Liikunta
Ounasvaaralla golfataan nyt valkioilla

Ou­nas­vaa­ral­la gol­fa­taan nyt val­kioil­la

14.02.2020 09:17
Rovaniemeläinen Johannes Kontiosalo on monipuolinen vuoden koululaisliikkuja

Ro­va­nie­me­läi­nen Jo­han­nes Kon­tio­sa­lo on mo­ni­puo­li­nen vuoden kou­lu­lais­liik­ku­ja

31.01.2020 12:39
Vuoden liikunnanopettajana palkittu kemiläinen Olli Kelhä on aktiivisen elämäntavan ja hyvinvoinnin puolestapuhuja

Vuoden lii­kun­nan­opet­ta­ja­na pal­kit­tu ke­mi­läi­nen Olli Kelhä on ak­tii­vi­sen elä­män­ta­van ja hy­vin­voin­nin puo­les­ta­pu­hu­ja

31.01.2020 11:50
Kolumni: Kun jaksaa vähän fillaroida, jaksaa joskus juhliakin
Kolumni Minna Akimo

Ko­lum­ni: Kun jaksaa vähän fil­la­roi­da, jaksaa joskus juh­lia­kin

24.01.2020 07:00
Enontekiö sai ensimmäisen kunnan omistaman kuntosalin Hettaan – kuntalaiset pääsevät tutustumaan laitteisiin avajaisviikolla kuntosaliohjaajan avulla

Enon­te­kiö sai en­sim­mäi­sen kunnan omis­ta­man kun­to­sa­lin Hettaan – kun­ta­lai­set pää­se­vät tu­tus­tu­maan lait­tei­siin ava­jais­vii­kol­la kun­to­sa­li­oh­jaa­jan avulla

21.01.2020 15:58
Rovaniemen lasten Moniurheilukoulu kutsuu uusia harrastajia – Lapsen ei tarvitse sitoutua yhteen lajiin

Ro­va­nie­men lasten Mo­ni­ur­hei­lu­kou­lu kutsuu uusia har­ras­ta­jia – Lapsen ei tar­vit­se si­tou­tua yhteen lajiin

16.01.2020 09:56
Kuntoaltaan käyttöönotto viivästyy vähintään kahdella viikolla Kemin uimahallissa – allasikkunoissa huomattiin halkeamia

Kun­to­al­taan käyt­töön­ot­to vii­väs­tyy vä­hin­tään kah­del­la vii­kol­la Kemin ui­ma­hal­lis­sa – al­las­ik­ku­nois­sa huo­mat­tiin hal­kea­mia

15.01.2020 16:57
Koululaisilta: Nuorten pitäisi liikkua enemmän
Mielipide Henna Tervo

Kou­lu­lai­sil­ta: Nuorten pitäisi liikkua enemmän

15.01.2020 15:15
Suomen pohjoisin crossfit-sali sijaitsee Sodankylässä: "Tänne syntyy oma Jänkä-perhe"

Suomen poh­joi­sin cross­fit-sa­li si­jait­see So­dan­ky­läs­sä: "Tänne syntyy oma Jän­kä-per­he"

13.01.2020 18:16
Uudenvuodenlupauksia ei tarvita, kun liikunta on elämänmittainen projekti

Uu­den­vuo­den­lu­pauk­sia ei tar­vi­ta, kun lii­kun­ta on elä­män­mit­tai­nen pro­jek­ti

04.01.2020 15:17
Moni päättää vuoden vaihtuessa vaihtaa myös terveellisempiin elämäntapoihin – psykologi ja psykoterapeutti neuvoo, miten tahdonvoimaa voi vahvistaa

Moni päättää vuoden vaih­tues­sa vaihtaa myös ter­veel­li­sem­piin elä­män­ta­poi­hin – psy­ko­lo­gi ja psy­ko­te­ra­peut­ti neuvoo, miten tah­don­voi­maa voi vah­vis­taa

30.12.2019 11:00
Move-mittaukset kertovat karun totuuden lappilaisnuorista – "Nuorten kunto on rapistunut"

Mo­ve-mit­tauk­set ker­to­vat karun to­tuu­den lap­pi­lais­nuo­ris­ta – "Nuor­ten kunto on ra­pis­tu­nut"

18.12.2019 06:55
Tilaajille
Lapsella on oikeus liikkua, aikuisten tehtävä on mahdollistaa se

Lap­sel­la on oikeus liik­kua, ai­kuis­ten tehtävä on mah­dol­lis­taa se

21.11.2019 18:30
Päiväkirja: Itkevä painija opettelee taitoa, jolla on käyttöä loppuelämäksi
Kolumni Risto Pyykkö

Päi­vä­kir­ja: Itkevä painija opet­te­lee taitoa, jolla on käyttöä lop­pu­elä­mäk­si

13.11.2019 10:57
Suurin osa pärjää samalla tekonivelellä loppuelämänsä ajan

Suurin osa pärjää samalla te­ko­ni­ve­lel­lä lop­pu­elä­män­sä ajan

02.11.2019 12:15
Myös kotiaskareet, kauppareissut ja muu kevyt liikuskelu edistävät terveyttä – UKK-instituutti julkisti uuden aikuisten liikkumisen suosituksen

Myös ko­tias­ka­reet, kaup­pa­reis­sut ja muu kevyt lii­kus­ke­lu edis­tä­vät ter­veyt­tä – UKK-ins­ti­tuut­ti jul­kis­ti uuden ai­kuis­ten liik­ku­mi­sen suo­si­tuk­sen

21.10.2019 10:47
Salla uudistaa kuntosalinsa ja kierrättää vanhat toimivat laitteet koulun käyttöön

Salla uu­dis­taa kun­to­sa­lin­sa ja kier­rät­tää vanhat toi­mi­vat lait­teet koulun käyt­töön

11.10.2019 19:55

Kam­pan­ja lii­kut­ti ja ter­veh­dyt­ti Posion miehiä

11.10.2019 17:37
Liikkumattomuus ja liika lääkitys maksavat miljardeja
Mielipide Tauno Lauri

Liik­ku­mat­to­muus ja liika lää­ki­tys mak­sa­vat mil­jar­de­ja

07.10.2019 07:45
Rovaniemen tykkilumikasa hupeni puoleen kesän aikana – Säilölumilatua ei ehkä riitä Santasportille asti

Ro­va­nie­men tyk­ki­lu­mi­ka­sa hupeni puoleen kesän aikana – Säi­lö­lu­mi­la­tua ei ehkä riitä San­tas­por­til­le asti

06.10.2019 18:30
Tilaajille