Lapin matkailu
Viimeisin tunti
Uusi talvinen ilmiö houkuttelee kävijöitä Lappiin – latukahviloiden pihat täyttyvät nykyään jo läskipyöristä

Uusi tal­vi­nen ilmiö hou­kut­te­lee kä­vi­jöi­tä Lappiin – la­tu­kah­vi­loi­den pihat täyt­ty­vät nykyään jo läs­ki­pyö­ris­tä

19:57
Viimeisin 12 tuntia
Kemin LumiLinna avaa ovensa ennätyksellisen aikaisin lauantaina haastavista sääolosuhteista huolimatta – "sattui sitten lämpimin talvi aikoihin"

Kemin Lu­mi­Lin­na avaa ovensa en­nä­tyk­sel­li­sen ai­kai­sin lauan­tai­na haas­ta­vis­ta sää­olo­suh­teis­ta huo­li­mat­ta – "sattui sitten läm­pi­min talvi ai­koi­hin"

15:38
Viikko
Rovaniemi kakkoseksi matkailualuevertailussa  – "Tunnustuksesta suurin kiitos kuuluu matkailuyrityksille"

Ro­va­nie­mi kak­ko­sek­si mat­kai­lu­alue­ver­tai­lus­sa  – "Tun­nus­tuk­ses­ta suurin kiitos kuuluu mat­kai­luy­ri­tyk­sil­le"

16.01.2020 15:02
Salla uudistaa logon ja nettisivut, mutta luottaa brändiinsä keskellä ei mitään

Salla uu­dis­taa logon ja net­ti­si­vut, mutta luottaa brän­diin­sä kes­kel­lä ei mitään

16.01.2020 13:27
Lapin Safarit hankkii sähkökelkkoja ensi talveksi, mutta pihtaa tietoa valmistajasta – "Se tulee olemaan ihan uusi laite"

Lapin Safarit hankkii säh­kö­kelk­ko­ja ensi tal­vek­si, mutta pihtaa tietoa val­mis­ta­jas­ta – "Se tulee olemaan ihan uusi laite"

15.01.2020 12:19
Lapsi sai harvinaisen taudin ehkä Rovaniemeltä – Lappilainen tuskin sairastuu tuhkarokkoon tai edes kiinalaiseen mysteerivirukseen, vaan sänkyyn vie varmemmin joku vähemmän mediaseksikäs pöpö

Lapsi sai har­vi­nai­sen taudin ehkä Ro­va­nie­mel­tä – Lap­pi­lai­nen tuskin sai­ras­tuu tuh­ka­rok­koon tai edes kii­na­lai­seen mys­tee­ri­vi­ruk­seen, vaan sänkyyn vie var­mem­min joku vä­hem­män me­dia­sek­si­käs pöpö

15.01.2020 10:16
Kolarilaisen hotellin pesulan WC-tiloissa palonalku

Ko­la­ri­lai­sen ho­tel­lin pesulan WC-ti­lois­sa pa­lon­al­ku

14.01.2020 07:54
Lapland Hotels Sky Ounasvaara sai uuden ilmeen remontin myötä: "Olemme nyt kaupungin johtavia hotelleja"

Lapland Hotels Sky Ou­nas­vaa­ra sai uuden ilmeen re­mon­tin myötä: "Olemme nyt kau­pun­gin joh­ta­via ho­tel­le­ja"

10.01.2020 20:36
Kuukausi ja vanhemmat
Luonto kurittaa tänä talvena Ylä-Lapissa kelkkaurien merkitsijöitä

Luonto ku­rit­taa tänä talvena Ylä-La­pis­sa kelk­ka­urien mer­kit­si­jöi­tä

10.01.2020 17:56
Inarilainen yrittäjä Teuvo Katajamaa on kuollut

Ina­ri­lai­nen yrit­tä­jä Teuvo Ka­ta­ja­maa on kuollut

10.01.2020 12:36
Lapin vetovoima yhä vahva, reittilentojen lisäys paikkasi tilauslentojen pudotuksen Lapin lentokentillä

