Kuntapolitiikka
Viikko
Juridiikkaa ja politiikkaa on joskus vaikea erottaa
Kolumni Pekka Rytkönen

Ju­ri­diik­kaa ja po­li­tiik­kaa on joskus vaikea erottaa

05.12.2019 06:30
Tiukassa kisassa ei vielä irroteltu: Kaupunginjohtajaehdokkaat esittäytyivät Rovaniemellä

Tiu­kas­sa kisassa ei vielä ir­ro­tel­tu: Kau­pun­gin­joh­ta­ja­eh­dok­kaat esit­täy­tyi­vät Ro­va­nie­mel­lä

04.12.2019 18:18
Sivistyslautakunta vähät välitti kuntalaisten mielipiteistä: Inarin kunnanhallitus vaihtoi itsenäisyyspäivänä palkittavan inarilaisen

Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta vähät välitti kun­ta­lais­ten mie­li­pi­teis­tä: Inarin kun­nan­hal­li­tus vaihtoi it­se­näi­syys­päi­vä­nä pal­kit­ta­van ina­ri­lai­sen

03.12.2019 16:24
Utsjoen kunta teettää matkailun ohjaamiseksi maankäyttösuunnitelmaa

Utsjoen kunta teettää mat­kai­lun oh­jaa­mi­sek­si maan­käyt­tö­suun­ni­tel­maa

02.12.2019 18:34
Kuukausi
Rahat uhkaavat loppua Lapin palokunnilta – budjetti ei ole juuri kasvanut vuosiin, pelastuslaitos saattaa joutua käymään kuntien kukkarolla kesken vuoden

Rahat uh­kaa­vat loppua Lapin pa­lo­kun­nil­ta – bud­jet­ti ei ole juuri kas­va­nut vuo­siin, pe­las­tus­lai­tos saattaa joutua käymään kuntien kuk­ka­rol­la kesken vuoden

26.11.2019 19:01

Kau­pun­gin­val­tuus­to lopetti alue­lau­ta­kun­nat Ro­va­nie­mel­lä

12.11.2019 12:12
Valtion omistajaohjausministeri lupaa pysyä pois Postin neuvottelupöydästä – "Rakenteellisia muutoksia olisi pitänyt tehdä jo kymmenen vuotta sitten"

Valtion omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri lupaa pysyä pois Postin neu­vot­te­lu­pöy­däs­tä – "Ra­ken­teel­li­sia muu­tok­sia olisi pitänyt tehdä jo kym­me­nen vuotta sitten"

11.11.2019 20:25
Pelkosenniemi tavoittelee terveellisiä ja turvallisia tiloja palveluilleen

Pel­ko­sen­nie­mi ta­voit­te­lee ter­veel­li­siä ja tur­val­li­sia tiloja pal­ve­luil­leen

07.11.2019 17:02
Vanhemmat
Ihmeiden aika ei ole ohi: Sallan kunnanjohtaja esittää tuloveron laskemista

Ih­mei­den aika ei ole ohi: Sallan kun­nan­joh­ta­ja esittää tu­lo­ve­ron las­ke­mis­ta

31.10.2019 14:51
Sodankylä on korottamassa veroprosenttejaan – talous on menossa yli kolme miljoonaa miinukselle

So­dan­ky­lä on ko­rot­ta­mas­sa ve­ro­pro­sent­te­jaan – talous on menossa yli kolme mil­joo­naa mii­nuk­sel­le

31.10.2019 14:22
Pelkosenniemen kunnanhallitus pitäisi verot ennallaan – kunnan talous on kääntymässä 600 000 euroa alijäämäiseksi

Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­hal­li­tus pitäisi verot en­nal­laan – kunnan talous on kään­ty­mäs­sä 600 000 euroa ali­jää­mäi­sek­si

31.10.2019 12:58

Sallan hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­lau­ta­kun­ta kumosi oman pää­tök­sen­sä vä­hen­tää akuut­ti- ja kun­tou­tus­osas­ton paik­ko­ja – lau­ta­kun­ta äänesti oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen puo­les­ta

31.10.2019 10:42

Ranuan on kar­sit­ta­va kou­lu­kes­kus­han­ket­taan – Op­pi­las­en­nus­te edel­lyt­tää pie­nem­piä kou­lu­ti­lo­ja ja kunnan ta­lous­ti­lan­ne pie­nem­pää hintaa

29.10.2019 13:55
Rovaniemen kaupunginhallitus hylkäsi tuloveroprosentin kiristämisen – esittää leikkauksia perusturvalautakunnan ja koulutuslautakunnan rahoihin

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus hylkäsi tu­lo­ve­ro­pro­sen­tin ki­ris­tä­mi­sen – esittää leik­kauk­sia pe­rus­tur­va­lau­ta­kun­nan ja kou­lu­tus­lau­ta­kun­nan ra­hoi­hin

25.10.2019 19:24
Kemijärvi mitoittaa palvelurakenteensa 7 000 asukkaalle

Ke­mi­jär­vi mi­toit­taa pal­ve­lu­ra­ken­teen­sa 7 000 asuk­kaal­le

24.10.2019 21:18

Ranua ko­ros­taa yh­dis­tys­tuis­sa hy­vin­voin­tia

24.10.2019 21:10
Yle: Talouden kanssa painiva Kemin kaupunki selvitti kaupunginorkesterin lakkauttamista, Meri-Lapin jousikvartetti jatkaisi toimintaansa

Yle: Ta­lou­den kanssa painiva Kemin kau­pun­ki sel­vit­ti kau­pun­gin­or­kes­te­rin lak­kaut­ta­mis­ta, Me­ri-La­pin jou­si­kvar­tet­ti jat­kai­si toi­min­taan­sa

24.10.2019 17:25
Kittilän koululaiset voivat saada maksuttoman välipalan tulevaisuudessa – koululautakunta esittää välipala-määrärahan lisäämistä koulutoimen budjettiin

Kit­ti­län kou­lu­lai­set voivat saada mak­sut­to­man vä­li­pa­lan tu­le­vai­suu­des­sa – kou­lu­lau­ta­kun­ta esittää vä­li­pa­la-mää­rä­ra­han li­sää­mis­tä kou­lu­toi­men bud­jet­tiin

23.10.2019 17:14

Pyhän päi­vä­hoi­to ja hen­ki­lö­va­lin­nat kuu­men­si­vat tun­tei­ta Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­tos­sa – kokous jou­dut­tiin päät­tä­mään, kun osa val­tuu­te­tuis­ta poistui pai­kal­ta

22.10.2019 20:11
Ranuan yrittäjät vaativat kunnalta elinvoimatyökaluja

Ranuan yrit­tä­jät vaa­ti­vat kun­nal­ta elin­voi­ma­työ­ka­lu­ja

22.10.2019 18:26