Luonnonsuojelu
Mielipide Alpo Isomäki

Lu­ki­jal­ta: Mi­nis­te­riö haluaa vai­keut­taa Lapissa elä­mis­tä

09.03.2020 06:00
Uusien suojelualueiden perustaminen uhkaa kaataa Ylitornion kaivoshankkeen – Kunnanjohtaja Tapani Melaluoto ihmettelee sitkeyttä, jolla ministeriö ajaa malmiesiintymän kohdalle lisäsuojelua

Uusien suo­je­lu­aluei­den pe­rus­ta­mi­nen uhkaa kaataa Yli­tor­nion kai­vos­hank­keen – Kun­nan­joh­ta­ja Tapani Me­la­luo­to ih­met­te­lee sit­keyt­tä, jolla mi­nis­te­riö ajaa mal­mi­esiin­ty­män koh­dal­le li­sä­suo­je­lua

02.03.2020 18:41
Lukijalta: Metsä meidän jälkeemme
Mielipide Heikki Annanpalo

Lu­ki­jal­ta: Metsä meidän jäl­keem­me

18.02.2020 20:56
Viisikon ilmastotussahdus –Marinin hallitus kääntää ilmastoviestin irvokkaaksi bisnesfiilistelyksi
Kolumni Pekka Juntti

Vii­si­kon il­mas­to­tus­sah­dus –Ma­ri­nin hal­li­tus kääntää il­mas­to­vies­tin ir­vok­kaak­si bis­nes­fii­lis­te­lyk­si

08.02.2020 07:00
Inari vastustaa jyrkästi Vätsärin erämaan kelkkauran lakkauttamista, mikä pakottaisi liikenteen epävarmoille jäille

Inari vas­tus­taa jyr­käs­ti Vät­sä­rin erämaan kelk­ka­uran lak­kaut­ta­mis­ta, mikä pa­kot­tai­si lii­ken­teen epä­var­moil­le jäille

04.02.2020 21:33
Lukijalta: Susikannan elpyminen luonnonsuojelun menestystarina
Mielipide Veli Pohjonen

Lu­ki­jal­ta: Su­si­kan­nan el­py­mi­nen luon­non­suo­je­lun me­nes­tys­ta­ri­na

30.01.2020 08:11
Mielipide Seppo Aikio

Lu­ki­jal­ta: Mie­li­ku­via met­sä­ta­lou­des­ta

29.01.2020 08:36
Lukijalta: Loppuuko Arktisten valtioiden välinen yhteistyö?
Mielipide Timo Koivurova

Lu­ki­jal­ta: Lop­puu­ko Ark­tis­ten val­tioi­den välinen yh­teis­työ?

22.01.2020 12:17
Lukijalta: Kelkkailu on Kilpisjärvellä iso ongelma
Mielipide Pekka Kauppinen

Lu­ki­jal­ta: Kelk­kai­lu on Kil­pis­jär­vel­lä iso ongelma

22.01.2020 12:12
Lukijalta: Avohakkuusta päättää metsänomistaja, ei mielikuva
Mielipide Samuli Kokkoniemi

Lu­ki­jal­ta: Avo­hak­kuus­ta päättää met­sä­no­mis­ta­ja, ei mie­li­ku­va

22.01.2020 12:11
”Avohakkuilla ei ole enää sosiaalista toimilupaa” – Hakkuuaukot ovat aiheuttaneet lappilaisille yhtä pahoja traumoja kuin Kemijoen valjastaminen, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin puheenjohtaja Seppo Aikio

”A­vo­hak­kuil­la ei ole enää so­siaa­lis­ta toi­mi­lu­paa” – Hak­kuu­au­kot ovat ai­heut­ta­neet lap­pi­lai­sil­le yhtä pahoja trau­mo­ja kuin Ke­mi­joen val­jas­ta­mi­nen, sanoo Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Lapin piirin pu­heen­joh­ta­ja Seppo Aikio

19.01.2020 18:24
Suomiko ei olekaan suojelun mallimaa?
Kolumni Pekka Mauno

Suomiko ei olekaan suo­je­lun mal­li­maa?

17.01.2020 06:00
Inarin yhteismetsä odottaa vastausta ympäristöministeriltä: Kiisteltyjä metsiä on tarjottu suojeltaviksi, mutta myönteistä vastausta ei kuulu

Inarin yh­teis­met­sä odottaa vas­taus­ta ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ril­tä: Kiis­tel­ty­jä metsiä on tar­jot­tu suo­jel­ta­vik­si, mutta myön­teis­tä vas­taus­ta ei kuulu

10.01.2020 16:13
Muuttuuko ihminen, ja mihin suuntaan?
Kolumni Reino Hämeenniemi

Muut­tuu­ko ih­mi­nen, ja mihin suun­taan?

06.01.2020 10:17
Pääkirjoitus: Metsäojien haitat eivät katoa – aiempaa tiukempi linja on tarpeen

Pää­kir­joi­tus: Met­sä­ojien haitat eivät katoa – aiempaa tiu­kem­pi linja on tarpeen

12.12.2019 20:20
WWF:n hallintoneuvoston johtoon valittu Eva Biaudet: Suojelutoimissa tulee huomioida vaikutukset paikallisiin ihmisiin

WWF:n hal­lin­to­neu­vos­ton johtoon valittu Eva Biau­det: Suo­je­lu­toi­mis­sa tulee huo­mioi­da vai­ku­tuk­set pai­kal­li­siin ih­mi­siin

11.12.2019 16:35

Ete­lä­man­te­reen suuri mer­ten­suo­je­lu­suun­ni­tel­ma kaatui jo kah­dek­sat­ta kertaa

02.11.2019 12:19
Puusouvi saa riittää - köllin mieluummin ilmapumpun leppeässä tuulessa
Kolumni Pekka Juntti

Puu­sou­vi saa riittää - köllin mie­luum­min il­ma­pum­pun lep­peäs­sä tuu­les­sa

02.11.2019 08:00
Pieni lentovero ei ole katastrofi - kasvavaa elinkeinoa ei kannata  tappaa
Pääkirjoitus

Pieni len­to­ve­ro ei ole ka­tast­ro­fi - kas­va­vaa elin­kei­noa ei kannata tappaa

01.11.2019 21:31
Mieluiten puhutaan naapurin metsistä  - omia hakkuita harva pitää ongelmana
Kolumni Pekka Rytkönen

Mie­lui­ten pu­hu­taan naa­pu­rin met­sis­tä - omia hak­kui­ta harva pitää on­gel­ma­na

24.10.2019 06:00