Liikenneturvallisuus
Kuukausi
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Vaaran paik­ko­ja Ke­mi­jär­ven tiellä

25.06.2020 05:30 0
Tilaajille
Keminmaan kunta hankki vilkkaille tieosuuksille nopeusnäyttöjä – ensimmäisen viikon ne keräsivät dataa salaa

Ke­min­maan kunta hankki vilk­kail­le tie­osuuk­sil­le no­peus­näyt­tö­jä – en­sim­mäi­sen viikon ne ke­rä­si­vät dataa salaa

24.06.2020 17:01 0
Tilaajille
Merkitsemällä tiensivuun jääneet autot hyvin voi säästää yhteiskunnan resursseja oikeaan tarpeeseen

Mer­kit­se­mäl­lä tien­si­vuun jääneet autot hyvin voi säästää yh­teis­kun­nan re­surs­se­ja oikeaan tar­pee­seen

13.06.2020 19:30 0
Tilaajille
Hirvionnettomuuksien kasvava määrä aiheuttaa huolta Lapissa – henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia sattuu vähemmän

Hir­vi­on­net­to­muuk­sien kasvava määrä ai­heut­taa huolta Lapissa – hen­ki­lö­va­hin­koi­hin joh­ta­via on­net­to­muuk­sia sattuu vä­hem­män

11.06.2020 10:23 0
Tilaajille
"Suomessa jo yli 400 turhaa liikennekuolemaa" – Liikenneturvan uusi toimitusjohtaja lyttää käsitykset Suomesta liikenteen mallimaana

"Suo­mes­sa jo yli 400 turhaa lii­ken­ne­kuo­le­maa" – Lii­ken­ne­tur­van uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja lyttää kä­si­tyk­set Suo­mes­ta lii­ken­teen mal­li­maa­na

06.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Pena paimentaa poroja parhaiten – kilpailu vauhditti poronpitävien esteiden kehittämistä

Pena pai­men­taa poroja par­hai­ten – kil­pai­lu vauh­dit­ti po­ron­pi­tä­vien es­tei­den ke­hit­tä­mis­tä

19.05.2020 17:01 0
Tilaajille
Kolme nuorta kaahasi korttinsa kuivumaan Torniossa – "Kokematon kuljettaja ja auto täynnä väkeä yhdistettynä kovaan ylinopeuteen on erittäin huono yhdistelmä"

Kolme nuorta kaahasi kort­tin­sa kui­vu­maan Tor­nios­sa – "Ko­ke­ma­ton kul­jet­ta­ja ja auto täynnä väkeä yh­dis­tet­ty­nä kovaan yli­no­peu­teen on erit­täin huono yh­dis­tel­mä"

17.05.2020 10:12 0
Tilaajille
Rattijuoppo pakeni poliisia kovalla ylinopeudella Rovaniemellä – pysähtyi vasta ulosajoon

Rat­ti­juop­po pakeni po­lii­sia kovalla yli­no­peu­del­la Ro­va­nie­mel­lä – py­säh­tyi vasta ulos­ajoon

29.03.2020 22:23 0
Tilaajille
Ohituskaistojen rakentaminen Simon ja Kuivaniemen välille aloitetaan lähipäivinä

Ohi­tus­kais­to­jen ra­ken­ta­mi­nen Simon ja Kui­va­nie­men välille aloi­te­taan lä­hi­päi­vi­nä

12.03.2020 09:35 0
Tilaajille
Nyrkit heiluivat Meri-Lapissa ja Pellossa ajettiin ylinopeutta – Erilaiset pahoinpitelyt ja liikennerikokset työllistivät poliisia

Nyrkit hei­lui­vat Me­ri-La­pis­sa ja Pel­los­sa ajet­tiin yli­no­peut­ta – Eri­lai­set pa­hoin­pi­te­lyt ja lii­ken­ne­ri­kok­set työl­lis­ti­vät po­lii­sia

08.03.2020 10:33 0
Tilaajille
Pöllirekasta tippui kymmeniä kolmimetrisiä koivupöllejä vt 21:lle Korpikylän ja Vojakkalan  välillä Torniossa – Pelastuslaitos kiittelee autoilijoita, jotka nostivat pöllejä tien sivuun

