Lappi
Kuukausi
Lapissa pelätään koronan leviämistä työmatkaliikenteen mukaan – "Rajaamistoimilla voidaan selkeästi hidastaa koronaepidemian kulkua"

Lapissa pe­lä­tään koronan le­viä­mis­tä työ­mat­ka­lii­ken­teen mukaan – "Ra­jaa­mis­toi­mil­la voidaan sel­keäs­ti hi­das­taa ko­ro­na­epi­de­mian kulkua"

29.03.2020 21:19
Lintuharrastajan kevät alkoi helmikuussa – Ismo Kreivi rengastaa jo urpiaisia

Lin­tu­har­ras­ta­jan kevät alkoi hel­mi­kuus­sa – Ismo Kreivi ren­gas­taa jo ur­piai­sia

29.03.2020 06:30
Tilaajille
Lapin valmiustoimikunta vetoaa baareihin, että ne sulkisivat ovensa jo ennen, kuin se on pakollista:" Koronaviruksen leviämisen hidastaminen Lapissa on meidän yhteinen tehtävämme"

Lapin val­mius­toi­mi­kun­ta vetoaa baa­rei­hin, että ne sul­ki­si­vat ovensa jo ennen, kuin se on pa­kol­lis­ta:" Ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mi­sen hi­das­ta­mi­nen Lapissa on meidän yh­tei­nen teh­tä­väm­me"

28.03.2020 14:29
Näin historiallinen viikko pysäytti Lapin – katso kuvat, miten koronavirus tuli jokaisen lappilaisen arkeen

Näin his­to­rial­li­nen viikko py­säyt­ti Lapin – katso kuvat, miten ko­ro­na­vi­rus tuli jo­kai­sen lap­pi­lai­sen arkeen

21.03.2020 06:00
Voiko sääennusteisiin luottaa? Vertailimme sääpalvelujen tarjoajat– norjalainen teki Lappiin tarkimmat vuorokausiennusteet

Voiko sää­en­nus­tei­siin luot­taa? Ver­tai­lim­me sää­pal­ve­lu­jen tar­joa­jat– nor­ja­lai­nen teki Lappiin tar­kim­mat vuo­ro­kau­si­en­nus­teet

06.03.2020 19:30
Vanhemmat
Putositko kärryiltä Lapin tuulivoimahankkeista? Katso jutustamme, nouseeko kotikuntaasi uutta tuulivoimaa

Pu­to­sit­ko kär­ryil­tä Lapin tuu­li­voi­ma­hank­keis­ta? Katso ju­tus­tam­me, nou­see­ko ko­ti­kun­taa­si uutta tuu­li­voi­maa

03.03.2020 06:30
Tilaajille
Vanhojen tanssit maksavat 0–2000 euroa – Lapin lukiolaiset kertovat, kuinka tanssiaiskuluissa voi säästää jopa toista tuhatta euroa

Van­ho­jen tanssit mak­sa­vat 0–2000 euroa – Lapin lu­kio­lai­set ker­to­vat, kuinka tans­siais­ku­luis­sa voi säästää jopa toista tuhatta euroa

11.02.2020 18:30
Tilaajille
Miksi Lapissa juhlitaan penkkareita myöhemmin kuin muualla Suomessa? Osa lukioista haluaa noudattaa perinteitä, kun taas toiset pidentävät mieluummin abiturienttien lukulomaa

Miksi Lapissa juh­li­taan penk­ka­rei­ta myö­hem­min kuin muualla Suo­mes­sa? Osa lu­kiois­ta haluaa nou­dat­taa pe­rin­tei­tä, kun taas toiset pi­den­tä­vät mie­luum­min abi­tu­rient­tien lu­ku­lo­maa

06.02.2020 11:00
Tammikuu oli tavallista lauhempaa –  Ennätykset rikki Lapin eteläpuolella

Tam­mi­kuu oli ta­val­lis­ta lau­hem­paa –  En­nä­tyk­set rikki Lapin ete­lä­puo­lel­la

01.02.2020 12:02
Lunta on satanut tammikuussa poikkeuksellisen paljon – kannattaako talonomistajan olla huolissaan lumikuormasta katolla?

Lunta on satanut tam­mi­kuus­sa poik­keuk­sel­li­sen paljon – kan­nat­taa­ko ta­lon­omis­ta­jan olla huo­lis­saan lu­mi­kuor­mas­ta ka­tol­la?