Lapin ve­to­voi­ma yhä vahva, reit­ti­len­to­jen lisäys paik­ka­si ti­laus­len­to­jen pu­do­tuk­sen Lapin len­to­ken­til­lä

10.01.2020 11:04
Rovaniemeläisyritys ehdolla Matkamessujen vastuullisuuskilpailussa – finaaliin päästiin päästöttömillä sähkömoottorikelkoilla

Ro­va­nie­me­läis­yri­tys ehdolla Mat­ka­mes­su­jen vas­tuul­li­suus­kil­pai­lus­sa – fi­naa­liin pääs­tiin pääs­töt­tö­mil­lä säh­kö­moot­to­ri­kel­koil­la

10.01.2020 10:40
Pääkirjoitus: Aika on kypsä nopean radan rakentamiseen etelästä pohjoiseen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Aika on kypsä nopean radan ra­ken­ta­mi­seen ete­läs­tä poh­joi­seen

10.01.2020 06:00
Kemin ratapihan joutomaat eloon, Rovaniemelle vihdoin matkakeskus? – Valtio jalostaa Lapin päärautatieasemat myyntikuntoon

Kemin ra­ta­pi­han jou­to­maat eloon, Ro­va­nie­mel­le vihdoin mat­ka­kes­kus? – Valtio ja­los­taa Lapin pää­rau­ta­tie­ase­mat myyn­ti­kun­toon

09.01.2020 18:12
Tilaajille
Turistit junaan lennon sijaan  – Raideliikenteen parantaminen on Lapin matkailun edunvalvonnan tärkein tehtävä

Tu­ris­tit junaan lennon sijaan – Rai­de­lii­ken­teen pa­ran­ta­mi­nen on Lapin mat­kai­lun edun­val­von­nan tärkein tehtävä

09.01.2020 06:30
Tilaajille
Sähköautojen valmistaja Tesla rakentaa superpikalatureita Pohjoiskalotille

Säh­kö­au­to­jen val­mis­ta­ja Tesla ra­ken­taa su­per­pi­ka­la­tu­rei­ta Poh­jois­ka­lo­til­le

07.01.2020 18:41
Punaisissa Laurin taloissa toimii nyt hotelli – tältä näyttävät huoneet yli satavuotiaissa hirsirakennuksissa

Pu­nai­sis­sa Laurin ta­lois­sa toimii nyt hotelli – tältä näyt­tä­vät huoneet yli sa­ta­vuo­tiais­sa hir­si­ra­ken­nuk­sis­sa

03.01.2020 15:31
Matkanjärjestäjän konkurssi vei Lapin lentoasemilta yli 16 000 matkustajaa, venäläisten loma- ja ostosmatkailu piristyi hieman

Mat­kan­jär­jes­tä­jän kon­kurs­si vei Lapin len­to­ase­mil­ta yli 16 000 mat­kus­ta­jaa, ve­nä­läis­ten loma- ja os­tos­mat­kai­lu pi­ris­tyi hieman

02.01.2020 20:25
Karttasovellukset veivät Lapin matkailijoita autoilemaan hiihtoladulle ja vaarallisille teille tänäkin jouluna – Turhat onnettomuudet voivat sitoa pelastajia pitkäksikin aikaa

Kart­ta­so­vel­luk­set veivät Lapin mat­kai­li­joi­ta au­toi­le­maan hiih­to­la­dul­le ja vaa­ral­li­sil­le teille tänäkin jouluna – Turhat on­net­to­muu­det voivat sitoa pe­las­ta­jia pit­käk­si­kin aikaa

01.01.2020 17:06
"Illan aikana on ajettu 200 kilometriä, jotta taivaalta löytyisi sopiva aukko" – Huono revontulitalvi on aiheuttanut painetta revontuliretkien järjestäjille

"Illan aikana on ajettu 200 ki­lo­met­riä, jotta tai­vaal­ta löy­tyi­si sopiva aukko" – Huono re­von­tu­li­tal­vi on ai­heut­ta­nut pai­net­ta re­von­tu­li­ret­kien jär­jes­tä­jil­le

30.12.2019 07:30
Tilaajille