Luonnonsuojelu
Aloittaisin urakan jängistä
Kolumni Pekka Rytkönen

Aloit­tai­sin urakan jän­gis­tä

18.06.2020 20:24 2
Tilaajille
Kemijoen kalatalousvelvoitteen muutosprosessi eteni kolmen vuoden jälkeen kuulutusvaiheeseen

Ke­mi­joen ka­la­ta­lous­vel­voit­teen muu­tos­pro­ses­si eteni kolmen vuoden jälkeen kuu­lu­tus­vai­hee­seen

18.06.2020 20:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Urpo Alatalo

Lu­ki­jal­ta: Ohit­taa­ko suo­je­lun ar­vos­tus työn ar­vos­tuk­sen?

04.05.2020 12:25 0
Tilaajille
Kolumni: Kappale kauheinta Lappia – "Tervetuloa Entisen erämaan teemapuistoon"
Kolumni Juhani Henriksson

Ko­lum­ni: Kappale kau­hein­ta Lappia – "Ter­ve­tu­loa Entisen erämaan tee­ma­puis­toon"

28.04.2020 14:00 0
Tällainen on Lapin suojelukiistojen uusin taistelutanner – upeat kuvat ja virtuaalikartta vievät retkelle Palokkaan alueelle, jossa vain harva on käynyt, vaikka päällystetty tie kulkee vierestä

Täl­lai­nen on Lapin suo­je­lu­kiis­to­jen uusin tais­te­lu­tan­ner – upeat kuvat ja vir­tuaa­li­kart­ta vievät ret­kel­le Pa­lok­kaan alueel­le, jossa vain harva on käynyt, vaikka pääl­lys­tet­ty tie kulkee vie­res­tä

25.04.2020 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Vihreä jäl­leen­ra­ken­nus luo työtä ja toivoa

23.04.2020 13:47 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lapin kestävä tu­le­vai­suus nojaa puh­taa­seen luon­toon

17.04.2020 15:39 0
Tilaajille
Luonnonsuojelija ja toisinajattelija Pentti Linkola on kuollut – menehtyi 87-vuotiaana

Luon­non­suo­je­li­ja ja toi­sin­ajat­te­li­ja Pentti Linkola on kuollut – me­neh­tyi 87-vuo­tiaa­na

05.04.2020 12:50 0
Tilaajille
Ahmojen metsästyksen poikkeusluvat tarkempaan syyniin – suojelun tarve tutkittava nykyistä perusteellisemmin

Ahmojen met­säs­tyk­sen poik­keus­lu­vat tar­kem­paan syyniin – suo­je­lun tarve tut­kit­ta­va ny­kyis­tä pe­rus­teel­li­sem­min

03.04.2020 21:07 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Alpo Isomäki

Lu­ki­jal­ta: Mi­nis­te­riö haluaa vai­keut­taa Lapissa elä­mis­tä

09.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Uusien suojelualueiden perustaminen uhkaa kaataa Ylitornion kaivoshankkeen – Kunnanjohtaja Tapani Melaluoto ihmettelee sitkeyttä, jolla ministeriö ajaa malmiesiintymän kohdalle lisäsuojelua

Uusien suo­je­lu­aluei­den pe­rus­ta­mi­nen uhkaa kaataa Yli­tor­nion kai­vos­hank­keen – Kun­nan­joh­ta­ja Tapani Me­la­luo­to ih­met­te­lee sit­keyt­tä, jolla mi­nis­te­riö ajaa mal­mi­esiin­ty­män koh­dal­le li­sä­suo­je­lua

02.03.2020 18:41 0
Tilaajille
Lukijalta: Metsä meidän jälkeemme
Lukijalta Mielipide Heikki Annanpalo

Lu­ki­jal­ta: Metsä meidän jäl­keem­me

18.02.2020 20:56 0
Tilaajille
Viisikon ilmastotussahdus –Marinin hallitus kääntää ilmastoviestin irvokkaaksi bisnesfiilistelyksi
Kolumni Pekka Juntti

Vii­si­kon il­mas­to­tus­sah­dus –Ma­ri­nin hal­li­tus kääntää il­mas­to­vies­tin ir­vok­kaak­si bis­nes­fii­lis­te­lyk­si

08.02.2020 07:00 0
Tilaajille
Inari vastustaa jyrkästi Vätsärin erämaan kelkkauran lakkauttamista, mikä pakottaisi liikenteen epävarmoille jäille

Inari vas­tus­taa jyr­käs­ti Vät­sä­rin erämaan kelk­ka­uran lak­kaut­ta­mis­ta, mikä pa­kot­tai­si lii­ken­teen epä­var­moil­le jäille

04.02.2020 21:33 0
Tilaajille
Lukijalta: Susikannan elpyminen luonnonsuojelun menestystarina
Lukijalta Mielipide Veli Pohjonen

Lu­ki­jal­ta: Su­si­kan­nan el­py­mi­nen luon­non­suo­je­lun me­nes­tys­ta­ri­na

30.01.2020 08:11 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Seppo Aikio

Lu­ki­jal­ta: Mie­li­ku­via met­sä­ta­lou­des­ta

29.01.2020 08:36 0
Tilaajille
Lukijalta: Loppuuko Arktisten valtioiden välinen yhteistyö?
Lukijalta Mielipide Timo Koivurova

Lu­ki­jal­ta: Lop­puu­ko Ark­tis­ten val­tioi­den välinen yh­teis­työ?

22.01.2020 12:17 0
Tilaajille
Lukijalta: Kelkkailu on Kilpisjärvellä iso ongelma
Lukijalta Mielipide Pekka Kauppinen

Lu­ki­jal­ta: Kelk­kai­lu on Kil­pis­jär­vel­lä iso ongelma

22.01.2020 12:12 0
Tilaajille
Lukijalta: Avohakkuusta päättää metsänomistaja, ei mielikuva
Lukijalta Mielipide Samuli Kokkoniemi

Lu­ki­jal­ta: Avo­hak­kuus­ta päättää met­sä­no­mis­ta­ja, ei mie­li­ku­va

22.01.2020 12:11 0
Tilaajille
”Avohakkuilla ei ole enää sosiaalista toimilupaa” – Hakkuuaukot ovat aiheuttaneet lappilaisille yhtä pahoja traumoja kuin Kemijoen valjastaminen, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin puheenjohtaja Seppo Aikio

”A­vo­hak­kuil­la ei ole enää so­siaa­lis­ta toi­mi­lu­paa” – Hak­kuu­au­kot ovat ai­heut­ta­neet lap­pi­lai­sil­le yhtä pahoja trau­mo­ja kuin Ke­mi­joen val­jas­ta­mi­nen, sanoo Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Lapin piirin pu­heen­joh­ta­ja Seppo Aikio

19.01.2020 18:24 0
Tilaajille