Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 12 tuntia
Ikäihmiset mukaan asumisen kehittämiseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikä­ih­mi­set mukaan asu­mi­sen ke­hit­tä­mi­seen

05:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko laki niin kuin se lue­taan?

05:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Keltaisen talon purkaminen pysähdyksissä Pelkosenniemellä – "Purkubetonia koskeva valitus on käsittelyssä ja työmaa seisoo niin kauan, että asia saadaan selväksi"

Kel­tai­sen talon pur­ka­mi­nen py­säh­dyk­sis­sä Pel­ko­sen­nie­mel­lä – "Pur­ku­be­to­nia koskeva valitus on kä­sit­te­lys­sä ja työmaa seisoo niin kauan, että asia saadaan sel­väk­si"

27.01.2023 20:00 2
Tilaajille
Pelkosenniemen koulu valmistuu riitaisissa tunnelmissa – pääurakoitsija: "En kommentoi"

Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

27.01.2023 16:30 5
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki ei antanut Aalto-keskusta Santa Open Air -festivaalien käyttöön – "Jos puiston nimi on jo Kansalaistori niin eikö sillä pitäisi olla yhdenvertaiset säännöt?"

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ei antanut Aal­to-kes­kus­ta Santa Open Air -fes­ti­vaa­lien käyt­töön – "Jos puiston nimi on jo Kan­sa­lais­to­ri niin eikö sillä pitäisi olla yh­den­ver­tai­set sään­nöt?"

27.01.2023 16:20 15
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kemin ta­lou­den lä­hi­tu­le­vai­suu­den us­vai­suus

27.01.2023 12:34
Tervola sai 35 000 euron perinnön nuorisotoimintaan – rahat käytetään viiden vuoden aikana, nuoret saivat äänestää, mitä niillä tehdään

Tervola sai 35 000 euron pe­rin­nön nuo­ri­so­toi­min­taan – rahat käy­te­tään viiden vuoden aikana, nuoret saivat ää­nes­tää, mitä niillä tehdään

27.01.2023 10:18
Tilaajille
Rovaniemen Markkinakiinteistöt oy on tyytyväinen kaupungin ostamiin Aalto-kiinteistöhin – "Sijainti ja status tuovat lisäarvoa"

Ro­va­nie­men Mark­ki­na­kiin­teis­töt oy on tyy­ty­väi­nen kau­pun­gin os­ta­miin Aal­to-kiin­teis­tö­hin – "Si­jain­ti ja status tuovat li­säar­voa"

27.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Hyvinvointialue valmistautuu purkamaan Mehiläis-ulkoistuksen – selvitystä pantataan julkisuudelta

Hy­vin­voin­ti­alue val­mis­tau­tuu pur­ka­maan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen – sel­vi­tys­tä pan­ta­taan jul­ki­suu­del­ta

26.01.2023 16:49 13
Tilaajille
Kompostoida voi kimpassa tai kotona – Perämeren Jätehuollon alueella kompostointi-ilmoitus on tehtävä vuoden loppuun mennessä

Kom­pos­toi­da voi kim­pas­sa tai kotona – Pe­rä­me­ren Jä­te­huol­lon alueel­la kom­pos­toin­ti-il­moi­tus on tehtävä vuoden loppuun men­nes­sä

26.01.2023 16:00
Soranotto ja louhinta saavat jatkua Songassa – Rovaniemen ympäristölautakunta ei käsitellyt myöhästyneitä oikaisuvaatimuksia

So­ran­ot­to ja lou­hin­ta saavat jatkua Son­gas­sa – Ro­va­nie­men ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta ei kä­si­tel­lyt myö­häs­ty­nei­tä oi­kai­su­vaa­ti­muk­sia

26.01.2023 13:56 8
Tilaajille
Meri-Lapissa joukkoliikenne väheni koronan myötä, nyt liikkumistarpeita selvitetään kyselyn avulla – "Kaksikymmentä vuotta sitten oli huomattavasti enemmän julkista liikennettä"

Me­ri-La­pis­sa jouk­ko­lii­ken­ne väheni koronan myötä, nyt liik­ku­mis­tar­pei­ta sel­vi­te­tään kyselyn avulla – "Kak­si­kym­men­tä vuotta sitten oli huo­mat­ta­vas­ti enemmän jul­kis­ta lii­ken­net­tä"

26.01.2023 10:00
Toimittajalta: Salailun linjalla ei ole pitkälle päästy – Rovaniemen kylien kehittämissäätiö saisi jo kehittyä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Sa­lai­lun lin­jal­la ei ole pit­käl­le päästy – Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö saisi jo ke­hit­tyä

26.01.2023 07:00 4
Tilaajille
Pello jatkaa kunnanjohtajan hakua

Pello jatkaa kun­nan­joh­ta­jan hakua

25.01.2023 19:43
Tilaajille
Ranua teettää ulkopuolisen selvityksen tonttivarauksista – luottamushenkilöt ja kunnan työntekijät varasivat Pappilanniemen ja vanhan sairaalan alueelta tontteja ennen kuin ne tulivat julkisesti varattavaksi

Ranua teettää ul­ko­puo­li­sen sel­vi­tyk­sen tont­ti­va­rauk­sis­ta – luot­ta­mus­hen­ki­löt ja kunnan työn­te­ki­jät va­ra­si­vat Pap­pi­lan­nie­men ja vanhan sai­raa­lan alueel­ta tont­te­ja ennen kuin ne tulivat jul­ki­ses­ti va­rat­ta­vak­si

25.01.2023 18:54 16
Tilaajille
Heli Välikankaan työsuhteen purku muuttunee irtisanomiseksi – Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee entisen konserniasiamiehen vaatimuksia maanantaina

Heli Vä­li­kan­kaan työ­suh­teen purku muut­tu­nee ir­ti­sa­no­mi­sek­si – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee entisen kon­ser­ni­asia­mie­hen vaa­ti­muk­sia maa­nan­tai­na

25.01.2023 16:01 9
Tilaajille
Ylitornio poistaa uimahallimaksut väliaikaisesti alle 18-vuotiailta

Yli­tor­nio poistaa ui­ma­hal­li­mak­sut vä­li­ai­kai­ses­ti alle 18-vuo­tiail­ta

25.01.2023 10:34 2
Tilaajille

Oikaisu

25.01.2023 10:16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuun­nel­laan­ko pää­tök­sen­teos­sa ih­mis­tä?

24.01.2023 22:01 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginvaltuusto valitsi tilintarkastajan julkisesti, vaikka tarkastuslautakunta esitti suljettuja ovia

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to valitsi ti­lin­tar­kas­ta­jan jul­ki­ses­ti, vaikka tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta esitti sul­jet­tu­ja ovia

24.01.2023 16:30 5
Tilaajille