Matkailu
Viikko
Korona rokottaa rajusti  Lapin yrityksiä – joka viidennessä yrityksessä toiminta on loppunut kokonaan

Korona ro­kot­taa rajusti Lapin yri­tyk­siä – joka vii­den­nes­sä yri­tyk­ses­sä toi­min­ta on lop­pu­nut ko­ko­naan

01.04.2020 11:11
Kolumni: Onko matkatoimistoilla roolia virtuaaliturismissa?
Kolumni Mikko Elo

Ko­lum­ni: Onko mat­ka­toi­mis­toil­la roolia vir­tuaa­li­tu­ris­mis­sa?

01.04.2020 07:00
Pian virtuaalimatka korvaa todellisen matkan vaikka Mount Everestille tai Venetsiaan – tekniikka on kehittynyt huimasti ja tullut kaikkien saataville

Pian vir­tuaa­li­mat­ka korvaa to­del­li­sen matkan vaikka Mount Eve­res­til­le tai Ve­net­siaan – tek­niik­ka on ke­hit­ty­nyt hui­mas­ti ja tullut kaik­kien saa­ta­vil­le

01.04.2020 07:00
Tilaajille
Sadattuhannet suomalaiset odottavat vähintäänkin 116 miljoonan edestä palautuksia peruuntuneista lomamatkoista – Matkatoimistojen tilit tyhjinä

Sa­dat­tu­han­net suo­ma­lai­set odot­ta­vat vä­hin­tään­kin 116 mil­joo­nan edestä pa­lau­tuk­sia pe­ruun­tu­neis­ta lo­ma­mat­kois­ta – Mat­ka­toi­mis­to­jen tilit tyhjinä

30.03.2020 17:36
Kuukausi ja vanhemmat
Ensimmäiset kotiutuslennot perjantaina – ulkoministeri Pekka Haavisto kehottaa matkailijoita palamaan nyt takaisin kotiin

En­sim­mäi­set ko­tiu­tus­len­not per­jan­tai­na – ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to ke­hot­taa mat­kai­li­joi­ta pa­la­maan nyt ta­kai­sin kotiin

26.03.2020 12:25
Mielipide Olli Säynäjäkangas

Lu­ki­jal­ta: Ei syyl­lis­te­tä toi­siam­me

26.03.2020 08:58
Lomautettava ammattikokki Mira Mäkelä pelkää, että hän jää opintojensa takia ilman lomautusajan turvaa – ammattiliitto ei voi tehdä mitään

Lo­mau­tet­ta­va am­mat­ti­kok­ki Mira Mäkelä pelkää, että hän jää opin­to­jen­sa takia ilman lo­mau­tus­ajan turvaa – am­mat­ti­liit­to ei voi tehdä mitään

25.03.2020 17:09
Mielipide Pekka Juhani Vaattovaara

Lu­ki­jal­ta: Kai­vok­sel­la entistä suu­rem­pi tarve

25.03.2020 14:17
Lotta Anda sairastui malariaan, vaikka riskin piti olla pieni – Lääkitys tehosi kuumeiluun, ja nyt yhtä malarialääkettä halutaan kokeilla myös koronavirukseen

Lotta Anda sai­ras­tui ma­la­riaan, vaikka riskin piti olla pieni – Lää­ki­tys tehosi kuu­mei­luun, ja nyt yhtä ma­la­ria­lää­ket­tä ha­lu­taan ko­keil­la myös ko­ro­na­vi­ruk­seen

25.03.2020 07:00
Tilaajille
Lapin ladut ovat yhä pääosin auki, mutta tilanne elää – Ylläksellä viimeiset hiihdot hiihdetään tällä viikolla, Pyhä-Luostolla ja Levillä kunnostaminen jatkuu

Lapin ladut ovat yhä pääosin auki, mutta tilanne elää – Yl­läk­sel­lä vii­mei­set hiihdot hiih­de­tään tällä vii­kol­la, Py­hä-Luos­tol­la ja Levillä kun­nos­ta­mi­nen jatkuu

24.03.2020 19:40
Tyhjinä seisovista airbnb-asunnoista voi tulla taakka vuokraajilleen – osa joutuu siirtämään kohteensa pitkäaikaisvuokraukseen

