Lyhytelokuva
Äärimmäisen uhanalaiset linnut oppivat lentämään ihmisen opetuksessa – rovaniemeläisen tuotantoyhtiön tuottaman elokuvan keskiössä on ilmastonmuutos ja sen seuraukset

Ää­rim­mäi­sen uhan­alai­set linnut oppivat len­tä­mään ihmisen ope­tuk­ses­sa – ro­va­nie­me­läi­sen tuo­tan­to­yh­tiön tuot­ta­man elo­ku­van kes­kiös­sä on il­mas­ton­muu­tos ja sen seu­rauk­set

23.01.2020 09:32
"Päällimmäiseksi teemaksi muotoutui rakastamisen vaikeus" -Teatteriharrastus kasvatti rohkeutta ja toi ystäviä, kertovat Kittilän teatteriryhmäläiset.

"Pääl­lim­mäi­sek­si tee­mak­si muo­tou­tui ra­kas­ta­mi­sen vai­keus" -Teat­te­ri­har­ras­tus kas­vat­ti roh­keut­ta ja toi ys­tä­viä, ker­to­vat Kit­ti­län teat­te­ri­ryh­mä­läi­set.

01.11.2019 15:34