Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 24 tuntia
Hälytyskeskuksen tontille Rovaniemen keskustaan voisi nousta skeittihalli – toinen vaihtoehto liikunnalliselle nuorisotilalle on Susivoudin kenttä

Hä­ly­tys­kes­kuk­sen ton­til­le Ro­va­nie­men kes­kus­taan voisi nousta skeit­ti­hal­li – toinen vaih­to­eh­to lii­kun­nal­li­sel­le nuo­ri­so­ti­lal­le on Su­si­vou­din kenttä

06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liian halpaa hoivaa

05:00
Viikko ja vanhemmat
Pelkosenniemen valtuusto hyväksyi talousarvion – kokouksessa jätettiin aloitteet valtuuston puheenjohtajiston ja rakennuslautakunnan erottamiseksi

Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­to hy­väk­syi ta­lous­ar­vion – ko­kouk­ses­sa jä­tet­tiin aloit­teet val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jis­ton ja ra­ken­nus­lau­ta­kun­nan erot­ta­mi­sek­si

01.12.2023 21:15 1
Tilaajille
Syvenevä yhteistyö, seurakuntayhtymä tai yksi seurakunta? Kolarissa, Pellossa ja Ylitorniolla mietitään, miten tulevaisuus turvataan

Sy­ve­ne­vä yh­teis­työ, seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä tai yksi seu­ra­kun­ta? Ko­la­ris­sa, Pel­los­sa ja Yli­tor­niol­la mie­ti­tään, miten tu­le­vai­suus tur­va­taan

01.12.2023 19:30 2
Tilaajille
Ranuan uusi yläkoulu-lukio harjakorkeudessaan – luontoyrittäjyyteen painottuvassa koulussa tilat muun muassa puolijoukkueteltan kuivaamiseen

Ranuan uusi ylä­kou­lu-lu­kio har­ja­kor­keu­des­saan – luon­to­yrit­tä­jyy­teen pai­not­tu­vas­sa kou­lus­sa tilat muun muassa puo­li­jouk­kue­tel­tan kui­vaa­mi­seen

30.11.2023 20:28
Tilaajille
Toimittajalta: Aalto käy kalliiksi, mutta sillä on arvonsa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Aalto käy kal­liik­si, mutta sillä on arvonsa

30.11.2023 11:06 8
Kolarin kunnanjohtajaksi tuli kymmenen hakemusta, kunnanhallitus käsittelee valintaa ensi viikolla

Kolarin kun­nan­joh­ta­jak­si tuli kym­me­nen ha­ke­mus­ta, kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee va­lin­taa ensi vii­kol­la

30.11.2023 10:43
Tilaajille
Päivi Kontio valittiin Utsjoen kunnanjohtajaksi

Päivi Kontio va­lit­tiin Utsjoen kun­nan­joh­ta­jak­si

30.11.2023 08:47 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päi­vä­ko­tien yk­si­tyis­tä­mi­nen es­tet­tä­vä

30.11.2023 05:30 1
Lapin hyvinvointialueelle järjestellään omaa palkanlaskentaa – tulossa 16 uutta virkaa tai tointa, mutta säästöä kertyy silti jatkossa yli miljoona euroa vuodessa

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­le jär­jes­tel­lään omaa pal­kan­las­ken­taa – ­tu­los­sa 16 uutta virkaa tai tointa, mutta säästöä kertyy silti jat­kos­sa yli mil­joo­na euroa vuo­des­sa

29.11.2023 20:31 7
Tilaajille
Kytkös hyvinvointialueisiin vie pelastustoimea kohti kriisiä – Alaa piti kehittää, mutta paloasemia joudutaan jopa sulkemaan: "Rahoitustilanne on tiukka"

Kytkös hy­vin­voin­ti­aluei­siin vie pe­las­tus­toi­mea kohti kriisiä – Alaa piti ke­hit­tää, mutta pa­lo­ase­mia jou­du­taan jopa sul­ke­maan: "Ra­hoi­tus­ti­lan­ne on tiukka"

