Lapin sote
Mielipide Vesa Suomalainen

Lu­ki­jal­ta: Miksi mie­len­ter­veys­hoi­to maksaa?

16.10.2019 08:38 0
Sallan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät yhden katon alle –  sosiaali- ja terveysjohtajan mukaan haasteellisena tavoitteena palveluille on se, että asiakkaat saataisiin hoidettua oikea-aikaisesti oikeassa paikassa

Sallan so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut siir­ty­vät yhden katon alle – so­siaa­li- ja ter­veys­joh­ta­jan mukaan haas­teel­li­se­na ta­voit­tee­na pal­ve­luil­le on se, että asiak­kaat saa­tai­siin hoi­det­tua oi­kea-ai­kai­ses­ti oi­keas­sa pai­kas­sa

15.10.2019 07:58 0
Sairaalapalvelujen ulkoistus riipaisi Lapin demaripomon sydäntä

Sai­raa­la­pal­ve­lu­jen ul­kois­tus rii­pai­si Lapin de­ma­ri­po­mon sydäntä

05.10.2019 14:28 0

Mi­nis­te­ri Mat­ti­la: Di­gi­pal­ve­luil­la voidaan kuroa umpeen Lapin pitkiä vä­li­mat­ko­ja ja hillitä so­te-pal­ve­lui­den kus­tan­nuk­sia

16.08.2018 16:15 0

Län­si-Poh­ja ei saanut vih­jet­tä poik­keus­lu­vas­ta – yh­teis­yri­tys ei kui­ten­kaan asiaa rat­kai­se

08.08.2018 20:27 0

Me­ri-La­pin kuntien Me­hi­läis­las­ku pieneni lähes neljä mil­joo­naa euroa

07.08.2018 18:56 0

Me­hi­läi­nen haluaa ostaa Ke­min­maan ter­veys­kes­kus­ton­tin

07.08.2018 18:31 0

Län­si-Poh­ja lobbaa mi­nis­te­ri Saa­ri­kol­ta jatkoa syn­ny­tyk­sil­le

06.08.2018 17:21 0

Hal­li­tus saa op­po­si­tiol­ta moit­tei­ta pirs­ta­lei­ses­ti val­mis­tel­luis­ta esi­tyk­sis­tä – uusia pykäliä satelee ta­sai­sel­la tah­dil­la

07.07.2018 21:43 0
"Lapin sairaanhoitopiirin kunnat voivat alkaa tehdä omaa sotea, kun epävarmuus jatkuu" – Maakuntajohtaja Mika Riipi veikkaa, että asioiden venyminen myös lisää ulkoistuksia kunnissa

"Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin kunnat voivat alkaa tehdä omaa sotea, kun epä­var­muus jatkuu" – Maa­kun­ta­joh­ta­ja Mika Riipi veik­kaa, että asioi­den ve­ny­mi­nen myös lisää ul­kois­tuk­sia kun­nis­sa

28.06.2018 19:34 0

Li An­ders­son hal­li­tuk­sen toi­min­nas­ta so­tes­sa: "Täysin vas­tuu­ton­ta joh­ta­mis­ta ja po­li­tii­kan tekoa"

26.06.2018 19:57 0

Hal­li­tus­puo­luei­den edus­kun­ta­ryh­mät hy­väk­syi­vät pää­mi­nis­te­rin vaa­ti­muk­set soten lä­pi­vie­mi­ses­tä – 200 mil­joo­nan euron li­sä­ku­lut

26.06.2018 18:55 0

Län­si-Poh­jan suuri so­te-ul­kois­tus hiertää yhä – yh­ty­mä­hal­li­tus ei saanut tili- ja vas­tuu­va­paut­ta

14.06.2018 15:10 0

Päivi Nerg Kemin syn­ny­tyk­sis­tä: Lain­sää­dän­tö menee so­pi­muk­sen edelle

08.06.2018 19:21 0

Suurin este Län­si-Poh­jan so­te-ul­kois­tuk­sel­ta pois­tui, kun Pih­la­ja­lin­na veti va­li­tuk­sen­sa pois

24.05.2018 14:49 0
Uudessa Lapin maakunnassa olisi neljä–viisi isoa johtajaa

Uudessa Lapin maa­kun­nas­sa olisi nel­jä–­vii­si isoa joh­ta­jaa

23.05.2018 16:25 0

"La­pil­le käy huo­nos­ti maa­kun­tauu­dis­tuk­ses­sa, jollei ra­hoi­tus­ta muu­te­ta" – tuoreet las­kel­mat entistä syn­kem­mät

22.05.2018 19:00 0

Poh­joi­sen sai­raa­lat etsivät kuu­mei­ses­ti työn­ja­ko­mal­le­ja

03.05.2018 21:05 0

So­te-ter­vei­set Si­mos­ta: "Kunhan vain ter­veys­ase­ma säi­lyi­si"

02.05.2018 18:05 0

Pinkki auto kier­rät­tää ute­liai­ta maa­kun­ta­val­mis­te­li­joi­ta ympäri Lappia – he ha­lua­vat tietää, mitä sinä haluat uudelta maa­kun­nal­ta

30.04.2018 21:10 0