Lapin matkailu
Kuukausi ja vanhemmat
Sallan Poropuistossa tehdään seitsemän päivän työviikkoa pääsiäisen yli – ensi kesälle on viidennes enemmän varauksia kuin aiempina vuosina

Sallan Po­ro­puis­tos­sa tehdään seit­se­män päivän työ­viik­koa pää­siäi­sen yli – ensi kesälle on vii­den­nes enemmän va­rauk­sia kuin aiem­pi­na vuosina

21.02.2020 12:30
Lukijalta: Kemijoesta Joulupukin vesireitti
Mielipide Veikko Niemelä

Lu­ki­jal­ta: Ke­mi­joes­ta Jou­lu­pu­kin ve­si­reit­ti

17.02.2020 07:17
Tällaista on filippiiniläiskokkien elämä Lapissa – tienaavat kuin johtajat ja ihmettelevät, miksi poron herkkuosat syötetään koirille

Täl­lais­ta on fi­lip­pii­ni­läis­kok­kien elämä Lapissa – tie­naa­vat kuin joh­ta­jat ja ih­met­te­le­vät, miksi poron herk­ku­osat syö­te­tään koi­ril­le

16.02.2020 17:02
Tilaajille
Inarista on kasvamassa uusi Levin kaltainen tarina, Itä-Lappi tarvitsisi pienen ihmeen kurjistumiskierteen katkaisuun

Ina­ris­ta on kas­va­mas­sa uusi Levin kal­tai­nen tarina, Itä-Lap­pi tar­vit­si­si pienen ihmeen kur­jis­tu­mis­kier­teen kat­kai­suun

12.02.2020 06:00
Tilaajille
Lapissa kaupan alalla on vaikeaa, mutta muilla aloilla menee paremmin – yhä useampi lappilaisyritys harkitsee sopeutustoimia

Lapissa kaupan alalla on vai­keaa, mutta muilla aloilla menee pa­rem­min – yhä useampi lap­pi­lais­yri­tys har­kit­see so­peu­tus­toi­mia

11.02.2020 09:30
Lentohäpeästä ei näy Finnairilla merkkiäkään: matkustajamäärässä ennätys ja liikevaihto nousi toistakymmentä prosenttia

Len­to­hä­peäs­tä ei näy Finn­ai­ril­la merk­kiä­kään: mat­kus­ta­ja­mää­räs­sä ennätys ja lii­ke­vaih­to nousi tois­ta­kym­men­tä pro­sent­tia

07.02.2020 09:50
Päiväkirja: Ole sinä siinä supisematta
Kolumni Armi Auvinen

Päi­vä­kir­ja: Ole sinä siinä su­pi­se­mat­ta

06.02.2020 22:04
Matkustajakoneet ongelmissa Rovaniemen kovassa tuulessa – turkkilaiskone kääntyi Helsinkiin, Finnairin kone laskeutui Ouluun

Mat­kus­ta­ja­ko­neet on­gel­mis­sa Ro­va­nie­men kovassa tuu­les­sa – turk­ki­lais­ko­ne kääntyi Hel­sin­kiin, Finn­ai­rin kone las­keu­tui Ouluun

06.02.2020 16:47
Kuuntele Viikkoraati: Nyt Markku Broas puhuu siitä, miltä tuntui olla maailman median keskipisteenä, entä miten koronavirus vaikuttaa matkailuun ja tekikö media ylilyöntejä?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Nyt Markku Broas puhuu siitä, miltä tuntui olla maail­man median kes­ki­pis­tee­nä, entä miten ko­ro­na­vi­rus vai­kut­taa mat­kai­luun ja tekikö media yli­lyön­te­jä?

