Lapin AMK
Lapin ammattikorkeakoululle 115 uutta aloituspaikkaa ensi syksyksi – Lisäpaikat kohdennetaan kasvaville aloille

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lul­le 115 uutta aloi­tus­paik­kaa ensi syk­syk­si – Li­sä­pai­kat koh­den­ne­taan kas­va­vil­le aloille

17.06.2020 07:00 1
Tilaajille
Gallup: Kuinka poikkeusaika on vaikuttanut korkeakouluopintoihin? – ”Kotona on vaikeampi keskittyä opiskeluihin”

Gallup: Kuinka poik­keus­ai­ka on vai­kut­ta­nut kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin? – ”Kotona on vai­keam­pi kes­kit­tyä opis­ke­lui­hin”

21.05.2020 06:25 0
Lähes puolet AMK-opiskelijoista kokee jaksamisensa heikentyneen koronan aikana

Lähes puolet AMK-opis­ke­li­jois­ta kokee jak­sa­mi­sen­sa hei­ken­ty­neen koronan aikana

19.05.2020 09:05 0
Tilaajille

Lapin amk siirsi YAMK-va­lin­ta­ko­keet verk­koon

30.03.2020 13:23 0
Tilaajille
Rovaniemen oppilaitokset peruivat ulkomaanmatkat ja -vierailut, Lapin yliopisto ei järjestä yli sadan henkilön tilaisuuksia

Ro­va­nie­men op­pi­lai­tok­set pe­rui­vat ul­ko­maan­mat­kat ja -vie­rai­lut, Lapin yli­opis­to ei jär­jes­tä yli sadan hen­ki­lön ti­lai­suuk­sia

12.03.2020 10:25 0
Tilaajille
Lapin AMKn uusista YAMK-koulutuksista valmistuu raudanlujia digiosaajia – ”Tämä on ensimmäinen kerta, kun digi- ja datataidot nostetaan omiksi koulutusohjelmikseen”
Mainos Lapin AMK

Lapin AMKn uusista YAMK-kou­lu­tuk­sis­ta val­mis­tuu rau­dan­lu­jia di­gi­osaa­jia – ”Tämä on en­sim­mäi­nen kerta, kun digi- ja da­ta­tai­dot nos­te­taan omiksi kou­lu­tu­soh­jel­mik­seen”

11.03.2020 12:47 0
Uusi Master School uudistaa YAMK-koulutuksia
Mainos Lapin AMK

Uusi Master School uu­dis­taa YAMK-kou­lu­tuk­sia

29.02.2020 06:00 0
Lapin AMK kehitti uudenlaisen koulutuksen toteutusmuodon
Mainos Lapin AMK

Lapin AMK kehitti uu­den­lai­sen kou­lu­tuk­sen to­teu­tus­muo­don

31.01.2020 06:00 0
Kaidi yhdisti Kemin Wuhaniin - yhteydenpito on jäänyt Kaidin tilanteen vuoksi vähäiseksi

Kaidi yhdisti Kemin Wu­ha­niin - yh­tey­den­pi­to on jäänyt Kaidin ti­lan­teen vuoksi vä­häi­sek­si

27.01.2020 17:32 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Po­si­tii­vi­ses­ta työ­ko­ke­muk­ses­ta kil­pai­lu­etua

25.11.2019 13:24 0
Tilaajille
Lukijalta: Venäläisten Lapin-matkailu elpyy hitaasti
Lukijalta Mielipide Pasi Satokangas

Lu­ki­jal­ta: Ve­nä­läis­ten La­pin-mat­kai­lu elpyy hi­taas­ti

24.11.2019 20:38 0
Tilaajille
Lapin yliopiston entiset opiskelijat takovat kymmenien miljoonien tulot pelialalla – Tulevat osaajat halutaan saada jäämään Lappiin

Lapin yli­opis­ton entiset opis­ke­li­jat takovat kym­me­nien mil­joo­nien tulot pe­li­alal­la – Tulevat osaajat ha­lu­taan saada jäämään Lappiin

05.11.2019 18:30 0
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulu selvitti valmistuneiden tilannetta: valmistuneet työllistyvät usein Lappiin tai Pohjois-Pohjanmaalle

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu sel­vit­ti val­mis­tu­nei­den ti­lan­net­ta: val­mis­tu­neet työl­lis­ty­vät usein Lappiin tai Poh­jois-Poh­jan­maal­le

14.10.2019 11:38 0
Tilaajille
Ole osa ratkaisua – opiskele insinööriksi
Mainos Lapin AMK

Ole osa rat­kai­sua – opis­ke­le in­si­nöö­rik­si

27.03.2019 06:00 0
Sairaanhoitajaksi tai insinööriksi kotoa käsin – ”Itsenäinen opiskelu voi olla vaativaa, mutta hauskaa”
Mainos Lapin AMK

Sai­raan­hoi­ta­jak­si tai in­si­nöö­rik­si kotoa käsin – ”It­se­näi­nen opis­ke­lu voi olla vaa­ti­vaa, mutta haus­kaa”

11.09.2017 08:59 0
Ammattilaiseksi in English
Mainos Lapin AMK

Am­mat­ti­lai­sek­si in English

30.03.2017 16:11 0
Opi käytännössä – loista työelämässä
Mainos Lapin AMK

Opi käy­tän­nös­sä – loista työ­elä­mäs­sä

23.03.2017 19:30 0