Näkökulma
Kuukausi
Näkökulma: Maailma muuttui pakon edessä nopeasti, mutta yhtä äkillisesti katoaa myös käsitys poikkeuksellisuudesta

Nä­kö­kul­ma: Maailma muuttui pakon edessä no­peas­ti, mutta yhtä äkil­li­ses­ti katoaa myös käsitys poik­keuk­sel­li­suu­des­ta

25.06.2020 16:36 0
Tilaajille
Näkökulma: Luottamus Ruotsin koronastrategiaa kohtaan laskee – pääministeri varoitti vertaamasta omenoita päärynöihin

Nä­kö­kul­ma: Luot­ta­mus Ruotsin ko­ro­na­stra­te­giaa kohtaan laskee – pää­mi­nis­te­ri va­roit­ti ver­taa­mas­ta ome­noi­ta pää­ry­nöi­hin

15.06.2020 21:51 1
Tilaajille
Greg Glassman on rakentanut crossfit-brändiä pitkään ja hartaasti, mutta imagon vakavaan kolhiintumiseen ei tarvittu kuin yksi Twitter-keskustelu

Greg Glass­man on ra­ken­ta­nut cross­fit-brän­diä pitkään ja har­taas­ti, mutta imagon va­ka­vaan kol­hiin­tu­mi­seen ei tar­vit­tu kuin yksi Twit­ter-kes­kus­te­lu

14.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Näkökulma: Länsirannan alueliitokset voivat olla kuolinisku palestiinalaisvaltiolle – tilaisuus on Israelille parempi kuin koskaan, ja Palestiina näyttää kovin yksinäiseltä

Nä­kö­kul­ma: Län­si­ran­nan alue­lii­tok­set voivat olla kuo­lin­is­ku pa­les­tii­na­lais­val­tiol­le – ti­lai­suus on Is­rae­lil­le parempi kuin kos­kaan, ja Pa­les­tii­na näyttää kovin yk­si­näi­sel­tä

14.06.2020 13:20 0
Näkökulma: Halla-aho myönsi kirjakohuun johtaneet virheet, mutta syytökset resurssipulasta ovat oma vika

Nä­kö­kul­ma: Hal­la-aho myönsi kir­ja­ko­huun joh­ta­neet vir­heet, mutta syy­tök­set re­surs­si­pu­las­ta ovat oma vika

13.06.2020 14:41 0
Tilaajille
Näkökulma: Rajat avautuvat, mutta eivät ruotsalaisille ja se on seurausta muista poikkeavasta koronaviruksen torjunnasta

Nä­kö­kul­ma: Rajat avau­tu­vat, mutta eivät ruot­sa­lai­sil­le ja se on seu­raus­ta muista poik­kea­vas­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­nas­ta

12.06.2020 18:14 0
Tilaajille
Vanhemmat
Näkökulma: Saako päättäjiltä kysyä mielipidettä ennen päätöksentekoa? – Tämän vuoksi selvitimme kantaa Uudenmaan avaamiseen

Nä­kö­kul­ma: Saako päät­tä­jil­tä kysyä mie­li­pi­det­tä ennen pää­tök­sen­te­koa? – Tämän vuoksi sel­vi­tim­me kantaa Uu­den­maan avaa­mi­seen

20.04.2020 11:45 0
Maskia kannattaa käyttää tai sitten ei – koronakriisin pitkittyminen alkaa tuoda näkemyseroja esiin

Maskia kan­nat­taa käyttää tai sitten ei – ko­ro­na­krii­sin pit­kit­ty­mi­nen alkaa tuoda nä­ke­mys­ero­ja esiin

16.04.2020 21:23 0
Kommentti: STM:n hankintaesitykset Huoltovarmuuskeskukselle paljastavat yhtäkkiä räjähtäneen suojainkysynnän ja varastoinnin tarpeen

Kom­ment­ti: STM:n han­kin­ta­esi­tyk­set Huol­to­var­muus­kes­kuk­sel­le pal­jas­ta­vat yht­äk­kiä rä­jäh­tä­neen suo­jain­ky­syn­nän ja va­ras­toin­nin tarpeen