06.02.2020 12:53
Inarilainen ravintola Aanaar tarjoaa Suomen maistuvinta ruokaa – palkittiin Vuoden ravintola -tunnustuksella

Ina­ri­lai­nen ra­vin­to­la Aanaar tarjoaa Suomen mais­tu­vin­ta ruokaa – pal­kit­tiin Vuoden ra­vin­to­la -tun­nus­tuk­sel­la

06.02.2020 12:00
Matkailu- ja ravintolapalveluiden yhdistys: PAMin lakolla merkittävät haittavaikutukset Pohjois-Suomen matkailuun

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la­pal­ve­lui­den yh­dis­tys: PAMin lakolla mer­kit­tä­vät hait­ta­vai­ku­tuk­set Poh­jois-Suo­men mat­kai­luun

06.02.2020 10:07
Brändiprofessori kaipaa yrityksiltä lisää rohkeutta: kaikkia ei tarvitse miellyttää – Saila Saraniemeä puraisi brändihimo opiskeluaikana Lapin yliopistossa

Brän­di­pro­fes­so­ri kaipaa yri­tyk­sil­tä lisää roh­keut­ta: kaikkia ei tar­vit­se miel­lyt­tää – Saila Sa­ra­nie­meä puraisi brän­di­hi­mo opis­ke­lu­ai­ka­na Lapin yli­opis­tos­sa

05.02.2020 18:22
Tilaajille
Inari jalostaa kestävää matkailua Inarijärvelle ja toimintamallia yrityksille – "Odotan, että tässä käsitellään rehellisesti näitä matkailun haittoja"

Inari ja­los­taa kes­tä­vää mat­kai­lua Ina­ri­jär­vel­le ja toi­min­ta­mal­lia yri­tyk­sil­le – "O­do­tan, että tässä kä­si­tel­lään re­hel­li­ses­ti näitä mat­kai­lun hait­to­ja"

05.02.2020 17:30
Saariselän pulkkamäen valaistus valittiin vuoden valaistuskohteeksi

Saa­ri­se­län pulk­ka­mäen va­lais­tus va­lit­tiin vuoden va­lais­tus­koh­teek­si

05.02.2020 14:07
Lukijalta: Airbnb-ongelmaa ei voi sysätä kerrostaloista kotinsa ostaneille asukkaille
Mielipide Ritva Anttila

Lu­ki­jal­ta: Airbnb-on­gel­maa ei voi sysätä ker­ros­ta­lois­ta kotinsa os­ta­neil­le asuk­kail­le

05.02.2020 13:12
Lumipula ajoi matkailijoiden suosiman lumilinnan tekijät historiansa kovimpaan paikkaan: "Oli vain tehtävä raskaita päätöksiä"

Lu­mi­pu­la ajoi mat­kai­li­joi­den suo­si­man lu­mi­lin­nan tekijät his­to­rian­sa ko­vim­paan paik­kaan: "Oli vain tehtävä ras­kai­ta pää­tök­siä"

05.02.2020 07:00
Inari vastustaa jyrkästi Vätsärin erämaan kelkkauran lakkauttamista, mikä pakottaisi liikenteen epävarmoille jäille

Inari vas­tus­taa jyr­käs­ti Vät­sä­rin erämaan kelk­ka­uran lak­kaut­ta­mis­ta, mikä pa­kot­tai­si lii­ken­teen epä­var­moil­le jäille

04.02.2020 21:33
Lapin yliopisto selvitti: Rovaniemellä kaivataan selkeämpää lainsäädäntöä Airbnb-toiminnalle, mutta keinoja pelisääntöjen selkeyttämiseen on jo olemassa

Lapin yli­opis­to sel­vit­ti: Ro­va­nie­mel­lä kai­va­taan sel­keäm­pää lain­sää­dän­töä Airbnb-toi­min­nal­le, mutta keinoja pe­li­sään­tö­jen sel­keyt­tä­mi­seen on jo ole­mas­sa

04.02.2020 18:24
Tilaajille
Yrittäjät haluavat vauhdittaa matkailun maankäytön selvittämistä Utsjoella – erilaisille aktiviteeteille ei tahdo löytyä sijaa erämaisesta porotalouskunnasta

Yrit­tä­jät ha­lua­vat vauh­dit­taa mat­kai­lun maan­käy­tön sel­vit­tä­mis­tä Uts­joel­la – eri­lai­sil­le ak­ti­vi­tee­teil­le ei tahdo löytyä sijaa erä­mai­ses­ta po­ro­ta­lous­kun­nas­ta

03.02.2020 18:24
Tilaajille
Matkailu voi luoda Inarijärven Nanguniemeen jopa 100 uutta pysyvää työpaikkaa

Mat­kai­lu voi luoda Ina­ri­jär­ven Nan­gu­nie­meen jopa 100 uutta pysyvää työ­paik­kaa

31.01.2020 21:32