Nuoret
Viimeisin 24 tuntia
Valvovat silmät tuovat turvaa urheiluharrastuksessa – Kerro omat kokemuksesi valmennuksesta

Val­vo­vat silmät tuovat turvaa ur­hei­lu­har­ras­tuk­ses­sa – Kerro omat ko­ke­muk­se­si val­men­nuk­ses­ta

23.01.2020 18:28
Tilaajille
Kuukausi
Konservatiivinen Utah kieltää seksuaalivähemmistöihin kuuluvien alaikäisten käännytysyritykset heteroiksi

Kon­ser­va­tii­vi­nen Utah kieltää sek­suaa­li­vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­vien ala­ikäis­ten kään­ny­tys­yri­tyk­set he­te­roik­si

23.01.2020 14:00
Mielipide Leena Jääskeläinen

Lu­ki­jal­ta: Onneksi kupla puhkesi val­men­nuk­ses­sa

23.01.2020 07:40
Muutosta tarvitaan ja sitä tarvitaan heti – Nuoret uskovat, että peliä nimeltä ilmastonmuutos ei olla vielä hävitty

Muu­tos­ta tar­vi­taan ja sitä tar­vi­taan heti – Nuoret us­ko­vat, että peliä nimeltä il­mas­ton­muu­tos ei olla vielä hävitty

17.01.2020 07:00
"Ehkä yleisesti tietämättömyys sen seurauksista ja vaikutuksista esimerkiksi Lapissa" – Nuoret ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta, koska sitä ei oteta tosissaan

"Ehkä ylei­ses­ti tie­tä­mät­tö­myys sen seu­rauk­sis­ta ja vai­ku­tuk­sis­ta esi­mer­kik­si La­pis­sa" – Nuoret ovat huo­lis­saan il­mas­ton­muu­tok­ses­ta, koska sitä ei oteta to­sis­saan

16.01.2020 11:16
Mikä ilmastonmuutoksessa ahdistaa eniten?

Mikä il­mas­ton­muu­tok­ses­sa ah­dis­taa eniten?

16.01.2020 11:12
Koululaisilta: Nuorten pitäisi liikkua enemmän
Mielipide Henna Tervo

Kou­lu­lai­sil­ta: Nuorten pitäisi liikkua enemmän

15.01.2020 15:15
Uusi lastensuojeluyhdistys pureutuu lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan digiajan ilmiöihin – netissä vellova laittomien lapsikuvien massa kasvaa

Uusi las­ten­suo­je­lu­yh­dis­tys pu­reu­tuu lapsiin koh­dis­tu­van sek­suaa­li­vä­ki­val­lan di­gi­ajan il­miöi­hin – netissä vellova lait­to­mien lap­si­ku­vien massa kasvaa

14.01.2020 08:30
Mielipide Venla Martinoja

Kou­lu­lai­sil­ta: Nuorten pu­he­li­men­käyt­tö huo­les­tut­taa

11.01.2020 11:50
Koululaisilta: Pitäisikö energiajuomille olla ikäraja?
Mielipide Sanni Oikarinen

Kou­lu­lai­sil­ta: Pi­täi­si­kö ener­gia­juo­mil­le olla ikä­ra­ja?

11.01.2020 11:48
Mielipide Ville Matomaa

Kou­lu­lai­sil­ta: Kan­na­bis­ta ei pitäisi lail­lis­taa

11.01.2020 11:45
Sirkus ja keppihevosliikunta ovat trendilajit – yhdeksällä lapsella ja nuorella kymmenestä on jokin harrastus

Sirkus ja kep­pi­he­vos­lii­kun­ta ovat tren­di­la­jit – yh­dek­säl­lä lap­sel­la ja nuo­rel­la kym­me­nes­tä on jokin har­ras­tus

11.01.2020 10:05
Nuorille määrätään psykoosilääkkeitä "löysin rantein", vaikka vaikutuksia ei tunneta

Nuo­ril­le mää­rä­tään psy­koo­si­lääk­kei­tä "löysin ran­tein", vaikka vai­ku­tuk­sia ei tunneta

04.01.2020 18:48
Kuuntele Vasan podcast: Ainaista loppuunpalamista, ilmastonmuutos ja köyhtynyt etelä – Uusi vuosikymmen vaatii vanhoihin ongelmiin ratkaisuja

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Ai­nais­ta lop­puun­pa­la­mis­ta, il­mas­ton­muu­tos ja köyh­ty­nyt etelä – Uusi vuo­si­kym­men vaatii van­hoi­hin on­gel­miin rat­kai­su­ja

03.01.2020 10:58
Lukijalta: Kiusaaminen on väärin
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kiu­saa­mi­nen on väärin

03.01.2020 07:23
Ilmastonmuutos, rauha, some ja tasa-arvo – Vasan tekijätokka muistelee menneitä ja pohtii alkavaa vuosikymmentä

Il­mas­ton­muu­tos, rauha, some ja ta­sa-ar­vo – Vasan te­ki­jä­tok­ka muis­te­lee men­nei­tä ja pohtii alkavaa vuo­si­kym­men­tä

03.01.2020 07:00
Tässä on Lapin keskussairaalan vuosituhannen ensimmäinen vauva – 20 vuotta täyttävä Ida Jääskö kuuluu Z-sukupolveen, joka ei tiedä ajasta ennen nettiä

Tässä on Lapin kes­kus­sai­raa­lan vuo­si­tu­han­nen en­sim­mäi­nen vauva – 20 vuotta täyt­tä­vä Ida Jääskö kuuluu Z-su­ku­pol­veen, joka ei tiedä ajasta ennen nettiä

31.12.2019 07:30
Tilaajille
Vanhemmat
Kauneimmat joululaulut kiinnostavat myös nuoria – puolet alle 35-vuotiaista käy ainakin toisinaan laulamassa kirkossa joululauluja

Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut kiin­nos­ta­vat myös nuoria – puolet alle 35-vuo­tiais­ta käy ainakin toi­si­naan lau­la­mas­sa kir­kos­sa jou­lu­lau­lu­ja

24.12.2019 19:30
Nuoret tahtovat Lapin matkailusta kestävää ympäri vuoden – kaksi matkailualan työntekijää kertovat kokemuksistaan ja toiveistaan matkailualalla

Nuoret tah­to­vat Lapin mat­kai­lus­ta kes­tä­vää ympäri vuoden – kaksi mat­kai­lu­alan työn­te­ki­jää ker­to­vat ko­ke­muk­sis­taan ja toi­veis­taan mat­kai­lu­alal­la

20.12.2019 07:00
Mehukkaan ansioluettelon puute ja alaikäisyys vievät nuorten työt – Nuorten työelämää puntaroidaan, vaikka pitäisi osallistaa
Kolumni Aino Rouhiainen

Me­huk­kaan an­sio­luet­te­lon puute ja ala­ikäi­syys vievät nuorten työt – Nuorten työ­elä­mää pun­ta­roi­daan, vaikka pitäisi osal­lis­taa

20.12.2019 06:30