Menestyvä Rovaniemi
Pyöreän kellon alla Kansankadulla
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Pyöreän kellon alla Kan­san­ka­dul­la

21.11.2019 07:00
Mainoa CRAFT & DESIGNin valikoimaan kuuluvat kotimaiset designbrändit, joiden takaa löytyvät koulutetut alan ammattilaiset
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Mainoa CRAFT & DE­SIG­Nin va­li­koi­maan kuu­lu­vat ko­ti­mai­set de­signb­rän­dit, joiden takaa löy­ty­vät kou­lu­te­tut alan am­mat­ti­lai­set

20.11.2019 06:00
Hammasasema Suusalongissa tulija vastaanotetaan lämpimällä hymyllä – ”Olemme panostaneet erityisesti pelkohoitoon vuosien varrella”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Ham­mas­ase­ma Suu­sa­lon­gis­sa tulija vas­taan­ote­taan läm­pi­mäl­lä hymyllä – ”Olemme pa­nos­ta­neet eri­tyi­ses­ti pel­ko­hoi­toon vuosien var­rel­la”

20.11.2019 06:00
Sähköauton yhteiskäyttö on osa nykyaikaista elämäntyyliä ja asumismukavuutta – ”Liikennepäästöjen vähenemisen lisäksi muitakin huomattavia etuja”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Säh­kö­au­ton yh­teis­käyt­tö on osa ny­ky­ai­kais­ta elä­män­tyy­liä ja asu­mis­mu­ka­vuut­ta – ”Lii­ken­ne­pääs­tö­jen vä­he­ne­mi­sen lisäksi mui­ta­kin huo­mat­ta­via etuja”

20.11.2019 06:00
Fenno Optiikka Lapin hämäränäkötutkimus haastaa kaamoksen
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Fenno Op­tiik­ka Lapin hä­mä­rä­nä­kö­tut­ki­mus haastaa kaa­mok­sen

20.11.2019 06:00
Hautauspalvelu Luoma-ahon saattueautot kunnioittavat sekä omaisia että vainajaa
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Hau­taus­pal­ve­lu Luo­ma-ahon saat­tue­au­tot kun­nioit­ta­vat sekä omaisia että vai­na­jaa

20.11.2019 06:00
Kunnon remontti tekee ihmeitä – katso, miten K-Rauta uudistaa vanhoja asuntoja Rovaniemellä
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Kunnon re­mont­ti tekee ihmeitä – katso, miten K-Rauta uu­dis­taa vanhoja asun­to­ja Ro­va­nie­mel­lä

20.11.2019 06:00
Rovaniemen Raviradan ilmaistapahtuma tuo hevoset ja ihmiset yhteen
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Ro­va­nie­men Ra­vi­ra­dan il­mais­ta­pah­tu­ma tuo hevoset ja ihmiset yhteen

20.11.2019 06:00
Vuoden 2019 Palkitut Likiliikkeet
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Vuoden 2019 Pal­ki­tut Li­ki­liik­keet

20.11.2019 06:00
Kuivista silmistä kärsiville tarkoitetun Blephex -hoidon tulokset puhuvat puolestaan – ”Silmät eivät arista, kutise tai tunnu yhtään niin kuivilta enää”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Kui­vis­ta sil­mis­tä kär­si­vil­le tar­koi­te­tun Blephex -hoidon tu­lok­set puhuvat puo­les­taan – ”Silmät eivät arista, kutise tai tunnu yhtään niin kui­vil­ta enää”

20.11.2019 06:00
Omistakin toiveista olisi hyvä puhua
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Omis­ta­kin toi­veis­ta olisi hyvä puhua

28.08.2019 06:00
Rovaniemen Specsavers Optikko pitää huolen asiakkaistaan – ”Kaikilla on oltava varaa hoitaa omaa silmäterveyttään”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Ro­va­nie­men Spec­sa­vers Optikko pitää huolen asiak­kais­taan – ”Kai­kil­la on oltava varaa hoitaa omaa sil­mä­ter­veyt­tään”

28.08.2019 06:00
Hiirilimpussa aikuisetkin tekevät laulusta leikin
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Hii­ri­lim­pus­sa ai­kui­set­kin tekevät lau­lus­ta leikin

28.08.2019 06:00
Rauhallinen aamupalahetki Antinkaapossa - "Tuoreet tuotteet valmistuvat taitavien leipuriemme käsissä"
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Rau­hal­li­nen aa­mu­pa­la­het­ki An­tin­kaa­pos­sa - "Tuo­reet tuot­teet val­mis­tu­vat tai­ta­vien lei­pu­riem­me kä­sis­sä"

28.08.2019 06:00
Sisäinen palo sisustusalaan – Mistä inspiraatio syntyy Katja Remes ja Minttu Hakala?
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Si­säi­nen palo si­sus­tus­alaan – Mistä ins­pi­raa­tio syntyy Katja Remes ja Minttu Hakala?

28.08.2019 06:00
ApuLappi auttaa löytämään oikeat apuvälineet – ”Tärkeintä apuvälineen käytön kannalta on se, että asiakas tuntee sen omakseen”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Apu­Lap­pi auttaa löy­tä­mään oikeat apu­vä­li­neet – ”Tär­kein­tä apu­vä­li­neen käytön kan­nal­ta on se, että asiakas tuntee sen omak­seen”

28.08.2019 06:00
4D Optimi valikoitui Evakkotie 75:n isännöintiyritykseksi – ”Yhteistyömme lähti pelaamaan heti”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

4D Optimi va­li­koi­tui Evak­ko­tie 75:n isän­nöin­ti­yri­tyk­sek­si – ”Yh­teis­työm­me lähti pe­laa­maan heti”

28.08.2019 06:00
Tunnelmallinen juhla- ja kokoustila Lähteentien Pirtti jatkaa toimintaansa uuden omistajan voimin – ”Asiakas saa myös ruokatarjoilut ja suunnitteluavun meiltä”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Tun­nel­mal­li­nen juhla- ja ko­kous­ti­la Läh­teen­tien Pirtti jatkaa toi­min­taan­sa uuden omis­ta­jan voimin – ”A­sia­kas saa myös ruo­ka­tar­joi­lut ja suun­nit­te­lu­avun meiltä”

28.08.2019 06:00
Lisää liikettä! Likiliike kannustaa yrittäjiä pitämään huolta hyvinvoinnistaan
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Lisää lii­ket­tä! Li­ki­lii­ke kan­nus­taa yrit­tä­jiä pi­tä­mään huolta hy­vin­voin­nis­taan

28.08.2019 06:00
RoKi kehittää palvelutarjontaansa yrityksille – Uusi clubi tarjoaa ikimuistoisen pelielämyksen koko henkilöstölle
Mainos Menestyvä Rovaniemi

RoKi ke­hit­tää pal­ve­lu­tar­jon­taan­sa yri­tyk­sil­le – Uusi clubi tarjoaa iki­muis­toi­sen pe­li­elä­myk­sen koko hen­ki­lös­töl­le

28.08.2019 06:00