Matkailu
Viikko
700 000 euroa ei riitä – City-hotellin naapuri peruu valituksensa, jos hotelliyrittäjä maksaa tiloista 1,6 miljoonaa euroa

700 000 euroa ei riitä – Ci­ty-ho­tel­lin naapuri peruu va­li­tuk­sen­sa, jos ho­tel­li­yrit­tä­jä maksaa ti­lois­ta 1,6 mil­joo­naa euroa

16.01.2020 14:03
Arktikumissa riitti viime vuonna väkeä tungokseen asti – Lasiputkessa vieraili 128 000 kävijää ja näyttelyissä oli ajoittain ruuhkaa

Ark­ti­ku­mis­sa riitti viime vuonna väkeä tun­gok­seen asti – La­si­put­kes­sa vie­rai­li 128 000 kävijää ja näyt­te­lyis­sä oli ajoit­tain ruuhkaa

16.01.2020 10:22
Luksushotellin rakentaminen siirtyy: Naapuri valitti Rovaniemen kaupunginhallituksen City-hotelli-päätöksestä

Luk­sus­ho­tel­lin ra­ken­ta­mi­nen siir­tyy: Naapuri valitti Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen Ci­ty-ho­tel­li-pää­tök­ses­tä

16.01.2020 10:20
IS: Norwegian kiristää sääntöjään kä­si­mat­ka­ta­va­rois­ta – jatkossa edullisimpaan lipputyyppiin kuuluu vain yksi kä­si­mat­ka­ta­va­ra

IS: Nor­we­gian ki­ris­tää sään­tö­jään kä­si­mat­ka­ta­va­rois­ta – jat­kos­sa edul­li­sim­paan lip­pu­tyyp­piin kuuluu vain yksi kä­si­mat­ka­ta­va­ra

14.01.2020 15:55
"Hotellialalla tapahtuu Suomessa nyt enemmän kuin viimeiseen 15 vuoteen" – Markkinajohtajat Scandic ja Sokos Hotellit avaavat uusia hotelleja ja uudistavat vanhoja kovaa tahtia

"Ho­tel­lia­lal­la ta­pah­tuu Suo­mes­sa nyt enemmän kuin vii­mei­seen 15 vuo­teen" – Mark­ki­na­joh­ta­jat Scandic ja Sokos Ho­tel­lit avaavat uusia ho­tel­le­ja ja uu­dis­ta­vat vanhoja kovaa tahtia

14.01.2020 06:00
Lukijalta: Jäljet jäällä voivat johdattaa vaaraan – rantaan tarvitaan lisää varoituskylttejä
Mielipide Saara Hartzell

Lu­ki­jal­ta: Jäljet jäällä voivat joh­dat­taa vaaraan – rantaan tar­vi­taan lisää va­roi­tus­kylt­te­jä

13.01.2020 12:57
Sampo siirtyi sen käyttäjän haltuun – Kemin Matkailu osti liki miljoonalla eurolla jäänmurtajan

Sampo siirtyi sen käyt­tä­jän haltuun – Kemin Mat­kai­lu osti liki mil­joo­nal­la eurolla jään­mur­ta­jan

11.01.2020 12:35
Kuukausi
Lapland Hotels Sky Ounasvaara sai uuden ilmeen remontin myötä: "Olemme nyt kaupungin johtavia hotelleja"

Lapland Hotels Sky Ou­nas­vaa­ra sai uuden ilmeen re­mon­tin myötä: "Olemme nyt kau­pun­gin joh­ta­via ho­tel­le­ja"

10.01.2020 20:36
Matkailun imu luo uskoa pieniin kuntiin – haasteena väestön ikääntyminen ja työvoiman rekrytointi

Mat­kai­lun imu luo uskoa pieniin kuntiin – haas­tee­na väestön ikään­ty­mi­nen ja työ­voi­man rek­ry­toin­ti

10.01.2020 06:30
Tilaajille
Kemin lumilinna aikoo avata suunnitellusti, mutta ei siinä laajuudessa, mikä oli alkuperäinen tavoite: "Veisto sujuu ilman pakkasta, lumenteko ei"

Kemin lu­mi­lin­na aikoo avata suun­ni­tel­lus­ti, mutta ei siinä laa­juu­des­sa, mikä oli al­ku­pe­räi­nen ta­voi­te: "Veisto sujuu ilman pak­kas­ta, lu­men­te­ko ei"

