nal­la on yh­tei­nen ker­ho­kin

30.11.2019 07:30 0
Seurakunnan kerhot kiellettiin Posion päiväkodilla, jyrkkä linja hämmästyttää kuntalaisia: "Tässähän otetaan lapsilta pois ilo"

Seu­ra­kun­nan kerhot kiel­let­tiin Posion päi­vä­ko­dil­la, jyrkkä linja häm­mäs­tyt­tää kun­ta­lai­sia: "Täs­sä­hän otetaan lap­sil­ta pois ilo"

29.11.2019 07:30 0
Tilaajille
Rovaniemeläinen Päiväkoti Kotola vaihtaa omistajaa: "Oma osaaminen ei enää riitä", päiväkotiketjun myynyt Mari Jolanki kertoo.

Ro­va­nie­me­läi­nen Päi­vä­ko­ti Kotola vaihtaa omis­ta­jaa: "Oma osaa­mi­nen ei enää riitä", päi­vä­ko­ti­ket­jun myynyt Mari Jolanki kertoo.

27.11.2019 18:59 0
Isoja päiväkoteja tulee pienten tilalle – Rovaniemen uudessa jättipäiväkodissa on tilaa jopa 200 lapselle

Isoja päi­vä­ko­te­ja tulee pienten tilalle – Ro­va­nie­men uudessa jät­ti­päi­vä­ko­dis­sa on tilaa jopa 200 lap­sel­le

16.10.2019 18:30 0