Lapin yliopisto
Kuukausi
Akateemista arkea: Työkaverit pitävät yksin puurtavan tutkijan järjissään – moni oivallus syntyy kahvikupin ääressä

Aka­tee­mis­ta arkea: Työ­ka­ve­rit pitävät yksin puur­ta­van tut­ki­jan jär­jis­sään – moni oi­val­lus syntyy kah­vi­ku­pin ääressä

10.12.2019 14:15
Akateemista arkea: Paula Perttunen kohtaa työssään hienoja persoonia – "Toivon, että opiskelijat löytävät mielekkäitä elämänpolkuja"

Aka­tee­mis­ta arkea: Paula Pert­tu­nen kohtaa työs­sään hienoja per­soo­nia – "Toi­von, että opis­ke­li­jat löy­tä­vät mie­lek­käi­tä elä­män­pol­ku­ja"

04.12.2019 08:15
Akateemista arkea: Toni Raja-Hanhelan mielestä kiire on usein turhaa, sillä hosumatta tulee parempaa jälkeä

Aka­tee­mis­ta arkea: Toni Ra­ja-Han­he­lan mie­les­tä kiire on usein turhaa, sillä ho­su­mat­ta tulee pa­rem­paa jälkeä

26.11.2019 15:14
Millaisia muistoja Sahanperän maisema kantaa? – Monica Tennberg esittelee ikuistamiaan kuvia yleisölle maanantaina

Mil­lai­sia muis­to­ja Sa­han­pe­rän maisema kantaa? – Monica Tenn­berg esit­te­lee ikuis­ta­miaan kuvia ylei­söl­le maa­nan­tai­na

22.11.2019 10:44
Akateemista arkea: Nauru raikuu kahvihuoneessa – Raili Heikkilä nauttii työkavereiden seurasta myös vapaa-aikana

Aka­tee­mis­ta arkea: Nauru raikuu kah­vi­huo­nees­sa – Raili Heik­ki­lä nauttii työ­ka­ve­rei­den seu­ras­ta myös va­paa-ai­ka­na

20.11.2019 08:45
”Yhteisöstä kertoo paljon, kuinka se huolehtii apua tarvitsevista” – Opiskelijat vaativat opintopsykologia Lapin yliopistoon ja muodostavat mielenilmauksena ihmisketjun tiistaina

”Yh­tei­sös­tä kertoo paljon, kuinka se huo­leh­tii apua tar­vit­se­vis­ta” – Opis­ke­li­jat vaa­ti­vat opin­to­psy­ko­lo­gia Lapin yli­opis­toon ja muo­dos­ta­vat mie­len­il­mauk­se­na ih­mis­ket­jun tiis­tai­na

19.11.2019 07:30
Tilaajille
Akateemista arkea: Matkailututkija rakastui Lappiin – José-Carlos García-Rosell arvostaa puhdasta ilmaa ja luonnonläheisyyttä

Aka­tee­mis­ta arkea: Mat­kai­lu­tut­ki­ja ra­kas­tui Lappiin – José-Car­los García-Ro­sell ar­vos­taa puh­das­ta ilmaa ja luon­non­lä­hei­syyt­tä

13.11.2019 09:16
Vanhemmat
Lapin yliopiston entiset opiskelijat takovat kymmenien miljoonien tulot pelialalla – Tulevat osaajat halutaan saada jäämään Lappiin

Lapin yli­opis­ton entiset opis­ke­li­jat takovat kym­me­nien mil­joo­nien tulot pe­li­alal­la – Tulevat osaajat ha­lu­taan saada jäämään Lappiin

05.11.2019 18:30
Tilaajille
Akateemista arkea: Manu Pajuluoma iloitsee näköalapaikasta – opiskelijoista näkee, mihin suuntaan maailma on menossa

Aka­tee­mis­ta arkea: Manu Pa­ju­luo­ma iloit­see nä­kö­ala­pai­kas­ta – opis­ke­li­jois­ta näkee, mihin suun­taan maailma on menossa