09.01.2020 20:42

Ul­ko­maa­lais­ta naista et­sit­tiin yöllä Saa­ri­se­läl­lä – VPK:n kelk­ka­par­tiot löy­si­vät naisen kyl­mis­sään, mutta kun­nos­sa

08.01.2020 07:58
Milloin matka on netissä halvimmillaan? Hakukone ei nujertanutkaan matkatoimistoa – tästä syystä osa matkailijoista palaa oikean virkailijan palveltavaksi

Milloin matka on netissä hal­vim­mil­laan? Ha­ku­ko­ne ei nu­jer­ta­nut­kaan mat­ka­toi­mis­toa – tästä syystä osa mat­kai­li­jois­ta palaa oikean vir­kai­li­jan pal­vel­ta­vak­si

01.01.2020 08:00
Pääkirjoitus: Airbnb-toimintaan pitää saada selkeät säännöt. Asuntojen lyhytaikaiselle vuokraukselle on kysyntää eikä toiminta sinänsä ole tuomittavaa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Airbnb-toi­min­taan pitää saada selkeät sään­nöt. Asun­to­jen ly­hyt­ai­kai­sel­le vuok­rauk­sel­le on ky­syn­tää eikä toi­min­ta sinänsä ole tuo­mit­ta­vaa

30.12.2019 06:00
Matkailualan kasvu kannustaa sujuviin työehtosopimusneuvotteluihin, mutta keväällä voi olla luvassa tiukkaa vääntöäkin

Mat­kai­lu­alan kasvu kan­nus­taa su­ju­viin työeh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lui­hin, mutta ke­vääl­lä voi olla luvassa tiukkaa vään­töä­kin

27.12.2019 19:00
Tuomiopäivän turisti kiirehtii jäätikölle – 2020-luvun matkailija kohtaa sukulaisensa DNA-matkalla tai antaa asuntonsa tuntemattomalle majapaikaksi

Tuo­mio­päi­vän turisti kii­reh­tii jää­ti­köl­le – 2020-lu­vun mat­kai­li­ja kohtaa su­ku­lai­sen­sa DNA-mat­kal­la tai antaa asun­ton­sa tun­te­mat­to­mal­le ma­ja­pai­kak­si

27.12.2019 07:30
Kuuntele Vasan podcast: Lentäminen hävettää, mutta nuoruudessa tahtoo maailmalle – Entäpä miltä Lapin matkailu näyttää?

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Len­tä­mi­nen hä­vet­tää, mutta nuo­ruu­des­sa tahtoo maail­mal­le – Entäpä miltä Lapin mat­kai­lu näyt­tää?

19.12.2019 17:55
Vanhemmat
Vanhassa Porvoossa joulu näyttää idylliltä – Keskiaikaisen kaupungin yrittäjistä yksi sai idean lelukauppaan unessa ja toinen päätti lahjatavaraliikkeestä 4-vuotiaana

Van­has­sa Por­voos­sa joulu näyttää idyl­lil­tä – Kes­ki­ai­kai­sen kau­pun­gin yrit­tä­jis­tä yksi sai idean le­lu­kaup­paan unessa ja toinen päätti lah­ja­ta­va­ra­liik­kees­tä 4-vuo­tiaa­na

18.12.2019 08:00
Päiväkirja: Kehitysidea jouluturismiin
Kolumni Anitta Salmi

Päi­vä­kir­ja: Ke­hi­tys­idea jou­lu­tu­ris­miin

17.12.2019 07:00
"Pitäisi olla selvää, että työ vaatii joustavuutta" – Odotukset ja todellisuus eivät aina kohtaa matkailualan sesonkitöissä

"Pi­täi­si olla selvää, että työ vaatii jous­ta­vuut­ta" – Odo­tuk­set ja to­del­li­suus eivät aina kohtaa mat­kai­lu­alan se­son­ki­töis­sä

16.12.2019 07:30
Unelma joulumaasta – Selvitimme miten Pajakylästä tuli kuin sattumalta puolen miljoonan kävijän turistihoukutin

Unelma jou­lu­maas­ta – Sel­vi­tim­me miten Pa­ja­ky­läs­tä tuli kuin sat­tu­mal­ta puolen mil­joo­nan kävijän tu­ris­ti­hou­ku­tin

14.12.2019 06:00
Tilaajille