Kuntatalous
Lukijalta Mielipide Jorma Törmänen

Lu­ki­jal­ta: Yli­tor­nio myön­tei­nen tuu­li­voi­mal­le

01.07.2020 12:58 0
Tilaajille
Savukosken alijäämä hupenee ja velkavastuut kasvavat lähivuosina

Sa­vu­kos­ken ali­jää­mä hupenee ja vel­ka­vas­tuut kas­va­vat lä­hi­vuo­si­na

25.06.2020 21:15 1
Tilaajille
Lukijalta: Arviointikertomus paljastaa Rovaniemen hallinnon heikkoudet ja kehnon taloudenhoidon
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ar­vioin­ti­ker­to­mus pal­jas­taa Ro­va­nie­men hal­lin­non heik­kou­det ja kehnon ta­lou­den­hoi­don

15.06.2020 11:52 3
Lukijalta: Enontekiö tarvitsee lentokenttänsä
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Enon­te­kiö tar­vit­see len­to­kent­tän­sä

29.05.2020 13:18 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Vaalikentillä kannattaa keskittyä siihen, miten kuntatalouden ongelmat ratkaistaan omin voimin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Vaa­li­ken­til­lä kan­nat­taa kes­kit­tyä siihen, miten kun­ta­ta­lou­den on­gel­mat rat­kais­taan omin voimin

25.05.2020 05:00 1
Tilaajille
Rovaniemen taloudessa näkyi jo käänteen merkkejä, mutta korona vei kaiken: "Joudutaan samanlaiseen tilanteeseen kuin 1990-luvun lamassa", sanoo Esko Lotvonen

Ro­va­nie­men ta­lou­des­sa näkyi jo kään­teen merk­ke­jä, mutta korona vei kaiken: "Jou­du­taan sa­man­lai­seen ti­lan­tee­seen kuin 1990-lu­vun la­mas­sa", sanoo Esko Lot­vo­nen

22.05.2020 18:42 0
Tilaajille
Uuden kaupunginjohtajan shokkialku: Puolessa vuodessa kaikki muuttui  - kukoistavan matkailukaupungin kadut ovat nyt autiot ja kirstu tyhjä

Uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan shok­kial­ku: Puo­les­sa vuo­des­sa kaikki muuttui - ku­kois­ta­van mat­kai­lu­kau­pun­gin kadut ovat nyt autiot ja kirstu tyhjä

16.05.2020 06:00 5
Tilaajille
Kemin talouskurimus ei hellitä – tämän vuoden budjetti on pettämässä kuudella miljoonalla eurolla

Kemin ta­lous­ku­ri­mus ei hellitä – tämän vuoden bud­jet­ti on pet­tä­mäs­sä kuu­del­la mil­joo­nal­la eurolla

11.05.2020 20:09 0
Tilaajille
Kemin kaupunginhallitus esittää yksimielisesti kaupunginorkesterin lakkauttamista – valtuusto päättää orkesterin kohtalosta jo maanantaina

Kemin kau­pun­gin­hal­li­tus esittää yk­si­mie­li­ses­ti kau­pun­gin­or­kes­te­rin lak­kaut­ta­mis­ta – val­tuus­to päättää or­kes­te­rin koh­ta­los­ta jo maa­nan­tai­na

14.04.2020 19:51 0
Tilaajille
Rovaniemi saattaa maksaa työntekijöidensä lomarahat jo toukokuussa

Ro­va­nie­mi saattaa maksaa työn­te­ki­jöi­den­sä lo­ma­ra­hat jo tou­ko­kuus­sa

14.04.2020 17:02 0
Rovaniemen koronalasku saattaa jäädä noin miljoonaan – summa kasvaa, jos poikkeusolot pitkittyvät

Ro­va­nie­men ko­ro­na­las­ku saattaa jäädä noin mil­joo­naan – summa kasvaa, jos poik­keus­olot pit­kit­ty­vät

14.04.2020 17:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Antti Kaarlela

Lu­ki­jal­ta: Kuntien pal­ve­luil­le pe­las­tus­oh­jel­ma

14.04.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pertti Hemminki

Lu­ki­jal­ta: Län­si-Poh­jas­sa eletään tup­la­vi­ruk­sen aikaa

12.04.2020 16:56 0
Tilaajille
Kittilän kunta vahvisti talouttaan ja asuntotarjontaa vuonna 2019

Kit­ti­län kunta vah­vis­ti ta­lout­taan ja asun­to­tar­jon­taa vuonna 2019

02.04.2020 16:05 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Jättisäästöjä etsivä Kemi tunnustaa tosiasiat ja näyttää esimerkkiä muille Lapin kunnille
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Jät­ti­sääs­tö­jä etsivä Kemi tun­nus­taa to­si­asiat ja näyttää esi­merk­kiä muille Lapin kun­nil­le

01.04.2020 07:15 0
Tilaajille
Kunta-alan kolme kuukautta kestäneet neuvottelut tyssäsivät umpisolmuun – osapuolet pyytävät valtakunnansovittelijaa apuun

Kun­ta-alan kolme kuu­kaut­ta kes­tä­neet neu­vot­te­lut tys­sä­si­vät um­pi­sol­muun – osa­puo­let pyy­tä­vät val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jaa apuun

31.03.2020 17:42 0
Lomautuksista päätetään Rovaniemellä lähipäivinä, Lappi Areenaan tehdään miljoonaremontti

Lo­mau­tuk­sis­ta pää­te­tään Ro­va­nie­mel­lä lä­hi­päi­vi­nä, Lappi Aree­naan tehdään mil­joo­na­re­mont­ti

30.03.2020 21:14 0
Tilaajille
Lukijalta: Kenen etu on Mehiläinen Länsi-Pohjan liikevoitto?
Lukijalta Mielipide Pertti Hemminki

Lu­ki­jal­ta: Kenen etu on Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­jan lii­ke­voit­to?

30.03.2020 14:51 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Lomautukset ovat koronan vuoksi tarpeen, mutta eivät ratkaise ongelmia, jos rahaa kuluu jatkuvasti enemmän kuin budjettiin on varattu.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Lo­mau­tuk­set ovat koronan vuoksi tar­peen, mutta eivät rat­kai­se on­gel­mia, jos rahaa kuluu jat­ku­vas­ti enemmän kuin bud­jet­tiin on va­rat­tu.

30.03.2020 05:00 0
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee maanantaina yritysten tukipakettia – listalla julkisten hankintojen aikaistaminen, helpotukset vuokranmaksuun ja yrityspalvelusetelin käyttöönoton aikaistaminen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee maa­nan­tai­na yri­tys­ten tu­ki­pa­ket­tia – lis­tal­la jul­kis­ten han­kin­to­jen ai­kais­ta­mi­nen, hel­po­tuk­set vuok­ran­mak­suun ja yri­tys­pal­ve­lusete­lin käyt­töön­oton ai­kais­ta­mi­nen

27.03.2020 18:04 0
Tilaajille