Pääkirjoitukset
Viimeisin 24 tuntia
Oikeusvaltiosta ketään ei saa lähettää kuolemanvaaraan
Pääkirjoitus

Oi­keus­val­tios­ta ketään ei saa lä­het­tää kuo­le­man­vaa­raan

17.11.2019 06:33
Viikko
Vanhushoivan suuriin muutoksiin on valmistauduttava jo nyt
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Van­hus­hoi­van suuriin muu­tok­siin on val­mis­tau­dut­ta­va jo nyt

16.11.2019 06:30
Skellefteån rohkeudesta ja nopeudesta on syytä ottaa mallia Lapissakin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Skel­lef­teån roh­keu­des­ta ja no­peu­des­ta on syytä ottaa mallia La­pis­sa­kin

13.11.2019 17:44
Lappiin on tulossa tuhansia uusia työpaikkoja, mutta mistä löydämme tekijät niihin?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lappiin on tulossa tu­han­sia uusia työ­paik­ko­ja, mutta mistä löy­däm­me tekijät niihin?

13.11.2019 14:01
Hallituksen on syytä pysytellä kaukana Postin lakosta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hal­li­tuk­sen on syytä py­sy­tel­lä kaukana Postin lakosta

11.11.2019 14:38
Kuukausi ja vanhemmat
Lappi tarvitsee tuhansia työntekijöitä muualta, jos maakunta haluaa säilyttää elinvoimaisuutensa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lappi tar­vit­see tu­han­sia työn­te­ki­jöi­tä muual­ta, jos maa­kun­ta haluaa säi­lyt­tää elin­voi­mai­suu­ten­sa

10.11.2019 19:03
Demarien syöksyn syyt löytynevät sekavasta linjasta ja perutuista vaalilupauksista
Pääkirjoitus Lapin Kansa

De­ma­rien syöksyn syyt löy­ty­ne­vät se­ka­vas­ta lin­jas­ta ja pe­ru­tuis­ta vaa­li­lu­pauk­sis­ta

07.11.2019 14:59
Veroraha on annettava sille, jolle se kuuluu
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ve­ro­ra­ha on an­net­ta­va sille, jolle se kuuluu

07.11.2019 06:30
Koulun sulkemista kannattaa harkita aina tarkkaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Koulun sul­ke­mis­ta kan­nat­taa harkita aina tark­kaan

05.11.2019 06:06
Pääkirjoitus: Hysteriaan ei aihetta homerintamallakaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Hys­te­riaan ei aihetta ho­me­rin­ta­mal­la­kaan

04.11.2019 08:00
Pieni lentovero ei ole katastrofi - kasvavaa elinkeinoa ei kannata  tappaa
Pääkirjoitus

Pieni len­to­ve­ro ei ole ka­tast­ro­fi - kas­va­vaa elin­kei­noa ei kannata tappaa

01.11.2019 21:31
Matkailun odotukset yhä korkealla - talouden laskusuhdanne varjostaa tulevaisuutta
Pääkirjoitus

Mat­kai­lun odo­tuk­set yhä kor­keal­la - ta­lou­den las­ku­suh­dan­ne var­jos­taa tu­le­vai­suut­ta

31.10.2019 21:46
Verottajan on kerrottava syyt siihen, miksi se haluaa tinkiä veroavoimuudestaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ve­rot­ta­jan on ker­rot­ta­va syyt siihen, miksi se haluaa tinkiä ve­ro­avoi­muu­des­taan

31.10.2019 06:00
Sairauslomien miljardilaskua on mahdollista pienentää pienillä teoilla
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Sai­raus­lo­mien mil­jar­di­las­kua on mah­dol­lis­ta pie­nen­tää pie­nil­lä teoilla

30.10.2019 06:00
Norjan lohikaravaanit on saatava vihdoin kuriin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Norjan lo­hi­ka­ra­vaa­nit on saatava vihdoin kuriin

29.10.2019 06:00
Paskalakia ei kannata edistää pakolla, vaan neuvonnalla
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pas­ka­la­kia ei kannata edistää pa­kol­la, vaan neu­von­nal­la

28.10.2019 07:00
Lupailu riittää jo, teillä on tekojen aika
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lupailu riittää jo, teillä on tekojen aika

27.10.2019 10:23
Jätteiden kierrätys kannattaa - matkailijat kiinnittävät kierrätykseen kasvavaa huomiota
Pääkirjoitus

Jät­tei­den kier­rä­tys kan­nat­taa - mat­kai­li­jat kiin­nit­tä­vät kier­rä­tyk­seen kas­va­vaa huo­mio­ta

25.10.2019 16:18
Avohakkuiden kieltäminen on ajankohtaista vasta riittävien tutkimusten jälkeen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Avo­hak­kui­den kiel­tä­mi­nen on ajan­koh­tais­ta vasta riit­tä­vien tut­ki­mus­ten jälkeen

25.10.2019 05:00
Polttoaineiden päästökauppa sopisi mainiosti etelän kasvukeskuksiin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Polt­to­ai­nei­den pääs­tö­kaup­pa sopisi mai­nios­ti etelän kas­vu­kes­kuk­siin

23.10.2019 05:00