Outokumpu
Yle: Tornion terästehtaiden työntekijä altistunut koronavirukselle – tartunta todettu perheenjäsenellä

Yle: Tornion te­räs­teh­tai­den työn­te­ki­jä al­tis­tu­nut ko­ro­na­vi­ruk­sel­le – tar­tun­ta todettu per­heen­jä­se­nel­lä

25.03.2020 12:12
Outokumpu ilmoitti aikovansa hiilineutraaliksi – peruutti yhtiökokouksen pandemian vuoksi

Ou­to­kum­pu il­moit­ti ai­ko­van­sa hii­li­neut­raa­lik­si – pe­ruut­ti yh­tiö­ko­kouk­sen pan­de­mian vuoksi

18.03.2020 18:47
Koronaviruksella vain pieniä vaikutuksia Lapin yrityksille - Pahimmille epidemia-alueille ei matkusteta ja yhteydet hoidetaan verkossa

Ko­ro­na­vi­ruk­sel­la vain pieniä vai­ku­tuk­sia Lapin yri­tyk­sil­le - Pa­him­mil­le epi­de­mia-alueil­le ei mat­kus­te­ta ja yh­tey­det hoi­de­taan ver­kos­sa

04.03.2020 20:09
Kemiläinen Ases Oy saa ison urakan Kemin kaivokselta

Ke­mi­läi­nen Ases Oy saa ison urakan Kemin kai­vok­sel­ta

07.02.2020 15:20
Outokummun toimitusjohtaja jättää yhtiön – uusi työ Suomen ulkopuolella

Ou­to­kum­mun toi­mi­tus­joh­ta­ja jättää yhtiön – uusi työ Suomen ul­ko­puo­lel­la

07.02.2020 09:30
Outokumpu alensi tuntuvasti Fennovoima-omistuksensa arvoa – yhtiö uskoo sähkön pysyvän luultua halvempana tulevaisuudessa

Ou­to­kum­pu alensi tun­tu­vas­ti Fen­no­voi­ma-omis­tuk­sen­sa arvoa – yhtiö uskoo sähkön pysyvän luultua hal­vem­pa­na tu­le­vai­suu­des­sa

05.02.2020 09:45
Outokumpu paransi loppuvuoden tulosnäkymiään – osake lähti nousukiitoon pörssissä

Ou­to­kum­pu paransi lop­pu­vuo­den tu­los­nä­ky­miään – osake lähti nou­su­kii­toon pörs­sis­sä

20.01.2020 10:23

Ou­to­kum­mun Tornion te­räs­teh­taal­la syttyi aamulla tu­li­pa­lo – tehtaan sam­mu­tus­ryh­mät saivat palon sam­mu­maan

23.12.2019 08:12
Yli 2 000 työntekijää on Teollisuusliiton julistamassa lakossa Lapissa – suurin osa lakkolaisista työskentelee Outokummun Tornion tehtailla

Yli 2 000 työn­te­ki­jää on Teol­li­suus­lii­ton ju­lis­ta­mas­sa lakossa Lapissa – suurin osa lak­ko­lai­sis­ta työs­ken­te­lee Ou­to­kum­mun Tornion teh­tail­la

09.12.2019 10:55
Outokummun tehtaalla Torniossa tulipalo – sammutusjärjestelmä sammutti palon, ei henkilövahinkoja

Ou­to­kum­mun teh­taal­la Tor­nios­sa tu­li­pa­lo – sam­mu­tus­jär­jes­tel­mä sam­mut­ti palon, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

29.11.2019 21:12
Elijärven rikaste rekoista raiteille  - Outokumpu tutkii mahdollisuutta palata junakuljetuksiin ja saada malmirekat pois teiltä. Sähköistys nosti teräsyhtiön kiinnostusta.

Eli­jär­ven rikaste re­kois­ta rai­teil­le - Ou­to­kum­pu tutkii mah­dol­li­suut­ta palata ju­na­kul­je­tuk­siin ja saada mal­mi­re­kat pois teiltä. Säh­köis­tys nosti te­räs­yh­tiön kiin­nos­tus­ta.

21.11.2019 07:30
Outokummun uudesta kuonasulatosta tulisi järeä lisä Tornion tehtaille

Ou­to­kum­mun uudesta kuo­na­su­la­tos­ta tulisi järeä lisä Tornion teh­tail­le

18.11.2019 07:30
Outokumpu putosi tappiolle ja odottaa Euroopan teräsmarkkinan jatkuvan heikkona

Ou­to­kum­pu putosi tap­piol­le ja odottaa Eu­roo­pan te­räs­mark­ki­nan jat­ku­van heik­ko­na

31.10.2019 10:43
Suuret teollisuusinvestoinnit voivat kääntää Meri-Lapin suunnan

Suuret teol­li­suus­in­ves­toin­nit voivat kääntää Me­ri-La­pin suunnan

02.10.2019 06:00
Kuonasulattoa suunnitteleva Outokumpu tutkii myös metallihilseiden sulattamista ja jätesakan jalostamista lannoitteiksi

Kuo­na­su­lat­toa suun­nit­te­le­va Ou­to­kum­pu tutkii myös me­tal­li­hil­sei­den su­lat­ta­mis­ta ja jä­te­sa­kan ja­los­ta­mis­ta lan­noit­teik­si

01.10.2019 17:08
Outokumpu aikoo selvittää  uuden sulaton rakentamista Tornioon, kyseessä voi olla satojen miljoonien investointi

Ou­to­kum­pu aikoo sel­vit­tää uuden sulaton ra­ken­ta­mis­ta Tor­nioon, ky­sees­sä voi olla satojen mil­joo­nien in­ves­toin­ti

30.09.2019 15:09