Lapin yliopisto
Kuukausi
Yle: Lapin yliopisto lakkauttaa saamenkielisten kiintiöt

Yle: Lapin yli­opis­to lak­kaut­taa saa­men­kie­lis­ten kiin­tiöt

20.01.2020 21:47
Meditaatiota valokuvanäyttelyssä – Ota oma tyyny mukaan!

Me­di­taa­tio­ta va­lo­ku­va­näyt­te­lys­sä – Ota oma tyyny mukaan!

16.01.2020 10:00
Inarista johtaa 350 kilometrin mittainen oppimisen väylä Lapin yliopistoon

Ina­ris­ta johtaa 350 ki­lo­met­rin mit­tai­nen op­pi­mi­sen väylä Lapin yli­opis­toon

13.01.2020 08:35
Kirjoitatko tärkeät asiat ylös kynällä vai näppäiletkö ne tietokoneella tai puhelimella? – Väitös: Aikuiselle läppäri on nopea väline, mutta kynä on parempi

Kir­joi­tat­ko tärkeät asiat ylös kynällä vai näp­päi­let­kö ne tie­to­ko­neel­la tai pu­he­li­mel­la? – Väitös: Ai­kui­sel­le läppäri on nopea väline, mutta kynä on parempi

09.01.2020 20:53
Tutkimusta, joka haastaa valtavirran – Sanna Valkonen toivoo, että saamelaisuutta tutkittaisiin entistä enemmän saamelaisten käsitteiden kautta

Tut­ki­mus­ta, joka haastaa val­ta­vir­ran – Sanna Val­ko­nen toivoo, että saa­me­lai­suut­ta tut­kit­tai­siin entistä enemmän saa­me­lais­ten kä­sit­tei­den kautta

26.12.2019 16:00
Vanhemmat
Mauri Ylä-Kotola on valittu Suomen taideakatemian puheenjohtajaksi

Mauri Ylä-Ko­to­la on valittu Suomen tai­de­aka­te­mian pu­heen­joh­ta­jak­si

20.12.2019 15:59
Akateemista arkea: Opiskelijoiden unelmia toteuttamassa – Päivi Martin tietää, että opiskeluvuosi ulkomailla voi olla jopa elämän käännekohta

Aka­tee­mis­ta arkea: Opis­ke­li­joi­den unelmia to­teut­ta­mas­sa – Päivi Martin tietää, että opis­ke­lu­vuo­si ul­ko­mail­la voi olla jopa elämän kään­ne­koh­ta

17.12.2019 13:08
"Vanhan tiliviraston viimeinen reksi" Mauri Ylä-Kotola on halunnut välttää turhia kohuja, hän on kuin Tintti-sarjakuvien professori Tuhatkauno, joka aina kalkykoi, mitä kustakin lausunnosta seuraa

"Vanhan ti­li­vi­ras­ton vii­mei­nen reksi" Mauri Ylä-Ko­to­la on ha­lun­nut välttää turhia kohuja, hän on kuin Tint­ti-sar­ja­ku­vien pro­fes­so­ri Tu­hat­kau­no, joka aina kal­ky­koi, mitä kus­ta­kin lau­sun­nos­ta seuraa

14.12.2019 06:00
Tilaajille
Akateemista arkea: Työkaverit pitävät yksin puurtavan tutkijan järjissään – moni oivallus syntyy kahvikupin ääressä

Aka­tee­mis­ta arkea: Työ­ka­ve­rit pitävät yksin puur­ta­van tut­ki­jan jär­jis­sään – moni oi­val­lus syntyy kah­vi­ku­pin ääressä

10.12.2019 14:15
Akateemista arkea: Paula Perttunen kohtaa työssään hienoja persoonia – "Toivon, että opiskelijat löytävät mielekkäitä elämänpolkuja"

Aka­tee­mis­ta arkea: Paula Pert­tu­nen kohtaa työs­sään hienoja per­soo­nia – "Toi­von, että opis­ke­li­jat löy­tä­vät mie­lek­käi­tä elä­män­pol­ku­ja"

04.12.2019 08:15
Akateemista arkea: Toni Raja-Hanhelan mielestä kiire on usein turhaa, sillä hosumatta tulee parempaa jälkeä

