Metsästys
Kuuden vuoden rauhoitus päättyy: Metsähanhen metsästys sallitaan osassa Lappia – merihanhelle saaliskiintiö

Kuuden vuoden rau­hoi­tus päät­tyy: Met­sä­han­hen met­säs­tys sal­li­taan osassa Lappia – me­ri­han­hel­le saa­lis­kiin­tiö

25.06.2020 17:55 0
Tilaajille
Hirven ja karhun pyyntiin lupamuutoksia – Inarissa pyritään järjestämään ennen syksyn jahtikautta mahdollisuus suorittaa metsästystutkinto

Hirven ja karhun pyyn­tiin lu­pa­muu­tok­sia – Ina­ris­sa py­ri­tään jär­jes­tä­mään ennen syksyn jah­ti­kaut­ta mah­dol­li­suus suo­rit­taa met­säs­tys­tut­kin­to

09.06.2020 09:55 0
Tilaajille
Metsähanhen metsästyksen sallimista esitetään osaan Lapin kunnista

Met­sä­han­hen met­säs­tyk­sen sal­li­mis­ta esi­te­tään osaan Lapin kun­nis­ta

02.06.2020 20:05 0
Tilaajille
Hylkeenpyyntiä Perämerellä

Hyl­keen­pyyn­tiä Pe­rä­me­rel­lä

29.05.2020 18:00 0
Ennätysmäärä metsästäjiä haki kausilupaa, vuorokausiluvat myyntiin kesällä

En­nä­tys­mää­rä met­säs­tä­jiä haki kau­si­lu­paa, vuo­ro­kau­si­lu­vat myyn­tiin kesällä

07.05.2020 10:11 0
Tilaajille
Surkea jäätalvi voi ajaa norppalaumat taas Perämeren rantaan – niitä on havaittu jo paljon kiintojään reunassa

Surkea jää­tal­vi voi ajaa norp­pa­lau­mat taas Pe­rä­me­ren rantaan – niitä on ha­vait­tu jo paljon kiin­to­jään reu­nas­sa

27.04.2020 20:44 0
Tilaajille
EU-tuomioistuin: Suomi rikkoo lintudirektiiviä haahkanmetsästyksessä – "Pesimäaikainen metsästys olisi pitänyt lopettaa jo vuosikymmeniä sitten"

EU-tuo­miois­tuin: Suomi rikkoo lin­tu­di­rek­tii­viä haah­kan­met­säs­tyk­ses­sä – "Pe­si­mäai­kai­nen met­säs­tys olisi pitänyt lo­pet­taa jo vuo­si­kym­me­niä sitten"

23.04.2020 13:50 0
Inarin erämaissa herännyt karhu otti aamupalakseen hirven

Inarin erä­mais­sa he­rän­nyt karhu otti aa­mu­pa­lak­seen hirven

15.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Ahmojen metsästyksen poikkeusluvat tarkempaan syyniin – suojelun tarve tutkittava nykyistä perusteellisemmin

Ahmojen met­säs­tyk­sen poik­keus­lu­vat tar­kem­paan syyniin – suo­je­lun tarve tut­kit­ta­va ny­kyis­tä pe­rus­teel­li­sem­min

03.04.2020 21:07 0
Tilaajille
Maa- ja metsätalousministeriön lakiesitys: vanhenevien ampumakoesuoritusten voimassaoloa pidennetään

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön la­kie­si­tys: van­he­ne­vien am­pu­ma­koe­suo­ri­tus­ten voi­mas­sa­oloa pi­den­ne­tään

03.04.2020 15:32 0
Tilaajille
Paksu lumipeite saa hirvet ja porot siirtymään liukkaille teille ja kelkkareiteille – "Eläimiä ei saa ajattaa kelkalla tai muuten häiritä"

Paksu lu­mi­pei­te saa hirvet ja porot siir­ty­mään liuk­kail­le teille ja kelk­ka­rei­teil­le – "E­läi­miä ei saa ajattaa kel­kal­la tai muuten häi­ri­tä"

03.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Paljastunut murhasuunnitelma ajoi aatelisherran maanpakoon – sitten hän tuli Lappiin ja ryhtyi kirjailijaksi

Pal­jas­tu­nut mur­ha­suun­ni­tel­ma ajoi aa­te­lis­her­ran maan­pa­koon – sitten hän tuli Lappiin ja ryhtyi kir­jai­li­jak­si

28.03.2020 06:00 0
Tilaajille
KHO: Enontekiölle myönnetty kahden ahman metsästyslupa oli lainvastainen – Natura-kohteet oli perustettu osittain juuri ahmojen suojelemiseksi

KHO: Enon­te­kiöl­le myön­net­ty kahden ahman met­säs­tys­lu­pa oli lain­vas­tai­nen – Na­tu­ra-koh­teet oli pe­rus­tet­tu osit­tain juuri ahmojen suo­je­le­mi­sek­si

25.03.2020 10:12 0
Tilaajille
KHO: Sudenmetsästystä koskeva Riistakeskuksen päätös oli monelta osin lainvastainen –  kyseessä on erittäin merkittävä ennakkotapaus

KHO: Su­den­met­säs­tys­tä koskeva Riis­ta­kes­kuk­sen päätös oli monelta osin lain­vas­tai­nen – ky­sees­sä on erit­täin mer­kit­tä­vä en­nak­ko­ta­paus

19.03.2020 09:53 0
Kärnä haluaa käynnistää joutsenten metsästyksen

Kärnä haluaa käyn­nis­tää jout­sen­ten met­säs­tyk­sen

28.02.2020 09:59 0
Tilaajille
Itä-Lappi lyijyn täyskiellosta metsästyksessä: Uhkaa koko harrastusta ja myös metsätaloutta

Itä-Lap­pi lyijyn täys­kiel­los­ta met­säs­tyk­ses­sä: Uhkaa koko har­ras­tus­ta ja myös met­sä­ta­lout­ta

26.02.2020 10:01 0
Tilaajille
Saamelaisten ikivanhat oikeudet kannattaisi testata Suomessakin oikeudessa, sanoo oikeustieteilijä Juha Joona

Saa­me­lais­ten iki­van­hat oi­keu­det kan­nat­tai­si testata Suo­mes­sa­kin oi­keu­des­sa, sanoo oi­keus­tie­tei­li­jä Juha Joona

05.02.2020 19:30 0
Tilaajille
Mielipide Veeti Vehmanen

Kou­lu­lai­sil­ta: Liikaa hir­vi­ko­la­rei­ta

05.02.2020 16:19 0
Tilaajille
Lukijalta: Vuosimaksut uhka metsästysseuroille
Mielipide Pekka Lassila

Lu­ki­jal­ta: Vuo­si­mak­sut uhka met­säs­tys­seu­roil­le

29.01.2020 08:37 0
Tilaajille