Lentoliikenne
Viimeisin 24 tuntia
Pelastuslaitos hälytettiin Kittilän lentoasemalle – syynä lentokoneen mahdollinen laippavika

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin Kit­ti­län len­to­ase­mal­le – syynä len­to­ko­neen mah­dol­li­nen laip­pa­vi­ka

19.01.2020 16:37
Kuukausi
IS: Norwegian kiristää sääntöjään kä­si­mat­ka­ta­va­rois­ta – jatkossa edullisimpaan lipputyyppiin kuuluu vain yksi kä­si­mat­ka­ta­va­ra

IS: Nor­we­gian ki­ris­tää sään­tö­jään kä­si­mat­ka­ta­va­rois­ta – jat­kos­sa edul­li­sim­paan lip­pu­tyyp­piin kuuluu vain yksi kä­si­mat­ka­ta­va­ra

14.01.2020 15:55
Lapin vetovoima yhä vahva, reittilentojen lisäys paikkasi tilauslentojen pudotuksen Lapin lentokentillä

Lapin ve­to­voi­ma yhä vahva, reit­ti­len­to­jen lisäys paik­ka­si ti­laus­len­to­jen pu­do­tuk­sen Lapin len­to­ken­til­lä

10.01.2020 11:04
Turistit junaan lennon sijaan  – Raideliikenteen parantaminen on Lapin matkailun edunvalvonnan tärkein tehtävä

Tu­ris­tit junaan lennon sijaan – Rai­de­lii­ken­teen pa­ran­ta­mi­nen on Lapin mat­kai­lun edun­val­von­nan tärkein tehtävä

09.01.2020 06:30
Tilaajille
Finnair lentää Dubaihin Saudi-Arabian kautta – Lentomatka kestää kaksi tuntia pitempään

Finnair lentää Du­bai­hin Sau­di-Ara­bian kautta – Len­to­mat­ka kestää kaksi tuntia pi­tem­pään

08.01.2020 12:22
Ruotsi tukee pohjoisia lentokenttiään miljoonilla – lentovero ja -häpeä ovat vähentäneet matkustajia

Ruotsi tukee poh­joi­sia len­to­kent­tiään mil­joo­nil­la – len­to­ve­ro ja -häpeä ovat vä­hen­tä­neet mat­kus­ta­jia

02.01.2020 13:54
Vanhemmat

Pe­las­tus­yk­si­köt olivat hä­tä­val­miu­des­sa Kit­ti­läs­sä mat­kus­ta­ja­ko­neen mah­dol­li­sen tek­ni­sen vian vuoksi

16.12.2019 12:25
Finnairin aamulento Rovaniemeltä Helsinkiin jäi kentälle koneen moottorivian vuoksi – osa matkustajista päässyt muille lennoille

Finn­ai­rin aa­mu­len­to Ro­va­nie­mel­tä Hel­sin­kiin jäi ken­täl­le koneen moot­to­ri­vian vuoksi – osa mat­kus­ta­jis­ta päässyt muille len­noil­le

12.12.2019 15:16
Lumipyry ruuhkautti taivaan ja viivästytti lentoliikennettä Kittilässä: matkustajakoneet kiersivät kehää kymmeniä minuutteja, yksi lähti Rovaniemelle – "Tällaisia tilanteita on kerran, kaksi talvessa"

Lu­mi­py­ry ruuh­kaut­ti taivaan ja vii­väs­tyt­ti len­to­lii­ken­net­tä Kit­ti­läs­sä: mat­kus­ta­ja­ko­neet kier­si­vät kehää kym­me­niä mi­nuut­te­ja, yksi lähti Ro­va­nie­mel­le – "Täl­lai­sia ti­lan­tei­ta on kerran, kaksi tal­ves­sa"