Tyhjinä sei­so­vis­ta airbnb-asun­nois­ta voi tulla taakka vuok­raa­jil­leen – osa joutuu siir­tä­mään koh­teen­sa pit­kä­ai­kais­vuok­rauk­seen

24.03.2020 10:24
Tilaajille
Pääseekö Uudessa-Seelannissa asuva Saana Syväjärvi kotiin Rovaniemelle? Korona aiheutti vaiherikkaan lopetuksen au pair -jaksolle, kun lennot peruuntuvat ja rajat sulkeutuvat

Pää­see­kö Uu­des­sa-See­lan­nis­sa asuva Saana Sy­vä­jär­vi kotiin Ro­va­nie­mel­le? Korona ai­heut­ti vai­he­rik­kaan lo­pe­tuk­sen au pair -jak­sol­le, kun lennot pe­ruun­tu­vat ja rajat sul­keu­tu­vat

23.03.2020 20:22
Hannele Silfvast pakkasi ja jätti avaimet talonmiehelle – Finnair lennättää Turkin Alanyassa asuvia suomalaiseläkeläisiä kotiin ylimääräisellä lennolla: "Käynnissä on joukkopako"

Hannele Silf­vast pakkasi ja jätti avaimet ta­lon­mie­hel­le – Finnair len­nät­tää Turkin Ala­nyas­sa asuvia suo­ma­lais­elä­ke­läi­siä kotiin yli­mää­räi­sel­lä len­nol­la: "Käyn­nis­sä on jouk­ko­pa­ko"

23.03.2020 17:32
Tilaajille
Tuli hännän alla läpi Euroopan, kun portit sulkeutuivat selän takana – rovaniemeläisille Pirkko Leitilälle ja Tero Ylianttilalle tuli kiire, kun he alkoivat saada hälyttäviä viestejä kotimaasta

Tuli hännän alla läpi Eu­roo­pan, kun portit sul­keu­tui­vat selän takana – ro­va­nie­me­läi­sil­le Pirkko Lei­ti­läl­le ja Tero Yliant­ti­lal­le tuli kiire, kun he al­koi­vat saada hä­lyt­tä­viä vies­te­jä ko­ti­maas­ta

21.03.2020 08:30

Lapin Mat­kai­lu­elin­kei­non liitto vetoaa yri­tyk­siin ja mat­kai­li­joi­hin: Vält­tä­kää ti­lan­tei­ta, joissa on paljon so­siaa­li­sia kon­tak­te­ja

20.03.2020 21:31
”Kannamme kortemme kekoon” – Lapin hiihtokeskukset päättivät yhdessä, että rinteet suljetaan niin nopeasti kuin mahdollista, käytännössä tähän menee viikko

”Kan­nam­me kor­tem­me kekoon” – Lapin hiih­to­kes­kuk­set päät­ti­vät yh­des­sä, että rinteet sul­je­taan niin no­peas­ti kuin mah­dol­lis­ta, käy­tän­nös­sä tähän menee viikko

20.03.2020 18:28
Lukijalta: Marjat kuksaan vai ämpäriin?
Mielipide Johanna Määttä

Lu­ki­jal­ta: Marjat kuksaan vai äm­pä­riin?

20.03.2020 11:39
Poikkeustilan sivustaseuraajana
Kolumni Outi Torvinen

Poik­keus­ti­lan si­vus­ta­seu­raa­ja­na

18.03.2020 10:06
EU sulki rajat ulkopuolisilta koronan vuoksi – vain välttämätön liikenne pääsee unionin puolelle

EU sulki rajat ul­ko­puo­lisil­ta koronan vuoksi – vain vält­tä­mä­tön lii­ken­ne pääsee unionin puo­lel­le

17.03.2020 21:29
Ulkoministeriö on tukossa Suomeen palaavien kyselyistä – "Päivystys on vain hätätapauksia varten"

Ul­ko­mi­nis­te­riö on tukossa Suomeen pa­laa­vien ky­se­lyis­tä – "Päi­vys­tys on vain hä­tä­ta­pauk­sia varten"

17.03.2020 21:12