29.11.2023 17:20 5
Tilaajille
Rovaniemi tukee nuorten kesätöitä 330 000 eurolla ensi vuonna – noin 600 nuorta hyötyi tuesta viime kesänä

Ro­va­nie­mi tukee nuorten ke­sä­töi­tä 330 000 eurolla ensi vuonna – noin 600 nuorta hyötyi tuesta viime kesänä

29.11.2023 14:29 2
Tilaajille
Valtionosuuksien leikkaus pakottaa Rovaniemen etsimään miljoonasäästöjä – säästötoimista päätetään yksi kerrallaan kesäkuun loppuun mennessä

Val­tion­osuuk­sien leik­kaus pa­kot­taa Ro­va­nie­men et­si­mään mil­joo­na­sääs­tö­jä – sääs­tö­toi­mis­ta pää­te­tään yksi ker­ral­laan ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä

28.11.2023 16:30 30
Tilaajille
Juhani Hiltuselle jatkokausi Vasemmistoliiton Lapin piirijärjestön johdossa

Juhani Hil­tu­sel­le jat­ko­kau­si Va­sem­mis­to­lii­ton Lapin pii­ri­jär­jes­tön joh­dos­sa

28.11.2023 14:52
Tilaajille
Lapin liitto ja kuntajohtajat tuomitsevat valtionosuuksien lisäleikkaukset: "Kohdistuu lasten ja nuorten palveluihin sekä työllisyyden ja elinvoiman edistämiseen"

Lapin liitto ja kun­ta­joh­ta­jat tuo­mit­se­vat val­tion­osuuk­sien li­sä­leik­kauk­set: "Koh­dis­tuu lasten ja nuorten pal­ve­lui­hin sekä työl­li­syy­den ja elin­voi­man edis­tä­mi­seen"

28.11.2023 10:58 2
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen matkapalvelukeskuksen päällikön mitta tuli täyteen: "Meidän koko porukka on loppuun palamisen partaalla"

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sen pääl­li­kön mitta tuli täy­teen: "Meidän koko porukka on loppuun pa­la­mi­sen par­taal­la"

28.11.2023 09:25 20
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus kannattaa Mäkirannan ja Kivikankaan päiväkotien yksityistämistä – päätös syntyi äänin 7-4

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kan­nat­taa Mä­ki­ran­nan ja Ki­vi­kan­kaan päi­vä­ko­tien yk­si­tyis­tä­mis­tä – päätös syntyi äänin 7-4

28.11.2023 05:00 3
Tilaajille
Kemi ei saa ensi vuonna euroakaan valtionosuuksia vaan joutuu päinvastoin maksamaan niitä valtiolle – "Täysin käsittämätöntä", sanoo kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Kemi ei saa ensi vuonna eu­roa­kaan val­tion­osuuk­sia vaan joutuu päin­vas­toin mak­sa­maan niitä val­tiol­le – "Täysin kä­sit­tä­mä­tön­tä", sanoo kau­pun­gin­joh­ta­ja Matti Ruot­sa­lai­nen

28.11.2023 09:40 11
Tilaajille
Posion Sairaalantien asunnot vapaaseen vuokraukseen – kunta ottaa joka kuukausi pahasti takkiin, kun ikäihmisille rakennetuista kahdesta rivitalosta saatu vuokrattua vasta kolme asuntoa

Posion Sai­raa­lan­tien asunnot va­paa­seen vuok­rauk­seen – kunta ottaa joka kuu­kau­si pahasti tak­kiin, kun ikä­ih­mi­sil­le ra­ken­ne­tuis­ta kah­des­ta ri­vi­ta­los­ta saatu vuok­rat­tua vasta kolme asuntoa

28.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi koko tietä ei au­rat­tu?

28.11.2023 04:45 2