Liikenne
Viimeisin tunti
Poliisi aloittaa 24 tunnin mittaisen rattijuopumusvalvonnan perjantaina – valvontaa voi seurata sosiaalisessa mediassa

Poliisi aloit­taa 24 tunnin mit­tai­sen rat­ti­juo­pu­mus­val­von­nan per­jan­tai­na – val­von­taa voi seurata so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

12:53
Nelostien Simon Maksniemen pätkä saa rahoituksen

Ne­los­tien Simon Maks­nie­men pätkä saa ra­hoi­tuk­sen

12:03
Viimeisin 4 tuntia
Auto pyörähti katolleen moottoritiellä Kemissä – tiellä sohjoista lunta

Auto pyö­räh­ti ka­tol­leen moot­to­ri­tiel­lä Kemissä – tiellä soh­jois­ta lunta

09:58
Kuukausi ja vanhemmat
Lapin teillä edelleen erittäin liukasta - useita rekkoja jumissa Rovaniemen ja Kittilän välillä

Lapin teillä edel­leen erit­täin liu­kas­ta - useita rekkoja jumissa Ro­va­nie­men ja Kit­ti­län välillä

04.12.2019 08:18
"Ajokokeeseen tulee niin heikkotasoisia kuljettajia, että se vaarantaa ajotutkinnon vastaanottajien työturvallisuuden" – entisten liikennepoliisien ja ajo-opettajien mukaan moni yrittää suorittaa ajokokeen minimimäärällä ajo-opetusta

"A­jo­ko­kee­seen tulee niin heik­ko­ta­soi­sia kul­jet­ta­jia, että se vaa­ran­taa ajo­tut­kin­non vas­taan­ot­ta­jien työ­tur­val­li­suu­den" – en­tis­ten lii­ken­ne­po­lii­sien ja ajo-opet­ta­jien mukaan moni yrittää suo­rit­taa ajo­ko­keen mi­ni­mi­mää­räl­lä ajo-ope­tus­ta

01.12.2019 17:00
Tilaajille
Henkilöauto suistui ulos ajoradalta Nelostiellä Kemin ja Simon rajalla, kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta

Hen­ki­lö­au­to suistui ulos ajo­ra­dal­ta Ne­los­tiel­lä Kemin ja Simon ra­jal­la, kul­jet­ta­jaa epäil­lään tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

01.12.2019 14:58
Auto tunnistaa kohta katseesi ja värisyttää penkkiä ahterisi alla – älylaitteilla toimivat autot voivat olla koeajossa jo ensi vuonna

Auto tun­nis­taa kohta kat­see­si ja vä­ri­syt­tää penkkiä ah­te­ri­si alla – äly­lait­teil­la toi­mi­vat autot voivat olla koe­ajos­sa jo ensi vuonna

30.11.2019 07:00
Tilaajille
Leville menossa ollut linja-auto suistui tieltä Kolarissa, matkustajana olleet 50 opiskelijaa selvisivät säikähdyksellä ja jatkoivat juhlia jo onnettomuuspaikalla

Leville menossa ollut lin­ja-au­to suistui tieltä Ko­la­ris­sa, mat­kus­ta­ja­na olleet 50 opis­ke­li­jaa sel­vi­si­vät säi­käh­dyk­sel­lä ja jat­koi­vat juhlia jo on­net­to­muus­pai­kal­la

29.11.2019 14:34
Pöllyävä lumi ja edellä ajavat kuorma-autot haastavat automaattisen ajoneuvon etäohjauksen ja paikantamisen – robottiauto tarvitsee pohjoisessa riittävät verkkoyhteydet

Pöl­lyä­vä lumi ja edellä ajavat kuor­ma-au­tot haas­ta­vat au­to­maat­ti­sen ajo­neu­von etä­oh­jauk­sen ja pai­kan­ta­mi­sen – ro­bot­ti­au­to tar­vit­see poh­joi­ses­sa riit­tä­vät verk­ko­yh­tey­det

26.11.2019 10:19
Finnair perunut valtaosan maanantain lennoista, tukilakko vaikuttaa myös tiistain lentoihin –"Ei ole tungosta, kaikki on melkein tyhjää", Kittilään matkalla ollut lentomatkustaja kommentoi tilannetta

Finnair perunut val­ta­osan maa­nan­tain len­nois­ta, tu­ki­lak­ko vai­kut­taa myös tiis­tain len­toi­hin –"Ei ole tun­gos­ta, kaikki on melkein tyh­jää", Kit­ti­lään mat­kal­la ollut len­to­mat­kus­ta­ja kom­men­toi ti­lan­net­ta

