Nuoret
Viimeisin 24 tuntia
Rovaniemellä nuorimmat huumeidenkäyttäjät ovat vain 13-vuotiaita – Yhä useampi nuori ajattelee, että kannabiksen käyttö on hyväksytympää kuin alkoholin juominen

Ro­va­nie­mel­lä nuo­rim­mat huu­mei­den­käyt­tä­jät ovat vain 13-vuo­tiai­ta – Yhä useampi nuori ajat­te­lee, että kan­na­bik­sen käyttö on hy­väk­sy­tym­pää kuin al­ko­ho­lin juo­mi­nen

11.12.2019 15:48
Kuukausi
"Ainainen kinastelu ja turha mielensäpahoittaminen hävettävät suomalaisissa" – Onko lottovoitto syntyä Suomeen? Neljä lappilaista nuorta kertovat suomalaisuuden syvimmät merkitykset

"Ai­nai­nen ki­nas­te­lu ja turha mie­len­sä­pa­hoit­ta­mi­nen hä­vet­tä­vät suo­ma­lai­sis­sa" – Onko lot­to­voit­to syntyä Suo­meen? Neljä lap­pi­lais­ta nuorta ker­to­vat suo­ma­lai­suu­den sy­vim­mät mer­ki­tyk­set

06.12.2019 07:00
Kuuntele Vasan podcast: Suomalaisuus hävettää, koska keskustelu kansalaisuudesta on vedetty äärimmäisyyksiin

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Suo­ma­lai­suus hä­vet­tää, koska kes­kus­te­lu kan­sa­lai­suu­des­ta on vedetty ää­rim­mäi­syyk­siin

05.12.2019 14:43
Palvelukartasta etsitään suuntaa tukea tarvitseville nuorille Rovaniemellä – karttaan koottiin kaupungin hajanaiset palvelut

Pal­ve­lu­kar­tas­ta et­si­tään suuntaa tukea tar­vit­se­vil­le nuo­ril­le Ro­va­nie­mel­lä – kart­taan koot­tiin kau­pun­gin ha­ja­nai­set pal­ve­lut

02.12.2019 11:06
Poliisi aloitti nuorille suunnatun kampanjan sosiaalisessa mediassa – tarkoituksena lisätä tietoisuutta teoista, joissa nuori joutuu seksuaalirikoksen kohteeksi

Poliisi aloitti nuo­ril­le suun­na­tun kam­pan­jan so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa – tar­koi­tuk­se­na lisätä tie­toi­suut­ta teois­ta, joissa nuori joutuu sek­suaa­li­ri­kok­sen koh­teek­si

18.11.2019 13:15
Nuorten perinteinen itsenäisyyspäivän vastaanotto järjestetään Rovaniemellä tänäkin vuonna – kutsun voi tarvittaessa noutaa nuorisotiedotuspisteestä

Nuorten pe­rin­tei­nen it­se­näi­syys­päi­vän vas­taan­ot­to jär­jes­te­tään Ro­va­nie­mel­lä tänäkin vuonna – kutsun voi tar­vit­taes­sa noutaa nuo­ri­so­tie­do­tus­pis­tees­tä

15.11.2019 20:48
Vanhemmat
Ilmastokonferenssi alkoi Rovaniemellä: Nuoret vaativat lisää puurakentamista, vegaanisia lounaita ja pullopantteja koko Eurooppaan

Il­mas­to­kon­fe­rens­si alkoi Ro­va­nie­mel­lä: Nuoret vaa­ti­vat lisää puu­ra­ken­ta­mis­ta, ve­gaa­ni­sia lou­nai­ta ja pul­lo­pant­te­ja koko Eu­roop­paan

12.11.2019 10:20
Pelkosenniemi tavoittelee terveellisiä ja turvallisia tiloja palveluilleen

Pel­ko­sen­nie­mi ta­voit­te­lee ter­veel­li­siä ja tur­val­li­sia tiloja pal­ve­luil­leen

