Matkailu
Viimeisin 24 tuntia
Matkailuala kiinnostaa vielä yläasteella, myöhemmin vetovoima katoaa – "Jos työnantaja ei sitoudu työntekijöihinsä, vaikea heidänkään on sitoutua"

Mat­kai­lu­ala kiin­nos­taa vielä yläas­teel­la, myö­hem­min ve­to­voi­ma katoaa – "Jos työn­an­ta­ja ei sitoudu työn­te­ki­jöi­hin­sä, vaikea hei­dän­kään on si­tou­tua"

07:00
Viikko
Lappsetin juuret ovat joulussa – 80 vuotta täyttävä teollisuusneuvos Antero Ikäheimo on huolissaan suomalaisten kielitaidon kaventumisesta

Lapp­se­tin juuret ovat jou­lus­sa – 80 vuotta täyt­tä­vä teol­li­suus­neu­vos Antero Ikä­hei­mo on huo­lis­saan suo­ma­lais­ten kie­li­tai­don ka­ven­tu­mi­ses­ta

06.12.2019 08:00
Näin hulppeita lentoyhteyden avajaisjuhlia ei ole ennen Rovaniemellä nähty – Istanbul solmii yhteyden Rovaniemeltä Dubaihin

Näin hulp­pei­ta len­to­yh­tey­den ava­jais­juh­lia ei ole ennen Ro­va­nie­mel­lä nähty – Is­tan­bul solmii yh­tey­den Ro­va­nie­mel­tä Du­bai­hin

05.12.2019 16:56
Rovaniemen keskustan jokijäät ovat vaarallisia koko talven – vahinkoja estetään aidalla, varoituskylteillä, esitteillä ja vapaaehtoisella partioinnilla

Ro­va­nie­men kes­kus­tan jo­ki­jäät ovat vaa­ral­li­sia koko talven – va­hin­ko­ja es­te­tään ai­dal­la, va­roi­tus­kyl­teil­lä, esit­teil­lä ja va­paa­eh­toi­sel­la par­tioin­nil­la

04.12.2019 15:43
Seuraa säveltäjää alkutalven kulttuurimatkalla – täältä löydät Sibeliuksen jalanjäljille

Seuraa sä­vel­tä­jää al­ku­tal­ven kult­tuu­ri­mat­kal­la – täältä löydät Si­be­liuk­sen ja­lan­jäl­jil­le

04.12.2019 08:00
Kuukausi ja vanhemmat
Uusia reittejä Rovaniemeltä: suora lento Istanbulin lämpöön ja bussivuoro Jäämeren rannalle

Uusia reit­te­jä Ro­va­nie­mel­tä: suora lento Is­tan­bu­lin lämpöön ja bus­si­vuo­ro Jää­me­ren ran­nal­le

03.12.2019 15:27
Yö iglusviitissä maksaa sesonkina 2 100 euroa – Joulu on jo täyteen varattu ja tulijoita on jonossa

Yö ig­lu­svii­tis­sä maksaa se­son­ki­na 2 100 euroa – Joulu on jo täyteen varattu ja tu­li­joi­ta on jonossa

30.11.2019 13:10
Sallatunturiin nousee kolmas lumilinna –Teemana on puhdas vesi, mikä puhuttelee erityisesti kansainvälisiä asiakkaita

Sal­la­tun­tu­riin nousee kolmas lu­mi­lin­na –Tee­ma­na on puhdas vesi, mikä pu­hut­te­lee eri­tyi­ses­ti kan­sain­vä­li­siä asiak­kai­ta

30.11.2019 11:10
Kymmenen miljoonan euron hotellilla ei ole pulaa työvoimasta eikä asiakkaista – Lauantaina avattavan Design Hotel Levin toimitusjohtaja odottaa hikistä talvisesonkia

Kym­me­nen mil­joo­nan euron ho­tel­lil­la ei ole pulaa työ­voi­mas­ta eikä asiak­kais­ta – Lauan­tai­na avat­ta­van Design Hotel Levin toi­mi­tus­joh­ta­ja odottaa hikistä tal­vi­se­son­kia

29.11.2019 18:30
Tilaajille
Lauantaivieras: Työskentely matkailualalla vaatii ajoittain akrobatiaa
Kolumni Miisa Pietilä