Pöl­li­re­kas­ta tippui kym­me­niä kol­mi­met­ri­siä koi­vu­pöl­le­jä vt 21:lle Kor­pi­ky­län ja Vo­jak­ka­lan välillä Tor­nios­sa – Pe­las­tus­lai­tos kiit­te­lee au­toi­li­joi­ta, jotka nos­ti­vat pöllejä tien sivuun

05.03.2020 19:29 0
Tilaajille
Lii­ken­ne­kes­kus varoittaa Kemin moot­to­ri­tiel­lä havaitusta hirvestä – eläin havaittiin Hepolan ja Ajoksen liittymän välillä

Lii­ken­ne­kes­kus va­roit­taa Kemin moot­to­ri­tiel­lä ha­vai­tus­ta hir­ves­tä – eläin ha­vait­tiin Hepolan ja Ajoksen liit­ty­män välillä

05.03.2020 19:03 0
Tilaajille
Läppärit pois rekan kojelaudalta – näkemäesteenä voi olla jopa kahvinkeitin tai mikroaaltouuni: Netflixiäkin katsellaan ajon aikana

Läp­pä­rit pois rekan ko­je­lau­dal­ta – nä­ke­mä­es­tee­nä voi olla jopa kah­vin­kei­tin tai mik­roaal­touu­ni: Net­fli­xiä­kin kat­sel­laan ajon aikana

05.03.2020 19:00 0
Tilaajille
Erkin terveiset: älä jarruta ennen reikää
Kolumni Henripekka Kallio

Erkin ter­vei­set: älä jarruta ennen reikää

29.02.2020 17:00 0
Tilaajille
Tornion ja Pellon välille asennetut uudet nopeusvalvontakamerat käyttöön vasta kesällä – uudet kamerat mittaavat jopa 32 autoa molemmilta kaistoilta

Tornion ja Pellon välille asen­ne­tut uudet no­peus­val­von­ta­ka­me­rat käyt­töön vasta kesällä – uudet kamerat mit­taa­vat jopa 32 autoa mo­lem­mil­ta kais­toil­ta

19.02.2020 18:44 0
Tilaajille
Poliisi: Lapin teillä liikkuvat ulkomaiset rekat paremmassa kunnossa kuin kotimaiset – tehovalvonnan kaikki sakot suomalaisille

Po­lii­si: Lapin teillä liik­ku­vat ul­ko­mai­set rekat pa­rem­mas­sa kun­nos­sa kuin ko­ti­mai­set – te­ho­val­von­nan kaikki sakot suo­ma­lai­sil­le

18.02.2020 14:43 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veeti Vehmanen

Kou­lu­lai­sil­ta: Liikaa hir­vi­ko­la­rei­ta

05.02.2020 16:19 0
Tilaajille
Ilmastohuolet eivät näytä hidastavan nuorison liikkumista: yhä useampi ajaa mopon sijaan mönkijällä

Il­mas­to­huo­let eivät näytä hi­das­ta­van nuo­ri­son liik­ku­mis­ta: yhä useampi ajaa mopon sijaan mön­ki­jäl­lä

05.02.2020 06:30 0
Tilaajille
Kuntalaisaloitteessa toivotaan kiertoliittymää Kittilään

Kun­ta­lais­aloit­tees­sa toi­vo­taan kier­to­liit­ty­mää Kit­ti­lään

23.01.2020 15:45 0
Tilaajille
Nopeusrajoituksia lasketaan Rovaniemen ydinkeskustan alueella 30 kilometriin tunnissa: "Toivottavasti myös suojatiekäyttäytyminen paranisi"

No­peus­ra­joi­tuk­sia las­ke­taan Ro­va­nie­men ydin­kes­kus­tan alueel­la 30 ki­lo­met­riin tun­nis­sa: "Toi­vot­ta­vas­ti myös suo­ja­tie­käyt­täy­ty­mi­nen pa­ra­ni­si"

21.01.2020 10:12 0
Tilaajille