Lapin matkailu
Viimeisin 4 tuntia
Valtteri Bottas pakeni koronaa Lappiin australialaisen tyttöystävänsä kanssa – saa kipakkaa palautetta: "Pysy kotona!"

Valt­te­ri Bottas pakeni koronaa Lappiin aust­ra­lia­lai­sen tyt­tö­ys­tä­vän­sä kanssa – saa ki­pak­kaa pa­lau­tet­ta: "Pysy ko­to­na!"

10:26
Kuukausi ja vanhemmat
Mielipide Jeja-Pekka Roos

Lu­ki­jal­ta: Tu­ris­tien hoitoon va­rau­dut­ta­va pa­rem­min

27.03.2020 10:14
Mielipide Jukka Pekka Tuomi-Nikula

Lu­ki­jal­ta: Lapin ter­vey­den­hoi­toa vah­vis­tet­ta­va

27.03.2020 10:13
Kiinalaisten majoitusmäärät romahtivat helmikuussa Rovaniemellä – muilta osin majoituksissa nähtiin vielä kasvua

Kii­na­lais­ten ma­joi­tus­mää­rät ro­mah­ti­vat hel­mi­kuus­sa Ro­va­nie­mel­lä – muilta osin ma­joi­tuk­sis­sa nähtiin vielä kasvua

26.03.2020 16:13
Nanguniemen kaava Inarissa on laskettu  35 miljoonan euron investoinnin mukaan – Jasper Pääkkönen ja sijoitusyhtiö suunnittelevat alueelle lomakeskusta

Nan­gu­nie­men kaava Ina­ris­sa on las­ket­tu 35 mil­joo­nan euron in­ves­toin­nin mukaan – Jasper Pääk­kö­nen ja si­joi­tus­yh­tiö suun­nit­te­le­vat alueel­le lo­ma­kes­kus­ta

26.03.2020 11:46
Mielipide Risto Saarinen

Lu­ki­jal­ta: Ei viedä virusta Lappiin

25.03.2020 17:00
Kiinalaismatkailijat palaavat Suomeen aikaisintaan talvella – koronaromahdus oli totaalinen, sillä lentomatkustus putosi yli 80 prosenttia

Kii­na­lais­mat­kai­li­jat pa­laa­vat Suomeen ai­kai­sin­taan tal­vel­la – ko­ro­na­ro­mah­dus oli to­taa­li­nen, sillä len­to­mat­kus­tus putosi yli 80 pro­sent­tia

25.03.2020 16:31
Pilkkimatkailulle Norjaan tuli musta kevät, tuleeko Tenolle musta kesä?

Pilk­ki­mat­kai­lul­le Norjaan tuli musta kevät, tuleeko Tenolle musta kesä?

25.03.2020 11:43
Tilaajille
Pöytäkirja Tenojoen kalastussäännön muutoksista allekirjoitettiin – Lupamyynnin aloittamisesta ei vielä tietoa, Norja ja Suomi pohtivat koronaviruksen vaikutuksia

Pöy­tä­kir­ja Te­no­joen ka­las­tus­sään­nön muu­tok­sis­ta al­le­kir­joi­tet­tiin – Lu­pa­myyn­nin aloit­ta­mi­ses­ta ei vielä tietoa, Norja ja Suomi poh­ti­vat ko­ro­na­vi­ruk­sen vai­ku­tuk­sia

24.03.2020 11:55
Tyhjinä seisovista airbnb-asunnoista voi tulla taakka vuokraajilleen – osa joutuu siirtämään kohteensa pitkäaikaisvuokraukseen

Tyhjinä sei­so­vis­ta airbnb-asun­nois­ta voi tulla taakka vuok­raa­jil­leen – osa joutuu siir­tä­mään koh­teen­sa pit­kä­ai­kais­vuok­rauk­seen

24.03.2020 10:24
Tilaajille
Pääkirjoitus: Jos viranomaisten ohjeet eivät mene perille, edessä voi olla ulkonaliikkumiskielto
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Jos vi­ran­omais­ten ohjeet eivät mene pe­ril­le, edessä voi olla ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­to

24.03.2020 06:00
Ihmiset tungeksivat Lapin retkitupiin, ja nyt ne laitetaan koronariskin vuoksi kiinni – 160 autiotupaa pysyy auki, eli pitkällä vaelluksella voi yhä yöpyä

Ihmiset tun­gek­si­vat Lapin ret­ki­tu­piin, ja nyt ne lai­te­taan ko­ro­na­ris­kin vuoksi kiinni – 160 au­tio­tu­paa pysyy auki, eli pit­käl­lä vael­luk­sel­la voi yhä yöpyä

23.03.2020 21:35
Finnair peruu kuluvalta viikolta useita lentoja Kittilään, Ivaloon ja Kuusamoon – sunnuntain jälkeen Lapista pääsee etelään lentäen ainoastaan Rovaniemeltä

Finnair peruu ku­lu­val­ta vii­kol­ta useita lentoja Kit­ti­lään, Ivaloon ja Kuu­sa­moon – sun­nun­tain jälkeen Lapista pääsee etelään lentäen ai­noas­taan Ro­va­nie­mel­tä

23.03.2020 21:21
Saariselällä lasketeltiin kuin viimeistä päivää, kun rinnetoiminta pysähtyi kuin seinään – "Ikävästi kävi, kun loma oli varattu jo neljä kuukautta sitten"

Saa­ri­se­läl­lä las­ke­tel­tiin kuin vii­meis­tä päivää, kun rin­ne­toi­min­ta py­säh­tyi kuin seinään – "I­kä­väs­ti kävi, kun loma oli varattu jo neljä kuu­kaut­ta sitten"

23.03.2020 16:57
Viimeisen kerran ylös ja alas

Vii­mei­sen kerran ylös ja alas

23.03.2020 16:51
Saamelaiskäräjät vetoaa: Liikkumista rajoitettava saamelaisvanhusten suojaamiseksi

Saa­me­lais­kä­rä­jät vetoaa: Liik­ku­mis­ta ra­joi­tet­ta­va saa­me­lais­van­hus­ten suo­jaa­mi­sek­si

23.03.2020 11:11
Lukijalta: Jos tulet Lappiin, ota lapio mukaan
Mielipide Johanna Kiili

Lu­ki­jal­ta: Jos tulet Lap­piin, ota lapio mukaan

23.03.2020 09:42
Koronatilanne muuttaa mökkivarauspalveluiden varausehtoja – Lomarenkaan toimitusjohtaja: "Olisi kohtuutonta pidättää rahat jo maksetuista varauksista"

Ko­ro­na­ti­lan­ne muuttaa mök­ki­va­raus­pal­ve­lui­den va­raus­eh­to­ja – Lo­ma­ren­kaan toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Olisi koh­tuu­ton­ta pi­dät­tää rahat jo mak­se­tuis­ta va­rauk­sis­ta"

22.03.2020 15:06
Inarin kunnanjohtaja Lappiin ryntääjistä: "Nyt järki käteen"

Inarin kun­nan­joh­ta­ja Lappiin ryn­tää­jis­tä: "Nyt järki käteen"

22.03.2020 11:11

Lapin Mat­kai­lu­elin­kei­non liitto vetoaa yri­tyk­siin ja mat­kai­li­joi­hin: Vält­tä­kää ti­lan­tei­ta, joissa on paljon so­siaa­li­sia kon­tak­te­ja

20.03.2020 21:31