Lapin keskussairaala
Kuukausi
Lapin keskussairaalan laajennushanke sai rakennusluvan – hanke on euromääräisesti yksi Rovaniemen historian suurimmista

Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus­han­ke sai ra­ken­nus­lu­van – hanke on eu­ro­mää­räi­ses­ti yksi Ro­va­nie­men his­to­rian suu­rim­mis­ta

26.02.2020 19:44
Sairaalapapilla oli Rovaniemellä liki 1 500 kohtaamista viime vuonna – rukouksia, keskusteluja, ehtoollisia ja myös traumojen jälkipuintia

Sai­raa­la­pa­pil­la oli Ro­va­nie­mel­lä liki 1 500 koh­taa­mis­ta viime vuonna – ru­kouk­sia, kes­kus­te­lu­ja, eh­tool­li­sia ja myös trau­mo­jen jäl­ki­puin­tia

18.02.2020 16:31
Pohjois-Suomessa noin 30 lasta sairastuu syöpään vuosittain – Hoito on keskitetty Ouluun

Poh­jois-Suo­mes­sa noin 30 lasta sai­ras­tuu syöpään vuo­sit­tain – Hoito on kes­ki­tet­ty Ouluun

14.02.2020 18:30
Viimeistenkin koronavirukselle altistuneiden karanteeni loppui Lapissa – ylilääkäri: potilaiden tila "erinomaisen normaali"

Vii­meis­ten­kin ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­nei­den ka­ran­tee­ni loppui Lapissa – yli­lää­kä­ri: po­ti­lai­den tila "e­ri­no­mai­sen nor­maa­li"

11.02.2020 17:30
Enää kaksi koronavirukselle altistunutta karanteenissa Lapissa

Enää kaksi ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­nut­ta ka­ran­tee­nis­sa Lapissa

10.02.2020 13:31
Koronavirukseen sairastunut kiinalaisnainen on kotiutettu Lapin keskussairaalasta – varmistusnäytteet negatiiviset, altistuneillakaan ei oireita

Ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­nut kii­na­lais­nai­nen on ko­tiu­tet­tu Lapin kes­kus­sai­raa­las­ta – var­mis­tus­näyt­teet ne­ga­tii­vi­set, al­tis­tu­neil­la­kaan ei oireita

05.02.2020 13:33
Lapin keskussairaalan laajennuksen rakentaminen alkaa huhtikuussa – valmista tulee vuoteen 2023 mennessä

Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nuk­sen ra­ken­ta­mi­nen alkaa huh­ti­kuus­sa – val­mis­ta tulee vuoteen 2023 men­nes­sä

03.02.2020 15:13
Uutta tietoa ex-triathlonistin puukotuksesta: epäilty poliisille entuudestaan tuttu – epäilty ja uhri eivät tunteneet toisiaan

Uutta tietoa ex-triath­lo­nis­tin puu­ko­tuk­ses­ta: epäilty po­lii­sil­le en­tuu­des­taan tuttu – epäilty ja uhri eivät tun­te­neet toi­siaan

03.02.2020 07:55
Lapin sairaanhoitopiiri etsii enää neljää koronavirukselle altistunutta matkailijaa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri etsii enää neljää ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­nut­ta mat­kai­li­jaa

02.02.2020 13:06
Kymmenen on karanteenissa koronaviruksen takia, kaksi uutta altistunutta hollantilaisia , tavoittamatta vielä 14 altistunutta

Kym­me­nen on ka­ran­tee­nis­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen takia, kaksi uutta al­tis­tu­nut­ta hol­lan­ti­lai­sia , ta­voit­ta­mat­ta vielä 14 al­tis­tu­nut­ta

31.01.2020 14:31
Lapin keskussairaalassa karanteenissa olevilta kahdelta henkilöltä ei löytynyt koronavirusta – kiinalaisen potilaan vointi on edelleen hyvä

Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa ka­ran­tee­nis­sa ole­vil­ta kah­del­ta hen­ki­löl­tä ei löy­ty­nyt ko­ro­na­vi­rus­ta – kii­na­lai­sen po­ti­laan vointi on edel­leen hyvä

31.01.2020 10:35
THL lähetti apuvoimia Rovaniemelle koronaviruksen takia –Muutama altistunut otettu karanteeniin Lapin keskussairaalaan, virukselle altistuneita arviolta 24

THL lähetti apu­voi­mia Ro­va­nie­mel­le ko­ro­na­vi­ruk­sen takia –Muu­ta­ma al­tis­tu­nut otettu ka­ran­tee­niin Lapin kes­kus­sai­raa­laan, vi­ruk­sel­le al­tis­tu­nei­ta ar­viol­ta 24

30.01.2020 18:05
Suomessa virukselle altistuneita jo 24, Lapin keskussairaalan potilaan tilassa ei muutoksia

Suo­mes­sa vi­ruk­sel­le al­tis­tu­nei­ta jo 24, Lapin kes­kus­sai­raa­lan po­ti­laan tilassa ei muu­tok­sia

30.01.2020 12:21
Vanhemmat
Suomen ensimmäinen koronavirustapaus on hoidettavana eristyksissä Lapin keskussairaalassa – THL ei pidä virusta erityisen tarttuvana tautina ja sen leviämisen riski on edellleen pieni

Suomen en­sim­mäi­nen ko­ro­na­vi­rus­ta­paus on hoi­det­ta­va­na eris­tyk­sis­sä Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa – THL ei pidä virusta eri­tyi­sen tart­tu­va­na tautina ja sen le­viä­mi­sen riski on edell­leen pieni

29.01.2020 17:30
"Ei mitään turvallisuusriskiä lappilaisille", infektiolääkäri Markku Broas rauhoittelee

"Ei mitään tur­val­li­suus­ris­kiä lap­pi­lai­sil­le", in­fek­tio­lää­kä­ri Markku Broas rau­hoit­te­lee

29.01.2020 15:29
Koronavirusepäilyn vuoksi tutkittavana oleva kiinalaisnainen lensi Wuhanista suoraan Suomeen

Ko­ro­na­vi­rus­epäi­lyn vuoksi tut­kit­ta­va­na oleva kii­na­lais­nai­nen lensi Wu­ha­nis­ta suoraan Suomeen

29.01.2020 12:20
Koronavirusepäilyn tuloksia odotetaan tänä iltana – kiinalaisnaisen kunto on infektioylilääkärin mukaan edelleen hyvä

Ko­ro­na­vi­rus­epäi­lyn tu­lok­sia odo­te­taan tänä iltana – kii­na­lais­nai­sen kunto on in­fek­tio­yli­lää­kä­rin mukaan edel­leen hyvä

29.01.2020 10:42
Lapin keskussairaalalla on valmis toimintasuunnitelma, jos kiinalaisen matkailijan virus vahvistuu koronaksi

Lapin kes­kus­sai­raa­lal­la on valmis toi­min­ta­suun­ni­tel­ma, jos kii­na­lai­sen mat­kai­li­jan virus vah­vis­tuu ko­ro­nak­si

29.01.2020 09:09
Kiinalainen matkailija on tuotu eristykseen Lapin keskussairaalaan koronavirusepäilyn vuoksi – potilaan kunto on kohtuullisen hyvä

Kii­na­lai­nen mat­kai­li­ja on tuotu eris­tyk­seen Lapin kes­kus­sai­raa­laan ko­ro­na­vi­rus­epäi­lyn vuoksi – po­ti­laan kunto on koh­tuul­li­sen hyvä

29.01.2020 07:34
Mielipide Johanna Yrjänheikki

Lu­ki­jal­ta: Ky­sy­myk­siä Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­dol­le

27.01.2020 08:12