16.04.2020 20:24 0
Onko hyötyä vai ei? Kansalaiset ovat ymmällään, kun osa asiantuntijoista suosittelee kangasmaskeja tavallisille suomalaisille ja osa pitää niitä turhina

Onko hyötyä vai ei? Kan­sa­lai­set ovat ym­mäl­lään, kun osa asian­tun­ti­jois­ta suo­sit­te­lee kan­gas­mas­ke­ja ta­val­li­sil­le suo­ma­lai­sil­le ja osa pitää niitä turhina

14.04.2020 18:30 0
Hallituksen kehysriihi muuttui koronariiheksi – joka suunnalta tulvii uusia menoja miljardiluokan lisäbudjettiin

Hal­li­tuk­sen ke­hys­rii­hi muuttui ko­ro­na­rii­hek­si – joka suun­nal­ta tulvii uusia menoja mil­jar­di­luo­kan li­sä­bud­jet­tiin

05.04.2020 08:24 0
Tilaajille
Näkökulma: Koronakaranteeni kurittaa, mutta myös opettaa
Kolumni Anita Simola

Nä­kö­kul­ma: Ko­ro­na­ka­ran­tee­ni ku­rit­taa, mutta myös opettaa

24.03.2020 13:51 0
Korona kylvää pelkoa ja pettymystä – yksi asia nousee ylitse muiden

Korona kylvää pelkoa ja pet­ty­mys­tä – yksi asia nousee ylitse muiden

13.03.2020 15:19 0
Näkökulma: Korona syrjäytti kansallisylpeyden – EU-parlamentti pysyy Brysselissä ja voisi pysyä jatkossakin, jos Ranska nöyrtyisi

Nä­kö­kul­ma: Korona syr­jäyt­ti kan­sal­lis­yl­pey­den – EU-par­la­ment­ti pysyy Brys­se­lis­sä ja voisi pysyä jat­kos­sa­kin, jos Ranska nöyr­tyi­si

09.03.2020 07:00 0
Näkökulma: Antti Rinteen alamäki ei alkanut Postista – se oli vasta viimeinen niitti jo käynnissä olleeseen luisuun

Nä­kö­kul­ma: Antti Rinteen alamäki ei alkanut Pos­tis­ta – se oli vasta vii­mei­nen niitti jo käyn­nis­sä ol­lee­seen luisuun

03.12.2019 12:44 0
Tilaajille
Näkökulma: Paateron ero helpotti hallituksen tilannetta vain hieman – Postin jupakassa jäi monta asiaa auki

Nä­kö­kul­ma: Paa­te­ron ero hel­pot­ti hal­li­tuk­sen ti­lan­net­ta vain hieman – Postin ju­pa­kas­sa jäi monta asiaa auki

29.11.2019 20:33 0
Tilaajille
Näkökulma: Vihreällä kullalla on kova hinta – ja se tuntuu nousevan koko ajan

Nä­kö­kul­ma: Vih­reäl­lä kul­lal­la on kova hinta – ja se tuntuu nou­se­van koko ajan

29.11.2019 20:00 0
Tilaajille
Näkökulma: Kuka tiesi Posti-kohusta mitä ja milloin? – Näin tapahtumat etenivät

Nä­kö­kul­ma: Kuka tiesi Pos­ti-ko­hus­ta mitä ja mil­loin? – Näin ta­pah­tu­mat ete­ni­vät

27.11.2019 12:51 0
Postialan lukon avain palautui Postille ja valtio-omistajalle – ratkaisu ehkä lähellä

Pos­ti­alan lukon avain pa­lau­tui Pos­til­le ja val­tio-omis­ta­jal­le – rat­kai­su ehkä lähellä

25.11.2019 16:05 0
Tilaajille
Näkökulma: Kun lihansyöjä ilmastolakkoon meni
Kolumni Anita Simola

Nä­kö­kul­ma: Kun li­han­syö­jä il­mas­to­lak­koon meni

30.10.2019 19:00 0
Tilaajille