Matkailu
Viimeisin tunti
Matkailualan moniyrittäjät ostavat Luppiovaaran ravintolan

Mat­kai­lu­alan mo­ni­yrit­tä­jät ostavat Lup­pio­vaa­ran ra­vin­to­lan

12:38
Kuukausi ja vanhemmat
Matkailu vaatii rohkeita tekijöitä, jotka houkuttelevat turisteja myös Tornionlaaksoon
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Mat­kai­lu vaatii roh­kei­ta te­ki­jöi­tä, jotka hou­kut­te­le­vat tu­ris­te­ja myös Tor­nion­laak­soon

21.10.2019 06:00
Päiväkirja: Yöjunassa olet jo perillä
Kolumni Riku Lavia

Päi­vä­kir­ja: Yö­ju­nas­sa olet jo perillä

18.10.2019 06:00
Kontiolahdelle nousee maailman ensimmäinen ekohotelli – Hinta muodostuu päästöjen mukaan

Kon­tio­lah­del­le nousee maail­man en­sim­mäi­nen eko­ho­tel­li – Hinta muo­dos­tuu pääs­tö­jen mukaan

17.10.2019 11:32
Amerikkalaissivusto tyrmää rovaniemeläisyrittäjän aikeet viedä matkailijoita Pohjoisnavalle: "Vuoden huonoimman idean palkinnon saa lämmitetyt lasi-iglut Pohjoisnavalla"

Ame­rik­ka­lais­si­vus­to tyrmää ro­va­nie­me­läis­yrit­tä­jän aikeet viedä mat­kai­li­joi­ta Poh­jois­na­val­le: "Vuoden huo­noim­man idean pal­kin­non saa läm­mi­te­tyt la­si-ig­lut Poh­jois­na­val­la"

15.10.2019 12:24
Mielipide Timo Lappi

Lu­ki­jal­ta: Reilu mat­kai­lu on kaik­kien etu

12.10.2019 11:26
Tarjous jätetty Tjäreborgista ja muista Thomas Cookin pohjoismaisista toiminnoista – "Toivomme, että omistaja ratkeaa mahdollisimman nopeasti"

Tarjous jätetty Tjä­re­bor­gis­ta ja muista Thomas Cookin poh­jois­mai­sis­ta toi­min­nois­ta – "Toi­vom­me, että omis­ta­ja ratkeaa mah­dol­li­sim­man no­peas­ti"

11.10.2019 16:48
Toimittajalta: Kourtney otti erilaisia kuvia Lapista – huhtikuun harmaita päiviä ja loskaisia teitä
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Kourt­ney otti eri­lai­sia kuvia Lapista – huh­ti­kuun har­mai­ta päiviä ja los­kai­sia teitä

11.10.2019 09:48
Lapinrummusta ja työpaikkailmoituksesta nousi kohu Lapin yliopistolla – matkailun kasvu lisää lieveilmiöitä, tietoisuus eettisestä saamelaismatkailusta vielä puutteellista

La­pin­rum­mus­ta ja työ­paik­ka­il­moi­tuk­ses­ta nousi kohu Lapin yli­opis­tol­la – mat­kai­lun kasvu lisää lie­veil­miöi­tä, tie­toi­suus eet­ti­ses­tä saa­me­lais­mat­kai­lus­ta vielä puut­teel­lis­ta

10.10.2019 18:30
Nämä rovaniemeläisyritykset voivat nyt mainostaa: Kourtney söi täällä!  "Muut asiakkaat kysyivät, että mitä täällä tapahtuu?"

Nämä ro­va­nie­me­läis­yri­tyk­set voivat nyt mai­nos­taa: Kourt­ney söi täällä!  "Muut asiak­kaat ky­syi­vät, että mitä täällä ta­pah­tuu?"

