Lapin kunnat
Kuukausi
Hätätilanteita koulussa, kännipuheluita vanhemmilta – opettajan puhelin soi ja on usein välttämätön, mutta työnantaja ei hanki niitä kaikille

Hä­tä­ti­lan­tei­ta kou­lus­sa, kän­ni­pu­he­lui­ta van­hem­mil­ta – opet­ta­jan puhelin soi ja on usein vält­tä­mä­tön, mutta työn­an­ta­ja ei hanki niitä kai­kil­le

17.02.2020 20:19
Tilaajille
Pääkirjoitus: Monille Lapin kunnille povataan synkkää tulevaisuutta, mutta taistelua ei ole vielä hävitty
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Monille Lapin kun­nil­le po­va­taan synkkää tu­le­vai­suut­ta, mutta tais­te­lua ei ole vielä hävitty

14.02.2020 08:33
Inarista on kasvamassa uusi Levin kaltainen tarina, Itä-Lappi tarvitsisi pienen ihmeen kurjistumiskierteen katkaisuun

Ina­ris­ta on kas­va­mas­sa uusi Levin kal­tai­nen tarina, Itä-Lap­pi tar­vit­si­si pienen ihmeen kur­jis­tu­mis­kier­teen kat­kai­suun

12.02.2020 06:00
Tilaajille

Kit­ti­län kunnan pe­rus­tur­va­joh­ta­jan virkaan kak­si­tois­ta hakijaa

04.02.2020 10:20
Vanhemmat
Mielipide Alpo Isomäki

Kai­vosalan kes­kus­te­lu ha­ko­teil­lä

29.12.2019 16:48
Lapin kunnat yllättäen tasa-arvon etujoukoissa – Suomessa vain neljännes kuntajohtajista on naisia

Lapin kunnat yl­lät­täen ta­sa-ar­von etu­jou­kois­sa – Suo­mes­sa vain nel­jän­nes kun­ta­joh­ta­jis­ta on naisia

13.12.2019 07:30
Tilaajille
Lappi lähti yhteisrintamalla kääntämään suunnan: Haussa kymmenentuhatta osaajaa – "Koskaan aikaisemmin emme ole olleet liikkeellä näin laajalla yhteisrintamalla"

Lappi lähti yh­teis­rin­ta­mal­la kään­tä­mään suun­nan: Haussa kym­me­nen­tu­hat­ta osaajaa – "Kos­kaan ai­kai­sem­min emme ole olleet liik­keel­lä näin laa­jal­la yh­teis­rin­ta­mal­la"

08.11.2019 07:30
Veroraha on annettava sille, jolle se kuuluu
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ve­ro­ra­ha on an­net­ta­va sille, jolle se kuuluu

07.11.2019 06:30
Koulun sulkemista kannattaa harkita aina tarkkaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Koulun sul­ke­mis­ta kan­nat­taa harkita aina tark­kaan

05.11.2019 06:06
Pääkirjoitus: Hysteriaan ei aihetta homerintamallakaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Hys­te­riaan ei aihetta ho­me­rin­ta­mal­la­kaan

04.11.2019 08:00
Paskalakia ei kannata edistää pakolla, vaan neuvonnalla
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pas­ka­la­kia ei kannata edistää pa­kol­la, vaan neu­von­nal­la

28.10.2019 07:00
Kuntien köyhäinavulle on nyt kysyntää – Vaikeudet ovat isot, mutta hankalaa on ollut aiemminkin, Savukosken kunnanjohtajalle tulee mieleen 1990-luvun alun lama

Kuntien köy­häin­avul­le on nyt ky­syn­tää – Vai­keu­det ovat isot, mutta han­ka­laa on ollut aiem­min­kin, Sa­vu­kos­ken kun­nan­joh­ta­jal­le tulee mieleen 1990-lu­vun alun lama

21.10.2019 21:55
Kemijärvi haluaa pienentää toimintakatetta

Ke­mi­jär­vi haluaa pie­nen­tää toi­min­ta­ka­tet­ta

21.10.2019 20:16
Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen pitää verojen korotusta välttämättömänä – talousarvioesitys lähtee siitä, ettei keskussairaalan lähettämä lasku kasva

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja Esko Lot­vo­nen pitää verojen ko­ro­tus­ta vält­tä­mät­tö­mä­nä – ta­lous­ar­vio­esi­tys lähtee siitä, ettei kes­kus­sai­raa­lan lä­het­tä­mä lasku kasva

21.10.2019 16:17
Seitsemällä Lapin kunnalla on köyhäinavulle nyt kysyntää – Velkaantuminen kiihtyy ja samalla paineet verojen korottamiseen ja palvelujen karsimiseen kasvavat

Seit­se­mäl­lä Lapin kun­nal­la on köy­häin­avul­le nyt ky­syn­tää – Vel­kaan­tu­mi­nen kiihtyy ja samalla paineet verojen ko­rot­ta­mi­seen ja pal­ve­lu­jen kar­si­mi­seen kas­va­vat

19.10.2019 07:00

Enon­te­kiö haluaa kuulla kun­ta­lais­ten mie­li­pi­tei­tä kunnan toi­min­nan ja pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä

16.10.2019 14:24
Sodankylä paikkaa uhkaavaa talouden upposukellusta

So­dan­ky­lä paikkaa uh­kaa­vaa ta­lou­den up­po­su­kel­lus­ta

09.10.2019 17:55

So­dan­ky­lä haas­tat­te­lee neljä hakijaa talous- ja hal­lin­to­joh­ta­jan vir­kaan, kun­nan­val­tuus­to tekee va­lin­nan mar­ras­kuus­sa

01.10.2019 13:29

Ke­mi­jär­ve­läi­sil­le avat­tiin net­ti­ka­na­va, jossa kysyä kau­pun­gin so­peut­ta­mis­oh­jel­mas­ta

30.09.2019 13:07
Pelkosenniemen koulun alueelta löytyi öljyn pilaamaa maata – pilaantuma on noin 200 neliömetrin kokoinen, kunnostustyöt tehdään koulun purkamisen yhteydessä

Pel­ko­sen­nie­men koulun alueel­ta löytyi öljyn pi­laa­maa maata – pi­laan­tu­ma on noin 200 ne­liö­met­rin ko­koi­nen, kun­nos­tus­työt tehdään koulun pur­ka­mi­sen yh­tey­des­sä

27.09.2019 09:11