Opiskelu
Kuukausi
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Sujuvaa opis­ke­lua maa­han­muut­ta­jil­le

27.05.2020 10:11 0
Tilaajille
Se ensimmäinen tutkimus – Kandidaatin tutkielma on monivaiheinen akateeminen maraton

Se en­sim­mäi­nen tut­ki­mus – Kan­di­daa­tin tut­kiel­ma on mo­ni­vai­hei­nen aka­tee­mi­nen maraton

21.05.2020 07:00 0
Gallup: Kuinka poikkeusaika on vaikuttanut korkeakouluopintoihin? – ”Kotona on vaikeampi keskittyä opiskeluihin”

Gallup: Kuinka poik­keus­ai­ka on vai­kut­ta­nut kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin? – ”Kotona on vai­keam­pi kes­kit­tyä opis­ke­lui­hin”

21.05.2020 06:25 0
Lähes puolet AMK-opiskelijoista kokee jaksamisensa heikentyneen koronan aikana

Lähes puolet AMK-opis­ke­li­jois­ta kokee jak­sa­mi­sen­sa hei­ken­ty­neen koronan aikana

19.05.2020 09:05 0
Tilaajille
Kahdeksan ällää ja yksi eximia – Torniolainen Miia Kariluoto toivoo hyvän todistuksen avaavan ovet suoraan yliopistoon

Kah­dek­san ällää ja yksi eximia – Tor­nio­lai­nen Miia Ka­ri­luo­to toivoo hyvän to­dis­tuk­sen avaavan ovet suoraan yli­opis­toon

12.05.2020 15:46 0
Päiväkirja: Ei kuopata kesähaaveita
Kolumni Pyry Dementjeff

Päi­vä­kir­ja: Ei kuopata ke­sä­haa­vei­ta

11.05.2020 07:30 0
Tilaajille
Vanhemmat
Koronakeväänä ammattiin valmistuvalle ei välttämättä ole heti tarjolla oman alan töitä

Ko­ro­na­ke­vää­nä am­mat­tiin val­mis­tu­val­le ei vält­tä­mät­tä ole heti tar­jol­la oman alan töitä

05.05.2020 09:50 0
Tilaajille
Lääkikseen pyrkijä iloitsee pääsykokeen säilymisestä – Oulun ja Lapin yliopistoissa todistuksen merkitys kasvaa vain niissä aineissa, jotka kuuluvat yhteisvalinnan piiriin

Lää­kik­seen pyrkijä iloit­see pää­sy­ko­keen säi­ly­mi­ses­tä – Oulun ja Lapin yli­opis­tois­sa to­dis­tuk­sen mer­ki­tys kasvaa vain niissä ai­neis­sa, jotka kuu­lu­vat yh­teis­va­lin­nan piiriin

01.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Lapin yliopiston hakijamäärä kasvoi – yli tuhat hakemusta edellisvuotta enemmän

Lapin yli­opis­ton ha­ki­ja­mää­rä kasvoi – yli tuhat ha­ke­mus­ta edel­lis­vuot­ta enemmän

02.04.2020 12:59 0
Tilaajille
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Opis­ke­lu ja urheilu on voitava yh­dis­tää kor­kea­kou­luis­sa

14.03.2020 05:10 0
Tilaajille
Kelan tuet, opintolaina, tukikuukaudet ja 101 muuta rahakysymystä – Vasa kokosi nuoren selviytymisoppaan talousmaailman kiemuroihin

Kelan tuet, opin­to­lai­na, tu­ki­kuu­kau­det ja 101 muuta ra­ha­ky­sy­mys­tä – Vasa kokosi nuoren sel­viy­ty­mis­op­paan ta­lous­maail­man kie­mu­roi­hin

13.03.2020 07:00 0
Päiväkirja: Opinnot jotka syntyivät surusta
Kolumni Katja Kärki

Päi­vä­kir­ja: Opinnot jotka syn­tyi­vät surusta

10.03.2020 21:53 0
Tilaajille
Takuusäätiö: Opintotuen takaisinperintä olisi syytä sitoa indeksiin – Ministeri Kososen mielestä korotus on kohtuullinen

Ta­kuu­sää­tiö: Opin­to­tuen ta­kai­sin­pe­rin­tä olisi syytä sitoa in­dek­siin – Mi­nis­te­ri Kososen mie­les­tä korotus on koh­tuul­li­nen

27.02.2020 06:00 0
Miksi opiskella saksan kieltä?

Miksi opis­kel­la saksan kieltä?

04.02.2020 17:14 0
Tilaajille
Saksan ääneenlukukilpailu

Saksan ää­neen­lu­ku­kil­pai­lu

04.02.2020 17:13 0
Tilaajille

Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kus ja Pe­rä­poh­jo­lan Opisto sol­mi­vat kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen

08.01.2020 14:19 0
Tilaajille
Analyysi: Korkeakouluihin kaivataan kipeästi lisää aloituspaikkoja, kun koulutustason lasku uhkaa talouskasvua – rahat tutkintotalkoisiin uupuvat yhä lupauksista huolimatta

Ana­lyy­si: Kor­kea­kou­lui­hin kai­va­taan ki­peäs­ti lisää aloi­tus­paik­ko­ja, kun kou­lu­tus­ta­son lasku uhkaa ta­lous­kas­vua – rahat tut­kin­to­tal­koi­siin uupuvat yhä lu­pauk­sis­ta huo­li­mat­ta

07.01.2020 19:00 0
Ulkomaalaisten opiskelijoiden into tulla Suomeen notkahti lukuvuosimaksujen jälkeen vain hetkeksi – hakijamäärät taas reippaassa nousussa

Ul­ko­maa­lais­ten opis­ke­li­joi­den into tulla Suomeen not­kah­ti lu­ku­vuo­si­mak­su­jen jälkeen vain het­kek­si – ha­ki­ja­mää­rät taas reip­paas­sa nou­sus­sa

26.12.2019 11:02 0
Tilaajille
Lukijalta: Oppimista läpi elämän
Mielipide Jussi Tukiainen

Lu­ki­jal­ta: Op­pi­mis­ta läpi elämän

14.12.2019 06:00 0
Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jät jakoi kuusi 500 euron sti­pen­diä opis­ke­li­joil­le

02.12.2019 14:34 0
Tilaajille