Kuntatalous
Kuntien pitää vastata ikääntymiseen nopeasti, muuten kustannukset räjähtävät – väkimäärä kasvaa Rovaniemellä ja Kittilässä, kun muu Lappi tyhjenee

Kuntien pitää vastata ikään­ty­mi­seen no­peas­ti, muuten kus­tan­nuk­set rä­jäh­tä­vät – vä­ki­mää­rä kasvaa Ro­va­nie­mel­lä ja Kit­ti­läs­sä, kun muu Lappi tyh­je­nee

16.01.2020 07:00
Pääkirjoitus: Aika ei hoida kuntatalouden ongelmia kuntoon, vaan kuntapäättäjä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Aika ei hoida kun­ta­ta­lou­den on­gel­mia kun­toon, vaan kun­ta­päät­tä­jä

15.01.2020 04:30
Pääkirjoitus: Muuttoliike näkyy siinä, miten hyvin kunnat pystyvät huolehtimaan väestöstään

Pää­kir­joi­tus: Muut­to­lii­ke näkyy siinä, miten hyvin kunnat pys­ty­vät huo­leh­ti­maan väes­tös­tään

03.01.2020 20:26
Savukoskella rakennetaan rohkeasti uutta, mutta talouden tervehdyttäminen jatkuu ensi vuonna

Sa­vu­kos­kel­la ra­ken­ne­taan roh­keas­ti uutta, mutta ta­lou­den ter­veh­dyt­tä­mi­nen jatkuu ensi vuonna

22.12.2019 17:24
Ylitornion uusi päiväkoti alkuun ja Aavasaksan ja Ainiovaaran kehittäminen vauhtiin ensi vuonna

Yli­tor­nion uusi päi­vä­ko­ti alkuun ja Aa­va­sak­san ja Ai­nio­vaa­ran ke­hit­tä­mi­nen vauh­tiin ensi vuonna

11.12.2019 10:23
Ylitornio investoi päiväkotiin ja Aavasaksan kehittämiseen – Ehdotettu uusi päiväkoti maksaa kolme miljoonaa euroa ja valmistuu vuonna 2021

Yli­tor­nio in­ves­toi päi­vä­ko­tiin ja Aa­va­sak­san ke­hit­tä­mi­seen – Eh­do­tet­tu uusi päi­vä­ko­ti maksaa kolme mil­joo­naa euroa ja val­mis­tuu vuonna 2021

27.11.2019 19:00
Simon sivistyslautakunta haarukoi vauvarahaa tuhanteen euroon

Simon si­vis­tys­lau­ta­kun­ta haa­ru­koi vau­va­ra­haa tu­han­teen euroon

22.11.2019 12:45
Simo pohtii hulppeaa kymppitonnin vauvarahaa lapsiperheille – "Nyt pitää kääntää kaikki kivet"

Simo pohtii hulp­peaa kymp­pi­ton­nin vau­va­ra­haa lap­si­per­heil­le – "Nyt pitää kääntää kaikki kivet"

20.11.2019 20:30
Sodankylä harkitsee yt-neuvotteluita – Tämän vuoden tulos uhkaa mennä yli kolme miljoonaa euroa miinukselle

So­dan­ky­lä har­kit­see yt-neu­vot­te­lui­ta – Tämän vuoden tulos uhkaa mennä yli kolme mil­joo­naa euroa mii­nuk­sel­le

19.11.2019 17:51
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri joutuu aloittamaan säästöohjelman – "Tämä on tosi hankala paikka"

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri joutuu aloit­ta­maan sääs­tö­oh­jel­man – "Tämä on tosi hankala paikka"

18.11.2019 14:21
Keminmaa valmistautuu miljoonasäästöihin – käyttötalous sakkaa ja investoinnit lisäävät velkataakkaa

Ke­min­maa val­mis­tau­tuu mil­joo­na­sääs­töi­hin – käyt­tö­ta­lous sakkaa ja in­ves­toin­nit li­sää­vät vel­ka­taak­kaa

11.11.2019 16:51
Simo pitänee veronsa ensi vuonna nykytasolla

Simo pitänee veronsa ensi vuonna ny­ky­ta­sol­la

05.11.2019 11:23
Kemi korottanee hieman kiinteistöverotusta

Kemi ko­rot­ta­nee hieman kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta

05.11.2019 10:34
Lukijalta: Kyläkoulujako ei tarvita?
Mielipide Heikki Luiro

Lu­ki­jal­ta: Ky­lä­kou­lu­ja­ko ei tar­vi­ta?

31.10.2019 08:03
Tervolan kunnanhallitus esittää veronkorotusta uudelle kymmenluvulle

Ter­vo­lan kun­nan­hal­li­tus esittää ve­ron­ko­ro­tus­ta uudelle kym­men­lu­vul­le

29.10.2019 10:42
Veronkorotuksen hylkääminen tarkoittaa velan kasvua - Liisa Ansala uskoo valtuutettujen sitoutuneen vaikeisiin päätöksiin

Ve­ron­ko­ro­tuk­sen hyl­kää­mi­nen tar­koit­taa velan kasvua - Liisa Ansala uskoo val­tuu­tet­tu­jen si­tou­tu­neen vai­kei­siin pää­tök­siin

28.10.2019 18:39
Keminmaa suunnittelee kiinteistöverojen korotusta – tekisi keskimäärin noin 40 euroa vuodessa kuntalaista kohti

Ke­min­maa suun­nit­te­lee kiin­teis­tö­ve­ro­jen ko­ro­tus­ta – tekisi kes­ki­mää­rin noin 40 euroa vuo­des­sa kun­ta­lais­ta kohti

28.10.2019 18:26
Esko Lotvonen vastaa Lapin Kansalle: Olen usein reilun vuoden aikana huuli pyöreänä lukenut  erikoislaatuisia pääkirjoituksia Rovaniemen talouden hallinnasta
Mielipide Esko Lotvonen

Esko Lot­vo­nen vastaa Lapin Kan­sal­le: Olen usein reilun vuoden aikana huuli pyö­reä­nä lukenut eri­kois­laa­tui­sia pää­kir­joi­tuk­sia Ro­va­nie­men ta­lou­den hal­lin­nas­ta

24.10.2019 13:30
Veronkorotuksen sijaan Rovaniemellä on tehostettava ja mietittävä tarkkaan investoinnit
Pääkirjoitus

Ve­ron­ko­ro­tuk­sen sijaan Ro­va­nie­mel­lä on te­hos­tet­ta­va ja mie­tit­tä­vä tark­kaan in­ves­toin­nit

23.10.2019 16:11
Kuntien köyhäinavulle on nyt kysyntää – Vaikeudet ovat isot, mutta hankalaa on ollut aiemminkin, Savukosken kunnanjohtajalle tulee mieleen 1990-luvun alun lama

Kuntien köy­häin­avul­le on nyt ky­syn­tää – Vai­keu­det ovat isot, mutta han­ka­laa on ollut aiem­min­kin, Sa­vu­kos­ken kun­nan­joh­ta­jal­le tulee mieleen 1990-lu­vun alun lama

21.10.2019 21:55