Lapset
Viimeisin 24 tuntia
Saako virpoa? Tänä vuonna ei kannata kiertää ovelta ovelle, mutta perinteen jatkamiseen on muita tapoja

Saako virpoa? Tänä vuonna ei kannata kiertää ovelta ovelle, mutta pe­rin­teen jat­ka­mi­seen on muita tapoja

01.04.2020 18:30
Tilaajille
Kuukausi
Monelle lapselle koti ei ole maailman turvallisin paikka – "On lapsia, jotka yksinkertaisesti jäävät nyt liian yksin", Lastensuojelun keskusliiton toiminnanjohtaja sanoo

Monelle lap­sel­le koti ei ole maail­man tur­val­li­sin paikka – "On lapsia, jotka yk­sin­ker­tai­ses­ti jäävät nyt liian yksin", Las­ten­suo­je­lun kes­kus­lii­ton toi­min­nan­joh­ta­ja sanoo

25.03.2020 16:01
Tilaajille
Virus antoi meille jotain arvokasta

Virus antoi meille jotain ar­vo­kas­ta

21.03.2020 05:00
Myös Kemi jättää päivähoitomaksut perimättä poikkeusolojen ajalta – vanhempien tulee toimia näin

Myös Kemi jättää päi­vä­hoi­to­mak­sut pe­ri­mät­tä poik­keus­olo­jen ajalta – van­hem­pien tulee toimia näin

19.03.2020 16:12
Kuulutko niihin, jotka saavat viedä vielä lapsensa kouluun? Katso tästä koko pitkä lista kriittisistä aloista

Kuu­lut­ko niihin, jotka saavat viedä vielä lap­sen­sa kou­luun? Katso tästä koko pitkä lista kriit­ti­sis­tä aloista

18.03.2020 06:00
Osa Lapin kunnista seuloo jo koululaisten vanhempien ammatteja – päivähoitomaksuista odotetaan lisätietoa pian

Osa Lapin kun­nis­ta seuloo jo kou­lu­lais­ten van­hem­pien am­mat­te­ja – päi­vä­hoi­to­mak­suis­ta odo­te­taan li­sä­tie­toa pian

17.03.2020 10:26
Kemi siirtää suurimman osan koululaisista etäopetukseen jo tiistaina

Kemi siirtää suu­rim­man osan kou­lu­lai­sis­ta etä­ope­tuk­seen jo tiis­tai­na

16.03.2020 14:53
Lasten erityiskohtelu kelkkailussa loppuu: Ovatko pienten lasten niskat vaarassa, kun päähän tulee kilon kypärä?

Lasten eri­tyis­koh­te­lu kelk­kai­lus­sa loppuu: Ovatko pienten lasten niskat vaa­ras­sa, kun päähän tulee kilon kypärä?

11.03.2020 06:00
Tilaajille
Tyhjä(kin) syli tarvitsee tukea – Jos neuvola ei sitä tarjoa, kuka sitten?
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Tyh­jä(­kin) syli tar­vit­see tukea – Jos neuvola ei sitä tarjoa, kuka sitten?

07.03.2020 06:30
Ranualaisten Anna ja Jani Koivukankaan lapsihaaveen toteutuminen vei kahdeksan vuotta – Nyt he kertovat, miltä lapsettomuus tuntuu

Ra­nua­lais­ten Anna ja Jani Koi­vu­kan­kaan lap­si­haa­veen to­teu­tu­mi­nen vei kah­dek­san vuotta – Nyt he ker­to­vat, miltä lap­set­to­muus tuntuu

07.03.2020 06:30
Tilaajille
Vanhemmat
Simon 5000 euron vauvaraha varmistui – "Kaikki on lapsiperheessä kotiin päin"

Simon 5000 euron vau­va­ra­ha var­mis­tui – "Kaikki on lap­si­per­hees­sä kotiin päin"

26.02.2020 15:54
Sairaalaklovni tuo pikkupotilaiden päivään leikkiä ja hassuttelua – mutta pitääkö klovnin olla aina iloinen?

Sai­raa­la­klov­ni tuo pik­ku­po­ti­lai­den päivään leikkiä ja has­sut­te­lua – mutta pitääkö klovnin olla aina iloi­nen?

24.02.2020 18:00
9-vuotias Eino kantaa lauantaina Lasten syövän päivän keräyslipasta, jotta muutkin lapset saisivat apua

9-vuo­tias Eino kantaa lauan­tai­na Lasten syövän päivän ke­räys­li­pas­ta, jotta muutkin lapset sai­si­vat apua

14.02.2020 18:30
Tilaajille
Komitea: Sipilän hallituksen päätös päivähoidosta rikkoi Euroopan sosiaalista peruskirjaa

Ko­mi­tea: Sipilän hal­li­tuk­sen päätös päi­vä­hoi­dos­ta rikkoi Eu­roo­pan so­siaa­lis­ta pe­rus­kir­jaa

04.02.2020 12:25
Koronavirus saa lapsen kyselemään jopa kuolemasta – parhaiten rauhoittelet häntä samoilla keinoilla kuin aikuista: älä sivuuta pelkoja, kerro faktat

Ko­ro­na­vi­rus saa lapsen ky­se­le­mään jopa kuo­le­mas­ta – par­hai­ten rau­hoit­te­let häntä sa­moil­la kei­noil­la kuin ai­kuis­ta: älä sivuuta pel­ko­ja, kerro faktat

04.02.2020 07:00
Lukijalta: Pitääkö tarinan olla hauska?
Mielipide Irja Mäkitalo

Lu­ki­jal­ta: Pitääkö tarinan olla hauska?

02.02.2020 12:18
Valvovat silmät tuovat turvaa urheiluharrastuksessa – Kerro omat kokemuksesi valmennuksesta

Val­vo­vat silmät tuovat turvaa ur­hei­lu­har­ras­tuk­ses­sa – Kerro omat ko­ke­muk­se­si val­men­nuk­ses­ta

23.01.2020 18:28
Tilaajille
14-vuotiaana yllättäen kuolleen Elja-pojan Kela-kortti kulkee mukana äiti Oili Kajavan lompakossa: "Tämä ei ole selviytymisprosessi vaan elämänmuutos, johon pitää tottua"

14-vuo­tiaa­na yl­lät­täen kuol­leen El­ja-po­jan Ke­la-kort­ti kulkee mukana äiti Oili Kajavan lom­pa­kos­sa: "Tämä ei ole sel­viy­ty­mis­pro­ses­si vaan elä­män­muu­tos, johon pitää tottua"

17.01.2020 08:26
Tilaajille
Kuntien pitää vastata ikääntymiseen nopeasti, muuten kustannukset räjähtävät – väkimäärä kasvaa Rovaniemellä ja Kittilässä, kun muu Lappi tyhjenee

Kuntien pitää vastata ikään­ty­mi­seen no­peas­ti, muuten kus­tan­nuk­set rä­jäh­tä­vät – vä­ki­mää­rä kasvaa Ro­va­nie­mel­lä ja Kit­ti­läs­sä, kun muu Lappi tyh­je­nee

16.01.2020 07:00
Uusi lastensuojeluyhdistys pureutuu lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan digiajan ilmiöihin – netissä vellova laittomien lapsikuvien massa kasvaa

Uusi las­ten­suo­je­lu­yh­dis­tys pu­reu­tuu lapsiin koh­dis­tu­van sek­suaa­li­vä­ki­val­lan di­gi­ajan il­miöi­hin – netissä vellova lait­to­mien lap­si­ku­vien massa kasvaa

14.01.2020 08:30