Kunnat
Kuukausi
Lapin kunnat: Valtion tukipaketti ei riitä Lapissa

Lapin kunnat: Valtion tu­ki­pa­ket­ti ei riitä Lapissa

19.05.2020 13:42 0
Kirjastoissa pääsee taas lainaamaan kirjoja, mutta hyllyjen väliin ei voi jäädä haaveilemaan eikä lehtisaleihin vielä pääse

Kir­jas­tois­sa pääsee taas lai­naa­maan kir­jo­ja, mutta hyl­ly­jen väliin ei voi jäädä haa­vei­le­maan eikä leh­ti­sa­lei­hin vielä pääse

15.05.2020 07:00 0
Asutko Inarissa tai Torniossa? Postilaatikkoosi saattaa kolahtaa lähipäivinä kuntalaiskysely, jolla selvitetään, millaista erikokoisissa Suomen kunnissa on elää

Asutko Ina­ris­sa tai Tor­nios­sa? Pos­ti­laa­tik­koo­si saattaa ko­lah­taa lä­hi­päi­vi­nä kun­ta­lais­ky­se­ly, jolla sel­vi­te­tään, mil­lais­ta eri­ko­koi­sis­sa Suomen kun­nis­sa on elää

10.05.2020 15:16 0
Kunta-alalla tähdätään tosimielellä sopuun vielä vapuksi – sovittelu jatkuu parhaillaan, ja ratkaisuehdotus voi tulla vielä tänään

Kun­ta-alal­la täh­dä­tään to­si­mie­lel­lä sopuun vielä vapuksi – so­vit­te­lu jatkuu par­hail­laan, ja rat­kai­su­eh­do­tus voi tulla vielä tänään

27.04.2020 14:34 0
Nuorten kesätyöpaikoista pulaa: Tehtaissa kesätöitä tarjolla koronasta huolimatta, kunnissa niukempaa

Nuorten ke­sä­työ­pai­kois­ta pulaa: Teh­tais­sa ke­sä­töi­tä tar­jol­la ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta, kun­nis­sa niu­kem­paa

24.04.2020 19:30 0
Korona saanut myös kunnat ahdinkoon: Yhdeksässä Lapin kunnassa on yt-neuvottelut käynnissä tai vasta päättyneet – lomautuslappujakin on jo jaettu

Korona saanut myös kunnat ah­din­koon: Yh­dek­säs­sä Lapin kun­nas­sa on yt-neu­vot­te­lut käyn­nis­sä tai vasta päät­ty­neet – lo­mau­tus­lap­pu­ja­kin on jo jaettu

24.04.2020 18:47 0
Tilaajille
Vanhemmat
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Vam­mais­ten avun­saan­ti var­mis­tet­ta­va

09.04.2020 11:39 0
Yksityisten hoivakotien varautuminen epidemiatilanteisiin on kunnan vastuulla – "Lainsäädännöllistä varautumista koskevaa velvoitetta ei ole"

Yk­si­tyis­ten hoi­va­ko­tien va­rau­tu­mi­nen epi­de­mia­ti­lan­tei­siin on kunnan vas­tuul­la – "Lain­sää­dän­nöl­lis­tä va­rau­tu­mis­ta kos­ke­vaa vel­voi­tet­ta ei ole"

08.04.2020 14:09 0
Mielipide Tapio Siirilä

Lu­ki­jal­ta: Ihmiset ovat tär­keim­mät

03.04.2020 08:52 0
Lukijalta: Kunnan ja yritysten yhteistyö auttaa kriisissä
Mielipide Anssi Kujala

Lu­ki­jal­ta: Kunnan ja yri­tys­ten yh­teis­työ auttaa krii­sis­sä

01.04.2020 06:00 0
Maakuntajohtaja Mika Riipin mukaan nyt mennään sumussa – Lomautukset yrityksissä ja kunnissa ovat vahvassa kasvussa

Maa­kun­ta­joh­ta­ja Mika Riipin mukaan nyt mennään sumussa – Lo­mau­tuk­set yri­tyk­sis­sä ja kun­nis­sa ovat vah­vas­sa kas­vus­sa

31.03.2020 18:52 0

Kun­ta­liit­to: En­sim­mäi­set tu­ki­toi­met kun­nil­le julki maa­nan­tai­na

21.03.2020 17:48 0
Vain muutama taloyhtiö hakenut parveketupakoinnin kieltoa Lapissa – laki ollut voimassa pian neljä vuotta

Vain muutama ta­lo­yh­tiö hakenut par­ve­ke­tu­pa­koin­nin kieltoa Lapissa – laki ollut voi­mas­sa pian neljä vuotta

20.03.2020 13:02 0
Mielipide Mirka Soinikoski, Tuomas Kurttila

Lu­ki­jal­ta: Jo­kai­sel­le lap­sel­le lounas

19.03.2020 21:18 0
Kirjastot ja museot suljetaan Rovaniemellä, koronan odotetaan iskevän ensi viikon lopulla

Kir­jas­tot ja museot sul­je­taan Ro­va­nie­mel­lä, koronan odo­te­taan iskevän ensi viikon lopulla

17.03.2020 15:23 0
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Asen­teet kun­ta­po­li­tii­kas­sa ko­ve­ne­vat. Pel­ko­sen­nie­mel­lä esitys kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mi­ses­ta kaatui. Seu­raa­vak­si on So­dan­ky­län vuoro.

16.03.2020 10:19 0
Pääkirjoitus: Kiivasta kiistaa Rovaniemen yksityisteiden kunnossapidosta on vaikea hahmottaa, jos ei tunne historiaa – kyläläiset kokevat joutuneensa ainoina maksajan rooliin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kii­vas­ta kiistaa Ro­va­nie­men yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­dos­ta on vaikea hah­mot­taa, jos ei tunne his­to­riaa – ky­lä­läi­set kokevat jou­tu­neen­sa ainoina mak­sa­jan rooliin

01.03.2020 19:30 0
Pääkirjoitus: Mistä löytyvät työntekijät kuntaan, jolta puuttuu vetovoima?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Mistä löy­ty­vät työn­te­ki­jät kun­taan, jolta puuttuu ve­to­voi­ma?

20.02.2020 06:00 0
Inarista on kasvamassa uusi Levin kaltainen tarina, Itä-Lappi tarvitsisi pienen ihmeen kurjistumiskierteen katkaisuun

Ina­ris­ta on kas­va­mas­sa uusi Levin kal­tai­nen tarina, Itä-Lap­pi tar­vit­si­si pienen ihmeen kur­jis­tu­mis­kier­teen kat­kai­suun

12.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Naisvaltaiset Tehy ja Super vaativat tasa-arvo-ohjelmassaan ylimääräisiä palkankorotuksia hoitajille, Kuntatyönantajat pelkää miljardilaskua kuntataloudelle

Nais­val­tai­set Tehy ja Super vaa­ti­vat ta­sa-ar­vo-oh­jel­mas­saan yli­mää­räi­siä pal­kan­ko­ro­tuk­sia hoi­ta­jil­le, Kun­ta­työn­an­ta­jat pelkää mil­jar­di­las­kua kun­ta­ta­lou­del­le

14.01.2020 14:56 0