10.10.2019 12:22
Sallan kansallispuistoselvitys etenee vauhdilla – selvityksen takana ovat asukkaat, yrittäjät ja poronhoitajat

Sallan kan­sal­lis­puis­to­sel­vi­tys etenee vauh­dil­la – sel­vi­tyk­sen takana ovat asuk­kaat, yrit­tä­jät ja po­ron­hoi­ta­jat

09.10.2019 20:06
Ihanteellista matkailijamäärää mahdoton määrittää
Mielipide Miisa Pietilä

Ihan­teel­lis­ta mat­kai­li­ja­mää­rää mah­do­ton mää­rit­tää

09.10.2019 06:00
Lapin kesämatkailu kasvoi kotimaan matkailijoiden vetämänä – Ruotsin Lapissa tahti oli sama

Lapin ke­sä­mat­kai­lu kasvoi ko­ti­maan mat­kai­li­joi­den ve­tä­mä­nä – Ruotsin Lapissa tahti oli sama

08.10.2019 11:24
Lappiin etsittiin sesonkityöntekijöitä laajalla kansainvälisellä markkinointikampanjalla – työvoimaa tarvitaan matkailuun, sote-alalle ja teollisuuteen

Lappiin et­sit­tiin se­son­ki­työn­te­ki­jöi­tä laa­jal­la kan­sain­vä­li­sel­lä mark­ki­noin­ti­kam­pan­jal­la – työ­voi­maa tar­vi­taan mat­kai­luun, so­te-alal­le ja teol­li­suu­teen

03.10.2019 13:04
Suomutunturista rakennetaan kansainvälinen alppihiihdon huippuvalmennuskeskus – "Voimme tarjota alppijoukkueille varhain käynnistyvän, mutta pitkään jatkuvan harjoituskauden"

Suo­mu­tun­tu­ris­ta ra­ken­ne­taan kan­sain­vä­li­nen alp­pi­hiih­don huip­pu­val­men­nus­kes­kus – "Voimme tarjota alp­pi­jouk­kueil­le varhain käyn­nis­ty­vän, mutta pitkään jat­ku­van har­joi­tus­kau­den"

02.10.2019 10:46
Sakkoterveisiä Saksasta ja Italiasta
Kolumni Outi Torvinen

Sak­ko­ter­vei­siä Sak­sas­ta ja Ita­lias­ta

01.10.2019 07:00
Yöpymiset Rovaniemellä kasvoivat elokuussa 11 prosenttia – airbnb-majoituksen myynnin arvo oli lähes 700 000 euroa

Yö­py­mi­set Ro­va­nie­mel­lä kas­voi­vat elo­kuus­sa 11 pro­sent­tia – airbnb-ma­joi­tuk­sen myynnin arvo oli lähes 700 000 euroa

30.09.2019 13:49
Uusi kelomökki on harvinainen tapaus, mutta aikoinaan Luostolle ei saanut rakentaa muusta materiaalista – Kelorakentaminen ammensi eräromantiikasta ja peilasi kaupungistuneen kansan sielunmaisemaa

Uusi ke­lo­mök­ki on har­vi­nai­nen tapaus, mutta ai­koi­naan Luos­tol­le ei saanut ra­ken­taa muusta ma­te­riaa­lis­ta – Ke­lo­ra­ken­ta­mi­nen ammensi erä­ro­man­tii­kas­ta ja peilasi kau­pun­gis­tu­neen kansan sie­lun­mai­se­maa

29.09.2019 18:30
Tilaajille
Massaturismi ei tule loppumaan, mutta lentämiselle tulee haastajia – "Jos presidentti Niinistö matkustaisi junalla Englantiin, moni voisi tehdä samoin"

Mas­sa­tu­ris­mi ei tule lop­pu­maan, mutta len­tä­mi­sel­le tulee haas­ta­jia – "Jos pre­si­dent­ti Nii­nis­tö mat­kus­tai­si junalla Eng­lan­tiin, moni voisi tehdä samoin"

29.09.2019 08:00
Venäjä määrää pienet hotellit suljettaviksi, mutta ne kiertävät lakia jatkamalla ”matkustajakoteina”

Venäjä määrää pienet ho­tel­lit sul­jet­ta­vik­si, mutta ne kier­tä­vät lakia jat­ka­mal­la ”mat­kus­ta­ja­ko­tei­na”

28.09.2019 21:09