05.11.2019 14:07
Lukijalta: Agendalla ikäihmisten medialukutaito
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Agen­dal­la ikä­ih­mis­ten me­dia­lu­ku­tai­to

04.11.2019 06:00
Väitös: Välittävä johtaminen on rohkeutta kohdata kärsivä ihminen – konkurssin tehneet yrittäjät kokevat myöhemmin kiitollisuutta vaikeasta kokemuksesta

Väitös: Vä­lit­tä­vä joh­ta­mi­nen on roh­keut­ta kohdata kärsivä ihminen – kon­kurs­sin tehneet yrit­tä­jät kokevat myö­hem­min kii­tol­li­suut­ta vai­keas­ta ko­ke­muk­ses­ta

01.11.2019 10:43
Akateemista arkea: Henna Kokko kokee palkitsevana, kun opiskelija saa opintonsa päätökseen ja tulee hörppäämään lähtökahvit

Aka­tee­mis­ta arkea: Henna Kokko kokee pal­kit­se­va­na, kun opis­ke­li­ja saa opin­ton­sa pää­tök­seen ja tulee hörp­pää­mään läh­tö­kah­vit

30.10.2019 08:44
Tutkija Nafisa Yeasmin valittu Vuoden tieteentekijäksi

Tutkija Nafisa Yeasmin valittu Vuoden tie­teen­te­ki­jäk­si

25.10.2019 11:00
Akateemista arkea: Jukka Mettiäinen tekee työtä omalla persoonalla – ihmisten kohtaaminen ja vuorovaikutus parasta antia

Aka­tee­mis­ta arkea: Jukka Met­tiäi­nen tekee työtä omalla per­soo­nal­la – ih­mis­ten koh­taa­mi­nen ja vuo­ro­vai­ku­tus parasta antia

22.10.2019 13:45
Akateemista arkea: Maria Huhmarniemeä itketti, kun hän kertoi luennolla Pajalan kaivoksesta

Aka­tee­mis­ta arkea: Maria Huh­mar­nie­meä it­ket­ti, kun hän kertoi luen­nol­la Pajalan kai­vok­ses­ta

16.10.2019 09:33
Lapin yliopisto aloittaa palvelumuotoilun maisteriohjelman – Koulutus starttaa syksyllä 2020

Lapin yli­opis­to aloit­taa pal­ve­lu­muo­toi­lun mais­te­ri­oh­jel­man – Kou­lu­tus start­taa syk­syl­lä 2020

15.10.2019 19:27
Mielipide Saara Tuulari, Tarja Kemppainen ja Carita Lappi

Lu­ki­jal­ta: Lapissa vah­vis­te­taan so­siaa­li­työn ja hy­vin­voin­ti­oi­keu­den osaa­mis­ta

15.10.2019 07:45
Päiväkirja: Onnea on opettaja, jonka kanssa voi mennä kaljalle
Kolumni Niina Lavia

Päi­vä­kir­ja: Onnea on opet­ta­ja, jonka kanssa voi mennä kal­jal­le

15.10.2019 07:41
Lapinrummusta ja työpaikkailmoituksesta nousi kohu Lapin yliopistolla – matkailun kasvu lisää lieveilmiöitä, tietoisuus eettisestä saamelaismatkailusta vielä puutteellista

La­pin­rum­mus­ta ja työ­paik­ka­il­moi­tuk­ses­ta nousi kohu Lapin yli­opis­tol­la – mat­kai­lun kasvu lisää lie­veil­miöi­tä, tie­toi­suus eet­ti­ses­tä saa­me­lais­mat­kai­lus­ta vielä puut­teel­lis­ta

10.10.2019 18:30
Lapin yliopiston vararehtoreiksi Satu Uusiautti ja Osmo Rätti

Lapin yli­opis­ton va­ra­reh­to­reik­si Satu Uu­siaut­ti ja Osmo Rätti

09.10.2019 13:08