Metsäteollisuus
Kuukausi
Stora Enso aloittaa yt-neuvottelut puunhankinnassa

Stora Enso aloit­taa yt-neu­vot­te­lut puun­han­kin­nas­sa

26.02.2020 09:51
Sahat käynnistyvät uudestaan, mekaanisen metsäteollisuuden riidassa sopu - kiky-tuntien kirjausta muutettiin

Sahat käyn­nis­ty­vät uu­des­taan, me­kaa­ni­sen met­sä­teol­li­suu­den rii­das­sa sopu - ki­ky-tun­tien kir­jaus­ta muu­tet­tiin

23.02.2020 15:07
Ammattiliitto Pron ja Metsäteollisuuden tuore sopimus on kuin duunareiden vastaava – Työnantajien mielestä ratkaisu ei paranna kilpailukykyä

Am­mat­ti­liit­to Pron ja Met­sä­teol­li­suu­den tuore sopimus on kuin duu­na­rei­den vas­taa­va – Työn­an­ta­jien mie­les­tä rat­kai­su ei paranna kil­pai­lu­ky­kyä

19.02.2020 18:15

Pa­pe­ri­teol­li­suu­den toi­mi­hen­ki­löt pa­laa­vat töihin – työ­kiis­tan so­vin­to­eh­do­tus hy­väk­syt­tiin

19.02.2020 17:20
Lukijalta: Metsä meidän jälkeemme
Mielipide Heikki Annanpalo

Lu­ki­jal­ta: Metsä meidän jäl­keem­me

18.02.2020 20:56
Lakot jatkuvat mekaanisessa metsäteollisuudessa – Teollisuusliitto hylkäsi sovintoesityksen kiky-tuntien korvaamisjärjestelyn takia

Lakot jat­ku­vat me­kaa­ni­ses­sa met­sä­teol­li­suu­des­sa – Teol­li­suus­liit­to hylkäsi so­vin­to­esi­tyk­sen ki­ky-tun­tien kor­vaa­mis­jär­jes­te­lyn takia

13.02.2020 15:40
Paperiteollisuuden työntekijöiden lakot ja työsulku päättyvät –"Hiekkaa ja kermaa tuli kakussa molemmille osapuolille"

Pa­pe­ri­teol­li­suu­den työn­te­ki­jöi­den lakot ja työ­sul­ku päät­ty­vät –"­Hiek­kaa ja kermaa tuli kakussa mo­lem­mil­le osa­puo­lil­le"

10.02.2020 15:11
Metsäteollisuudessa ratkaisun päivä maanantaina

Met­sä­teol­li­suu­des­sa rat­kai­sun päivä maa­nan­tai­na

09.02.2020 20:01
Metsäteollisuus ja Paperiliitto ratkoivat työkiistaa aamuyöhön, mutta neuvottelutulosta ei syntynyt

Met­sä­teol­li­suus ja Pa­pe­ri­liit­to rat­koi­vat työ­kiis­taa aa­muyö­hön, mutta neu­vot­te­lu­tu­los­ta ei syn­ty­nyt

07.02.2020 08:28
Keväällä taitaa olla vähemmän töitä, arvioivat lappilaiset koneyrittäjät lakon vaikutuksia

Ke­vääl­lä taitaa olla vä­hem­män töitä, ar­vioi­vat lap­pi­lai­set ko­ne­yrit­tä­jät lakon vai­ku­tuk­sia

06.02.2020 16:53
Lakko pysäyttää metsäalan yrittäjien töitä Lapissakin: Metsä Group lopetti hakkuut, Stora Enso jatkaa vielä

Lakko py­säyt­tää met­sä­alan yrit­tä­jien töitä La­pis­sa­kin: Metsä Group lopetti hak­kuut, Stora Enso jatkaa vielä

06.02.2020 15:19
Mielipide Mikko Lehtonen

Am­mat­ti­lii­tot la­kos­sa, mutta työt eivät

05.02.2020 08:17
Veitsiluodossa aletaan tehdä pakkauspaperia – "Uusi tuote, jota on kehitetty pitemmän aikaa"

Veit­si­luo­dos­sa aletaan tehdä pak­kaus­pa­pe­ria – "Uusi tuote, jota on ke­hi­tet­ty pi­tem­män aikaa"

30.01.2020 10:56
Mekaanisen metsäteollisuuden työriitaa sovitellaan seuraavan kerran perjantaina – lakko jatkuu

Me­kaa­ni­sen met­sä­teol­li­suu­den työ­rii­taa so­vi­tel­laan seu­raa­van kerran per­jan­tai­na – lakko jatkuu

28.01.2020 20:33
Pääkirjoitus: Kilpailukykysopimuksesta riitely ei lopu ennen kuin lisätunneista luovutaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kil­pai­lu­ky­ky­so­pi­muk­ses­ta riitely ei lopu ennen kuin li­sä­tun­neis­ta luo­vu­taan

28.01.2020 19:39
Vanhemmat
Näkökulma: Onko Björn Wahlroos oikeassa väittäessään, että paperikoneita suljetaan? – Paperiteollisuuden alamäki jatkuu Euroopassa eikä loppua näy

Nä­kö­kul­ma: Onko Björn Wahl­roos oi­keas­sa väit­täes­sään, että pa­pe­ri­ko­nei­ta sul­je­taan? – Pa­pe­ri­teol­li­suu­den alamäki jatkuu Eu­roo­pas­sa eikä loppua näy

27.01.2020 18:07
Tilaajille
Paperiduunari tienaa ennen veroja keskimäärin 3 900–5 100 euroa kuussa – Suomalaisten keskipalkka oli vuonna 2016 reilut 3 300 euroa

Pa­pe­ri­duu­na­ri tienaa ennen veroja kes­ki­mää­rin 3 900–5 100 euroa kuussa – Suo­ma­lais­ten kes­ki­palk­ka oli vuonna 2016 reilut 3 300 euroa

27.01.2020 18:03
Paperiliiton lakko sulki tehtaat – Veitsiluodon porteilla toivottiin, että sopu löytyisi pian

Pa­pe­ri­lii­ton lakko sulki tehtaat – Veit­si­luo­don por­teil­la toi­vot­tiin, että sopu löy­tyi­si pian

27.01.2020 16:37
Metsäteollisuus laaja kolmeviikkoinen lakko alkoi – alan tuotanto pysähtyy lähes kokonaan Suomessa

Met­sä­teol­li­suus laaja kol­me­viik­koi­nen lakko alkoi – alan tuo­tan­to py­säh­tyy lähes ko­ko­naan Suo­mes­sa

27.01.2020 07:34
Pysähtyvätkö paperitehtaat ja seisahtuvatko sellutehtaat? Metsäteollisuuden sovittelusta ei ole tihkunut tietoja, ja lakko uhkaa alkaa keskiyöllä

Py­säh­ty­vät­kö pa­pe­ri­teh­taat ja sei­sah­tu­vat­ko sel­lu­teh­taat? Met­sä­teol­li­suu­den so­vit­te­lus­ta ei ole tih­ku­nut tie­to­ja, ja lakko uhkaa alkaa kes­ki­yöl­lä

26.01.2020 22:33