Kuntatalous
Viimeisin 4 tuntia
Kittilän kunta vahvisti talouttaan ja asuntotarjontaa vuonna 2019

Kit­ti­län kunta vah­vis­ti ta­lout­taan ja asun­to­tar­jon­taa vuonna 2019

16:05
Viikko
Pääkirjoitus: Jättisäästöjä etsivä Kemi tunnustaa tosiasiat ja näyttää esimerkkiä muille Lapin kunnille
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Jät­ti­sääs­tö­jä etsivä Kemi tun­nus­taa to­si­asiat ja näyttää esi­merk­kiä muille Lapin kun­nil­le

01.04.2020 07:15
Kunta-alan kolme kuukautta kestäneet neuvottelut tyssäsivät umpisolmuun – osapuolet pyytävät valtakunnansovittelijaa apuun

Kun­ta-alan kolme kuu­kaut­ta kes­tä­neet neu­vot­te­lut tys­sä­si­vät um­pi­sol­muun – osa­puo­let pyy­tä­vät val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jaa apuun

31.03.2020 17:42
Lomautuksista päätetään Rovaniemellä lähipäivinä, Lappi Areenaan tehdään miljoonaremontti

Lo­mau­tuk­sis­ta pää­te­tään Ro­va­nie­mel­lä lä­hi­päi­vi­nä, Lappi Aree­naan tehdään mil­joo­na­re­mont­ti

30.03.2020 21:14
Lukijalta: Kenen etu on Mehiläinen Länsi-Pohjan liikevoitto?
Mielipide Pertti Hemminki

Lu­ki­jal­ta: Kenen etu on Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­jan lii­ke­voit­to?

30.03.2020 14:51
Pääkirjoitus: Lomautukset ovat koronan vuoksi tarpeen, mutta eivät ratkaise ongelmia, jos rahaa kuluu jatkuvasti enemmän kuin budjettiin on varattu.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Lo­mau­tuk­set ovat koronan vuoksi tar­peen, mutta eivät rat­kai­se on­gel­mia, jos rahaa kuluu jat­ku­vas­ti enemmän kuin bud­jet­tiin on va­rat­tu.

30.03.2020 05:00
Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee maanantaina yritysten tukipakettia – listalla julkisten hankintojen aikaistaminen, helpotukset vuokranmaksuun ja yrityspalvelusetelin käyttöönoton aikaistaminen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee maa­nan­tai­na yri­tys­ten tu­ki­pa­ket­tia – lis­tal­la jul­kis­ten han­kin­to­jen ai­kais­ta­mi­nen, hel­po­tuk­set vuok­ran­mak­suun ja yri­tys­pal­ve­lusete­lin käyt­töön­oton ai­kais­ta­mi­nen

27.03.2020 18:04
Kuukausi
Korona ajaa kuntia lomauttamaan henkilöstöään – Rovaniemi pyrkii sijoittamaan uusiin tehtäviin niitä, joiden työnteko on estynyt, Sodankylä saattaa aloittaa yt-neuvottelut

Korona ajaa kuntia lo­maut­ta­maan hen­ki­lös­töään – Ro­va­nie­mi pyrkii si­joit­ta­maan uusiin teh­tä­viin niitä, joiden työn­te­ko on es­ty­nyt, So­dan­ky­lä saattaa aloit­taa yt-neu­vot­te­lut

25.03.2020 18:34
"Keskitytään itse asiaan ja lasketaan tappiot myöhemmin" – Lapin kunnat eivät vielä arvioi, millainen loppulasku koronasta koituu

"Kes­ki­ty­tään itse asiaan ja las­ke­taan tappiot myö­hem­min" – Lapin kunnat eivät vielä arvioi, mil­lai­nen lop­pu­las­ku ko­ro­nas­ta koituu

25.03.2020 14:52
Rovaniemen talous painui 31,6 miljoonaa euroa miinukselle viime vuonna – koronan arvioidaan vaikuttavan talouteen voimakkaasti tulevaisuudessa

Ro­va­nie­men talous painui 31,6 mil­joo­naa euroa mii­nuk­sel­le viime vuonna – koronan ar­vioi­daan vai­kut­ta­van ta­lou­teen voi­mak­kaas­ti tu­le­vai­suu­des­sa

24.03.2020 18:55
Kunnan tilinpäätöksen käsittely viivästyy Utsjoella viikoilla

Kunnan ti­lin­pää­tök­sen kä­sit­te­ly vii­väs­tyy Uts­joel­la vii­koil­la

24.03.2020 14:47
Mielipide Veikko Vuontisjärvi

Lu­ki­jal­ta: Kun­ta­joh­ta­jat elävät har­ha­ku­vis­sa

12.03.2020 05:26
Kemi aikoo purkaa kaksi miljoonarahastoa – kaupungin tilinpäätös jää silti hyytävän alijäämäiseksi

Kemi aikoo purkaa kaksi mil­joo­na­ra­has­toa – kau­pun­gin ti­lin­pää­tös jää silti hyy­tä­vän ali­jää­mäi­sek­si

10.03.2020 18:30
Tilaajille
Pääkirjoitus: Enontekiö joutuu luopumaan sähköyhtiöstään saadakseen valtion tuen. Valtio haluaa varmistaa, ettei tuen hakijota ilmaannu lisää.

Pää­kir­joi­tus: Enon­te­kiö joutuu luo­pu­maan säh­kö­yh­tiös­tään saa­dak­seen valtion tuen. Valtio haluaa var­mis­taa, ettei tuen ha­ki­jo­ta il­maan­nu lisää.

09.03.2020 06:00
Enontekiö valmistautuu sähköyhtiön myyntiin, ministeriö edellyttää kunnan menettävän päätösvallan

Enon­te­kiö val­mis­tau­tuu säh­kö­yh­tiön myyn­tiin, mi­nis­te­riö edel­lyt­tää kunnan me­net­tä­vän pää­tös­val­lan

05.03.2020 15:54
Vanhemmat
Lukijalta: Peltovuoman koulun lakkauttamista vastustetaan
Mielipide Pigga Keskitalo

Lu­ki­jal­ta: Pel­to­vuo­man koulun lak­kaut­ta­mis­ta vas­tus­te­taan

01.03.2020 19:18
Lukijalta: Menetin luottamukseni Enontekiön kuntapäättäjiin
Mielipide Anni Kuusela

Lu­ki­jal­ta: Menetin luot­ta­muk­se­ni Enon­te­kiön kun­ta­päät­tä­jiin

27.02.2020 10:14
Lukijalta: Tuulivoimaa ei voida sivuuttaa
Mielipide Tuula Annala

Lu­ki­jal­ta: Tuu­li­voi­maa ei voida si­vuut­taa

26.02.2020 08:24
Lukijalta: Kunnantalojen valokatkaisimilla pian tungosta
Mielipide Olli-Pekka Salminen

Lu­ki­jal­ta: Kun­nan­ta­lo­jen va­lo­kat­kai­si­mil­la pian tun­gos­ta

17.02.2020 20:08
Mielipide Lauri Akola

Lu­ki­jal­ta: Huol­to­suh­de on louk­kaa­va termi

17.02.2020 09:47