Aka­tee­mis­ta arkea: Toni Ra­ja-Han­he­lan mie­les­tä kiire on usein turhaa, sillä ho­su­mat­ta tulee pa­rem­paa jälkeä

26.11.2019 15:14
Millaisia muistoja Sahanperän maisema kantaa? – Monica Tennberg esittelee ikuistamiaan kuvia yleisölle maanantaina

Mil­lai­sia muis­to­ja Sa­han­pe­rän maisema kantaa? – Monica Tenn­berg esit­te­lee ikuis­ta­miaan kuvia ylei­söl­le maa­nan­tai­na

22.11.2019 10:44
Akateemista arkea: Nauru raikuu kahvihuoneessa – Raili Heikkilä nauttii työkavereiden seurasta myös vapaa-aikana

Aka­tee­mis­ta arkea: Nauru raikuu kah­vi­huo­nees­sa – Raili Heik­ki­lä nauttii työ­ka­ve­rei­den seu­ras­ta myös va­paa-ai­ka­na

20.11.2019 08:45
”Yhteisöstä kertoo paljon, kuinka se huolehtii apua tarvitsevista” – Opiskelijat vaativat opintopsykologia Lapin yliopistoon ja muodostavat mielenilmauksena ihmisketjun tiistaina

”Yh­tei­sös­tä kertoo paljon, kuinka se huo­leh­tii apua tar­vit­se­vis­ta” – Opis­ke­li­jat vaa­ti­vat opin­to­psy­ko­lo­gia Lapin yli­opis­toon ja muo­dos­ta­vat mie­len­il­mauk­se­na ih­mis­ket­jun tiis­tai­na

19.11.2019 07:30
Tilaajille
Akateemista arkea: Matkailututkija rakastui Lappiin – José-Carlos García-Rosell arvostaa puhdasta ilmaa ja luonnonläheisyyttä

Aka­tee­mis­ta arkea: Mat­kai­lu­tut­ki­ja ra­kas­tui Lappiin – José-Car­los García-Ro­sell ar­vos­taa puh­das­ta ilmaa ja luon­non­lä­hei­syyt­tä

13.11.2019 09:16
Lapin yliopiston entiset opiskelijat takovat kymmenien miljoonien tulot pelialalla – Tulevat osaajat halutaan saada jäämään Lappiin

Lapin yli­opis­ton entiset opis­ke­li­jat takovat kym­me­nien mil­joo­nien tulot pe­li­alal­la – Tulevat osaajat ha­lu­taan saada jäämään Lappiin

05.11.2019 18:30
Tilaajille
Akateemista arkea: Manu Pajuluoma iloitsee näköalapaikasta – opiskelijoista näkee, mihin suuntaan maailma on menossa

Aka­tee­mis­ta arkea: Manu Pa­ju­luo­ma iloit­see nä­kö­ala­pai­kas­ta – opis­ke­li­jois­ta näkee, mihin suun­taan maailma on menossa

05.11.2019 14:07
Lukijalta: Agendalla ikäihmisten medialukutaito
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Agen­dal­la ikä­ih­mis­ten me­dia­lu­ku­tai­to

04.11.2019 06:00
Väitös: Välittävä johtaminen on rohkeutta kohdata kärsivä ihminen – konkurssin tehneet yrittäjät kokevat myöhemmin kiitollisuutta vaikeasta kokemuksesta

Väitös: Vä­lit­tä­vä joh­ta­mi­nen on roh­keut­ta kohdata kärsivä ihminen – kon­kurs­sin tehneet yrit­tä­jät kokevat myö­hem­min kii­tol­li­suut­ta vai­keas­ta ko­ke­muk­ses­ta

01.11.2019 10:43
Akateemista arkea: Henna Kokko kokee palkitsevana, kun opiskelija saa opintonsa päätökseen ja tulee hörppäämään lähtökahvit

Aka­tee­mis­ta arkea: Henna Kokko kokee pal­kit­se­va­na, kun opis­ke­li­ja saa opin­ton­sa pää­tök­seen ja tulee hörp­pää­mään läh­tö­kah­vit

30.10.2019 08:44