07.11.2019 17:02
Meri-Lapissa järjestetään tiedotustilaisuuksia nuorten päihteiden käytöstä – ”Vanhemmat ovat sinisilmäisiä”

Me­ri-La­pis­sa jär­jes­te­tään tie­do­tus­ti­lai­suuk­sia nuorten päih­tei­den käy­tös­tä – ”Van­hem­mat ovat si­ni­sil­mäi­siä”

06.11.2019 12:33
Iso osa keminmaalaisista nuorista sanoo, että huumeita on helppo hankkia – usein huumekokeilut aloitetaan kannabiksesta

Iso osa ke­min­maa­lai­sis­ta nuo­ris­ta sanoo, että huu­mei­ta on helppo hankkia – usein huu­me­ko­kei­lut aloi­te­taan kan­na­bik­ses­ta

25.10.2019 16:33
Sami Jauhojärvi lahjoittaa pokaalinsa lasten ja nuorten kisoihin: "Vuosien saatossa on aika monta starttia pitänyt näidenkin pokaalien saavuttamiseksi ottaa"

Sami Jau­ho­jär­vi lah­joit­taa po­kaa­lin­sa lasten ja nuorten ki­soi­hin: "Vuo­sien saa­tos­sa on aika monta start­tia pitänyt näi­den­kin po­kaa­lien saa­vut­ta­mi­sek­si ottaa"

23.10.2019 21:06
Paikallisille tukea lasketteluun rinnekeskuksissa

Pai­kal­li­sil­le tukea las­ket­te­luun rin­ne­kes­kuk­sis­sa

21.10.2019 20:19
Saamenkielinen nuorten tieto- ja neuvontasivusto avautuu – nuoret voivat osallistua sisällöntuotantoon teksteillä, kuvilla ja videoilla

Saa­men­kie­li­nen nuorten tieto- ja neu­von­ta­si­vus­to avautuu – nuoret voivat osal­lis­tua si­säl­lön­tuo­tan­toon teks­teil­lä, kuvilla ja vi­deoil­la

21.10.2019 17:35
Lukijalta: Koulukiusaamiseen puuttuminen aikuisten vastuulla
Mielipide Johanna Paunila, Aleksi Puurila, Mari Sohlberg, Eija-Leena Yrjölä

Lu­ki­jal­ta: Kou­lu­kiu­saa­mi­seen puut­tu­mi­nen ai­kuis­ten vas­tuul­la

14.10.2019 07:30
Mielipide Raija Lummi

Lu­ki­jal­ta: Hyvä koulu kaiken si­vis­tyk­sen perusta

14.10.2019 07:15
Lukijalta: Kouluväkivallasta puhuttava oikealla nimellä
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kou­lu­vä­ki­val­las­ta pu­hut­ta­va oi­keal­la nimellä

14.10.2019 07:00
Rovaniemeläinen Saika Hasnat, 15, tajusi vasta äskettäin, että hänkin voi olla kaunis – Näin some vaikuttaa tyttöjen itsetuntoon: "Täydet meikit päälle ennen kuvausta"

Ro­va­nie­me­läi­nen Saika Hasnat, 15, tajusi vasta äs­ket­täin, että hänkin voi olla kaunis – Näin some vai­kut­taa tyt­tö­jen it­se­tun­toon: "Täydet meikit päälle ennen ku­vaus­ta"

11.10.2019 11:00
Kuuntele Vasan podcast: 19-vuotias nuori, tiedä, mitä teet isona

Kuun­te­le Vasan pod­cast: 19-vuo­tias nuori, tiedä, mitä teet isona

10.10.2019 15:44
Nuorten kauppakeskussäännöt päivitettiin ajan tasalle – aikuisia unohtamatta

Nuorten kaup­pa­kes­kus­sään­nöt päi­vi­tet­tiin ajan tasalle – ai­kui­sia unoh­ta­mat­ta

09.10.2019 14:24

Lainaa ha­kies­sa syytä miettiä omaa mak­su­ky­kyä

08.10.2019 07:50