Lapin ELY-keskus
Koronavirus vaikuttaa Lapin joukkoliikenteeseen – "Jos on välttämätöntä matkustaa bussilla, selvitä suoraan liikennöitsijältä, ajetaanko vuoroa"

Ko­ro­na­vi­rus vai­kut­taa Lapin jouk­ko­lii­ken­tee­seen – "Jos on vält­tä­mä­tön­tä mat­kus­taa bus­sil­la, selvitä suoraan lii­ken­nöit­si­jäl­tä, aje­taan­ko vuoroa"

18.03.2020 10:47
Kemin biotuotetehtaan YVA valmistui – Lapin ely-keskus löysi huomautettavaa biotuotetehtaan jäähdytys- ja jätevesien käsittelysuunnitelmista

Kemin bio­tuo­te­teh­taan YVA val­mis­tui – Lapin ely-kes­kus löysi huo­mau­tet­ta­vaa bio­tuo­te­teh­taan jääh­dy­tys- ja jä­te­ve­sien kä­sit­te­ly­suun­ni­tel­mis­ta

06.03.2020 20:20
Miksi Kittiläntien talvikunto vaihtuu kuntarajaa ylitettäessä? Urakoitsijat ja ely sanovat, että sade tulee rajan pohjoispuolella lumena ja eteläpuolella vetenä

Miksi Kit­ti­län­tien tal­vi­kun­to vaihtuu kun­ta­ra­jaa yli­tet­täes­sä? Ura­koit­si­jat ja ely sa­no­vat, että sade tulee rajan poh­jois­puo­lel­la lumena ja ete­lä­puo­lel­la vetenä

11.02.2020 19:30
Kuntalaisaloitteessa toivotaan kiertoliittymää Kittilään

Kun­ta­lais­aloit­tees­sa toi­vo­taan kier­to­liit­ty­mää Kit­ti­lään

23.01.2020 15:45
Kiertotalous työllistää Lapissa – asiantuntijakoulutuksesta hyötyvät sekä yritys että osaaja
Mainos Lapin ELY-keskus

Kier­to­ta­lous työl­lis­tää Lapissa – asian­tun­ti­ja­kou­lu­tuk­ses­ta hyö­ty­vät sekä yritys että osaaja

08.01.2020 06:00
Muhkuraista ja uralla, mutta toisaalta sileällä asfaltilla – Lapin tiet ovat olleet yhtä vaihtelevassa kunnossa kuin talven sääkin

Muh­ku­rais­ta ja uralla, mutta toi­saal­ta si­leäl­lä as­fal­til­la – Lapin tiet ovat olleet yhtä vaih­te­le­vas­sa kun­nos­sa kuin talven sääkin

30.12.2019 17:15
Rovaniemellä treenattiin tulvatilannetta tulevaisuutta varten – Ilmastonmuutos vähentää tulvia vasta noin 50 vuoden päästä

Ro­va­nie­mel­lä tree­nat­tiin tul­va­ti­lan­net­ta tu­le­vai­suut­ta varten – Il­mas­ton­muu­tos vä­hen­tää tulvia vasta noin 50 vuoden päästä

04.12.2019 20:30
Mielipide Heikki Annanpalo

Lu­ki­jal­ta: Tar­pee­ton tut­ki­mus

16.11.2019 06:30
Mielipide Juha Tapio

Lu­ki­jal­ta: Lapin ely-kes­kus suun­nit­te­lee Hirvaan ohi­tus­tie­tä

14.11.2019 05:00
Porojen talviruokintatutkimukseen ja kolttasaamelaisten kalastusperinteen tallentamiseen 350 000 euroa

Porojen tal­vi­ruo­kin­ta­tut­ki­muk­seen ja kolt­ta­saa­me­lais­ten ka­las­tus­pe­rin­teen tal­len­ta­mi­seen 350 000 euroa

08.10.2019 10:13
Teollisuusmätsissä koulutetaan yrityksen tarpeeseen sopivia työntekijöitä
Mainos Lapin ELY-keskus

Teol­li­suus­mät­sis­sä kou­lu­te­taan yri­tyk­sen tar­pee­seen sopivia työn­te­ki­jöi­tä

16.06.2019 06:00
RekryKoulutuksen avulla 20 uutta osaajaa Tapojärvelle
Mainos Lapin ELY-keskus

Rek­ry­Kou­lu­tuk­sen avulla 20 uutta osaajaa Ta­po­jär­vel­le

02.06.2019 06:00
Mistä yritykselle osaavat tekijät? ”RekryKoulutus oli oleellinen työkalu siihen, että saatiin tyhjästä startattua isompi panimotoiminta”
Mainos Lapin ELY-keskus

Mistä yri­tyk­sel­le osaavat te­ki­jät? ”Rek­ry­Kou­lu­tus oli oleel­li­nen työkalu siihen, että saatiin tyh­jäs­tä star­tat­tua isompi pa­ni­mo­toi­min­ta”

25.05.2019 06:00