Linnut
Kuukausi
Pihabongaus päivittää keskitalven lintutilanteen – Suomen suurin lintutapahtuma liikuttaa viikonloppuna tuhansia

Pi­ha­bon­gaus päi­vit­tää kes­ki­tal­ven lin­tu­ti­lan­teen – Suomen suurin lin­tu­ta­pah­tu­ma lii­kut­taa vii­kon­lop­pu­na tu­han­sia

25.01.2020 09:06
Äärimmäisen uhanalaiset linnut oppivat lentämään ihmisen opetuksessa – rovaniemeläisen tuotantoyhtiön tuottaman elokuvan keskiössä on ilmastonmuutos ja sen seuraukset

Ää­rim­mäi­sen uhan­alai­set linnut oppivat len­tä­mään ihmisen ope­tuk­ses­sa – ro­va­nie­me­läi­sen tuo­tan­to­yh­tiön tuot­ta­man elo­ku­van kes­kiös­sä on il­mas­ton­muu­tos ja sen seu­rauk­set

23.01.2020 09:32
Talitiainen oppii nopeasti ja on ravinnonetsinnän mestari, sanoo lintututkija Tiainen – lehmien utareiden nokkiminen on silti harvinainen tapahtuma, jonka linnut hyödynsivät

Ta­li­tiai­nen oppii no­peas­ti ja on ra­vin­non­et­sin­nän mes­ta­ri, sanoo lin­tu­tut­ki­ja Tiainen – lehmien uta­rei­den nok­ki­mi­nen on silti har­vi­nai­nen ta­pah­tu­ma, jonka linnut hyö­dyn­si­vät

15.01.2020 16:34
Lapissa talvehtivat joutsenet eivät säikähdä pakkasta –  "Ne pärjäävät kun on sulapaikka ja ruokaa"

Lapissa tal­veh­ti­vat jout­se­net eivät säi­käh­dä pak­kas­ta –  "Ne pär­jää­vät kun on su­la­paik­ka ja ruokaa"

14.01.2020 20:35
Vesi- ja riistalintukannat jyrkässä laskussa, linnusto vaarassa yksipuolistua rajusti: "Koska riistalinnut ovat meillä luonnonvara, niin jotain pitää todellakin tehdä"

Vesi- ja riis­ta­lin­tu­kan­nat jyr­käs­sä las­kus­sa, lin­nus­to vaa­ras­sa yk­si­puo­lis­tua ra­jus­ti: "Koska riis­ta­lin­nut ovat meillä luon­non­va­ra, niin jotain pitää to­del­la­kin tehdä"

14.01.2020 12:16
Sallan laulujoutsen vietti joulua Tanskassa

Sallan lau­lu­jout­sen vietti joulua Tans­kas­sa

02.01.2020 12:37
Vanhemmat
"Sukulaiset pitävät hulluna" – Juha Kylänpää aikoo polkea lintujen perässä 15 000 kilometriä läpi maan rikkoakseen Suomen ennätyksen

"Su­ku­lai­set pitävät hul­lu­na" – Juha Ky­län­pää aikoo polkea lin­tu­jen perässä 15 000 ki­lo­met­riä läpi maan rik­koak­seen Suomen en­nä­tyk­sen

28.12.2019 09:00
Lintulaudalla: Syökö kuukkeli hauen vai hauki kuukkelin?

Lin­tu­lau­dal­la: Syökö kuuk­ke­li hauen vai hauki kuuk­ke­lin?

16.12.2019 13:55
Lintulaudalla: Herkkukakku maistuu tiaisille

Lin­tu­lau­dal­la: Herk­ku­kak­ku maistuu tiai­sil­le

12.12.2019 11:34
Mustakaularastas taas Inarissa

Mus­ta­kau­la­ras­tas taas Ina­ris­sa

09.12.2019 21:28
Lintulaudalla: Varpushaukka lensi ruokintapaikalle – lähetä meille kuvia lintulaudan tapahtumista

Lin­tu­lau­dal­la: Var­pus­hauk­ka lensi ruo­kin­ta­pai­kal­le – lähetä meille kuvia lin­tu­lau­dan ta­pah­tu­mis­ta

21.11.2019 10:29
Lintulaudalta voi joskus bongata muitakin kuin tinttejä - Hepolassa nähtiin mustapääkerttu, Arpelassa harmaapäätikka

Lin­tu­lau­dal­ta voi joskus bongata mui­ta­kin kuin tint­te­jä - He­po­las­sa nähtiin mus­ta­pää­kert­tu, Ar­pe­las­sa har­maa­pää­tik­ka

21.11.2019 09:51
Pyrstötiaiset vaeltavat  – lintu on kuin valkoinen pumpulipallo, johon on tökätty musta tikku pyrstöksi

Pyrs­tö­tiai­set vael­ta­vat – lintu on kuin val­koi­nen pum­pu­li­pal­lo, johon on tökätty musta tikku pyrs­tök­si

15.11.2019 18:57
Maakotkien ja tunturihaukkojen pesintä onnistui hyvin, muuttohaukat jopa keskeyttivät pesinnän

Maa­kot­kien ja tun­tu­ri­hauk­ko­jen pesintä on­nis­tui hyvin, muut­to­hau­kat jopa kes­keyt­ti­vät pe­sin­nän

12.11.2019 10:24
Siperialainen mäntysirkku nähtiin toisen kerran Ivalossa

Si­pe­ria­lai­nen män­ty­sirk­ku nähtiin toisen kerran Iva­los­sa

24.10.2019 21:16
Itäisiä lintuharvinaisuuksia Lapissa – syksyn vieraina siperialaiset taiga- ja hippiäisuunilintu

Itäisiä lin­tu­har­vi­nai­suuk­sia Lapissa – syksyn vie­rai­na si­pe­ria­lai­set taiga- ja hip­piäis­uu­ni­lin­tu

21.10.2019 17:08
Lapin linnunlaulun loppu – Kuudes sukupuuttoaalto vie matkassaan arktiset linnut ja perinteiset pihalinnut Lapista

Lapin lin­nun­lau­lun loppu – Kuudes su­ku­puut­to­aal­to vie mat­kas­saan ark­ti­set linnut ja pe­rin­tei­set pi­ha­lin­nut Lapista

19.10.2019 07:30
Tilaajille
Lapissa voi bongata nyt valtavia laulujoutsenparvia – "Laskin 1 200 yksilöä Kemijärven pitkältä sillalta"

Lapissa voi bongata nyt val­ta­via lau­lu­jout­sen­par­via – "Laskin 1 200 yksilöä Ke­mi­jär­ven pit­käl­tä sil­lal­ta"

18.10.2019 07:30
Kemiläisten rakastamien joutsenten surkea kesä päättyi huonosti – ensin epäonnistui pesintä, sitten lähti henki

Ke­mi­läis­ten ra­kas­ta­mien jout­sen­ten surkea kesä päättyi huo­nos­ti – ensin epä­on­nis­tui pe­sin­tä, sitten lähti henki

14.10.2019 14:16
Lenkkipolun varrelta löytyi joutsenten hauta – Tähänkö loppui Kemin Takajärven joutsenparin tarina?

Lenk­ki­po­lun var­rel­ta löytyi jout­sen­ten hauta – Tähänkö loppui Kemin Ta­ka­jär­ven jout­sen­pa­rin tarina?

13.10.2019 16:53