Pääkirjoitukset
Viimeisin 4 tuntia
Otetaan Norjasta mallia
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Otetaan Nor­jas­ta mallia

06:00
Viikko
Nuuska tulee kalliiksi
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Nuuska tulee kal­liik­si

15.09.2019 06:30
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Suomi irti tur­pees­ta

12.09.2019 07:00
Pääkirjoitus: Lapissa tuskaillaan tyhjilleen jäävien asuntojen kanssa, mutta samaan aikaan on myös pula asunnoista
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Lapissa tus­kail­laan tyh­jil­leen jäävien a­sun­to­jen kanssa, mutta samaan aikaan on myös pula a­sun­nois­ta

11.09.2019 08:36
Pääkirjoitus: Metsä kutsuu taas metsästäjiä, joilla on nyt oiva tilaisuus todistaa vastuullisuutensa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Metsä kutsuu taas met­säs­tä­ji­ä, joilla on nyt oiva ti­lai­suus to­dis­taa vas­tuul­li­suu­ten­sa

10.09.2019 10:22
Kuukausi ja vanhemmat
Pääkirjoitus: Katri Kulmunin kannattaa siirtyä valtiovarainministeriksi mahdollisimman pian
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Katri Kul­mu­nin kan­nat­taa siirtyä val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­rik­si mah­dol­li­sim­man pian

08.09.2019 19:46
Pääkirjoitus: Veikkauksen ryhtiliike tietää laihempia aikoja pelimonopolin rahoilla eläville järjestöille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Veik­kauk­sen ryh­ti­lii­ke tietää lai­hem­pi­a aikoja pe­li­mo­no­po­lin ra­hoil­la e­lä­vil­le jär­jes­töil­le

08.09.2019 10:44
Pääkirjoitus: Some-tyylin keskustelu ei sovi kansanedustajalle
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: So­me-tyy­lin kes­kus­te­lu ei sovi kan­san­e­dus­ta­jal­le

06.09.2019 15:56
Pääkirjoitus: Metsä Groupin tehdasvakuuttelu kertoo kovenevasta puukisasta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Metsä Groupin teh­das­va­kuut­te­lu kertoo ko­ve­ne­vas­ta puu­ki­sas­ta

05.09.2019 17:04
Pääkirjoitus: Uusien saamelaispäättäjien tärkein tehtävä on palauttaa saamelaiskäräjien toimintakyky
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Uusien saa­me­lais­päät­tä­jien tärkein tehtävä on pa­laut­taa saa­me­lais­kä­rä­jien toi­min­ta­ky­ky

05.09.2019 04:30
Pääkirjoitus: Hiilen hinnoittelu on tehokkain keino hillitä ilmastonmuutosta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hiilen hin­noit­te­lu on te­hok­kain keino hillitä il­mas­ton­muu­tos­ta

02.09.2019 06:00
Pääkirjoitus: Poliisivoimien vahvistamisessa on kyse yhteiskuntarauhasta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Po­lii­si­voi­mien vah­vis­ta­mi­ses­sa on kyse yh­teis­kun­ta­rau­has­ta

01.09.2019 05:00
Pääkirjoitus: Perussuomalaisten pelko sananvapauden rajoittamisesta on turha, sillä asiallista keskustelua ei ole Suomessa kriminalisoitu
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Pe­rus­suo­ma­lais­ten pelko sa­nan­va­pau­den ra­joit­ta­mi­ses­ta on turha, sillä a­si­al­lis­ta kes­kus­te­lu­a ei ole Suo­mes­sa kri­mi­na­li­soi­tu

30.08.2019 20:00
Pääkirjoitukset: Hankalat palkkaneuvottelut testaavat hallituksen valitseman sivusta seuraajan roolin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tuk­set: Han­ka­lat palk­ka­neu­vot­te­lut tes­taa­vat hal­li­tuk­sen va­lit­se­man sivusta seu­raa­jan roolin

30.08.2019 07:30
Pääkirjoitus: Laki ei tuo tekijöitä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Laki ei tuo te­ki­jöi­tä

28.08.2019 06:00
Pääkirjoitus: Viime vuoden muuttovoitto antaa uskoa siihen, että Lapin väkilukukin on käännettävissä nousuun
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Viime vuoden muut­to­voit­to antaa uskoa siihen, että Lapin vä­ki­lu­ku­kin on kään­net­tä­vis­sä nousuun

26.08.2019 07:43
Pääkirjoitus: Kolttakulttuurikeskus Sevettijärvelle tulisi vihdoin toteuttaa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kolt­ta­kult­tuu­ri­kes­kus Se­vet­ti­jär­vel­le tulisi vihdoin to­teut­taa

25.08.2019 12:04
Pääkirjoitus: Pikavippifirmat saatava kuriin mahdollisimman nopeasti
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Pi­ka­vip­pi­fir­mat saatava kuriin mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti

25.08.2019 06:00
Pääkirjoitus: Rovaniemi tarvitsee nyt ulkopuolelta tulevaa muutosjohtajaa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ro­va­nie­mi tar­vit­see nyt ul­ko­puo­lel­ta tulevaa muu­tos­joh­ta­jaa

23.08.2019 07:20
Pääkirjoitus: Talouskasvun hiipumisen alla tarvitaan viisaita investointeja ja malttia työmarkkinapöytään
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ta­lous­kas­vun hii­pu­mi­sen alla tar­vi­taan vii­sai­ta in­ves­toin­te­ja ja malttia työ­mark­ki­na­pöy­tään

22.08.2019 06:00