Malminetsintä
Suhangon kaivoshanke sai kaksi uutta malminetsintälupaa – "Kannattavuusselvitys valmistuu kesän aikana"

Su­han­gon kai­vos­han­ke sai kaksi uutta mal­min­et­sin­tä­lu­paa – "Kan­nat­ta­vuus­sel­vi­tys val­mis­tuu kesän aikana"

29.06.2020 20:48 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Mal­min­et­sin­tä­lu­paa ei ole vielä haettu Enon­te­kiöl­le

18.06.2020 11:03 0
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt on tehnyt yhteensä 700 neliökilometrin laajuiset varausilmoitukset Rovaniemen, Tervolan ja Tornion alueille

La­ti­tu­de 66 Cobalt on tehnyt yh­teen­sä 700 ne­liö­ki­lo­met­rin laa­jui­set va­raus­il­moi­tuk­set Ro­va­nie­men, Ter­vo­lan ja Tornion alueil­le

16.06.2020 13:00 0
Tilaajille
Noin 13 000 euron potti etsii ottajiansa – Kaikille Mawsonin maksamille maanomistajakorvauksille ei ole löytynyt osoitetta, rahat uhkaavat siirtyä valtion kassaan

Noin 13 000 euron potti etsii ot­ta­jian­sa – Kai­kil­le Maw­so­nin mak­sa­mil­le maan­omis­ta­ja­kor­vauk­sil­le ei ole löy­ty­nyt osoi­tet­ta, rahat uh­kaa­vat siirtyä valtion kassaan

03.06.2020 13:05 0
Tilaajille
Malminetsintäyhtiön saama varaus hiertää Enontekiöllä

Mal­min­et­sin­tä­yh­tiön saama varaus hiertää Enon­te­kiöl­lä

22.05.2020 15:59 0
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt tutkii Posiolla ja Sallassa kallioperän kykyä johtaa ja varata sähköä

La­ti­tu­de 66 Cobalt tutkii Po­siol­la ja Sal­las­sa kal­lio­pe­rän kykyä johtaa ja varata sähköä

04.05.2020 12:56 0
Tilaajille
Lukijalta: Kriisi tarjoaa Suomelle mahdollisuuden
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kriisi tarjoaa Suo­mel­le mah­dol­li­suu­den

30.04.2020 11:26 0
Tilaajille
Tällainen on Lapin suojelukiistojen uusin taistelutanner – upeat kuvat ja virtuaalikartta vievät retkelle Palokkaan alueelle, jossa vain harva on käynyt, vaikka päällystetty tie kulkee vierestä

Täl­lai­nen on Lapin suo­je­lu­kiis­to­jen uusin tais­te­lu­tan­ner – upeat kuvat ja vir­tuaa­li­kart­ta vievät ret­kel­le Pa­lok­kaan alueel­le, jossa vain harva on käynyt, vaikka pääl­lys­tet­ty tie kulkee vie­res­tä

25.04.2020 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Har­haan­joh­ta­vaa vies­tin­tää

05.04.2020 20:05 0
Tilaajille
Kaivostoimintaan investointiin Lapissa viime vuonna liki 460 miljoonaa euroa

Kai­vos­toi­min­taan in­ves­toin­tiin Lapissa viime vuonna liki 460 mil­joo­naa euroa

27.03.2020 12:46 0
Tilaajille
Ympäristöministeri haluaa rajoittaa malminetsintälupaa nopeasti – kaivoslain uudistus käynnistymässä

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri haluaa ra­joit­taa mal­min­et­sin­tä­lu­paa no­peas­ti – kai­vos­lain uu­dis­tus käyn­nis­ty­mäs­sä

18.02.2020 08:35 0
Tilaajille
Lukijalta: Malmierityisasemamme on hyödynnettävä
Lukijalta Mielipide Jouni Hakola

Lu­ki­jal­ta: Mal­mi­eri­tyis­ase­mam­me on hyö­dyn­net­tä­vä

17.02.2020 20:42 0
Tilaajille
Pahtavaaran kultakaivoksen neljäs omistaja on toiveikas: etsintä tuottanut tulosta yllättävänkin nopeasti: "21 grammaa kultaa tonnissa"

Pah­ta­vaa­ran kul­ta­kai­vok­sen neljäs omis­ta­ja on toi­vei­kas: etsintä tuot­ta­nut tulosta yl­lät­tä­vän­kin no­peas­ti: "21 grammaa kultaa ton­nis­sa"

07.02.2020 18:30 0
Tilaajille
Kevitsan uusi johtaja antaa varovaisen arvion kaivoksen toiminta-ajasta: "Plus kymmenen vuotta"

Ke­vit­san uusi johtaja antaa va­ro­vai­sen arvion kai­vok­sen toi­min­ta-ajas­ta: "Plus kym­me­nen vuotta"

03.02.2020 06:30 0
Tilaajille
Lupaavat malmivarannot Etelä-Posiolla – Alueella jo 2000-luvun lopulta operoinut Nortec Minerals Oy aloitti nyt geofysiikan maastomittaukset, maaliskuussa aloitetaan kairausnäytteenotot

Lu­paa­vat mal­mi­va­ran­not Ete­lä-Po­siol­la – Alueel­la jo 2000-lu­vun lopulta ope­roi­nut Nortec Mi­ne­rals Oy aloitti nyt geo­fy­sii­kan maas­to­mit­tauk­set, maa­lis­kuus­sa aloi­te­taan kai­raus­näyt­teen­otot

26.01.2020 11:24 0
Tilaajille
Yksi maailman suurimmista kaivosyhtiöistä iski silmänsä Lounais-Lappiin – aikoo sijoittaa miljoonia

Yksi maail­man suu­rim­mis­ta kai­vos­yh­tiöis­tä iski sil­män­sä Lou­nais-Lap­piin – aikoo si­joit­taa mil­joo­nia

24.01.2020 12:39 0
Tilaajille
Lapin kansanedustajat: Malminetsintää ei saa vaikeuttaa Ylitorniolla

Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jat: Mal­min­et­sin­tää ei saa vai­keut­taa Yli­tor­niol­la

16.01.2020 14:37 0
Tilaajille
Isä yllättyi, kun hänen metsäänsä kairattiin Tervolassa – Malminetsintä voi tulla metsänomistajalle yllätyksenä, kymmenet jättävät korvausrahansa nostamatta

Isä yl­lät­tyi, kun hänen met­sään­sä kai­rat­tiin Ter­vo­las­sa – Mal­min­et­sin­tä voi tulla met­sän­omis­ta­jal­le yl­lä­tyk­se­nä, kym­me­net jät­tä­vät kor­vaus­ra­han­sa nos­ta­mat­ta

23.10.2019 07:30 0
Tilaajille