Menestyvä Rovaniemi
Herkkujen helmikuu - ystävänpäiväleivoksia ja laskiaispullia
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Herk­ku­jen hel­mi­kuu - ys­tä­vän­päi­vä­lei­vok­sia ja las­kiais­pul­lia

12.02.2020 06:00
Pienikin lahjoitus voi poikia hyvää – ”Tämä on arvokas asia meidän 500 erityislapsiperheellemme”
Mainos Lapin Kansa

Pie­ni­kin lah­joi­tus voi poikia hyvää – ”Tämä on arvokas asia meidän 500 eri­tyis­lap­si­per­heel­lem­me”

12.02.2020 06:00
Fenno Optiikka LAPPI räätälöi sinulle aurinkolasit kevääseen omilla voimakkuuksilla
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Fenno Op­tiik­ka LAPPI rää­tä­löi sinulle au­rin­ko­la­sit ke­vää­seen omilla voi­mak­kuuk­sil­la

12.02.2020 06:00
”Joka ei täältä löydä mieleisiään kehyksiä, on aika ranttu” – Silmäniloa Messut tarjoaa jälleen inspiraatiota entistä suuremmalla valikoimallaan
Mainos Menestyvä Rovaniemi

”Joka ei täältä löydä mie­lei­siään ke­hyk­siä, on aika ranttu” – Sil­män­iloa Messut tarjoaa jälleen ins­pi­raa­tio­ta entistä suu­rem­mal­la va­li­koi­mal­laan

12.02.2020 06:00
ApuLapin apuvälineet mahdollistavat kivuttoman elämän
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Apu­La­pin apu­vä­li­neet mah­dol­lis­ta­vat ki­vut­to­man elämän

12.02.2020 06:00
Hiirilimpun hätäensiapukurssilla äidit ja isät opettelivat elvyttämään lasta
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Hii­ri­lim­pun hä­tä­en­si­apu­kurs­sil­la äidit ja isät opet­te­li­vat el­vyt­tä­mään lasta

12.02.2020 06:00
Lappica tarjoaa työterveyspalvelut joustavasti etänä - Chat-keskustelun voi muuttaa tarvittaessa videovastaanotoksi suoraan työterveyshoitajalle tai yleislääkärille
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Lappica tarjoaa työ­ter­veys­pal­ve­lut jous­ta­vas­ti etänä - Chat-kes­kus­te­lun voi muuttaa tar­vit­taes­sa vi­deo­vas­taan­otok­si suoraan työ­ter­veys­hoi­ta­jal­le tai yleis­lää­kä­ril­le

12.02.2020 06:00
Rovaniemen Kehitys Oy integroitui
osaksi Rovaniemen kaupungin
yritys- ja elinkeinopalveluja
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Ro­va­nie­men Kehitys Oy in­teg­roi­tui o­sak­si Ro­va­nie­men kau­pun­gin y­ri­tys- ja elin­kei­no­pal­ve­lu­ja

12.02.2020 06:00
Likiliike Väärti Wetteri näytti mallia - leidien VIP-ilta oli napakymppi
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Li­ki­lii­ke Väärti Wetteri näytti mallia - leidien VIP-il­ta oli na­pa­kymp­pi

12.02.2020 06:00
Pyöreän kellon alla Kansankadulla
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Pyöreän kellon alla Kan­san­ka­dul­la

21.11.2019 07:00
Mainoa CRAFT & DESIGNin valikoimaan kuuluvat kotimaiset designbrändit, joiden takaa löytyvät koulutetut alan ammattilaiset
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Mainoa CRAFT & DE­SIG­Nin va­li­koi­maan kuu­lu­vat ko­ti­mai­set de­signb­rän­dit, joiden takaa löy­ty­vät kou­lu­te­tut alan am­mat­ti­lai­set

20.11.2019 06:00
Sähköauton yhteiskäyttö on osa nykyaikaista elämäntyyliä ja asumismukavuutta – ”Liikennepäästöjen vähenemisen lisäksi muitakin huomattavia etuja”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Säh­kö­au­ton yh­teis­käyt­tö on osa ny­ky­ai­kais­ta elä­män­tyy­liä ja asu­mis­mu­ka­vuut­ta – ”Lii­ken­ne­pääs­tö­jen vä­he­ne­mi­sen lisäksi mui­ta­kin huo­mat­ta­via etuja”

20.11.2019 06:00
Fenno Optiikka Lapin hämäränäkötutkimus haastaa kaamoksen
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Fenno Op­tiik­ka Lapin hä­mä­rä­nä­kö­tut­ki­mus haastaa kaa­mok­sen

20.11.2019 06:00
Hammasasema Suusalongissa tulija vastaanotetaan lämpimällä hymyllä – ”Olemme panostaneet erityisesti pelkohoitoon vuosien varrella”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Ham­mas­ase­ma Suu­sa­lon­gis­sa tulija vas­taan­ote­taan läm­pi­mäl­lä hymyllä – ”Olemme pa­nos­ta­neet eri­tyi­ses­ti pel­ko­hoi­toon vuosien var­rel­la”

20.11.2019 06:00
Hautauspalvelu Luoma-ahon saattueautot kunnioittavat sekä omaisia että vainajaa
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Hau­taus­pal­ve­lu Luo­ma-ahon saat­tue­au­tot kun­nioit­ta­vat sekä omaisia että vai­na­jaa

20.11.2019 06:00
Kunnon remontti tekee ihmeitä – katso, miten K-Rauta uudistaa vanhoja asuntoja Rovaniemellä
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Kunnon re­mont­ti tekee ihmeitä – katso, miten K-Rauta uu­dis­taa vanhoja asun­to­ja Ro­va­nie­mel­lä

20.11.2019 06:00
Rovaniemen Raviradan ilmaistapahtuma tuo hevoset ja ihmiset yhteen
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Ro­va­nie­men Ra­vi­ra­dan il­mais­ta­pah­tu­ma tuo hevoset ja ihmiset yhteen

20.11.2019 06:00
Vuoden 2019 Palkitut Likiliikkeet
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Vuoden 2019 Pal­ki­tut Li­ki­liik­keet

20.11.2019 06:00
Kuivista silmistä kärsiville tarkoitetun Blephex -hoidon tulokset puhuvat puolestaan – ”Silmät eivät arista, kutise tai tunnu yhtään niin kuivilta enää”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Kui­vis­ta sil­mis­tä kär­si­vil­le tar­koi­te­tun Blephex -hoidon tu­lok­set puhuvat puo­les­taan – ”Silmät eivät arista, kutise tai tunnu yhtään niin kui­vil­ta enää”

20.11.2019 06:00
Rauhallinen aamupalahetki Antinkaapossa - "Tuoreet tuotteet valmistuvat taitavien leipuriemme käsissä"
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Rau­hal­li­nen aa­mu­pa­la­het­ki An­tin­kaa­pos­sa - "Tuo­reet tuot­teet val­mis­tu­vat tai­ta­vien lei­pu­riem­me kä­sis­sä"

28.08.2019 06:00