Linnut
Kuukausi
Lapissa on nyt tuhansittain urpiaisia – viimevuotiseen verrattuna lukemat ovat nyt noin kolmikymmenkertaiset

Lapissa on nyt tu­han­sit­tain ur­piai­sia – vii­me­vuo­ti­seen ver­rat­tu­na lukemat ovat nyt noin kol­mi­kym­men­ker­tai­set

26.03.2020 11:50
Kevätmuuttajia talvilintulaskennassa

Ke­vät­muut­ta­jia tal­vi­lin­tu­las­ken­nas­sa

18.03.2020 22:10
Auraaja löysi harvinaisen merilinnun Kemijärvellä – lunni toipuu lintuharrastajan luona syöden kalaruokaa

Auraaja löysi har­vi­nai­sen me­ri­lin­nun Ke­mi­jär­vel­lä – lunni toipuu lin­tu­har­ras­ta­jan luona syöden ka­la­ruo­kaa

10.03.2020 12:05
Kevään merkkejä: kiurut ja töyhtöhyypät ovat alkaneet saapua Suomeen myös muuttoparvina

Kevään merk­ke­jä: kiurut ja töyh­tö­hyy­pät ovat al­ka­neet saapua Suomeen myös muut­to­par­vi­na

08.03.2020 13:30
Vanhemmat
Lintujen kevätmuutto on alkanut

Lin­tu­jen ke­vät­muut­to on alkanut

29.02.2020 17:21
Linnut näyttävät, miten ihmiselle käy – Suomen linnusto on muuttunut dramaattisesti muutamassa vuosikymmenessä

Linnut näyt­tä­vät, miten ih­mi­sel­le käy – Suomen lin­nus­to on muut­tu­nut dra­maat­ti­ses­ti muu­ta­mas­sa vuo­si­kym­me­nes­sä

28.02.2020 10:00
Tilaajille
Linnustossa enemmän häviäjiä kuin voittajia - Meri-Lapista kadonneita lintulajeja jo murheellisen paljon

Lin­nus­tos­sa enemmän hä­viä­jiä kuin voit­ta­jia - Me­ri-La­pis­ta ka­don­nei­ta lin­tu­la­je­ja jo mur­heel­li­sen paljon

12.02.2020 09:48
Myrskyn toi harvinaisen vieraan Pohjois-Norjan rannikolta: Merisirrejä Lapin talvessa

Myrskyn toi har­vi­nai­sen vieraan Poh­jois-Nor­jan ran­ni­kol­ta: Me­ri­sir­re­jä Lapin tal­ves­sa

04.02.2020 10:51
Lintulaudalla: Pyrstösulkansa menettänyt hömötiainen sai nimekseen Pommi

Lin­tu­lau­dal­la: Pyrs­tö­sul­kan­sa me­net­tä­nyt hö­mö­tiai­nen sai ni­mek­seen Pommi

31.01.2020 09:05
Pihabongaus päivittää keskitalven lintutilanteen – Suomen suurin lintutapahtuma liikuttaa viikonloppuna tuhansia

Pi­ha­bon­gaus päi­vit­tää kes­ki­tal­ven lin­tu­ti­lan­teen – Suomen suurin lin­tu­ta­pah­tu­ma lii­kut­taa vii­kon­lop­pu­na tu­han­sia

25.01.2020 09:06
Äärimmäisen uhanalaiset linnut oppivat lentämään ihmisen opetuksessa – rovaniemeläisen tuotantoyhtiön tuottaman elokuvan keskiössä on ilmastonmuutos ja sen seuraukset

Ää­rim­mäi­sen uhan­alai­set linnut oppivat len­tä­mään ihmisen ope­tuk­ses­sa – ro­va­nie­me­läi­sen tuo­tan­to­yh­tiön tuot­ta­man elo­ku­van kes­kiös­sä on il­mas­ton­muu­tos ja sen seu­rauk­set

23.01.2020 09:32
Talitiainen oppii nopeasti ja on ravinnonetsinnän mestari, sanoo lintututkija Tiainen – lehmien utareiden nokkiminen on silti harvinainen tapahtuma, jonka linnut hyödynsivät

Ta­li­tiai­nen oppii no­peas­ti ja on ra­vin­non­et­sin­nän mes­ta­ri, sanoo lin­tu­tut­ki­ja Tiainen – lehmien uta­rei­den nok­ki­mi­nen on silti har­vi­nai­nen ta­pah­tu­ma, jonka linnut hyö­dyn­si­vät

15.01.2020 16:34
Lapissa talvehtivat joutsenet eivät säikähdä pakkasta –  "Ne pärjäävät kun on sulapaikka ja ruokaa"

Lapissa tal­veh­ti­vat jout­se­net eivät säi­käh­dä pak­kas­ta –  "Ne pär­jää­vät kun on su­la­paik­ka ja ruokaa"

14.01.2020 20:35
Vesi- ja riistalintukannat jyrkässä laskussa, linnusto vaarassa yksipuolistua rajusti: "Koska riistalinnut ovat meillä luonnonvara, niin jotain pitää todellakin tehdä"

Vesi- ja riis­ta­lin­tu­kan­nat jyr­käs­sä las­kus­sa, lin­nus­to vaa­ras­sa yk­si­puo­lis­tua ra­jus­ti: "Koska riis­ta­lin­nut ovat meillä luon­non­va­ra, niin jotain pitää to­del­la­kin tehdä"

14.01.2020 12:16
Sallan laulujoutsen vietti joulua Tanskassa

Sallan lau­lu­jout­sen vietti joulua Tans­kas­sa

02.01.2020 12:37
"Sukulaiset pitävät hulluna" – Juha Kylänpää aikoo polkea lintujen perässä 15 000 kilometriä läpi maan rikkoakseen Suomen ennätyksen

"Su­ku­lai­set pitävät hul­lu­na" – Juha Ky­län­pää aikoo polkea lin­tu­jen perässä 15 000 ki­lo­met­riä läpi maan rik­koak­seen Suomen en­nä­tyk­sen

28.12.2019 09:00
Lintulaudalla: Syökö kuukkeli hauen vai hauki kuukkelin?

Lin­tu­lau­dal­la: Syökö kuuk­ke­li hauen vai hauki kuuk­ke­lin?

16.12.2019 13:55
Lintulaudalla: Herkkukakku maistuu tiaisille

Lin­tu­lau­dal­la: Herk­ku­kak­ku maistuu tiai­sil­le

12.12.2019 11:34
Mustakaularastas taas Inarissa

Mus­ta­kau­la­ras­tas taas Ina­ris­sa

09.12.2019 21:28
Lintulaudalla: Varpushaukka lensi ruokintapaikalle – lähetä meille kuvia lintulaudan tapahtumista

Lin­tu­lau­dal­la: Var­pus­hauk­ka lensi ruo­kin­ta­pai­kal­le – lähetä meille kuvia lin­tu­lau­dan ta­pah­tu­mis­ta

21.11.2019 10:29