Länsiraja
Viimeisin tunti
"Ei Ruotsin kansalaisia saa käännyttää Suomen länsirajalla" – Professorin mukaan käännytyksiä varten länsirajalle tarvittaisiin päivystämään tartuntatautilääkäri

"Ei Ruotsin kan­sa­lai­sia saa kään­nyt­tää Suomen län­si­ra­jal­la" – Pro­fes­so­rin mukaan kään­ny­tyk­siä varten län­si­ra­jal­le tar­vit­tai­siin päi­vys­tä­mään tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri

20:30 6
Viimeisin 12 tuntia
Tornion rajalla liikenne kasvoi 375 prosenttia – puolet rajan ylittäjistä vetoaa liikkumisvapauteen

Tornion rajalla lii­ken­ne kasvoi 375 pro­sent­tia – puolet rajan ylit­tä­jis­tä vetoaa liik­ku­mis­va­pau­teen

16:18 0
Kuukausi
Muiden Pohjoismaiden haluttomuus avata rajoja ruotsalaisille herättää harmistusta maan ulkoministerissä – ruotsalaisten matkaajien vastaanotto voi olla jopa turvallisempaa kuin muiden

Muiden Poh­jois­mai­den ha­lut­to­muus avata rajoja ruot­sa­lai­sil­le he­rät­tää har­mis­tus­ta maan ul­ko­mi­nis­te­ris­sä – ruot­sa­lais­ten mat­kaa­jien vas­taan­ot­to voi olla jopa tur­val­li­sem­paa kuin muiden

21.05.2020 16:38 1
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Faktaa Suomen län­si­ra­jal­ta

20.05.2020 05:06 0
Länsirajan rajavartijat osallistuivat takaa-ajoon ja narauttivat rötösjengin – ylittäjien määrä kasvoi 70 prosenttia

Län­si­ra­jan ra­ja­var­ti­jat osal­lis­tui­vat ta­kaa-ajoon ja na­raut­ti­vat rö­tös­jen­gin – ylit­tä­jien määrä kasvoi 70 pro­sent­tia

18.05.2020 17:42 1
Perusteettomia sakkoja Uudenmaan rajalla arviolta 10–20, poliisi on yhteydessä sakotettuihin – epäselvyyksiä myös sisärajojen valvonnassa

Pe­rus­teet­to­mia sakkoja Uu­den­maan rajalla ar­viol­ta 10–20, poliisi on yh­tey­des­sä sa­ko­tet­tui­hin – epä­sel­vyyk­siä myös si­sä­ra­jo­jen val­von­nas­sa

11.05.2020 19:30 0
Koronarajojen valvonta hämmentää Lapissa – Kohtelua moititaan epätasa-arvoiseksi, kansanedustajat Johanna Ojala-Niemelä ja Markus Lohi vaativat selkeämpää ohjeistusta rajalle

Ko­ro­na­ra­jo­jen val­von­ta häm­men­tää Lapissa – Koh­te­lua moi­ti­taan epä­ta­sa-ar­voi­sek­si, kan­san­edus­ta­jat Johanna Oja­la-Nie­me­lä ja Markus Lohi vaa­ti­vat sel­keäm­pää oh­jeis­tus­ta rajalle

11.05.2020 16:26 4
Sisäministeri vieraili Torniossa –  IL: "Täällä annetaan suosituksia siitä, että tällaisessa tautitilanteessa ei olisi hyvä, että rajan yli mennään edestakaisin"

Si­sä­mi­nis­te­ri vie­rai­li Tor­nios­sa – IL: "Täällä an­ne­taan suo­si­tuk­sia siitä, että täl­lai­ses­sa tau­ti­ti­lan­tees­sa ei olisi hyvä, että rajan yli mennään edes­ta­kai­sin"

11.05.2020 15:29 4
Länsi-Pohjan lääkärit vetoavat: Asiaton liikennöinti länsirajalla on lopetettava – rajan yli pyritään jatkuvasti ilman oikeaa syytä

Län­si-Poh­jan lää­kä­rit ve­toa­vat: Asiaton lii­ken­nöin­ti län­si­ra­jal­la on lo­pe­tet­ta­va – rajan yli py­ri­tään jat­ku­vas­ti ilman oikeaa syytä

30.04.2020 22:52 0
Vanhemmat
Päiväkirja: Naapurusten erilaista arkea
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Päi­vä­kir­ja: Naa­pu­rus­ten eri­lais­ta arkea