11.12.2019 12:56
Mielipideilmastonmuutos
Kolumni Anna Häkkinen

Mie­li­pi­de­il­mas­ton­muu­tos

26.11.2019 07:30
Postin lakko voi venyä joulun alle, tukilakot laajenevat maanantaina – PAU hylkäsi sovintoesityksen, koska Medialiitto ei hyväksynyt esitystä pakettilajittelijoista

Postin lakko voi venyä joulun alle, tu­ki­la­kot laa­je­ne­vat maa­nan­tai­na – PAU hylkäsi so­vin­toe­si­tyk­sen, koska Me­dia­liit­to ei hy­väk­sy­nyt esi­tys­tä pa­ket­ti­la­jit­te­li­jois­ta

24.11.2019 22:53
Matkailun odotukset yhä korkealla - talouden laskusuhdanne varjostaa tulevaisuutta
Pääkirjoitus

Mat­kai­lun odo­tuk­set yhä kor­keal­la - ta­lou­den las­ku­suh­dan­ne var­jos­taa tu­le­vai­suut­ta

31.10.2019 21:46
Rovaniemen uusi terminaali avattiin: Kotoista Lappi-tunnelmaa ja runsaasti luonnonvaloa

Ro­va­nie­men uusi ter­mi­naa­li avat­tiin: Ko­tois­ta Lap­pi-tun­nel­maa ja run­saas­ti luon­non­va­loa

31.10.2019 16:19

Lapin len­to­ase­mil­le hii­li­neut­raa­liu­des­ta kan­sain­vä­li­nen il­mas­to­ser­ti­fi­kaat­ti

16.10.2019 10:57
Tjäreborg ilmoitti jatkavansa lentoja normaalisti tiistaina – asiakkaille kerrotaan paluulennoista tekstiviestillä

Tjä­re­borg il­moit­ti jat­ka­van­sa lentoja nor­maa­lis­ti tiis­tai­na – asiak­kail­le ker­ro­taan pa­luu­len­nois­ta teks­ti­vies­til­lä

23.09.2019 22:39
Finavia menetti merkittävän asiakkaan – Tavoitteena on silti saada Lapin kentille vähintään yhtä paljon charter-lentoja kuin viime vuonna

Finavia menetti mer­kit­tä­vän asiak­kaan – Ta­voit­tee­na on silti saada Lapin ken­til­le vä­hin­tään yhtä paljon char­ter-len­to­ja kuin viime vuonna

23.09.2019 15:33
Lapin matkailuala huolissaan – Konkurssiin mennyt Thomas Cook yksi keskeisimpiä suuria matkanjärjestäjiä Lapissa

Lapin mat­kai­lu­ala huo­lis­saan – Kon­kurs­siin mennyt Thomas Cook yksi kes­kei­sim­piä suuria mat­kan­jär­jes­tä­jiä Lapissa

23.09.2019 11:39
Lapista lennetään talvikuukausina suoria reittivuoroja Euroopan suurkaupunkeihin – halpalentojakin on tarjolla

Lapista len­ne­tään tal­vi­kuu­kau­si­na suoria reit­ti­vuo­ro­ja Eu­roo­pan suur­kau­pun­kei­hin – hal­pa­len­to­ja­kin on tar­jol­la

23.09.2019 07:30
Tilaajille
Finnair uudistaa kotimaan lento-ohjelmaansa – vaikuttaa Kemin lentoihin

Finnair uu­dis­taa ko­ti­maan len­to-oh­jel­maan­sa – vai­kut­taa Kemin len­toi­hin

17.09.2019 08:55
Äkkibrexit toisi ruuhkat Lapin lentokentille – brittien EU-ero ei heti näy matkailun suosiossa, mutta saattaa laittaa kukkaronnyörit tiukalle lomakohteessa

Äk­kib­re­xit toisi ruuhkat Lapin len­to­ken­til­le – brit­tien EU-ero ei heti näy mat­kai­lun suo­sios­sa, mutta saattaa laittaa kuk­ka­ron­nyö­rit tiu­kal­le lo­ma­koh­tees­sa

06.09.2019 07:00