Liikunta
Päiväkirja: Itkevä painija opettelee taitoa, jolla on käyttöä loppuelämäksi
Kolumni Risto Pyykkö

Päi­vä­kir­ja: Itkevä painija opet­te­lee taitoa, jolla on käyttöä lop­pu­elä­mäk­si

13.11.2019 10:57
Suurin osa pärjää samalla tekonivelellä loppuelämänsä ajan

Suurin osa pärjää samalla te­ko­ni­ve­lel­lä lop­pu­elä­män­sä ajan

02.11.2019 12:15
Myös kotiaskareet, kauppareissut ja muu kevyt liikuskelu edistävät terveyttä – UKK-instituutti julkisti uuden aikuisten liikkumisen suosituksen

Myös ko­tias­ka­reet, kaup­pa­reis­sut ja muu kevyt lii­kus­ke­lu edis­tä­vät ter­veyt­tä – UKK-ins­ti­tuut­ti jul­kis­ti uuden ai­kuis­ten liik­ku­mi­sen suo­si­tuk­sen

21.10.2019 10:47
Salla uudistaa kuntosalinsa ja kierrättää vanhat toimivat laitteet koulun käyttöön

Salla uu­dis­taa kun­to­sa­lin­sa ja kier­rät­tää vanhat toi­mi­vat lait­teet koulun käyt­töön

11.10.2019 19:55

Kam­pan­ja lii­kut­ti ja ter­veh­dyt­ti Posion miehiä

11.10.2019 17:37
Liikkumattomuus ja liika lääkitys maksavat miljardeja
Mielipide Tauno Lauri

Liik­ku­mat­to­muus ja liika lää­ki­tys mak­sa­vat mil­jar­de­ja

07.10.2019 07:45
Rovaniemen tykkilumikasa hupeni puoleen kesän aikana – Säilölumilatua ei ehkä riitä Santasportille asti

Ro­va­nie­men tyk­ki­lu­mi­ka­sa hupeni puoleen kesän aikana – Säi­lö­lu­mi­la­tua ei ehkä riitä San­tas­por­til­le asti

06.10.2019 18:30
Tilaajille
Pyhä ja Ruka tarjoavat ilmaiset kausikortit 10-vuotiaille lapsille lähialueiden kunnissa – tapaa on tarkoitus jatkaa vuosittain

Pyhä ja Ruka tar­joa­vat il­mai­set kau­si­kor­tit 10-vuo­tiail­le lap­sil­le lä­hi­aluei­den kun­nis­sa – tapaa on tar­koi­tus jatkaa vuo­sit­tain

26.09.2019 10:51
New Yorkissa tanssiva Elina Miettinen on 32-vuotiaana jo konkari – Ballerina tasapainottelee hyvin kurinalaisen elämän ja kutsujen glamourin ristipaineessa

New Yor­kis­sa tans­si­va Elina Miet­ti­nen on 32-vuo­tiaa­na jo konkari – Bal­le­ri­na ta­sa­pai­not­te­lee hyvin ku­rin­alai­sen elämän ja kut­su­jen gla­mou­rin ris­ti­pai­nees­sa

22.09.2019 08:00
Tilaajille
Neljännessä Kaarlon juoksussa ennätysvauhdit ja hyvä osanotto

Nel­jän­nes­sä Kaarlon juok­sus­sa en­nä­tys­vauh­dit ja hyvä osan­ot­to

21.09.2019 15:26
Lapset saivat liikettä ja opettajat vinkkejä Simossa

Lapset saivat lii­ket­tä ja opet­ta­jat vink­ke­jä Simossa

18.09.2019 13:20
Kotoutetaan nuoret kouluunsa
Mielipide Anu Jurmu

Ko­tou­te­taan nuoret kou­luun­sa

16.09.2019 08:50
Osa Lapin kansalaisopistoista liikuttaa lapsia laiskasti – Suvi Hakalaa huolettaa pula yksilölajeista Kittilän kirkonkylällä: "Lapsi purkaa energiansa johonkin, enkä toivo sen olevan kylillä hengailua tai ilkitekoja"

Osa Lapin kan­sa­lais­opis­tois­ta lii­kut­taa lapsia lais­kas­ti – Suvi Hakalaa huo­let­taa pula yk­si­lö­la­jeis­ta Kit­ti­län kir­kon­ky­läl­lä: "Lapsi purkaa ener­gian­sa jo­hon­kin, enkä toivo sen olevan kylillä hen­gai­lua tai il­ki­te­ko­ja"

23.08.2019 18:30
Tilaajille
Yli 400 hiihtokilometriä ja 22 kansalaisuutta – Rajalta rajalle -hiihdossa matkataan taas idästä länsirajalle

Yli 400 hiih­to­ki­lo­met­riä ja 22 kan­sa­lai­suut­ta – Rajalta rajalle -hiih­dos­sa mat­ka­taan taas idästä län­si­ra­jal­le

06.03.2019 08:51

Kes­tä­vyys­lii­kun­ta pa­ran­taa suo­lis­to­mik­ro­bien koos­tu­mus­ta – tu­leh­duk­sen­ai­heut­ta­jat vä­he­ni­vät ja ai­neen­vaih­dun­ta li­sään­tyi

15.10.2018 08:38
Testaa juoksukengän sopivuus juoksemalla

Testaa juok­su­ken­gän so­pi­vuus juok­se­mal­la

20.09.2018 08:00
Tilaajille

Säpinää syksyyn esit­te­lee ro­va­nie­me­läi­siä lii­kun­ta­har­ras­tuk­sia – Yli 2 000 lasta il­moit­tau­tu­nut jo

17.09.2018 17:51

Liik­ku­jan vii­kol­la il­mais­ta ja edul­lis­ta jouk­ko­lii­ken­net­tä

15.09.2018 16:46

Gee­ni­mu­taa­tio teki esi-isis­täm­me ma­ra­too­na­rei­ta

12.09.2018 12:49

Suo­ma­lai­set liik­ku­vat reip­paas­ti alle suo­si­tus­ten – yli 70-vuo­tiai­ta ei ole mukana tuo­rees­sa kun­to­tut­ki­muk­ses­sa

06.09.2018 16:30