20.04.2020 07:00 0
Huumeiden salakuljetus länsirajan yli ei tyrehdy matkustajaliikenteen mukana –  niukempi saatavuus voi kasvattaa väkivallan uhkaa käyttäjille, rikostilastoissa ei piikkiä

Huu­mei­den sa­la­kul­je­tus län­si­ra­jan yli ei tyrehdy mat­kus­ta­ja­lii­ken­teen mukana – niu­kem­pi saa­ta­vuus voi kas­vat­taa vä­ki­val­lan uhkaa käyt­tä­jil­le, ri­kos­ti­las­tois­sa ei piikkiä

10.04.2020 06:30 0
STM määräsi rajalle lomakerallin – ylittäjien on ryhdyttävä antamaan terveystietonsa

STM määräsi rajalle lo­ma­ke­ral­lin – ylit­tä­jien on ryh­dyt­tä­vä an­ta­maan ter­veys­tie­ton­sa

09.04.2020 18:44 0
Pääkirjoitus: Hallitus ottaa tietoisen riskin, kun se ei tukkinut viruksen mentävää aukkoa länsirajalta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tus ottaa tie­toi­sen riskin, kun se ei tuk­ki­nut vi­ruk­sen men­tä­vää aukkoa län­si­ra­jal­ta

08.04.2020 06:00 0
Länsi-Suomen merivartiosto: Uudet kiristykset vähentävät liikennettä Tornion rajalla entisestään

Län­si-Suo­men me­ri­var­tios­to: Uudet ki­ris­tyk­set vä­hen­tä­vät lii­ken­net­tä Tornion rajalla en­ti­ses­tään

07.04.2020 19:54 0
"Tämän kanssa me voidaan elää" – Rajatyöntekijöille tiukemmat säännöt, mutta töihin pääsee

"Tämän kanssa me voidaan elää" – Ra­ja­työn­te­ki­jöil­le tiu­kem­mat sään­nöt, mutta töihin pääsee

07.04.2020 18:30 0
Hallitus kertoo aamulla rajaliikenteen uusista linjauksista, noin 2000 henkeä ylitti länsirajan Tornion pohjoispuolella viikonlopun aikana

Hal­li­tus kertoo aamulla ra­ja­lii­ken­teen uusista lin­jauk­sis­ta, noin 2000 henkeä ylitti län­si­ra­jan Tornion poh­jois­puo­lel­la vii­kon­lo­pun aikana

06.04.2020 22:20 0
Mielipide Pertti Sakaranaho

Lu­ki­jal­ta: Län­si­ra­jan ko­ro­na­uh­ka to­del­li­nen

06.04.2020 13:24 0
EU vaatii pitämään rajat auki kriittisten alojen ammattilaisille, hallitus etsii ratkaisua Lapin työmatkaliikenteeseen ensi viikolla

EU vaatii pi­tä­mään rajat auki kriit­tis­ten alojen am­mat­ti­lai­sil­le, hal­li­tus etsii rat­kai­sua Lapin työ­mat­ka­lii­ken­tee­seen ensi vii­kol­la

04.04.2020 15:51 0
Länsirajan ylittäminen tiukentuu entisestään, työmatkalaisillekin rajoituksia: Ruotsissa terveydenhoito on pitkälti suomalaisten varassa, rakennustyömaat uhkaavat seisahtaa

Län­si­ra­jan ylit­tä­mi­nen tiu­ken­tuu en­ti­ses­tään, työ­mat­ka­lai­sil­le­kin ra­joi­tuk­sia: Ruot­sis­sa ter­vey­den­hoi­to on pit­käl­ti suo­ma­lais­ten va­ras­sa, ra­ken­nus­työ­maat uh­kaa­vat sei­sah­taa

30.03.2020 21:09 0
Infektioylilääkäri Markku Broas ehdottaa tiukennuksia länsirajan liikenteeseen – Lapin koronavirustartunnoissa on viitteitä siitä, että tautia on levinnyt Ruotsin puolelta

In­fek­tio­yli­lää­kä­ri Markku Broas eh­dot­taa tiu­ken­nuk­sia län­si­ra­jan lii­ken­tee­seen – Lapin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nois­sa on viit­tei­tä siitä, että tautia on le­vin­nyt Ruotsin puo­lel­ta

28.03.2020 20:03 0