25.11.2019 08:24
Autoliitto: Nopeusvalvontakamerat pitäisi sijoittaa tunnettuihin vaaran paikkoihin – "Tieto nopeusrajoituksesta ja kameravalvonnasta tehostaa rajoituksen noudattamista"

Au­to­liit­to: No­peus­val­von­ta­ka­me­rat pitäisi si­joit­taa tun­net­tui­hin vaaran paik­koi­hin – "Tieto no­peus­ra­joi­tuk­ses­ta ja ka­me­ra­val­von­nas­ta te­hos­taa ra­joi­tuk­sen nou­dat­ta­mis­ta"

23.11.2019 19:04
Jussi Pihlava saavutti selviä säästöjä polttoainelaskussa hybridiautolla ja jakaa nyt vinkkinsä muillekin

Jussi Pihlava saa­vut­ti selviä sääs­tö­jä polt­to­ai­ne­las­kus­sa hyb­ri­di­au­tol­la ja jakaa nyt vink­kin­sä muil­le­kin

23.11.2019 08:00
Tilaajille
Mahdollinen jättitehdas muuttaa Karihaaran liikennejärjestelyjä: Uudet ehdotukset tulevat nähtäville

Mah­dol­li­nen jät­ti­teh­das muuttaa Ka­ri­haa­ran lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä: Uudet eh­do­tuk­set tulevat näh­tä­vil­le

22.11.2019 20:47
Näin yhden liikennemerkin määritelmän muuttuminen avaa kelkkareittejä muille käyttäjille – Maijala: "Ei ollut tarkoitus, lakiteksti pitää korjata"

Näin yhden lii­ken­ne­mer­kin mää­ri­tel­män muut­tu­mi­nen avaa kelk­ka­reit­te­jä muille käyt­tä­jil­le – Mai­ja­la: "Ei ollut tar­koi­tus, la­ki­teks­ti pitää kor­ja­ta"

22.11.2019 14:20
Henkilöautoa ajanut nainen törmäsi rekkaan ja kuoli Sodankylässä – poliisi selvittää onnettomuuden syytä

Hen­ki­lö­au­toa ajanut nainen törmäsi rekkaan ja kuoli So­dan­ky­läs­sä – poliisi sel­vit­tää on­net­to­muu­den syytä

21.11.2019 07:33
Uusi laki avaa moottorikelkkareitit safarieläimille ja sähköpyörille: "Ongelmia tulee varmuudella", sanoo huolestunut lappilaispoliisi

Uusi laki avaa moot­to­ri­kelk­ka­rei­tit sa­fa­ri­eläi­mil­le ja säh­kö­pyö­ril­le: "On­gel­mia tulee var­muu­del­la", sanoo huo­les­tu­nut lap­pi­lais­po­lii­si

21.11.2019 07:30
Jalkakäytävät ovat nyt liukkaita osassa Lappia – autoilijoita varoitetaan paikoitellen erittäin huonosta ajokelistä Länsi-Lapissa

Jal­ka­käy­tä­vät ovat nyt liuk­kai­ta osassa Lappia – au­toi­li­joi­ta va­roi­te­taan pai­koi­tel­len erit­täin huo­nos­ta ajo­ke­lis­tä Län­si-La­pis­sa

19.11.2019 09:02
HS: Alppihiihtovalmentaja saa syytteet Ranuan kuolonkolarista

HS: Alp­pi­hiih­to­val­men­ta­ja saa syyt­teet Ranuan kuo­lon­ko­la­ris­ta

18.11.2019 13:23
Rahtirekka pääsee rajan yli Norjaan seitsemän kettingin turvin –Norja ottaa käyttöön maailman tiukimmiksi sanotut rengassäännöt ensi vuonna

Rah­ti­rek­ka pääsee rajan yli Norjaan seit­se­män ket­tin­gin turvin –Norja ottaa käyt­töön maail­man tiu­kim­mik­si sanotut ren­gas­sään­nöt ensi vuonna

18.11.2019 06:30
Marko Asell lähti tyttärensä kanssa ajoharjoitteluradalle – Kumpikin on huolissaan siitä, että ajokortin saa ilman liukasajokokemusta: "Simulaattori ei riitä!"

Marko Asell lähti tyt­tä­ren­sä kanssa ajo­har­joit­te­lu­ra­dal­le – Kum­pi­kin on huo­lis­saan siitä, että ajo­kor­tin saa ilman liu­ka­sa­jo­ko­ke­mus­ta: "Si­mu­laat­to­ri ei riitä!"

16.11.2019 08:00
Tilaajille