Lauan­tai­vie­ras: Työs­ken­te­ly mat­kai­lu­alal­la vaatii ajoit­tain ak­ro­ba­tiaa

29.11.2019 12:29
Selvitys: Lappi kiinnostaa yhä venäläisiä matkailijoita – hyvät suhteet ja matkustajien tarpeiden huomiointi voivat poikia suurempia ruplavirtoja

Sel­vi­tys: Lappi kiin­nos­taa yhä ve­nä­läi­siä mat­kai­li­joi­ta – hyvät suhteet ja mat­kus­ta­jien tar­pei­den huo­mioin­ti voivat poikia suu­rem­pia rup­la­vir­to­ja

28.11.2019 09:11
Sallan matkailussa tavoitellaan kestävyyttä laajalla yhteistyöllä

Sallan mat­kai­lus­sa ta­voi­tel­laan kes­tä­vyyt­tä laa­jal­la yh­teis­työl­lä

25.11.2019 09:48
Näkökulma: Egypti ohitti Suomen maailman turvallisimpien maiden listauksessa – Turvallinen lomakohde tavalliselle matkailijalle

Nä­kö­kul­ma: Egypti ohitti Suomen maail­man tur­val­li­sim­pien maiden lis­tauk­ses­sa – Tur­val­li­nen lo­ma­koh­de ta­val­li­sel­le mat­kai­li­jal­le

25.11.2019 08:00
Uutisanalyysi: Kemin matkailuyhtiö käyttää kaupungin satamaa vippikassana

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kemin mat­kai­lu­yh­tiö käyttää kau­pun­gin satamaa vip­pi­kas­sa­na

24.11.2019 20:43
Joulumuorille nousi miljoonan hirsilinna – Rovaniemen Pajakylän tuorein rakennusinvestointi vastaa asiakkaiden kysyntään

Jou­lu­muo­ril­le nousi mil­joo­nan hir­si­lin­na – Ro­va­nie­men Pa­ja­ky­län tuorein ra­ken­nus­in­ves­toin­ti vastaa asiak­kai­den ky­syn­tään

23.11.2019 06:30
Uutisanalyysi: Kemin matkailuyhtiö käyttää kaupungin satamaa vippikassana

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kemin mat­kai­lu­yh­tiö käyttää kau­pun­gin satamaa vip­pi­kas­sa­na

21.11.2019 20:39
Uusi hotelli on nyt pykälän lähempänä – Hotelliyrittäjä Mikael Gröhn luottaa, ettei kukaan valita kaupungin myöntämästä luvasta

Uusi hotelli on nyt pykälän lä­hem­pä­nä – Ho­tel­li­yrit­tä­jä Mikael Gröhn luot­taa, ettei kukaan valita kau­pun­gin myön­tä­mäs­tä luvasta

19.11.2019 15:11
Sallassa neulottiin yli 400 lapasparia lämmittämään turistien käsiä – lapasista saatavat rahat annetaan lapsille ja nuorille

Sal­las­sa neu­lot­tiin yli 400 la­pas­pa­ria läm­mit­tä­mään tu­ris­tien käsiä – la­pa­sis­ta saa­ta­vat rahat an­ne­taan lap­sil­le ja nuo­ril­le

19.11.2019 13:50
Vertailu: Kittiläläinen ja ivalolainen voivat kääriä airbnb:llä yli 20 000 euron tulot, Rovaniemi saa parhaat kävijäsuositukset

Ver­tai­lu: Kit­ti­lä­läi­nen ja iva­lo­lai­nen voivat kääriä airbnb:l­lä yli 20 000 euron tulot, Ro­va­nie­mi saa parhaat kä­vi­jä­suo­si­tuk­set

19.11.2019 13:19
City-Hotelli saa poiketa kaavasta – Mikael Gröhnille lupa rakentaa yhdeksänkerroksinen hotelli Rovaniemelle

Ci­ty-Ho­tel­li saa poiketa kaa­vas­ta – Mikael Gröh­nil­le lupa ra­ken­taa yh­dek­sän­ker­rok­si­nen hotelli Ro­va­nie­mel­le

18.11.2019 19:11