Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Laurila–Tornio-radan sähköistys
Tornion ratapiha uudistuu sähköjunille – kansainvälinen junayhteys lisää huoltovarmuutta

Tornion ra­ta­pi­ha uu­dis­tuu säh­kö­ju­nil­le – kan­sain­vä­li­nen ju­na­yh­teys lisää huol­to­var­muut­ta

26.02.2024 05:00 2
Tilaajille
Junayhteys Luulajasta Tornion kautta Helsinkiin olisi raideliikenteellinen lottovoitto Meri-Lapille – ikuiseksi epäillystä unelmasta voi tulla totta jo lähivuosina
Pääkirjoitus

Ju­na­yh­teys Luu­la­jas­ta Tornion kautta Hel­sin­kiin olisi rai­de­lii­ken­teel­li­nen lot­to­voit­to Me­ri-La­pil­le – ikui­sek­si epäil­lys­tä unel­mas­ta voi tulla totta jo lä­hi­vuo­si­na

03.01.2024 17:00 16
Lapin tunnin juna voisi syöttää turisteja pohjoisen matkailukeskuksiin – Keski-Euroopasta pääsee jo nyt Haaparannalle kahdella junanvaihdolla

Lapin tunnin juna voisi syöttää tu­ris­te­ja poh­joi­sen mat­kai­lu­kes­kuk­siin – Kes­ki-Eu­roo­pas­ta pääsee jo nyt Haa­pa­ran­nal­le kah­del­la ju­nan­vaih­dol­la

06.10.2023 17:36 10
Tilaajille
Laurila−Tornio−Haaparanta-radan sähköistyshanke etenee – ensimmäiset rakennusurakat ovat valmistuneet

Lau­ri­la−­Tor­nio−­Haa­pa­ran­ta-ra­dan säh­köis­tys­han­ke etenee – en­sim­mäi­set ra­ken­nus­ura­kat ovat val­mis­tu­neet

05.10.2023 14:30 3
Tilaajille
Raumonjoen ratasilta kohta valmis sähkölle

Rau­mon­joen ra­tasil­ta kohta valmis säh­köl­le

07.09.2023 05:37
Kolarin radan sähköistyksessä ei saa vitkutella niin kuin Laurila–Haaparanta-välillä on tehty
Pääkirjoitus

Kolarin radan säh­köis­tyk­ses­sä ei saa vit­ku­tel­la niin kuin Lau­ri­la–­Haa­pa­ran­ta-vä­lil­lä on tehty

09.08.2023 05:00 9
Sähkörata ulottuu pian Ruotsiin asti – ratatyöt Laurilan ja Tornion välillä etenevät suunnitellusti

Säh­kö­ra­ta ulottuu pian Ruot­siin asti – ra­ta­työt Lau­ri­lan ja Tornion välillä ete­ne­vät suun­ni­tel­lus­ti

07.08.2023 19:30 9
Tilaajille
Rakennustyöt radan sähköistämiseksi alkoivat Laurilan ja Tornion välillä – Yli-Raumolle ja Keminmaan Rajakankaantielle rakennetaan alikulkusillat

Ra­ken­nus­työt radan säh­köis­tä­mi­sek­si al­koi­vat Lau­ri­lan ja Tornion välillä – Yli-Rau­mol­le ja Ke­min­maan Ra­ja­kan­kaan­tiel­le ra­ken­ne­taan ali­kul­kusil­lat

12.04.2023 11:36 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ta­verk­ko­jen kunto vai­kut­taa lii­ken­nöin­nin te­hok­kuu­teen ja lopulta myös Suomen kil­pai­lu­ky­kyyn

19.07.2022 05:00
Tilaajille
Laurila–Tornio–Haaparanta-radan sähköistäminen sai EU-rahaa vajaat 15 miljoonaa euroa – rataosuus yhdistää Suomen ja Ruotsin rautatieverkot

Lau­ri­la–­Tor­nio–­Haa­pa­ran­ta-ra­dan säh­köis­tä­mi­nen sai EU-ra­haa vajaat 15 mil­joo­naa euroa – ra­ta­osuus yh­dis­tää Suomen ja Ruotsin rau­ta­tie­ver­kot

10.04.2022 11:21 8
Tilaajille
Kaakamon vanha kyläraitti katkeaisi uuden tielinjan myötä – uudet esitykset jakavat mielipiteitä, vaikka radan sähköistystä kannatetaan

Kaa­ka­mon vanha ky­lä­rait­ti kat­keai­si uuden tie­lin­jan myötä – uudet esi­tyk­set jakavat mie­li­pi­tei­tä, vaikka radan säh­köis­tys­tä kan­na­te­taan

24.12.2021 22:52
Tilaajille
Laurila–Tornio–Haaparanta -ratahanke käynnistyy – Rajajoen ylittävälle rataosuudelle tulee Suomen sähköjärjestelmä.

Lau­ri­la–­Tor­nio–­Haa­pa­ran­ta -ra­ta­han­ke käyn­nis­tyy – Ra­ja­joen ylit­tä­väl­le ra­ta­osuu­del­le tulee Suomen säh­kö­jär­jes­tel­mä.

29.11.2021 11:08 3
Tilaajille
Laurilan ja Tornion välisen rautatien sähköistys varmistui – "Aletaan panna pystyyn toteutusorganisaatiota"

Lau­ri­lan ja Tornion välisen rau­ta­tien säh­köis­tys var­mis­tui – "A­le­taan panna pystyyn to­teu­tu­sor­ga­ni­saa­tio­ta"

26.05.2021 14:29 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Virtaa ju­na­lii­ken­tee­seen

13.05.2021 06:00
Tilaajille
Laurila-Tornio -radan sähköistämiseen esitetään kymmenen miljoonan euron määrärahaa

Lau­ri­la-Tor­nio -radan säh­köis­tä­mi­seen esi­te­tään kym­me­nen mil­joo­nan euron mää­rä­ra­haa

07.05.2021 15:59 5
Tilaajille
Ruotsi näyttää kiskotie-esimerkkiä Suomelle, missä lyhyt pätkä rataa odottaa yhä sähköistämistä
Pääkirjoitus

Ruotsi näyttää kis­ko­tie-esi­merk­kiä Suo­mel­le, missä lyhyt pätkä rataa odottaa yhä säh­köis­tä­mis­tä

01.04.2021 06:30 2
Tilaajille
Ruotsin Lapissa junat kulkevat pian, mutta Suomessa jahkailu tuntuu vain jatkuvan
Pääkirjoitus

Ruotsin Lapissa junat kul­ke­vat pian, mutta Suo­mes­sa jah­kai­lu tuntuu vain jat­ku­van

29.10.2020 06:00
Tilaajille