Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viikko ja vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin maa­kun­ta­joh­ta­jan le­vä­pe­räi­syys ih­me­tyt­tää

27.11.2021 05:00
Tilaajille
Puistojen käyttö Kemissä ratkaistavana – Sauvosaaren urheilupuiston ja Mansikkanokan puiston tulevista käyttötarkoituksista saa nyt kertoa mielipiteensä

Puis­to­jen käyttö Kemissä rat­kais­ta­va­na – Sau­vo­saa­ren ur­hei­lu­puis­ton ja Man­sik­ka­no­kan puiston tu­le­vis­ta käyt­tö­tar­koi­tuk­sis­ta saa nyt kertoa mie­li­pi­teen­sä

26.11.2021 19:30
Tilaajille
Vuoden kenttämaksut kuluvat nurmen lämmitykseen – tällaiset ovat Rovaniemen keskuskentän tulot ja menot

Vuoden kent­tä­mak­sut kuluvat nurmen läm­mi­tyk­seen – täl­lai­set ovat Ro­va­nie­men kes­kus­ken­tän tulot ja menot

27.11.2021 12:29 27
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri hakee Mehiläis-ulkoistuksen purkua oikeusteitse – kunnilta ei kysytty mitään

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri hakee Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen purkua oi­keus­teit­se – kun­nil­ta ei kysytty mitään

26.11.2021 16:56 54
Tilaajille
Rovaniemen kuvataidekoulu muuttaa väistötiloihin Keltakankaalle – sitten alkaa ensimmäisten ihka omien tilojen suunnittelu

Ro­va­nie­men ku­va­tai­de­kou­lu muuttaa väis­tö­ti­loi­hin Kel­ta­kan­kaal­le – sitten alkaa en­sim­mäis­ten ihka omien tilojen suun­nit­te­lu

26.11.2021 09:10
Tilaajille
Translaki päivitetään kunnioittamaan itsemääräämisoikeutta, mutta lasten ja nuorten oikeudet ovat vaarassa unohtua – "Transihmiset ovat odottaneet lakiuudistusta 20 vuotta, ja se on saatava päätökseen pikimmiten."

Trans­la­ki päi­vi­te­tään kun­nioit­ta­maan it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta, mutta lasten ja nuorten oi­keu­det ovat vaa­ras­sa unohtua – "T­ran­sih­mi­set ovat odot­ta­neet la­ki­uu­dis­tus­ta 20 vuotta, ja se on saatava pää­tök­seen pi­kim­mi­ten."

26.11.2021 07:00
Tilaajille
Kemi siirtää lasten taidetoiminnan kulttuurikeskukseen, jonne ei mahdu Jalokivigalleriastakaan kuin kruunu

Kemi siirtää lasten tai­de­toi­min­nan kult­tuu­ri­kes­kuk­seen, jonne ei mahdu Ja­lo­ki­vi­gal­le­rias­ta­kaan kuin kruunu

26.11.2021 06:30 1
Tilaajille
Nuoruuden tarkoituksesta
Kolumni

Nuo­ruu­den tar­koi­tuk­ses­ta

26.11.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Torso näkemys ko­koo­mus­lai­sil­ta

26.11.2021 05:00 2
Tilaajille
Rovaniemi ottaa uuden mallin käyttöön Napapiirin koulun rakentamisessa

Ro­va­nie­mi ottaa uuden mallin käyt­töön Na­pa­pii­rin koulun ra­ken­ta­mi­ses­sa

25.11.2021 18:00 8
Tilaajille
Rovaniemellä keskustellaan rakentamisen muoti-ilmiöistä: "Kaupunkisuunnittelua ei kannata ulkoistaa sijoitusyhtiöille"

Ro­va­nie­mel­lä kes­kus­tel­laan ra­ken­ta­mi­sen muo­ti-il­miöis­tä: "Kau­pun­ki­suun­nit­te­lua ei kannata ul­kois­taa si­joi­tu­syh­tiöil­le"

25.11.2021 13:01 1
Vaaranlammen koulupäätöstä lykättiin Rovaniemellä – tilajaosto käsittelee hanketta uudestaan

Vaa­ran­lam­men kou­lu­pää­tös­tä ly­kät­tiin Ro­va­nie­mel­lä – ti­la­jaos­to kä­sit­te­lee han­ket­ta uu­des­taan

25.11.2021 11:15 3
Tilaajille
Lapinrinteen yksityistetty päiväkoti ajautui heti ongelmiin – yrittäjä on hakenut kevennystä kaupungin perimään vuokraan

La­pin­rin­teen yk­si­tyis­tet­ty päi­vä­ko­ti ajautui heti on­gel­miin – yrit­tä­jä on hakenut ke­ven­nys­tä kau­pun­gin pe­ri­mään vuok­raan

24.11.2021 19:28 32
Tilaajille
Potilasjärjestöt haluavat mukaan sote-suunnitteluun – mielenterveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle, kunnat huolehtivat jatkossakin terveyden edistämisestä

Po­ti­las­jär­jes­töt ha­lua­vat mukaan so­te-suun­nit­te­luun – mie­len­ter­veys­pal­ve­lut siir­ty­vät maa­kun­tien vas­tuul­le, kunnat huo­leh­ti­vat jat­kos­sa­kin ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä

24.11.2021 18:00 1
Tilaajille
Pellon ja Ylitornion kunnat tiivistävät yhteistyötään lähivuosina – vaihtoehtoina tulevaisuudessa voi olla yhteisiä virkoja tai kuntaliitos

Pellon ja Yli­tor­nion kunnat tii­vis­tä­vät yh­teis­työ­tään lä­hi­vuo­si­na – vaih­to­eh­toi­na tu­le­vai­suu­des­sa voi olla yh­tei­siä virkoja tai kun­ta­lii­tos

24.11.2021 13:05 12
Tilaajille
Kaupunki teki kuntoarvion tuhannelle puulle –  30 päätyy kaadettavaksi

Kau­pun­ki teki kun­to­ar­vion tu­han­nel­le puulle –  30 päätyy kaa­det­ta­vak­si

24.11.2021 14:38 1
Tilaajille
Rovaniemen varhaiskasvatus ongelmissa: Päiväkoti tyhjennettiin ja piha jyrättiin, nyt se otetaankin taas käyttöön – suunnitteilla myös vuokra-ale yksityiselle

Ro­va­nie­men var­hais­kas­va­tus on­gel­mis­sa: Päi­vä­ko­ti tyh­jen­net­tiin ja piha jy­rät­tiin, nyt se ote­taan­kin taas käyt­töön – suun­nit­teil­la myös vuok­ra-ale yk­si­tyi­sel­le

24.11.2021 09:25 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruo­ka­sen­ka­tu jäi tor­sok­si

24.11.2021 06:00 10
Tilaajille
Ranuan kunnan talous on kääntymässä tappiolle ensi vuodesta alkaen – kunnanhallitus käsitteli asiaa neljä tuntia, käsittely jatkuu joulukuussa

Ranuan kunnan talous on kään­ty­mäs­sä tap­piol­le ensi vuo­des­ta alkaen – kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­li asiaa neljä tuntia, kä­sit­te­ly jatkuu jou­lu­kuus­sa

23.11.2021 17:32 5
Tilaajille
Kemijärvi uskoo taloutensa oikenemiseen, kaupunki hyväksyi kaksi miljoonaa euroa ylijäämäisen talousarvion

Ke­mi­jär­vi uskoo ta­lou­ten­sa oi­ke­ne­mi­seen, kau­pun­ki hy­väk­syi kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­sen ta­lous­ar­vion

24.11.2021 18:00
Tilaajille