Liikenneturvallisuus
Kuukausi
Tornion ja Pellon välille asennetut uudet nopeusvalvontakamerat käyttöön vasta kesällä – uudet kamerat mittaavat jopa 32 autoa molemmilta kaistoilta

Tornion ja Pellon välille asen­ne­tut uudet no­peus­val­von­ta­ka­me­rat käyt­töön vasta kesällä – uudet kamerat mit­taa­vat jopa 32 autoa mo­lem­mil­ta kais­toil­ta

19.02.2020 18:44
Tilaajille
Poliisi: Lapin teillä liikkuvat ulkomaiset rekat paremmassa kunnossa kuin kotimaiset – tehovalvonnan kaikki sakot suomalaisille

Po­lii­si: Lapin teillä liik­ku­vat ul­ko­mai­set rekat pa­rem­mas­sa kun­nos­sa kuin ko­ti­mai­set – te­ho­val­von­nan kaikki sakot suo­ma­lai­sil­le

18.02.2020 14:43
Mielipide Veeti Vehmanen

Kou­lu­lai­sil­ta: Liikaa hir­vi­ko­la­rei­ta

05.02.2020 16:19
Ilmastohuolet eivät näytä hidastavan nuorison liikkumista: yhä useampi ajaa mopon sijaan mönkijällä

Il­mas­to­huo­let eivät näytä hi­das­ta­van nuo­ri­son liik­ku­mis­ta: yhä useampi ajaa mopon sijaan mön­ki­jäl­lä

05.02.2020 06:30
Tilaajille
Vanhemmat
Kuntalaisaloitteessa toivotaan kiertoliittymää Kittilään

Kun­ta­lais­aloit­tees­sa toi­vo­taan kier­to­liit­ty­mää Kit­ti­lään

23.01.2020 15:45
Nopeusrajoituksia lasketaan Rovaniemen ydinkeskustan alueella 30 kilometriin tunnissa: "Toivottavasti myös suojatiekäyttäytyminen paranisi"

No­peus­ra­joi­tuk­sia las­ke­taan Ro­va­nie­men ydin­kes­kus­tan alueel­la 30 ki­lo­met­riin tun­nis­sa: "Toi­vot­ta­vas­ti myös suo­ja­tie­käyt­täy­ty­mi­nen pa­ra­ni­si"

21.01.2020 10:12
Pyörätiemerkeistä satojen tuhansien lasku kunnille - Ei tuo lisäarvoa turvallisuuteen, sanoo Kuntaliiton liikenneasiantuntija.

Pyö­rä­tie­mer­keis­tä satojen tu­han­sien lasku kun­nil­le - Ei tuo li­sä­ar­voa tur­val­li­suu­teen, sanoo Kun­ta­lii­ton lii­ken­nea­sian­tun­ti­ja.

23.11.2019 06:00
Pääkirjoitus: Uusi laki on tuomassa hevos- poro- ja koiravaljakot moottorikelkkareiteille, mikä tuskin on hyvä idea
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Uusi laki on tuo­mas­sa hevos- poro- ja koi­ra­val­ja­kot moot­to­ri­kelk­ka­rei­teil­le, mikä tuskin on hyvä idea

22.11.2019 06:00
Rahtirekka pääsee rajan yli Norjaan seitsemän kettingin turvin –Norja ottaa käyttöön maailman tiukimmiksi sanotut rengassäännöt ensi vuonna

Rah­ti­rek­ka pääsee rajan yli Norjaan seit­se­män ket­tin­gin turvin –Norja ottaa käyt­töön maail­man tiu­kim­mik­si sanotut ren­gas­sään­nöt ensi vuonna

18.11.2019 06:30
Rovaniemen kirjastolla on heijastinpuu

Ro­va­nie­men kir­jas­tol­la on hei­jas­tin­puu

15.11.2019 12:47
Useat pelti- ja porokolarit sekä tieltä suistumiset ovat työllistäneet Rovaniemen poliisia – poliisi muistuttaa huolellisuudesta ja varovaisuudesta liikenteessä

Useat pelti- ja po­ro­ko­la­rit sekä tieltä suis­tu­mi­set ovat työl­lis­tä­neet Ro­va­nie­men po­lii­sia – poliisi muis­tut­taa huo­lel­li­suu­des­ta ja va­ro­vai­suu­des­ta lii­ken­tees­sä

13.11.2019 17:11
Koululaisilta: Mopoautot pois, kevytautot sallituiksi
Mielipide Luukas Liikamaa

Kou­lu­lai­sil­ta: Mo­po­au­tot pois, ke­vy­tau­tot sal­li­tuik­si

06.11.2019 08:14
Norjan lohikaravaanit on saatava vihdoin kuriin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Norjan lo­hi­ka­ra­vaa­nit on saatava vihdoin kuriin

29.10.2019 06:00
Talvinopeusrajoitukset tulevat voimaan Lapin teillä tiistaina

Tal­vi­no­peus­ra­joi­tuk­set tulevat voimaan Lapin teillä tiis­tai­na

28.10.2019 08:59
Ilman heijastinta näyt liian myöhään – Esko Palovaara on jakanut heijastimia pimeille jalankulkijoille jo yli 30 vuotta

Ilman hei­jas­tin­ta näyt liian myöhään – Esko Pa­lo­vaa­ra on jakanut hei­jas­ti­mia pi­meil­le ja­lan­kul­ki­joil­le jo yli 30 vuotta

28.10.2019 07:28
Tapaus Vt 21: Rekka ojassa, kuskilla shortsit ja sandaalit – Talviajokurssi ulkomaalaisille kuskeille olisi tarpeen

Tapaus Vt 21: Rekka ojassa, kus­kil­la short­sit ja san­daa­lit – Tal­vi­ajo­kurs­si ul­ko­maa­lai­sil­le kus­keil­le olisi tarpeen

27.10.2019 11:00
Porokolareita vastaan kampanjoidaan tehostetusti älypuhelinsovelluksella

Po­ro­ko­la­rei­ta vastaan kam­pan­joi­daan te­hos­te­tus­ti äly­pu­he­lin­so­vel­luk­sel­la

15.10.2019 10:57
Heijastinta käyttää vain joka toinen, ja selityksiä riittää: "Joku sanoo ettei tarvitse, toisen mielestä heijastimet ovat rumia tai hankalia"

Hei­jas­tin­ta käyttää vain joka toinen, ja se­li­tyk­siä riit­tää: "Joku sanoo ettei tar­vit­se, toisen mie­les­tä hei­jas­ti­met ovat rumia tai han­ka­lia"

07.10.2019 08:50
Helpotusta Simon liikennesolmuihin - karvalakkilähetystö ministeriössä

Hel­po­tus­ta Simon lii­ken­ne­sol­mui­hin - kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tö mi­nis­te­riös­sä

26.09.2019 16:57
Nopeusvalvontakameroiden rakentaminen Tornion ja Pellon välille alkaa maanantaina

No­peus­val­von­ta­ka­me­roi­den ra­ken­ta­mi­nen Tornion ja Pellon välille alkaa maa­nan­tai­na

19.09.2019 10:25