31.01.2020 17:23
Positiivisella asenteella varustetut digiosaajat ovat kysyttyjä Lapin työmarkkinoilla – Mätsis-rekrytointimessu Rovaniemellä ja Kemissä tuo yhteen nuoret työnhakijat ja yli 50 lappilaista työnantajaa

Po­si­tii­vi­sel­la asen­teel­la va­rus­te­tut di­gi­osaa­jat ovat ky­syt­ty­jä Lapin työ­mark­ki­noil­la – Mät­sis-rek­ry­toin­ti­mes­su Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä tuo yhteen nuoret työn­ha­ki­jat ja yli 50 lap­pi­lais­ta työn­an­ta­jaa

30.01.2020 07:00
Pohjois-Lappiin on satanut yhtä paljon lunta kuin koko viime talvena yhteensä

Poh­jois-Lap­piin on satanut yhtä paljon lunta kuin koko viime talvena yh­teen­sä

28.01.2020 14:49
Lapin koulutuskeskuksen opiskelijat kilpailevat ammattitaidon SM-kisoissa

Lapin kou­lu­tus­kes­kuk­sen opis­ke­li­jat kil­pai­le­vat am­mat­ti­tai­don SM-ki­sois­sa

23.01.2020 16:07
Kiinalaismatkailijat täyttävät nyt Rovaniemen – mysteerivirus saanut matkailuyrittäjät tarkkailulinjalle. "Eihän siitä vielä kovin paljon tiedetä", sanoo Joulupukin kammarin yrittäjä

Kii­na­lais­mat­kai­li­jat täyt­tä­vät nyt Ro­va­nie­men – mys­tee­ri­vi­rus saanut mat­kai­lu­yrit­tä­jät tark­kai­lu­lin­jal­le. "Eihän siitä vielä kovin paljon tie­de­tä", sanoo Jou­lu­pu­kin kam­ma­rin yrit­tä­jä

22.01.2020 19:19
"Tällä korkeudella ei ole kaamosta, se on aivan jossain muualla" – katso lukijoiden sääkuvien joulukuun taianomainen voittajakuva sekä talvisen luonnon kauneutta pursuavat toimituksen suosikit

"Tällä kor­keu­del­la ei ole kaa­mos­ta, se on aivan jossain muual­la" – katso lu­ki­joi­den sää­ku­vien jou­lu­kuun taian­omai­nen voit­ta­ja­ku­va sekä tal­vi­sen luonnon kau­neut­ta pur­sua­vat toi­mi­tuk­sen suo­si­kit

21.01.2020 17:13
Lapin Liha palasi perheyhtiömalliin ja ottaa nyt käyttöön alkuperäisen nimensä

Lapin Liha palasi per­he­yh­tiö­mal­liin ja ottaa nyt käyt­töön al­ku­pe­räi­sen nimensä

16.01.2020 19:35
Rovaniemen kaupunki valitsi vuoden maatilayritykseksi Hannu Yli-Suvannon karjatilan

Ro­va­nie­men kau­pun­ki valitsi vuoden maa­ti­la­yri­tyk­sek­si Hannu Yli-Su­van­non kar­ja­ti­lan

16.01.2020 16:22
Inari, Utsjoki ja Enontekiö liittyivät mukaan Sodankylän ja Muonion ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueeseen

Inari, Utsjoki ja Enon­te­kiö liit­tyi­vät mukaan So­dan­ky­län ja Muonion ym­pä­ris­tön­suo­je­lun yh­teis­toi­min­ta-aluee­seen

16.01.2020 15:51
Ilmatieteenlaitos varoittaa huonosta ajokelistä ja katujen liukkaudesta – tieliikenneonnettomuuksia ainakin Kemissä ja Rovaniemellä

Il­ma­tie­teen­lai­tos va­roit­taa huo­nos­ta ajo­ke­lis­tä ja katujen liuk­kau­des­ta – tie­lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia ainakin Kemissä ja Ro­va­nie­mel­lä

02.01.2020 17:07
Päiväkirja: Millä vuosikymmenellä olen?

Päi­vä­kir­ja: Millä vuo­si­kym­me­nel­lä olen?

01.01.2020 18:14